Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フェズの組織について_22'6

 フェズの組織について_22'6

フェズの組織についてご紹介いたします。

fezRECRUIT

June 01, 2022
Tweet

More Decks by fezRECRUIT

Other Decks in Business

Transcript

 1. 2022೥݄̒ ߋ৽
  Fez Inc.
  גࣜձࣾϑΣζ
  ձࣾ঺հࢿྉ

  View full-size slide

 2. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ໨࣍
  - ձࣾ֓ཁ


  - ਺ࣈͰձࣾΛ஌Δ


  - ϑΣζΒ͠͞Λ஌Δ


  - ಇ͘؀ڥΛ஌Δ


  View full-size slide

 3. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ձࣾ֓ཁ
  3

  View full-size slide

 4. ձ໊ࣾ גࣜձࣾϑΣζ
  ୅දऀ ҏ୮ॱฏ
  ઃཱ 2015೥12݄3೔ʢ૑ۀ7ظ໨ʣ
  ैۀһ਺ 136໊ʢ2022೥5݄ݱࡏʣ
  ຊళॴࡏ஍ ౦ژ౎ઍ୅ా۠ਆాࠠ԰ொ15൪஍


  άϥϯϑΝʔετਆాࠠ԰ொ3F
  ࣄۀ಺༰ ϦςʔϧςοΫࣄۀʢϦςʔϧۀքͷ

  σδλϧτϥϯεϑΥʔϝʔγϣϯʹ

  ؔ࿈͢Δࣄۀʣ౳
  Company

  View full-size slide

 5. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Ԋֵ
  5
  ࣾһͷ࠾༻։࢝
  2
  7
  22
  25
  30
  38 41
  56
  63
  92
  118
  120
  ୈ1ճΦϑΟεҠస
  ʢto੨ࢁʣ
  UrumoϦϦʔε
  5cu


  άϧʔϓձࣾԽ
  ૯ֹ໿11.5ԯԁͷ


  ࢿۚௐୡ࣮ࢪ
  ୈ2ճΦϑΟεҠస
  ʢtoਆాʣ
  ϥ΢ϯμʔϓϥοτ
  ϑΥʔϜఏڙ։࢝
  Urumo PrivProɽ
  ఏڙ։࢝
  άϧʔϓձࣾ


  ετΞΪʔΫઃཱ

  View full-size slide

 6. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ϑΣζͷ໊ࣾͷ༝དྷ
  ݪ఺Λେ੾ʹɺ೔ຊ͔ΒӋ͹ͨ͜͏


  ࠐΊΒΕͨ3ͭͷ૝͍


  ● ࣗ෼ͷݪ఺Λେ੾ʹ


  ● ೔ຊ͔Βੈք΁Ӌ͹ͨ͜͏


  ● ୭͔ͷݪ఺ͱͳΔମݧΛ͜ͷձࣾͰఏڙ͍ͨ͠


  ҏ୮͞Μͷग़਎஍Ͱ͋ΔԬࢁݝͷݝௗͰ΋͋Γ೔ຊͷࠃௗͰ΋͋ΔʮΩδʯͷӳޠ໊ʮpheasantʯ


  ͔͜͜ΒʮϑΣζʯ͕஀ੜ͠·ͨ͠ɻ


  ϩΰ΋͜Ε·Ͱʹ3ճมΘΓ·ͨ͠ɻ


  ݱࡏͷϩΰʹࠐΊΒΕͨ૝͍͸ίʔϙϨʔταΠτ͔Βʂ
  6

  View full-size slide

 7. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ਺ࣈͰձࣾΛ஌Δ
  7

  View full-size slide

 8. FEZ Inc. All rights Reserved.
  22%
  ैۀһ਺ͱߏ੒ൺ཰
  8
  67% 33%
  உঁൺ உঁൺ͸໿2:1
  ฏۉ೥ྸ33.2ࡀ
  ߏ੒ൺ཰
  ೥ྸൺ
  உੑ ঁੑ
  20୅ 30୅ 40୅ʙ
  35% 43%
  ※2022೥5݄1೔࣌఺ɻ໾һ5໊ɾύʔτΞϧόΠτ17໊আ͘ɺ5CU7ؚ໊Ή

