Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フェズの組織について_22'6

fezPR
June 01, 2022

 フェズの組織について_22'6

フェズの組織についてご紹介いたします。

fezPR

June 01, 2022
Tweet

More Decks by fezPR

Other Decks in Business

Transcript

 1. 2022೥݄̒ ߋ৽
  Fez Inc.
  גࣜձࣾϑΣζ
  ձࣾ঺հࢿྉ

  View Slide

 2. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ໨࣍
  - ձࣾ֓ཁ


  - ਺ࣈͰձࣾΛ஌Δ


  - ϑΣζΒ͠͞Λ஌Δ


  - ಇ͘؀ڥΛ஌Δ


  View Slide

 3. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ձࣾ֓ཁ
  3

  View Slide

 4. ձ໊ࣾ גࣜձࣾϑΣζ
  ୅දऀ ҏ୮ॱฏ
  ઃཱ 2015೥12݄3೔ʢ૑ۀ7ظ໨ʣ
  ैۀһ਺ 136໊ʢ2022೥5݄ݱࡏʣ
  ຊళॴࡏ஍ ౦ژ౎ઍ୅ా۠ਆాࠠ԰ொ15൪஍


  άϥϯϑΝʔετਆాࠠ԰ொ3F
  ࣄۀ಺༰ ϦςʔϧςοΫࣄۀʢϦςʔϧۀքͷ

  σδλϧτϥϯεϑΥʔϝʔγϣϯʹ

  ؔ࿈͢Δࣄۀʣ౳
  Company

  View Slide

 5. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Ԋֵ
  5
  ࣾһͷ࠾༻։࢝
  2
  7
  22
  25
  30
  38 41
  56
  63
  92
  118
  120
  ୈ1ճΦϑΟεҠస
  ʢto੨ࢁʣ
  UrumoϦϦʔε
  5cu


  άϧʔϓձࣾԽ
  ૯ֹ໿11.5ԯԁͷ


  ࢿۚௐୡ࣮ࢪ
  ୈ2ճΦϑΟεҠస
  ʢtoਆాʣ
  ϥ΢ϯμʔϓϥοτ
  ϑΥʔϜఏڙ։࢝
  Urumo PrivProɽ
  ఏڙ։࢝
  άϧʔϓձࣾ


  ετΞΪʔΫઃཱ

  View Slide

 6. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ϑΣζͷ໊ࣾͷ༝དྷ
  ݪ఺Λେ੾ʹɺ೔ຊ͔ΒӋ͹ͨ͜͏


  ࠐΊΒΕͨ3ͭͷ૝͍


  ● ࣗ෼ͷݪ఺Λେ੾ʹ


  ● ೔ຊ͔Βੈք΁Ӌ͹ͨ͜͏


  ● ୭͔ͷݪ఺ͱͳΔମݧΛ͜ͷձࣾͰఏڙ͍ͨ͠


  ҏ୮͞Μͷग़਎஍Ͱ͋ΔԬࢁݝͷݝௗͰ΋͋Γ೔ຊͷࠃௗͰ΋͋ΔʮΩδʯͷӳޠ໊ʮpheasantʯ


  ͔͜͜ΒʮϑΣζʯ͕஀ੜ͠·ͨ͠ɻ


  ϩΰ΋͜Ε·Ͱʹ3ճมΘΓ·ͨ͠ɻ


  ݱࡏͷϩΰʹࠐΊΒΕͨ૝͍͸ίʔϙϨʔταΠτ͔Βʂ
  6

  View Slide

 7. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ਺ࣈͰձࣾΛ஌Δ
  7

  View Slide

 8. FEZ Inc. All rights Reserved.
  22%
  ैۀһ਺ͱߏ੒ൺ཰
  8
  67% 33%
  உঁൺ உঁൺ͸໿2:1
  ฏۉ೥ྸ33.2ࡀ
  ߏ੒ൺ཰
  ೥ྸൺ
  உੑ ঁੑ
  20୅ 30୅ 40୅ʙ
  35% 43%
  ※2022೥5݄1೔࣌఺ɻ໾һ5໊ɾύʔτΞϧόΠτ17໊আ͘ɺ5CU7ؚ໊Ή

  ౷߹S&Sຊ෦


  34.1%
  ࣾһ਺


  126໊


  ※άϧʔϓձؚࣾΉ
  ։ൃຊ෦


  20.6%
  DM෦


  12.7%
  ίʔϙϨʔτຊ෦


  ʴܦӦاը


  ʴCFO௚Լ


  11.9%
  ϦςʔϧDX෦


  7.9%
  5CU


  5.6%
  43໊
  26໊
  16໊
  15໊
  10໊
  9໊
  7໊
  ࣾ௕ࣨʴਓࣄʴ
  ޿ใ


  7.1%

  View Slide

 9. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ύύɾϚϚൺ཰ɾҭٳऔಘ཰ɾऔಘޙ෮ؼ཰
  9
  Ӧۀ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ։ൃ


