Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

THETA Xの登場はジオ業界を変えるか?

THETA Xの登場はジオ業界を変えるか?

20220513_VR未来塾オンラインセミナー「THETA Xを使いこなす!360度撮影のビジネスユース&普段使い」

古橋登壇資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

https://220513vrmiraijukuthetax.peatix.com/

5314ec2302336bf68c95bdb5b1476227?s=128

furuhashlab

May 13, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @73ະདྷक़ΦϯϥΠϯηϛφʔʮ5)&5"9Λ࢖͍͜ͳ͢ʂ౓ࡱӨͷϏδωεϢʔεීஈ࢖͍ʯ ʮ5)&5" 9ͷొ৔͸δΦۀքΛม͑Δ͔ʁʯ ݹڮେ஍ ೔ຊ஍ਤֶձ੨ࢁֶӃେֶ$SJTJT.BQQFST+"1"/ )VNBOJUBSJBO0QFO4USFFU.BQ5FBN.BQCPYΞϯόαμʔ ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

 2. ࠓ೔ͷओͳ࿩୊ ࣗݾ঺հ .BQJMMBSZͱ͸ 5)&5"9Λ࢖ͬͯΈͯؾ͍ͮͨ͜ͱ 3JDPI͞Μ΁ͷཁ๬

 3. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)* !NBQDPODJFSHF

 4. None
 5. IUUQTHJUIVCDPNNBQDPODJFSHF6LSBJOFEBUB

 6. ஍ਤ԰

 7. ஍ਤ԰ υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ

 8. None
 9. IUUQHJHBQBOKQ

 10. Φʔ ϓϯͳ σδλϧπΠϯ

 11. ࡾ࣍ݩͷ౎ࢢΛ Ͳ͏΍ͬͯදݱ͢Δ͔ʁ

 12. None
 13. 5)&5"9͕ ͍ͭʹ(14಺ଂʂ

 14. (/44 (14ɺ4#"4 8""4 &(/04 .4"4 ("("/ ɺ2;44ʢΈͪͼ͖ʣ

 15. (/44 (14ɺ4#"4 8""4 &(/04 .4"4 ("("/ ɺ2;44ʢΈͪͼ͖ʣ " 

  ( 1 4 ʹ ର Ԡ
 16. (14 (/44 ͕͍ͭͯ Կ͢Δͷʁ

 17. ֗Λه࿥͢Δɻ ˣ ετϦʔτϏϡʔΛͭ͘Δɻ

 18. ετϦʔτϏϡʔͱ͍͑͹

 19. None
 20. Ͱ΋ ✘঎༻ར༻ ✘ೋ࣍ར༻

 21. ΋ͬͱࣗ༝ʹ࢖͑Δ ετϦʔτϏϡʔ ͕ ͋ͬͯ΋Α͍Ͱ͸ͳ͍͔

 22. None
 23. Φʔ ϓϯσʔλͳͷͰ ✔঎༻ར༻ ✔ೋ࣍ར༻

 24. https://www.mapillary.com/360

 25. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.56668611111112&lng=139.40266666666668&z=17&menu=false&pKey=rPaB0BhwRTpy_7Z6k31oBw&focus=photo&x=0.5097002855874749&y=0.3226481104316623&zoom=0

 26. https://www.mapillary.com/app/?pKey=H8wioIgoZFucPG2B9un4zg&focus=photo&lat=34.772989&lng=138.015962&z=17

 27. None
 28. 1.5B Num. of Street-level imageries. https://www.mapillary.com ( 2022/04/27 )

 29. https://www.mapillary.com/app/

 30. https://www.mapillary.com/app/

 31. https://www.mapillary.com/app/

 32. https://www.mapillary.com/app/

 33. 1.8M Num. of Street-level imageries by @mapconcierge https://www.mapillary.com ( 2022/5/13

  )
 34. 0QFO4G.ʹΑΔ ౎ࢢͷࡾ࣍ݩԽ

 35. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

 36. .- ػցֶश ʹΑΔը૾ࣝผ

 37. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

 38. ετϦʔτϏϡʔͷ ຽओԽ

 39. 5)&5"9Λ࢖ͬͯ ؾ͍ͮͨ͜ͱ

 40. None
 41. ςετػΛ͓आΓͯ͠ 
 ຕެ։

 42. ెาɾࣗసंɾࣗಈं Ͱ ͦΕͧΕςετ

 43. None
 44. None
 45. &RVJ3FDUBOHVMBS͕σϑΥϧτ ਖ਼ڑԁ౵ਤ๏

 46. IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ&RVJSFDUBOHVMBS@QSPKFDUJPO &RVJ3FDUBOHVMBS

 47. 

 48. 

 49. ͱ͘ʹ ಈը͸ࠓ·Ͱ ࡱӨޙʹਖ਼ڑԁ౵ਤ๏ʹ ม׵͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ

 50. ࠓ·Ͱͷ5)&5"ಈըϑΝΠϧ

 51. 5)&5"9ಈըϑΝΠϧ

 52. ͻͱ͜ͱͰݴͬͯ αΠίʔͰ͢ʂʂʂ

 53. ϋʔυ΢ΣΞͱͯ͠ͷ׬੒౓

 54. None
 55. ࠓ·Ͱͷऑ఺͕͢΂ͯղܾ ετϨʔδɿ.JDSP4%ΧʔυͰ͙͢ަ׵ όοςϦʔɿண୤ํࣜͰ͙͢ަ׵ 64#څిɿຊମԣͰɺࡾ٭ʹׯবͤͣ (14ɿ(/44ରԠɺ)[ #MVFUPPUIɿγϟολʔԻΛΠϠϗϯͰฉ͚Δ

 56. .BQJMMBSZʹ౤ߘͯ͠ΈΔ

 57. ΠϯλʔόϧࣸਅࡱӨ ˣ 4%ΧʔυͰ1$ʹίϐʔ ˣ .BQJMMBSZ6QMPBEFSͰҰൃެ։

 58. Uploader

 59. None
 60. εϚϗ͍Βͣʂ αΠίʔʂʂ

 61. None
 62. None
 63. None
 64. None
 65. None
 66. None
 67. 3JDPI͞Μ΁ͷ͓ئ͍

 68. ᶃΠϯλʔόϧࡱӨͷ ࡱӨִؒΛTΑΓ ߋʹ୹͘Ͱ͖ͳ͍͔ʁ

 69. ᶄಈըࡱӨͷղ૾౓޲্ͱ ௿ϑϨʔϜϨʔτࡱӨରԠ ʢʴ(14ϝλσʔλࠐΈͰʣ

 70. ͜Ε͸࣍ͷ ϑΝʔϜ΢ΣΞߋ৽Ͱʁʁʁ

 71. l$"..zϝλσʔλ෇ଐͷ ಈըΞο ϓϩʔυʹ͍ͭͯ͸ .BQJMMBSZଆͰ΋ݕ౼தɻ

 72. IUUQTEFWFMPQFSTHPPHMFDPNTUSFFUWJFXQVCMJTIDBNNTQFD

 73. ᶅΠϯλʔόϧࡱӨͷ ࠷௿Ҡಈڑ཭ઃఆΛ ௥Ճͯ͠΄͍͠ɻ ʢ৴߸଴ͪͳͷͰແବͳσʔλ͕͕͕ʜʣ

 74. ᶆࡱӨ৔ॴͱ(14Ґஔͷ ζϨ࠷খԽɻ

 75. ᶇδΦܥϓϥάΠϯͷॆ࣮ ͜Ε͸Ή͠ΖզʑίϛϡχςΟͷ॓୊

 76. None
 77. None
 78. ྫ͑͹ʜ 
 (14ϩάه࿥ϓϥάΠϯ ݱࡏ஍֬ೝ஍ਤϓϥάΠϯ .BQJMMBSZμΠϨΫτ6QMPBEϓϥάΠϯ 
 ͱ͔

 79. ͍ͣΕʹͯ͠΋

 80. (P1SP.BY͍࣋ͬͯͯ΋

 81. ͍ͣΕʹͯ͠΋

 82. ͍ͣΕʹͯ͠΋ δΦܥϢʔβʔ͸ 5)&5"9ങ͏΂͠ʂ

 83. ͦͯ͠ੈքதΛ ཱྀ͠·͠ΐ͏ʂʂ

 84. ετϦʔτϏϡʔͷ ຽओԽ͸ 5)&5"9͕ ࢧ͍͑ͯ͘ະདྷ͕ݟ͑·͢ɻ

 85. None
 86. ɹ า ͚ า ͚ɺ ଓ ͚Δ ͜ ͱ ͷ

  େ ੾ ͞ ɻ “ Just keep walking, persistence paid off ” by Tadataka INO
 87. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)* !NBQDPODJFSHF Ұԯ૯ҏೳԽ