Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

THETA Xの登場はジオ業界を変えるか?

THETA Xの登場はジオ業界を変えるか?

20220513_VR未来塾オンラインセミナー「THETA Xを使いこなす!360度撮影のビジネスユース&普段使い」

古橋登壇資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

https://220513vrmiraijukuthetax.peatix.com/

furuhashlab

May 13, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @73ະདྷक़ΦϯϥΠϯηϛφʔʮ5)&5"9Λ࢖͍͜ͳ͢ʂ౓ࡱӨͷϏδωεϢʔεීஈ࢖͍ʯ
  ʮ5)&5"

  9ͷొ৔͸δΦۀքΛม͑Δ͔ʁʯ
  ݹڮେ஍
  ೔ຊ஍ਤֶձ੨ࢁֶӃେֶ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  )VNBOJUBSJBO0QFO4USFFU.BQ5FBN.BQCPYΞϯόαμʔ
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 2. ࠓ೔ͷओͳ࿩୊
  ࣗݾ঺հ
  .BQJMMBSZͱ͸
  5)&5"9Λ࢖ͬͯΈͯؾ͍ͮͨ͜ͱ
  3JDPI͞Μ΁ͷཁ๬

  View Slide

 3. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 4. View Slide

 5. IUUQTHJUIVCDPNNBQDPODJFSHF6LSBJOFEBUB

  View Slide

 6. ஍ਤ԰

  View Slide

 7. ஍ਤ԰
  υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ

  View Slide

 8. View Slide

 9. IUUQHJHBQBOKQ

  View Slide

 10. Φʔ
  ϓϯͳ
  σδλϧπΠϯ

  View Slide

 11. ࡾ࣍ݩͷ౎ࢢΛ
  Ͳ͏΍ͬͯදݱ͢Δ͔ʁ

  View Slide

 12. View Slide

 13. 5)&5"9͕
  ͍ͭʹ(14಺ଂʂ

  View Slide

 14. (/44
  (14ɺ4#"4 8""4 &(/04 .4"4
  ("("/
  ɺ2;44ʢΈͪͼ͖ʣ

  View Slide

 15. (/44
  (14ɺ4#"4 8""4 &(/04 .4"4
  ("("/
  ɺ2;44ʢΈͪͼ͖ʣ
  " ( 1 4 ʹ ର Ԡ

  View Slide

 16. (14 (/44
  ͕͍ͭͯ
  Կ͢Δͷʁ

  View Slide

 17. ֗Λه࿥͢Δɻ
  ˣ
  ετϦʔτϏϡʔΛͭ͘Δɻ

  View Slide

 18. ετϦʔτϏϡʔͱ͍͑͹

  View Slide

 19. View Slide

 20. Ͱ΋
  ✘঎༻ར༻
  ✘ೋ࣍ར༻

  View Slide

 21. ΋ͬͱࣗ༝ʹ࢖͑Δ
  ετϦʔτϏϡʔ
  ͕
  ͋ͬͯ΋Α͍Ͱ͸ͳ͍͔

  View Slide

 22. View Slide

 23. Φʔ
  ϓϯσʔλͳͷͰ
  ✔঎༻ར༻
  ✔ೋ࣍ར༻

  View Slide

 24. https://www.mapillary.com/360

  View Slide

 25. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.56668611111112&lng=139.40266666666668&z=17&menu=false&pKey=rPaB0BhwRTpy_7Z6k31oBw&focus=photo&x=0.5097002855874749&y=0.3226481104316623&zoom=0

  View Slide

 26. https://www.mapillary.com/app/?pKey=H8wioIgoZFucPG2B9un4zg&focus=photo&lat=34.772989&lng=138.015962&z=17

  View Slide

 27. View Slide

 28. 1.5B
  Num. of Street-level imageries.
  https://www.mapillary.com
  ( 2022/04/27
  )

  View Slide

 29. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 30. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 31. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 32. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 33. 1.8M
  Num. of Street-level imageries by @mapconcierge
  https://www.mapillary.com
  ( 2022/5/13
  )

  View Slide

 34. 0QFO4G.ʹΑΔ
  ౎ࢢͷࡾ࣍ݩԽ

  View Slide

 35. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 36. .- ػցֶश

  ʹΑΔը૾ࣝผ

  View Slide

 37. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 38. ετϦʔτϏϡʔͷ
  ຽओԽ

  View Slide

 39. 5)&5"9Λ࢖ͬͯ
  ؾ͍ͮͨ͜ͱ

  View Slide

 40. View Slide

 41. ςετػΛ͓आΓͯ͠

  ຕެ։

  View Slide

 42. ెาɾࣗసंɾࣗಈं
  Ͱ
  ͦΕͧΕςετ

  View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. &RVJ3FDUBOHVMBS͕σϑΥϧτ
  ਖ਼ڑԁ౵ਤ๏