  ౷߹S&Sຊ෦


  34.1%
  ࣾһ਺


  126໊


  ※άϧʔϓձؚࣾΉ
  ։ൃຊ෦


  20.6%
  DM෦


  12.7%
  ίʔϙϨʔτຊ෦


  ʴܦӦاը


  ʴCFO௚Լ


  11.9%
  ϦςʔϧDX෦


  7.9%
  5CU


  5.6%
  43໊
  26໊
  16໊
  15໊
  10໊
  9໊
  7໊
  ࣾ௕ࣨʴਓࣄʴ
  ޿ใ


  7.1%

  View full-size slide

 9. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ύύɾϚϚൺ཰ɾҭٳऔಘ཰ɾऔಘޙ෮ؼ཰
  9
  Ӧۀ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ࣾһͷ໿3ਓʹ1ਓ͸ύύϚϚʂ
  ҭٳऔಘ཰
  ύύϚϚࣾһ


  43໊


  (32.6%)

  औಘޙ෮ؼ཰
  100ˋ
  132໊த


  (໾һɾ5CUؚΉ)
  4/43໊த


  (໾һؚΉ)
  4/4໊


  (໾һؚΉ)

  View full-size slide

 10. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ϑΣζΒ͠͞Λ஌Δ
  10

  View full-size slide

 11. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ValueʢVision࣮ݱʹ޲͚ͯϑΣζͷશ໾৬һʹٻΊΒΕΔߦಈࢦ਑ʣ
  11
  ٯࢉͯ͠ɺ΍Γൈ͘ɻ
  ຊ࣭తՁ஋ʹϑΥʔΧε͢Δ
  ɾݱ৔৘ใʹॏ͖Λஔ͖ɺҰ࣍৘ใ(Fact)ΛऔΓʹ͍͜͏


  ɾҼՌؔ܎Λ੔ཧ͠ɺৗʹԾઆࢥߟͰ՝୊ղܾʹഭΖ͏


  ɾߏ଄Խ͞Εͨ(୭͕ݟͯ΋෼͔Δ)γϯϓϧͳՁ஋Λఏڙ͠Α͏
  ຊ࣭ओٛ
  ໨త஍ͱϧʔτΛηοτͯ͠ਐΊ
  ɾݱঢ়ͱ໨ඪΛ໌֬ʹ͠Α͏


  ɾಁ໌ੑߴ͘ϓϩηεΛݟ͑ΔԽ͠Α͏


  ɾ໾ׂͱ੹೚Λ໌֬ʹ͠ɺҰͭҰͭ׬਱͍ͤͯ͜͞͏
  ϚΠϧετʔϯओٛ
  DONEʂDONEʂΑ͘͢Δʂ
  ɾ70%ͷग़དྷΛ໨ࢦ͢ͱ͜Ζ͔Β࠷଎ͰऔΓֻ͔Ζ͏


  ɾৼΓฦΓͱͱ΋ʹΰʔϧ౸ୡ΁ͷੜ࢈ੑΛߴΊଓ͚Α͏


  ɾ࠷ޙ͸ɺඞͣ۩ମͷΞ΢τϓοτΛग़ͦ͏
  ߴ଎վળओٛ

  View full-size slide

 12. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Co-valueʢValueΛ࠷େݶʹൃش͢ΔͨΊʹ૊৫ͱͯ͠େ੾ʹ͢ΔՁ஋؍ʣ
  12
  ϦεϖΫτ͸
  ߦಈͰࣔ͢
  ऑΈΛݟͤ͋͏
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ଃΓ͋͏

  View full-size slide

 13. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Co-value
  13
  ϑΟʔυόοΫ͸ʮଃΓ෺ʯɻ૬खͷ͜ͱΛਅ伨ʹߟ͑ଃΔ࠷ߴͷΪϑτͰ͢ɻ


