$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ふりかえりを実践した話

naosuke
June 25, 2016

 ふりかえりを実践した話

2016.06.25(土)に開催された、Agile459で行ったLTの資料です。

naosuke

June 25, 2016
Tweet

More Decks by naosuke

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ;Γ͔͑ΓΛ࣮ફͨ͠࿩
  Agile Japan 2016 ߴদαςϥΠτ LT
  2016.06.25 (Sat.)

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Ֆ઒௚ݾ (͸ͳ͔Θͳ͓͖)
  • https://naosuke.me
  • म࢜1೥ͷେֶӃੜ
  • ݩ෦௕ @ ߳઒େֶSLP
  • ΞϧόΠτΤϯδχΞ@
  • ਓੜॳLTͰ͢!
  @naosuke2dx
  a.k.a. hanasuke

  View Slide

 3. • ઃཱ2೥໨ͷए͍ձࣾ
  • ࠓ͸डୗ։ൃΛத৺ͱͨ͠։ൃձࣾ
  • http://www.aqutras.com
  • ฏ೔͸ຖ೔ϒϩάߋ৽ͯ͠·͢!
  • http://blog.aqutras.com

  View Slide

 4. • ༷ʑͳϓϥΫςΟεΛ࣮ફ
  • ňΑ͔ͬͨʼnͱࢥ͏΋ͷ͸ଈ࠾༻͠ݱ৔Ͱ׆༻
  ϢʔβετʔϦʔϚοϐϯά ϓϥϯχϯάϙʔΧʔ

  View Slide

 5. ࠓ೔͸ ʹདྷͯ͘Ε͍ͯΔ
  τϨʔφʔʹΦεεϝ͞Εͯ

  LT͠·͢!
  ͓લ΍ͬͯΈͳ͍͔

  View Slide

 6. ࠙਌ձߦ͖·͢
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide

 7. ;Γ͔͑ΓΛ࣮ફͨ͠࿩
  @naosuke2dx

  View Slide

 8. ;Γ͔͑Γ

  View Slide

 9. ;Γ͔͑Γ͸͍ۤ͠

  View Slide

 10. ͳ͍͔ͥۤ͠ (ݸਓతҙݟ)
  • աڈͷࣦഊʹ޲͖߹Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • ࣗ෼ͷࣦഊΛࢦఠ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • վળҊΛએݴ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • etc…

  View Slide

 11. ͔͠͠ɺ;Γ͔͑Γ͸େࣄ

  View Slide

 12. ͳͥେࣄ͔ (ฐࣾ಺ͷҙݟ)
  • աڈΛݟͳ͓ͯ͠ɺݱࡏŋະདྷʹ׆͔͢
  • ࣦഊΛ܁Γฦ͞ͳ͍
  • λεΫফԽঢ়گͷ֬ೝ
  • ൓ল఺ɺؾ෇͖ͷڞ༗

  View Slide

 13. ;Γ͔͑Γ͸େࣄ (2ճ໨)

  View Slide

 14. ;Γ͔͑ΓΛ͢Δʹ͸…?

  View Slide

 15. օ͞Μ͝ଘ஌KPT

  View Slide

 16. KPT
  • ;Γ͔͑Γͷ΍Γํͷ1ͭ
  • վળ΁ͷňݟ͑ΔԽʼn
  • Keep(ܧଓ), Problem(໰୊)Λٞ࿦͠ɺ

  Try(ࢼ͢͜ͱ)Λݕ౼
  • νʔϜͰ࿩͠߹ͬͯɺ߹ҙΛಘΔ
  http://blogs.itmedia.co.jp/hiranabe/2005/10/kpt_cc45.html

