Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ルールベース画像処理のススメ

 ルールベース画像処理のススメ

データ分析LT会第二回で発表した際の資料です。
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jDZwX3jxhK4

conppass url: https://kaggle-friends.connpass.com/event/214854/

github repository: https://github.com/fkubota/bunseki_compe_LT_02

fkubota

June 18, 2021
Tweet

More Decks by fkubota

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣗݾ঺հ 02 fkubota (Twitter, Kaggle) - όϯυϧΧʔυͷձࣾ(ΧϯϜ)ͰػցֶशΤϯδχΞ - Kaggle Expert

  - ԭೄग़਎(౦ژʹग़͖ͯͯ3೥൒) - ෺ཧֶՊग़਎(ڧ૬ؔిࢠܥɺ4.2KͷӷମϔϦ΢Ϝʹ࣓ੑମಥͬࠐΜͰͨ) - ϓϩάϥϛϯάྺ͸2೥൒͙Β͍ - झຯ - ૣى͖(4࣌൒ىচ) - Kaggle - ίʔώʔɺϏʔϧɺ΢ΟεΩʔ - ಡॻɺ෺ཧɺ఩ֶ
 2. ࠓ೔࿩͢͜ͱ σΟʔϓϥʔχϯάωΠςΟϒੈ୅ʹ޲͚ͯʂ 05 ը૾ͬͯͳʹʁ ը૾ॲཧೖ໳ Indoorͷ৔߹ ͦ΋ͦ΋ը૾ͬͯͳʹ͔Λ੔ ཧ͠·͢ɻ ϧʔϧϕʔεը૾ॲཧʹͪΐͬ ͱ͚ͩೖ໳ͯ͠Έ·͢ɻ

  opencvΛ࢖͍·͢ɻ https://github.com/fkubota/ bunseki_compe_LT_02/blob/main/ notebook/nb01_opencv.ipynb IndoorͰ΍ͬͨ͜ͱΛ΄Μͷগ ͠঺հ͠·͢ɻ
 3. ը૾Λ؆୯ʹ - pixel ͱ͍͏࠷খ୯ҐΛ΋ͭ - ࠲ඪx, y Λ΋ͭ - ً౓஋Λ΋ͭ

  - ௨ৗ͸8bit - 0~255ͷ஋ΛऔΔ(256ஈ֊) - 0͕ࠇ - 255͕ന y x നͬΆ͍ͷͰ 255ʹ͍ۙ஋ ࠇͳͷͰ0ʹ͍ۙ஋ փ৭ͳͷͰਅΜதͷ 150͙Β͍ʁ ΧϥʔͩͱRGBͷ3͕ͭͦΕͧΕ8bitͷ৘ใΛ࣋ͭ ྫ: - (133, 30, 88) ←10ਐ਺ - #56a53f ←16ਐ਺ 07
 4. ໰1 from fkubota shibutsu dataset Έͳ͞ΜͳΒͲ͏͠·͔͢ʁ (ڭࢣσʔλͳ͠Ͱ͢Αʁ) Ωϟοϓͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞ ༡ͼײ֮Ͱʂʂ 10

  https://github.com/fkubota/ bunseki_compe_LT_02/blob/main/ notebook/nb01_opencv.ipynb શ෦githubʹ͋ΔΑ