  ͳͥͳΒɺϑΟʔυόοΫͦ͜ɺݸਓɾձࣾʹͱͬͯ੒௕ʹܨ͕ΔҰ൪ͷۙಓͩͱ৴͍ͯ͡Δ͔ΒͰ͢ɻ


  ϑΣζ͸৺ΛࠐΊͨϑΟʔυόοΫΛͨ͘͞ΜଃΓ͍͋ɺ੒௕ͷػձΛ਺ଟ͘࡞Γɺ


  ͋Γ͕ͱ͏ͷײँʹຬͪͨ૊৫Ͱ͋Γଓ͚·͢ɻ
  ૊৫ɾਓͷྗͰඈ༂తͳ੒௕Λ໨ࢦ͢ϑΣζʹͱͬͯɺ஥ؒ΁ͷϦεϖΫτ͸େݪଇͱͳΔՁ஋؍Ͱ͢ɻ


  ϦεϖΫτ͸ɺ૝͍ʹͱͲΊΔ͜ͱͳ͘ɺ೔ʑͷߦಈͰࣔ͢͜ͱͰॳΊͯ૬खʹ఻ΘΓ·͢ɻ


  ཰ઌ͢Δ஥ؒɺن཯ΛकΔ஥ؒΛଚॏ͢Δ͜ͱɺ֤ϝϯόʔ͕࣋ͭଟ༷ͳϛογϣϯ΍ݸੑΛཧղ͢Δ͜
  ͱͰɺ৴པΛҭΜͰ͍͖·͢ɻங্͖͛ͨ৴པؔ܎͸ɺҰਓҰਓͷʮ੒ՌʯΛޙԡ͢͠Δ࠷େͷαϙʔτ
  ͱͳΓ·͢ɻ
  զʑ͸ɺνʔϜ΍ݸਓͷʮऑΈʯ΍ʮͰ͖ͳ͍͜ͱʯΛૉ௚ʹ͞Β͚ग़͢Φʔϓϯͳ૊৫Λ໨ࢦ͠·͢ɻ


  ϕϯνϟʔͷࢲ͕ͨͪ৐Γӽ͍͑ͨน͸͍ͭ΋ߴ͍ɻ


  ͔ͩΒͦ͜ࢥ͏Α͏ʹ෺ࣄ͕ਐ·ͳ͍͜ͱͷ࿈ଓ͔΋͠Ε·ͤΜɻ


  ͦΜͳ࣌ɺऑΈΛݟͤ͋͏͜ͱͰɺ૊৫ͱͯ͠ิ׬͢΂͖Օॴͱɺݸਓͷ੒௕͢΂͖Օॴ͕ݟ͖͑ͯ·͢ɻ


  ऑΈΛݟͤ͋͏͜ͱ͸ܾͯ͠༰қͰ͸ͳ͍͔Βͦ͜ɺϑΣζ͕େ੾ʹ͢Δ΂͖Ձ஋؍Ͱ͢ɻ
  ϦεϖΫτ͸
  ߦಈͰࣔ͢
  ऑΈΛݟͤ͋͏
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ଃΓ͋͏

  View full-size slide

 14. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  14

  View full-size slide

 15. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  ۈ຿࣌ؒɿϑϧϑϨοΫε


  ٳ೔ٳՋɿ׬શिٳ2೔੍ʢ౔༵ɾ೔༵ʣ ॕ೔ɺ ՆظٳՋʢ7݄1೔ʙ9݄຤·Ͱͷظؒʹ4೔ؒʣ


  ೥຤೥࢝ٳՋʢ࠷େ7೔ؒɺΧϨϯμʔʹΑΓมಈʣ


  ɹɹɹɹɹ೥࣍༗څٳՋʢೖ݄ࣾʹԠͯ͡ೖࣾ೔ʹ෇༩ɺ࠷େ10೔ؒʣɺܚீٳՋͳͲ


  ֤छอݥɿ݈߁อݥɺޏ༻อݥɺ࿑ࡂอݥɺްੜ೥ۚอݥ


  ༷ʑͳߦࣄɿશࣾΩοΫΦϑʢ೥ҰճʣɺQBR
  15
  ※άϧʔϓձࣾ͸আ͘ɻ

  View full-size slide

 16. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  16
  ● ࣌୹ۈ຿੍౓


  ● ϑϨοΫε੍౓


  ● ϦϞʔτϫʔΫ


  ● ूதεϖʔε׬උ


  ● PCબ୒(Windws or Mac)
  ● ॻ੶ߪೖ੍౓(ਃ੥͕डཧ͞ΕΕ͹ߪ
  ೖ͠์୊)


  ● ֎෦ษڧձ
  ● ܚீݟ෣ۚ


  ● ग़࢈ॕ͍ۚ


  ● ҭٳ/࢈ٳ੍౓
  ಇ͖΍͢͞ εΩϧΞοϓ ֤छڅ෇ۚɾҭࣇαϙʔτ
  ෱རްੜ
  ※άϧʔϓձࣾ͸আ͘ɻ

  View full-size slide

 17. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ʮ࣍ੈ୅ҭ੒ࢧԉରࡦਪਐ๏ʯٴͼʮঁੑ׆༂ਪਐ๏ʯ΁ͷऔΓ૊Έ
  17
  ʮ࣍ੈ୅ҭ੒ࢧԉରࡦਪਐ๏ʯٴͼʮঁੑ׆༂ਪਐ๏ʯʹجͮ͘ҰൠࣄۀओߦಈܭըΛࡦఆ͠ɺߦಈܭը
  ʹج͖ͮɺੑผ΍ϥΠϑεςʔδΛ໰ΘͣɺϑΣζͷैۀһ͕ಇ͖΍͍͢؀ڥͷ੔උΛ໨ࢦ͍ͯ͠·͢ɻ
  גࣜձࣾϑΣζߦಈܭը


  ࣾһ͕ͦͷೳྗΛൃش͠ɺ࢓ࣄͱੜ׆ͷௐ࿨ΛਤΓಇ͖΍͍͢ޏ༻؀ڥͷ੔උΛߦ͏ͨΊɺ࣍ͷΑ
  ͏ʹߦಈܭըΛࡦఆ͢Δɻ


  ̍ɽܭըظؒ ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʙྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄ 1 ೔·Ͱͷ 2 ೥ؒ


  ̎ɽ಺༰


  ໨ඪ̍ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·ͰʹɺࢠͲ΋ͷग़ੜ࣌ʹ෕਌͕औಘͰ͖ΔٳՋ੍౓Λ ࣮ࢪ͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ʙ ੍౓ͷެදɺࣾһ΁ͷप஌


  ●ྩ࿨ 3 ೥౓ʙ ੍౓࣮ࢪ


  ໨ඪ̎ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·Ͱʹɺঁੑ؅ཧ৬Λ 1 ໊Ҏ্࠾༻·ͨ͸ঢ֨͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 10 ݄ʙ ঁੑ࠾༻ͷڧԽ


  ●ྩ࿨ 3 ೥ 10 ݄ʙ ؅ཧ৬޲͚ݚमͷ࣮ࢪ


  ໨ඪ̏ɿฐࣾ࿑ಇऀ͝Ո଒Λର৅ʹɺձࣾݟֶ͕Ͱ͖ΔʮFamilyDayʯΛ࣮ࢪ͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 10 ݄ʙ ड͚ೖΕํ๏΍ମ੍ʹ͍ͭͯͷݕ౼


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ʙ શࣾूձ౳ʹΑΔࣾһ΁ͷप஌


  ●ྩ࿨ 3 ೥ 9 ݄ʙ FamilyDay ͷ࣮ࢪɺ࣍ճʹ޲͚ͯͷݕ౼


  20210201 ެද
  גࣜձࣾϑΣζߦಈܭը


  ࣾһ͕ͦͷೳྗΛൃش͠ɺ࢓ࣄͱੜ׆ͷௐ࿨ΛਤΓಇ͖΍͍͢ޏ༻؀ڥͷ੔උΛߦ͏ͨΊɺ࣍ͷΑ
  ͏ʹߦಈܭըΛࡦఆ͢Δɻ


  ̍ɽܭըظؒ ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʙྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄ 1 ೔·Ͱͷ 2 ೥ؒ


  ̎ɽ಺༰


  ໨ඪ̍ɿܭըظؒ಺ͷঁੑͷҭࣇٳۀऔಘ80%Ҏ্Λ໨ࢦ͢ɻ


  <ରࡦ>


  ●આ໌จॻ࡞੒ɺϚχϡΞϧ࡞੒


  ●೛৷ / ग़࢈ʹ͍ͭͯͷ૬ஊ͕1on1Ͱ্࢘ͱߦΘΕΔΑ͏ʹ͠ɺҭٳͷ૬ஊ͕͠΍͍͢؀ڥΛ࡞Δ


  ໨ඪ̎ɿখֶߍबֶલͷࢠΛ࣋ͭࣾһ͕ɺر๬͢Δ৔߹ʹར༻Ͱ͖Δ୹࣌ؒۈ຿੍౓ͷ
  આ໌Λߦ͍ɺશࣾһ͕஌͓ͬͯΓɺࣗΒબ୒Ͱ͖Δঢ়ଶΛ໨ࢦ͢ɻ


  <ରࡦ>


  ●୹࣌ؒۈ຿੍౓ͷࣾһ΁ͷप஌ͱຖ݄ͷΦϯϘʔσΟϯάʹઆ໌࣌ؒΛઃ͚Δ


  ໨ඪ̏ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·Ͱʹɺঁੑ؅ཧ৬Λ 1 ໊Ҏ্࠾༻·ͨ͸ঢ֨͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ঁੑ࠾༻ͷڧԽ


  ●؅ཧ৬޲͚ݚमͷ࣮ࢪ


  View full-size slide

 18. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ΦϑΟεʢ౦ژʣ
  18

  View full-size slide

 19. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ΦϑΟεʢౡࠜʣ
  19

  View full-size slide

 20. FEZ Inc. All rights Reserved.
  શࣾΩοΫΦϑɺQBRͷ༷ࢠ
  20

  View full-size slide

 21. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ෦׆ಈͷ༷ࢠ
  21

  View full-size slide