Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

メルカリ JP Tech Side / mercari-jp-tech-side

Hiraku NAKANO
February 28, 2017

メルカリ JP Tech Side / mercari-jp-tech-side

2017/2/28 (火) に行った、ミートアップイベントでの登壇資料です。

Hiraku NAKANO

February 28, 2017
Tweet

More Decks by Hiraku NAKANO

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϝϧΧϦJP Tech Side
  2017/2/28 (Ր)
  Drink Meetup with Mercari #48ʢJP Productʣ
  https://mercari.connpass.com/event/50780/

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @hiraku (த໺ ୓)
  • JP-BizDev αʔόʔαΠυ୲౰
  • PHPʂPHPʂ
  • ʰޫ͕஗͍ʱʰྔࢠతͳαʔϏεʱ

  View Slide

 3. JPνʔϜ

  View Slide

 4. JP Regionͷಛ௃
  • ϝϧΧϦͷ࠷େϢʔβʔ਺Λ๊͑Δ
  • →γεςϜෛՙ͕େ͖͍
  • →ࢪࡦͷن໛΋େ͖͍
  • ԯ୯ҐͷϙΠϯτ෇༩

  View Slide

 5. JP teamͷಛ௃
  • ૬ରతʹਓ਺গͳ͍(9ׂ͸US஫ྗ!!)
  • ઐଐͷΫϥΠΞϯτΤϯδχΞ͕͍ͳ͍

  View Slide

 6. ٻΊΒΕΔ͜ͱ
  • ݶΒΕͨਓ਺Ͱߴ଎ʹࢪࡦΛଧ͍ͬͯ͘
  • ࠷େن໛Ϧʔδϣϯͱͯ͠ͷ੹຿
  • ੑೳ΍׬੒౓΋ʂ

  View Slide

 7. ͦɺͦΕ͸

  πϥ͍ͷͰ͸…

  View Slide

 8. ϝϧΧϦ͕

  ఏڙͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 9. JPͷಛ௃
  • ͕࣌ࠩͳ͍

  ؔ܎ऀ΄΅શһಉ͡ΦϑΟεʹ͍Δ
  • Producer, Customer Support, QA, SRE,
  Engineer, Designer...
  • →ҙࢥܾఆ͕͘͢͝଎͍

  View Slide

 10. ਁಁͨ͠Value
  • Go Bold, All for One, Be professional
  • ϓϩμΫτͷͨΊʹ͋ΒΏΔखஈΛ࢖͏࢟੎

  View Slide

 11. ݁Ռ
  • ձ͕ٞ͘͢͝গͳ͍ɺ࣮૷ʹ࣌ؒΛׂ͚Δ
  • ࠔͬͨΒཔΕΔਓଟ͍ɻো֐ରԠͱ͔ಛʹɻ
  • EngineerʮͳΜ͔Ϡό͍ʯ
  • CSʮରԠςϯϓϨͰ͖ͨΑʔʯ
  • QAʮ࠶ݱ৚݅ಛఆ͠·ͨ͢ʯ
  • SREʮۓٸରԠ͍͚·͢ʯ

  View Slide

 12. View Slide

 13. શһຯํײ

  View Slide

 14. ཁ͸ɺྗͷ഑෼
  • ௐ੔ͱ͔ঝೝͱ͔໘౗͍͘͞΋ͷΛݮΒ͢
  • ු͍ͨ෼ΛશͯϓϩμΫτʹ஫͙
  • ʰࣗ෼ͷೳྗ͕ఈ্͛͞ΕΔײ֮ʱ

  View Slide

 15. ΤϯδχΞ໨ઢͰ

  ໘ന͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 16. Կ͕ઌ୺͔
  • ٕज़తʹ͸ɺׂͱރΕٕͨज़΋ଟ͍
  • PHPͱ͔MySQLͱ͔ɻίʔυ΋ׂͱ۪௚
  • ʮϓϩμΫτϑΝʔετʯͷ࢟੎ʹͦ͜

  ໘ന͕͋͞Δ

  View Slide

 17. "ϓϩμΫτϑΝʔετ"
  • ϓϩμΫτΛ࣠ʹߟ͑ɺߦಈ͢Δ͜ͱ
  • ʮͦΕ͸ϓϩμΫτΛલʹਐΊΔͷ͔ʁʯ

  Λ൑அج४ʹ͢Δ

  View Slide

 18. ػೳ։ൃͰͷྫ
  • ࢪࡦͷޮՌ͸༧ଌͰ͖ͳ͍෦෼͕͋Δ
  • ΍Βͳ͍ํ͕ྑ͍͔΋͠Εͳ͍
  • Ϣʔβʔ͸ࢥΘ͵ಈ͖Λ͢Δ͔΋͠Εͳ͍
  • Dos߈ܸ͕ඈΜͰདྷΔ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 19. ෆ࣮֬ੑͱͷઓ͍

  View Slide

 20. ͜͏͍͏։ൃελΠϧ͸

  ߴίετͰ͋Δ

  ઃܭ ։ൃ 2"όάऔΓ ϦϦʔε
  ࢥΘ͵ো֐͕ى͖Δ͔΋ʜ
  ࢪࡦ͕ࣦഊ͔΋ʜ
  ։ൃͷςϯγϣϯ

  View Slide

 21. View Slide

 22. ΋ͬͱฏ४Խ͢Δ

  ઃܭ ։ൃ 2"όάऔΓ ϦϦʔε վળ վળ
  ։ൃͷςϯγϣϯ
  ࡞ΓࠐΈ͗͢ͳ͍
  ϦϦʔε͔ͯ͠
  Β͕ຊ൪

  View Slide

 23. ཁ͢Δʹ
  • ෼͔Βͳ͍͜ͱ͕Ұഋ͋Δͷʹɺ

  100%ͷ඼࣭ʹͯ͠΋࢓ํͳ͍
  • க໋తͳো֐͸ى͜͞ͳ͍Α͏ʹϦϦʔε͠ɺ
  ༷ࢠΛݟͳ͕Β࣍ͷ։ൃํ਑ΛܾΊΔ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ͪΐͬͱޠฐ͕͋Δ

  View Slide

 26. 80%ͷ඼࣭ͰϦϦʔε͢Δ
  • ͔͠͠க໋తͳো֐͸
  • ʰ௒଎Ͱߴ඼࣭ͳϞϊΛ࡞ΕΔਓ͡Όͳ͍ͱ
  ຿·Βͳ͍ΜