Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ルールベース画像処理のススメ

 ルールベース画像処理のススメ

データ分析LT会第二回で発表した際の資料です。
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jDZwX3jxhK4

conppass url: https://kaggle-friends.connpass.com/event/214854/

github repository: https://github.com/fkubota/bunseki_compe_LT_02

fkubota

June 18, 2021
Tweet

More Decks by fkubota

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϧʔϧϕʔεը૾ॲཧͷεεϝ
  fkubota
  DeepLearning ωΠςΟϒੈ୅΁޲͚ͯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ 02
  fkubota (Twitter, Kaggle)
  - όϯυϧΧʔυͷձࣾ(ΧϯϜ)ͰػցֶशΤϯδχΞ
  - Kaggle Expert
  - ԭೄग़਎(౦ژʹग़͖ͯͯ3೥൒)
  - ෺ཧֶՊग़਎(ڧ૬ؔిࢠܥɺ4.2KͷӷମϔϦ΢Ϝʹ࣓ੑମಥͬࠐΜͰͨ)
  - ϓϩάϥϛϯάྺ͸2೥൒͙Β͍
  - झຯ
  - ૣى͖(4࣌൒ىচ)
  - Kaggle
  - ίʔώʔɺϏʔϧɺ΢ΟεΩʔ
  - ಡॻɺ෺ཧɺ఩ֶ

  View Slide

 3. ͬͦ͘͞Ͱ͕͢
  ͋Δݐ෺ͷϑϩΞը૾
  ͜Εʹ ͜Μͳײ͡Ͱ੺͍఺Λଧ͍ͪͨ
  - ੨͍ྖҬʹೖͬͪΌͩΊ
  - ௨࿏͚ͩ
  Έͳ͞ΜͳΒͲ͏͠·͔͢ʁ
  03

  View Slide

 4. ൃදͷϞνϕʔγϣϯ
  ࣮͸͜ͷը૾ ͸Indoorίϯϖ ͷը૾Ͱ
  ੺͍఺ΛଧͭͨΊʹ؆୯ͳը૾ॲཧΛͯ͠ଧͪ·ͨ͠
  νʔϜϝΠτʹղઆ͢Δͱ൓ԠΑ͔ͬͨͷͰ
  ϧʔϧϕʔεը૾ॲཧʹ͍ͭͯൃද͠Α͏ͱࢥ͍·ͨ͠
  KaggleΛ͖͔͚ͬʹը૾ॲཧɾը૾ೝࣝΛ͸͡Ίͨਓ͸͍͖ͳΓ
  DeepLearning͔Βೖͬͨͱࢥ͍·͕͢ྺ࢙తʹ͸ϧʔϧϕʔε͸ͷ΄͏
  ͕௕͘ɺະͩ׆༂͍ͯ͠Δٕज़Ͱ͢ɻ
  ֶΜͰଛ͸ͳ͍͸ͣʂʂ
  04

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ σΟʔϓϥʔχϯάωΠςΟϒੈ୅ʹ޲͚ͯʂ
  05
  ը૾ͬͯͳʹʁ ը૾ॲཧೖ໳ Indoorͷ৔߹
  ͦ΋ͦ΋ը૾ͬͯͳʹ͔Λ੔
  ཧ͠·͢ɻ
  ϧʔϧϕʔεը૾ॲཧʹͪΐͬ
  ͱ͚ͩೖ໳ͯ͠Έ·͢ɻ
  opencvΛ࢖͍·͢ɻ
  https://github.com/fkubota/
  bunseki_compe_LT_02/blob/main/
  notebook/nb01_opencv.ipynb
  IndoorͰ΍ͬͨ͜ͱΛ΄Μͷগ
  ͠঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 6. ը૾ͬͯԿʁ

  View Slide

 7. ը૾Λ؆୯ʹ
  - pixel ͱ͍͏࠷খ୯ҐΛ΋ͭ
  - ࠲ඪx, y Λ΋ͭ
  - ً౓஋Λ΋ͭ
  - ௨ৗ͸8bit
  - 0~255ͷ஋ΛऔΔ(256ஈ֊)
  - 0͕ࠇ
  - 255͕ന
  y
  x
  നͬΆ͍ͷͰ
  255ʹ͍ۙ஋
  ࠇͳͷͰ0ʹ͍ۙ஋
  փ৭ͳͷͰਅΜதͷ
  150͙Β͍ʁ
  ΧϥʔͩͱRGBͷ3͕ͭͦΕͧΕ8bitͷ৘ใΛ࣋ͭ
  ྫ:
  - (133, 30, 88) ←10ਐ਺
  - #56a53f ←16ਐ਺
  07

  View Slide

 8. ը૾ॲཧೖ໳

  View Slide

 9. ϧʔϧϕʔεͷ͍͍ͱ͜Ζ
  ڭࢣσʔλ͍Βͳ͍ ָ͍͠ʂ
  - ΍ͬͨΒΘ͔Δʂʂʂʂ
  - ͜Εҙ֎ͱݟམͱ͞Ε͕ͪ
  09

  View Slide

 10. ໰1
  from fkubota shibutsu dataset
  Έͳ͞ΜͳΒͲ͏͠·͔͢ʁ
  (ڭࢣσʔλͳ͠Ͱ͢Αʁ)
  Ωϟοϓͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞
  ༡ͼײ֮Ͱʂʂ
  10
  https://github.com/fkubota/
  bunseki_compe_LT_02/blob/main/
  notebook/nb01_opencv.ipynb
  શ෦githubʹ͋ΔΑ

  View Slide

 11. ղ๏ͷ1ྫΛ঺հ
  ·ͣ͸ఆ൪ͷ2஋ԽΛ͢ΔͨΊʹ
  άϨʔը૾ʹม׵͠·͢ʂ
  ֤pixelͷً౓஋(r, g, b) ͷ3࣍ݩ͕
  1࣍ݩʹͳΓ͍Ζ͍Ζѻ͍΍͘͢ͳΓ·͢ɻ
  11

  View Slide

 12. 2஋Խ
  എܠͱ෺ମΛ෼͚·͠ΐ͏
  ً౓஋ͷώετάϥϜΛݟͯΈΔͱ
  - നͬΆ͍৭(255ʹ͍ۙ৭)͕ώετάϥ
  ϜͷϚδϣϦςΟʹͳͬͯΔ
  - ͜Ε͸എܠ͕ը૾ͷେ෦෼Λ઎ΊΔ͜
  ͱʹىҼ͢Δ
  - threshold = 70 ͷલޙͰ2஋Խ͢Δʂ
  1 0
  Ωϟοϓ
  എܠ
  12

  View Slide

 13. 2஋Խ݁Ռ
  ϐϯΫͷ෦෼͕1
  ͦΕҙ֎͕0
  ͷ ΦϒδΣΫτ ͕Ͱ͖ͨ
  ͜ΕΛ “ྖҬ” ͱݴ͍·͢
  13

  View Slide

 14. ͋ͱ͸៉ྷʹ͢Δ
  ࠓճ͸݀ΛຒΊ͚ͨͩ
  14

  View Slide

 15. ॏ৺Λܭࢉ
  ྖҬͷྠֲΛऔͬͯॏ৺Λܭࢉ
  Ͱ͖ͨʂʂ
  15

  View Slide

 16. ໰2
  from fkubota shibutsu dataset
  Ωϟοϓͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞
  ָ͘͠ͳ͖ͬͯ·ͨ͠ʁ
  16

  View Slide

 17. Կ͕೉͍͠ʁ
  Ωϟοϓͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞
  ಉ͡໰୊ͳΜ͚ͩͲෳ਺෺ମ͕͋ΔͷͰ
  ೉қ౓͕௓Ͷ্͕Γ·͢Ͷɻ
  17

  View Slide

 18. ఆ൪ͷॲཧ
  άϨʔը૾ 2஋Խ
  18

  View Slide

 19. νϣοτ͖Ε͍ʹ
  ϞϧϑΥϩδʔม׵
  - ࣌ؒͷ౎߹্ৄࡉ͸ল͖·͢
  - ϊΠζআڈɺ݀ຒΊ͕Ͱ͖·͢
  - ݪཧ͸؆୯ͳͷͰͥͻௐ΂ͯΈͯ
  ͍ͩ͘͞
  ݀ຒΊ
  ΊͬͪΌ͖Ε͍ʹͳͬͨʂʂ
  19

  View Slide

 20. ϥϕϦϯά
  ࿈ଓͨ͠ΦϒδΣΫτຖʹ෼ׂ
  - ྡΓ߹ͬͨ1ΛಉҰͷϥϕϧͱͯ͠෼ׂ͢Δ
  - ϐϯΫͷྖҬ͕ෳ਺ͷྖҬʹ෼ׂ͞Εͨ
  - ෼ׂޙ໘ੵ͕খ͍͞΋ͷΛϊΠζͱͯ͠আ͍ͨ
  ໘ੵͷখ͍͞ྖҬ(ϊΠζ)
  20

