$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Laravel Collectionの計算量を調べてみた

Ryo Tomidokoro
September 26, 2018

Laravel Collectionの計算量を調べてみた

Laravel Collectionの各メソッドの計算量を確認してみた。

Ryo Tomidokoro

September 26, 2018
Tweet

More Decks by Ryo Tomidokoro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Laravel CollectionͷܭࢉྔΛௐ΂ͯΈͨ
  1)1ษڧձ
  *OOPWBUPS+BQBO*OD
  ෋ॴ྄
  &OHJOFFS

  View Slide

 2. ܭࢉྔʹ͍͓ͭͯ͞Β͍
  ຊ೔͸࣌ؒతܭࢉྔΛѻ͍·͢

  View Slide

 3. ྫ͑͹ϨϏϡʔ͍ͯ͠Δ࣌

  View Slide

 4. ʮ͜ͷॲཧ஗ͦ͏ʯ
  ͜Εͩͱ෼͔Γʹ͍͘ɻ
  ॲཧͷ࣌ؒత଎౓Λڞ௨஌ࣝͰ఻͍͑ͨ

  View Slide

 5. ӳޠͩͱ Time Complexity
  ࣌ؒෳࡶੑ
  ϓϩάϥϜͷॲཧʹ
  ͲΕ͘Β͍͕͔͔࣌ؒΔ͔Λ
  ਺ֶతʹѻ͏

  View Slide

 6. Oه๏
  O(1)
  O(log n)
  O(n)
  O(n * log n)
  O(n^2)
  ϓϩάϥϜͷ࣌ؒతܭࢉྔΛද͢

  View Slide

 7. Oه๏
  σʔλྔ͕૿Ճͨ͠৔߹ͷ
  ॲཧ࣌ؒͷ૿Ճ܏޲͕෼͔Δ

  View Slide

 8. [άϥϑҾ༻] ։ൃ৽ଔʹ๋͙ɺجຊͷΞϧΰϦζϜͱܭࢉྔ
  http://www.techscore.com/blog/2016/08/08/։ൃ৽ଔʹ๋͙ɺجຊͷΞϧΰϦζϜͱܭࢉྔ/
  σʔλྔͱܭࢉྔ

  View Slide

 9. ܭࢉྔͱΞϧΰϦζϜ
  ΞϧΰϦζϜ ܭࢉྔ
  όϒϧιʔτ 0 O?

  Ϛʔδιʔτ 0 OMPHO

  όΠφϦαʔν 0 MPHO

  ΞϧΰϦζϜʹΑͬͯܭࢉྔ͕ҟͳΔ

  View Slide

 10. ͞Βʹৄ͘͠஌Γ͍ͨਓ
  ਺ֶΨʔϧ4 ཚ୒ΞϧΰϦζϜ
  2ষͱ6ষΛಡΉ΂͠

  View Slide

 11. ຊ୊ʹ໭Δ

  View Slide

 12. Laravel Collection֤ϝιουͷܭࢉྔ
  ΋͏ͪΐͬͱ͖Ε͍ʹ͠·͢…

  View Slide

 13. ࡶʹ·ͱΊΔͱ
  • ΄ͱΜͲ O(n)
  • O(1) ͕9ݸ
  • O(n^2) Ҏ্͕8ݸ

  View Slide

 14. ཁ஫ҙϝιου
  • collapse O(n^2)
  • crossJoin O(n^3)
  • diff O(n^t)
  • diffAssoc O(n^t)
  • flatMap O(n^2)
  • flatten O(n^2)
  • groupBy O(n^2)
  • intersect O(n^2)

  View Slide

 15. ࣮ଌͯ͠Έͨ

  View Slide

 16. where - O(n)


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺

  View Slide

 17. count - O(1)


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺

  View Slide

 18. collapse - O(n^2)


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺

  View Slide

 19. crossJoin - O(n^3)


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺

  View Slide

 20. diff - O(n^t)