  View Slide

 46. IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ&[email protected]
  &RVJ3FDUBOHVMBS

  View Slide 47. View Slide 48. View Slide

 49. ͱ͘ʹ
  ಈը͸ࠓ·Ͱ
  ࡱӨޙʹਖ਼ڑԁ౵ਤ๏ʹ
  ม׵͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ

  View Slide

 50. ࠓ·Ͱͷ5)&5"ಈըϑΝΠϧ

  View Slide

 51. 5)&5"9ಈըϑΝΠϧ

  View Slide

 52. ͻͱ͜ͱͰݴͬͯ
  αΠίʔͰ͢ʂʂʂ

  View Slide

 53. ϋʔυ΢ΣΞͱͯ͠ͷ׬੒౓

  View Slide

 54. View Slide

 55. ࠓ·Ͱͷऑ఺͕͢΂ͯղܾ
  ετϨʔδɿ.JDSP4%ΧʔυͰ͙͢ަ׵
  όοςϦʔɿண୤ํࣜͰ͙͢ަ׵
  64#څిɿຊମԣͰɺࡾ٭ʹׯবͤͣ
  (14ɿ(/44ରԠɺ)[
  #MVFUPPUIɿγϟολʔԻΛΠϠϗϯͰฉ͚Δ

  View Slide

 56. .BQJMMBSZʹ౤ߘͯ͠ΈΔ

  View Slide

 57. ΠϯλʔόϧࣸਅࡱӨ
  ˣ
  4%ΧʔυͰ1$ʹίϐʔ
  ˣ
  .BQJMMBSZ6QMPBEFSͰҰൃެ։

  View Slide

 58. Uploader

  View Slide

 59. View Slide

 60. εϚϗ͍Βͣʂ
  αΠίʔʂʂ

  View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. 3JDPI͞Μ΁ͷ͓ئ͍

  View Slide

 68. ᶃΠϯλʔόϧࡱӨͷ
  ࡱӨִؒΛTΑΓ
  ߋʹ୹͘Ͱ͖ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 69. ᶄಈըࡱӨͷղ૾౓޲্ͱ
  ௿ϑϨʔϜϨʔτࡱӨରԠ
  ʢʴ(14ϝλσʔλࠐΈͰʣ

  View Slide

 70. ͜Ε͸࣍ͷ
  ϑΝʔϜ΢ΣΞߋ৽Ͱʁʁʁ

  View Slide

 71. l$"..zϝλσʔλ෇ଐͷ
  ಈըΞο
  ϓϩʔυʹ͍ͭͯ͸
  .BQJMMBSZଆͰ΋ݕ౼தɻ

  View Slide

 72. IUUQTEFWFMPQFSTHPPHMFDPNTUSFFUWJFXQVCMJTIDBNNTQFD

  View Slide

 73. ᶅΠϯλʔόϧࡱӨͷ
  ࠷௿Ҡಈڑ཭ઃఆΛ
  ௥Ճͯ͠΄͍͠ɻ
  ʢ৴߸଴ͪͳͷͰແବͳσʔλ͕͕͕ʜʣ

  View Slide

 74. ᶆࡱӨ৔ॴͱ(14Ґஔͷ
  ζϨ࠷খԽɻ

  View Slide

 75. ᶇδΦܥϓϥάΠϯͷॆ࣮
  ͜Ε͸Ή͠ΖզʑίϛϡχςΟͷ॓୊

  View Slide

 76. View Slide

 77. View Slide

 78. ྫ͑͹ʜ

  (14ϩάه࿥ϓϥάΠϯ
  ݱࡏ஍֬ೝ஍ਤϓϥάΠϯ
  .BQJMMBSZμΠϨΫτ6QMPBEϓϥάΠϯ

  ͱ͔

  View Slide

 79. ͍ͣΕʹͯ͠΋

  View Slide

 80. (P1SP.BY͍࣋ͬͯͯ΋

  View Slide

 81. ͍ͣΕʹͯ͠΋

  View Slide

 82. ͍ͣΕʹͯ͠΋
  δΦܥϢʔβʔ͸
  5)&5"9ങ͏΂͠ʂ

  View Slide

 83. ͦͯ͠ੈքதΛ
  ཱྀ͠·͠ΐ͏ʂʂ

  View Slide

 84. ετϦʔτϏϡʔͷ
  ຽओԽ͸
  5)&5"9͕
  ࢧ͍͑ͯ͘ະདྷ͕ݟ͑·͢ɻ

  View Slide

 85. View Slide

 86. ɹ า ͚ า ͚ɺ ଓ ͚Δ ͜ ͱ ͷ େ ੾ ͞ ɻ
  “ Just keep walking, persistence paid off ”


  by Tadataka INO

  View Slide

 87. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF
  Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide