$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

世界に通用するPLATEAUに!

 世界に通用するPLATEAUに!

PLATEAU第10回3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会
20230623
古橋発表資料
© mapconcierge, CC BY 4.0

Taichi FURUHASHI

June 23, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ̏%౎ࢢϞσϧͷ੔උɾ׆༻ଅਐʹؔ͢Δݕ౼෼Պձ
  ੈքʹ௨༻͢Δ1-"5&"6ʹʂ
  ݹڮେ஍
  ̏%౎ࢢϞσϧͷ੔උɾ׆༻ଅਐʹؔ͢Δݕ౼෼Պձ࠲௕

  ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ڭत
  0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+BQBO
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 2. 1-"5&"6Ϗδϣϯ
  ͍Α͍Α1IBTF΁ʂ

  View Slide

 3. ౎ࢢ
  ౎ࢢ
  ʹ޲͚ͯ
  1-"5&"6ΤίγεςϜΛ
  ͍͖ͭͬͯ͘·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 4. ΤίγεςϜߏஙʹ͸
  ೔ຊࠃ಺͚ͩͰͳ͘
  ւ֎࿈ܞ΋ॏཁɻ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. https://2023.foss4g.org/sponsors/

  View Slide

 8. https://2023.foss4g.org/sponsors/

  View Slide

 9. Φʔ
  ϓϯιʔε(*4ࠃࡍձٞ
  '044(
  ͰॳΊͯͷεϙϯαʔυ

  View Slide

 10. $JUZ(.-΍ɺ1-"5&"6ʹ
  ؔ࿈͢Δ044ٕज़ऀʹ
  1-"5&"6Λ஌ͬͯ΋Β͍
  άϩʔόϧίϛϡχςΟΛ্ཱͪ͛Δɻ

  View Slide

 11. https://ual.sg/publication/2023-ijgis-3-d-city-index/2023-ijgis-3-d-city-index.pdf
  November 2023 International Journal of Geographical Information Science 37(4):788-809

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ೥࣌఺Ͱ
  1-"5&"6σʔλ͸
  ੈք౎ࢢͷ%౎ࢢϞσϧͰ
  ͷࢦඪʹΑΔධՁ͸
  ্Ґʹ৯͍ࠐΜͰ͍Δɻ

  View Slide

 15. l%$JUZ*OEFYz
  ΋ҙࣝ͠ͳ͕Β
  ·ͣ͸1-"5&"6ͷೝ஌౓Λ
  άϩʔόϧʹ޲্ͤ͞Δɻ

  View Slide

 16. View Slide

 17. .BQUIF/FX8PSME

  View Slide

 18. $POOFDUUPUIF/FX8PSME

  View Slide

 19. Ұԯ૯ҏೳԽ
  l # J M M J P O T * O ⒕ [ B U J P O z

  View Slide