  View Slide

 17. ฐࣾ಺ͰͷKPTͷ༷ࢠ

  View Slide

 18. લఏ
  • ස౓: ݄ʹ1ճఔ౓ͷ࣮ࢪ
  • ࢀՃऀ: ϓϩδΣΫτϝϯό5ਓఔ౓ (શһ)
  • ࣮ࢪ࣌ؒ: શ෦Ͱ1.5hఔ౓

  View Slide

 19. AqͰͷKPTͷྲྀΕ
  • ݸਓͰ5෼ɺKͱPʹ͍ͭͯ෇ᝦʹॻ͖ग़͢
  • 1ਓͣͭɺ෇ᝦΛઆ໌͠ͳ͕Βష͍ͬͯ͘
  • 15෼ʙ20෼ɺPͷཁҼΛσΟεΧογϣϯ
  • ࣍ͷεϓϦϯτͷTΛٞ࿦

  View Slide

 20. View Slide

 21. • νʔϜΈΜͳͰ෇ᝦʹॻ͖ग़͠
  • ॻ͖ग़ͨ͠಺༰ΛσΟεΧογϣϯ
  • ຊ౰ͷ໰୊͸Կ͔౳Λ෼ੳ
  • ࿨ؾ͍͍͋͋ͱͨ͠งғؾͰ࣮ࢪ

  View Slide

 22. View Slide

 23. Kͷ಺༰ ☺
  • ίʔυϨϏϡʔ͕͔ͬ͠ΓߦΘΕ͍ͯΔ
  • ࠔͬͨͱ͖ʹ૬ஊ͍͋͑ͯ͠Δ
  • etc

  View Slide

 24. Pͷ಺༰
  • క੾લͪΐʔ๩͍͠
  • ςετΛॻ͖͖Ε͍ͯͳ͍
  • ҉໧஌ଟͦ͏
  • etc

  View Slide

 25. Pʹର͢ΔT
  • క੾લͪΐʔ๩͍͠

  ˠ಺෦తͳక੾Λઃఆɺεέδϡʔϧࡉ෼Խ
  • ςετΛॻ͖͖Ε͍ͯͳ͍

  ˠਓΛ૿΍ͯ͠গ͠༨༟Λ࣋ͨͤΔ
  • ҉໧஌ଟͦ͏

  ˠఆظతͳMTGɺੵۃతͳDocsͷ࡞੒

  View Slide

 26. • ࣅͨΑ͏ͳPʹରͯ͠͸

  ݱঢ়ߏ଄πϦʔΛར༻
  • ໰୊ͷҼՌؔ܎Λ͸͖ͬΓͤͯ͞ɺ

  ຊ౰ͷP͸Կ͔໰୊Λղফ

  View Slide

 27. • ଞϓϩδΣΫτʹ
  ٞ࿦ͷ݁ՌΛઆ໌
  ͢Δ͜ͱ΋
  • "ؾ͍͍ͮͯͳ͍P"

  “࿙Ε͕͋Δ"౳Λ
  ૬ޓʹࢦఠ
  • ѹ౗త੒௕

  View Slide

 28. 1ਓͰKPT

  View Slide

 29. ઌ೔ɺॾൠͷࣄ৘Ͱ

  ηϧϑKPTΛͯ͠Έͨ

  View Slide

 30. ݁Ռ

  View Slide

 31. K
  P T

  View Slide

 32. • Keep͕Կ1ͭग़ͯ͜ͳ͍
  • ಉ͡Problem͕ग़ଓ͚Δ
  • ըظతͳTry͕ग़ͯ͜ͳ͍
  • ہॴղ/৔౰ͨΓతղܾ๏͔͠ग़ͳ͍
  • KPTதɺςϯγϣϯ͕ͲΜͲΜˣˣˣ
  • ʮνʔϜͰ΍ͬͨͱ͖͸͜Μͳ͜ͱͳ͔ͬͨʯ
  • ௧Έ͔͠ײ͡ͳ͍…

  View Slide

 33. ݁Ռ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ݁࿦

  View Slide

 36. ;Γ͔͑Γ͸௧ΈΛ൐͏

  View Slide

 37. ͦͷ௧Έʹ଱͑Δ͜ͱͰɺ
  ໌Δ͍ະདྷΛඳ͚Δ

  View Slide

 38. 1ਓͰ;Γ͔͑Δͷ͸
  ͱͯ΋ͭΒ͍

  View Slide

 39. ஥ؒͱҰॹʹ;Γ͔͑Γ
  ௧Έʹ଱͑ΔରࡦΛ͠Α͏

  View Slide

 40. ;Γ͔͑Γ͸͍͍ͧ

  View Slide


 41. View Slide