  View Slide

 21. ͓ΘΓ͡Όͳ͍Αʂ
  ͜ͷத͔ΒΩϟοϓΛબͼ
  ग़͞ͳ͍ͱ͍͚·ͤΜ
  ಛ௃ྔΛ࢖͍·͢
  ͜ͷ5ͭͷ෺ମΛൺֱͯ͠Ωϟοϓʹ͸Ͳ͏
  ͍ͬͨಛ௃͕͋ΔͰ͠ΐ͏͔ʁ
  - ؙΈ͕͋Δɹ
  - ໘ੵ͕খ͍͞
  ͕ࢥ͍౰ͨΓ·͢ɻ
  ໘ੵ͕খ͍͞Λ࢖ͬͯΈ·͢ɻ
  ͭ·Γ
  ಛ௃ྔʹ໘ੵΛ࢖͏ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
  21

  View Slide

 22. ྖҬͷ໘ੵΛܭࢉ
  ໘ੵ࠷খΛબͿ
  ಛ௃ྔ = ໘ੵ
  Ͱ͖ͨʂʂ
  22

  View Slide

 23. ໰3 Ͱ͖ͦʁ
  from fkubota shibutsu dataset
  ϖϯͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞
  23

  View Slide

 24. ϥϕϦϯά·Ͱ͸Ұॹ
  ϖϯͷಛ௃Λߟ͑Δ
  fkubota͞Μ͸ɺʮࡉ௕͍ʯҙ֎
  ࢥ͍͖ͭ·ͤΜͰͨ͠ɻ
  ࡉ௕͍͸͜͏දݱ͢Δ͜ͱʹ͠·͢ɻ
  1. ྖҬΛ࠷খ֎઀ۣܗͰғ͏
  2. ʮ௕ลͷ௕͞ʯΛʮ୹ลͷ௕͞ʯͰׂΔ
  3. ͜ΕΛʮࡉ௕͞౓ʯͱ͢Δ
  24

  View Slide

 25. ࡉ௕͍౓Λܭࢉ
  ಛ௃ྔ = ࡉ௕͍౓ ࠷େ஋ΛબͿ
  Ͱ͖ͨʂʂ
  25

  View Slide

 26. ໰4 ࠷ޙͩΑʂ
  from fkubota shibutsu dataset
  MINTIAͷ࠲ඪΛऔಘ͍ͯͩ͘͠͞
  26

  View Slide

 27. ಛ௃͸ʁ
  MINTIAͷಛ௃Λߟ͑Δ
  ࢛͍֯ͱ͍͏ಛ௃͕͋Γ·͕͢ɺ
  ଞͷ෺ମͱࠩผԽ͕೉͍͠Ͱ͢ɻ
  ܗͷ؍఺Ͱ͸೉ͦ͠͏ͳͷͰ
  ʮ৭ʯͰ߈ΊͯΈ·͠ΐ͏ɻ
  ʮ੨͞ʯΛදݱ͠·͢ɻ
  RGBΛHSVʹม׵͠
  H(hue, ৭૬)ͷը૾Λ࢖͍·͢ɻ
  27

  View Slide

 28. ৭૬ʁ
  ͜ͷล͕੨
  ৭૬͸৭ͷ༷૬Λ
  0~180·ͰͰมԽͤͨ͞΋ͷɻ
  ੨͸100~140͋ͨΓɻ
  28

  View Slide

 29. Hueը૾
  hueը૾
  ͜ͷลΓ
  29

  View Slide

 30. 2஋Խͯ͠ϞϧϑΥϩδʔ
  2஋Խ ϞϧϑΥϩδʔ
  30

  View Slide

 31. ॏ৺Λܭࢉͯ͠ऴΘΓʂ
  Ͱ͖ͨʂʂ
  31

  View Slide

 32. Indoorͷ৔߹

  View Slide

 33. ࠷ॳͷ࣭໰
  ͋Δݐ෺ͷϑϩΞը૾
  ͜Εʹ ͜Μͳײ͡Ͱ੺͍఺Λଧ͍ͪͨ
  - ੨͍ྖҬʹೖͬͪΌͩΊ
  - ௨࿏͚ͩ
  Έͳ͞ΜͳΒͲ͏͠·͔͢ʁ
  33

  View Slide

 34. ·ͣ͸௨࿏Λऔಘ
  ੨͍෦෼Λ2஋Խ
  ຒΊΔ
  ന͍෦෼Λ
  2஋Խ
  ࿦ཧੵ
  34

  View Slide

 35. ׬੒ʂ
  &
  ੺͍఺ʑΛॻ͍ͨը૾Λ༻ҙͯ͠
  ࿦ཧੵ
  Ͱ͖ͨʂʂ
  35

  View Slide

 36. Thanks :)

  View Slide