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺
  t͸field਺ʹґଘ͢Δ

  View Slide

 21. ܭࢉྔ͕෼͔ͬͨͱͯ͠
  Կ͔ྑ͍͜ͱ͋Δͷ͔ʁ

  View Slide

 22. ஌Βͳ͍ͱѱ͍͜ͱ͕ى͖Δ

  View Slide

 23. ࣮ࡍʹ͔͋ͬͨ΋͠Εͳ͍
  ܭࢉྔ͕໰୊ʹͳͬͨίʔυྫ
  ※࣮࿩Λݩʹͨ͠ϑΟΫγϣϯͰ͢

  View Slide

 24. શ݅औಘ
  ϖʔδϯάͷͨΊʹ
  શ݅ϧʔϓͰճ͢
  ྫ1

  View Slide

 25. શ݅औಘ
  ϖʔδϯάͷͨΊʹ
  શ݅ϧʔϓͰճ͢
  ϖʔδͷޙ൒ʹߦ͚͹ߦ͘΄Ͳ
  ϧʔϓ͕ճͬͯ஗͘ͳΔ O(n)
  ྫ1

  View Slide

 26. ߹Θٕͤ O(n^2)
  O(n)ΛೖΕࢠʹ͢Ε͹ύϫʔΞοϓ
  ྫ2
  ୈ1ϧʔϓͰશ݅ճ͢ O(n)
  ୈ2ϧʔϓ΋શ݅ճ͢ O(n)

  View Slide

 27. ୈҰҾ਺͸࠷େͰ਺ඦ݅ఔ౓͕ͩͬͨ
  ୈೋҾ਺ͷσʔλ਺͕੒௕͍ͯͬͯ͠…
  ྫ2
  ୈ1ϧʔϓͰશ݅ճ͢ O(n)
  ୈ2ϧʔϓ΋શ݅ճ͢ O(n)

  View Slide

 28. ྫ2ͷΞϧΰϦζϜΛ࡞ͬͯ
  ࣮ଌͯ͠ΈΔ

  View Slide

 29. σʔλྔʹΑΔੑೳͷྼԽ


  ॲཧ࣌ؒ(ඵ)
  σʔλ݅਺ (ୈ1,2 Ҿ਺ಉ͡)

  View Slide

 30. ͪΌΜͱO(n^2)ͷ
  άϥϑʹͳͬͨ

  View Slide

 31. ࣄલʹݕ஌Ͱ͖ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 32. ࣮͸ྫ̍ɾ̎ͷίʔυ͸
  ୯ମςετ -> ௨ա
  ड͚ೖΕςετ -> ௨ա
  ௨աͯ͠͠·͍ͬͯͨ…

  View Slide

 33. ෛՙςετ
  ίʔυϨϏϡʔ
  ࣄલݕग़Մೳͳࡆ

  View Slide

 34. ෛՙςετ
  σʔλྔ͕ലେʹͳΔ͜ͱ͕
  Θ͔͍ͬͯΔϓϩμΫτ͸ߦ͍ͬͯΔɻ
  ௨ৗͷϓϩμΫτͩͱ
  ͋Μ·Γ΍ͬͯΔͷݟͨ͜ͱແ͍ɻ

  View Slide

 35. ίʔυϨϏϡʔ
  ϨϏϡΞʔͷεΩϧ΍ܦݧʹґଘ
  ࣄલʹܭࢉྔʹ͍ͭͯ
  νʔϜ಺Ͱษڧձͱ͔ͯ͠Ε͹
  ࢦఠˍमਖ਼͸؆୯ͩͱࢥ͏

  View Slide

 36. ؂ࢹπʔϧͰɺॲཧ࣌ؒͷϝτϦΫεΛݟͯ
  ཧ٧ΊͰॲཧ࣌ؒͷ஗͍෦෼ΛಛఆͰ͖Ε͹
  ·͋ɺٴୈ఺ͩͱࢥ͏ɻ
  ࠷ѱݟಀͯ͠΋

  View Slide

 37. ͓·͚

  View Slide

 38. ܭࢉྔ͕Ұ໨ྎવ

  View Slide

 39. σʔλͷू·ΓΛѻ͏ϓϩάϥϜ͸
  ܭࢉྔ͕໌ࣔ͞Ε͍ͯΔͱ͋Γ͕͍ͨ

  View Slide

 40. ͓͠·͍

  View Slide