  30%
  ࣾһͷ໿3ਓʹ1ਓ͸ύύϚϚʂ
  ҭٳऔಘ཰
  ύύϚϚࣾһ


  43໊


  (32.6%)

  औಘޙ෮ؼ཰
  100ˋ
  132໊த


  (໾һɾ5CUؚΉ)
  4/43໊த


  (໾һؚΉ)
  4/4໊


  (໾һؚΉ)

  View Slide

 10. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ϑΣζΒ͠͞Λ஌Δ
  10

  View Slide

 11. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ValueʢVision࣮ݱʹ޲͚ͯϑΣζͷશ໾৬һʹٻΊΒΕΔߦಈࢦ਑ʣ
  11
  ٯࢉͯ͠ɺ΍Γൈ͘ɻ
  ຊ࣭తՁ஋ʹϑΥʔΧε͢Δ
  ɾݱ৔৘ใʹॏ͖Λஔ͖ɺҰ࣍৘ใ(Fact)ΛऔΓʹ͍͜͏


  ɾҼՌؔ܎Λ੔ཧ͠ɺৗʹԾઆࢥߟͰ՝୊ղܾʹഭΖ͏


  ɾߏ଄Խ͞Εͨ(୭͕ݟͯ΋෼͔Δ)γϯϓϧͳՁ஋Λఏڙ͠Α͏
  ຊ࣭ओٛ
  ໨త஍ͱϧʔτΛηοτͯ͠ਐΊ
  ɾݱঢ়ͱ໨ඪΛ໌֬ʹ͠Α͏


  ɾಁ໌ੑߴ͘ϓϩηεΛݟ͑ΔԽ͠Α͏


  ɾ໾ׂͱ੹೚Λ໌֬ʹ͠ɺҰͭҰͭ׬਱͍ͤͯ͜͞͏
  ϚΠϧετʔϯओٛ
  DONEʂDONEʂΑ͘͢Δʂ
  ɾ70%ͷग़དྷΛ໨ࢦ͢ͱ͜Ζ͔Β࠷଎ͰऔΓֻ͔Ζ͏


  ɾৼΓฦΓͱͱ΋ʹΰʔϧ౸ୡ΁ͷੜ࢈ੑΛߴΊଓ͚Α͏


  ɾ࠷ޙ͸ɺඞͣ۩ମͷΞ΢τϓοτΛग़ͦ͏
  ߴ଎վળओٛ

  View Slide

 12. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Co-valueʢValueΛ࠷େݶʹൃش͢ΔͨΊʹ૊৫ͱͯ͠େ੾ʹ͢ΔՁ஋؍ʣ
  12
  ϦεϖΫτ͸
  ߦಈͰࣔ͢
  ऑΈΛݟͤ͋͏
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ଃΓ͋͏

  View Slide

 13. FEZ Inc. All rights Reserved.
  Co-value
  13
  ϑΟʔυόοΫ͸ʮଃΓ෺ʯɻ૬खͷ͜ͱΛਅ伨ʹߟ͑ଃΔ࠷ߴͷΪϑτͰ͢ɻ


  ͳͥͳΒɺϑΟʔυόοΫͦ͜ɺݸਓɾձࣾʹͱͬͯ੒௕ʹܨ͕ΔҰ൪ͷۙಓͩͱ৴͍ͯ͡Δ͔ΒͰ͢ɻ


  ϑΣζ͸৺ΛࠐΊͨϑΟʔυόοΫΛͨ͘͞ΜଃΓ͍͋ɺ੒௕ͷػձΛ਺ଟ͘࡞Γɺ


  ͋Γ͕ͱ͏ͷײँʹຬͪͨ૊৫Ͱ͋Γଓ͚·͢ɻ
  ૊৫ɾਓͷྗͰඈ༂తͳ੒௕Λ໨ࢦ͢ϑΣζʹͱͬͯɺ஥ؒ΁ͷϦεϖΫτ͸େݪଇͱͳΔՁ஋؍Ͱ͢ɻ


  ϦεϖΫτ͸ɺ૝͍ʹͱͲΊΔ͜ͱͳ͘ɺ೔ʑͷߦಈͰࣔ͢͜ͱͰॳΊͯ૬खʹ఻ΘΓ·͢ɻ


  ཰ઌ͢Δ஥ؒɺن཯ΛकΔ஥ؒΛଚॏ͢Δ͜ͱɺ֤ϝϯόʔ͕࣋ͭଟ༷ͳϛογϣϯ΍ݸੑΛཧղ͢Δ͜
  ͱͰɺ৴པΛҭΜͰ͍͖·͢ɻங্͖͛ͨ৴པؔ܎͸ɺҰਓҰਓͷʮ੒ՌʯΛޙԡ͢͠Δ࠷େͷαϙʔτ
  ͱͳΓ·͢ɻ
  զʑ͸ɺνʔϜ΍ݸਓͷʮऑΈʯ΍ʮͰ͖ͳ͍͜ͱʯΛૉ௚ʹ͞Β͚ग़͢Φʔϓϯͳ૊৫Λ໨ࢦ͠·͢ɻ


  ϕϯνϟʔͷࢲ͕ͨͪ৐Γӽ͍͑ͨน͸͍ͭ΋ߴ͍ɻ


  ͔ͩΒͦ͜ࢥ͏Α͏ʹ෺ࣄ͕ਐ·ͳ͍͜ͱͷ࿈ଓ͔΋͠Ε·ͤΜɻ


  ͦΜͳ࣌ɺऑΈΛݟͤ͋͏͜ͱͰɺ૊৫ͱͯ͠ิ׬͢΂͖Օॴͱɺݸਓͷ੒௕͢΂͖Օॴ͕ݟ͖͑ͯ·͢ɻ


  ऑΈΛݟͤ͋͏͜ͱ͸ܾͯ͠༰қͰ͸ͳ͍͔Βͦ͜ɺϑΣζ͕େ੾ʹ͢Δ΂͖Ձ஋؍Ͱ͢ɻ
  ϦεϖΫτ͸
  ߦಈͰࣔ͢
  ऑΈΛݟͤ͋͏
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ଃΓ͋͏

  View Slide

 14. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  14

  View Slide

 15. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  ۈ຿࣌ؒɿϑϧϑϨοΫε


  ٳ೔ٳՋɿ׬શिٳ2೔੍ʢ౔༵ɾ೔༵ʣ ॕ೔ɺ ՆظٳՋʢ7݄1೔ʙ9݄຤·Ͱͷظؒʹ4೔ؒʣ


  ೥຤೥࢝ٳՋʢ࠷େ7೔ؒɺΧϨϯμʔʹΑΓมಈʣ


  ɹɹɹɹɹ೥࣍༗څٳՋʢೖ݄ࣾʹԠͯ͡ೖࣾ೔ʹ෇༩ɺ࠷େ10೔ؒʣɺܚீٳՋͳͲ


  ֤छอݥɿ݈߁อݥɺޏ༻อݥɺ࿑ࡂอݥɺްੜ೥ۚอݥ


  ༷ʑͳߦࣄɿશࣾΩοΫΦϑʢ೥ҰճʣɺQBR
  15
  ※άϧʔϓձࣾ͸আ͘ɻ

  View Slide

 16. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ಇ͘؀ڥΛ஌Δ
  16
  ● ࣌୹ۈ຿੍౓


  ● ϑϨοΫε੍౓


  ● ϦϞʔτϫʔΫ


  ● ूதεϖʔε׬උ


  ● PCબ୒(Windws or Mac)
  ● ॻ੶ߪೖ੍౓(ਃ੥͕डཧ͞ΕΕ͹ߪ
  ೖ͠์୊)


  ● ֎෦ษڧձ
  ● ܚீݟ෣ۚ


  ● ग़࢈ॕ͍ۚ


  ● ҭٳ/࢈ٳ੍౓
  ಇ͖΍͢͞ εΩϧΞοϓ ֤छڅ෇ۚɾҭࣇαϙʔτ
  ෱རްੜ
  ※άϧʔϓձࣾ͸আ͘ɻ

  View Slide

 17. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ʮ࣍ੈ୅ҭ੒ࢧԉରࡦਪਐ๏ʯٴͼʮঁੑ׆༂ਪਐ๏ʯ΁ͷऔΓ૊Έ
  17
  ʮ࣍ੈ୅ҭ੒ࢧԉରࡦਪਐ๏ʯٴͼʮঁੑ׆༂ਪਐ๏ʯʹجͮ͘ҰൠࣄۀओߦಈܭըΛࡦఆ͠ɺߦಈܭը
  ʹج͖ͮɺੑผ΍ϥΠϑεςʔδΛ໰ΘͣɺϑΣζͷैۀһ͕ಇ͖΍͍͢؀ڥͷ੔උΛ໨ࢦ͍ͯ͠·͢ɻ
  גࣜձࣾϑΣζߦಈܭը


  ࣾһ͕ͦͷೳྗΛൃش͠ɺ࢓ࣄͱੜ׆ͷௐ࿨ΛਤΓಇ͖΍͍͢ޏ༻؀ڥͷ੔උΛߦ͏ͨΊɺ࣍ͷΑ
  ͏ʹߦಈܭըΛࡦఆ͢Δɻ


  ̍ɽܭըظؒ ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʙྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄ 1 ೔·Ͱͷ 2 ೥ؒ


  ̎ɽ಺༰


  ໨ඪ̍ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·ͰʹɺࢠͲ΋ͷग़ੜ࣌ʹ෕਌͕औಘͰ͖ΔٳՋ੍౓Λ ࣮ࢪ͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ʙ ੍౓ͷެදɺࣾһ΁ͷप஌


  ●ྩ࿨ 3 ೥౓ʙ ੍౓࣮ࢪ


  ໨ඪ̎ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·Ͱʹɺঁੑ؅ཧ৬Λ 1 ໊Ҏ্࠾༻·ͨ͸ঢ֨͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 10 ݄ʙ ঁੑ࠾༻ͷڧԽ


  ●ྩ࿨ 3 ೥ 10 ݄ʙ ؅ཧ৬޲͚ݚमͷ࣮ࢪ


  ໨ඪ̏ɿฐࣾ࿑ಇऀ͝Ո଒Λର৅ʹɺձࣾݟֶ͕Ͱ͖ΔʮFamilyDayʯΛ࣮ࢪ͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 10 ݄ʙ ड͚ೖΕํ๏΍ମ੍ʹ͍ͭͯͷݕ౼


  ●ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ʙ શࣾूձ౳ʹΑΔࣾһ΁ͷप஌


  ●ྩ࿨ 3 ೥ 9 ݄ʙ FamilyDay ͷ࣮ࢪɺ࣍ճʹ޲͚ͯͷݕ౼


  20210201 ެද
  גࣜձࣾϑΣζߦಈܭը


  ࣾһ͕ͦͷೳྗΛൃش͠ɺ࢓ࣄͱੜ׆ͷௐ࿨ΛਤΓಇ͖΍͍͢ޏ༻؀ڥͷ੔උΛߦ͏ͨΊɺ࣍ͷΑ
  ͏ʹߦಈܭըΛࡦఆ͢Δɻ


  ̍ɽܭըظؒ ྩ࿨ 2 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʙྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄ 1 ೔·Ͱͷ 2 ೥ؒ


  ̎ɽ಺༰


  ໨ඪ̍ɿܭըظؒ಺ͷঁੑͷҭࣇٳۀऔಘ80%Ҏ্Λ໨ࢦ͢ɻ


  <ରࡦ>


  ●આ໌จॻ࡞੒ɺϚχϡΞϧ࡞੒


  ●೛৷ / ग़࢈ʹ͍ͭͯͷ૬ஊ͕1on1Ͱ্࢘ͱߦΘΕΔΑ͏ʹ͠ɺҭٳͷ૬ஊ͕͠΍͍͢؀ڥΛ࡞Δ


  ໨ඪ̎ɿখֶߍबֶલͷࢠΛ࣋ͭࣾһ͕ɺر๬͢Δ৔߹ʹར༻Ͱ͖Δ୹࣌ؒۈ຿੍౓ͷ
  આ໌Λߦ͍ɺશࣾһ͕஌͓ͬͯΓɺࣗΒબ୒Ͱ͖Δঢ়ଶΛ໨ࢦ͢ɻ


  <ରࡦ>


  ●୹࣌ؒۈ຿੍౓ͷࣾһ΁ͷप஌ͱຖ݄ͷΦϯϘʔσΟϯάʹઆ໌࣌ؒΛઃ͚Δ


  ໨ඪ̏ɿྩ࿨ 4 ೥ 12 ݄·Ͱʹɺঁੑ؅ཧ৬Λ 1 ໊Ҏ্࠾༻·ͨ͸ঢ֨͢Δɻ


  <ରࡦ>


  ●ঁੑ࠾༻ͷڧԽ


  ●؅ཧ৬޲͚ݚमͷ࣮ࢪ


  View Slide

 18. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ΦϑΟεʢ౦ژʣ
  18

  View Slide

 19. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ΦϑΟεʢౡࠜʣ
  19

  View Slide

 20. FEZ Inc. All rights Reserved.
  શࣾΩοΫΦϑɺQBRͷ༷ࢠ
  20

  View Slide

 21. FEZ Inc. All rights Reserved.
  ෦׆ಈͷ༷ࢠ
  21

  View Slide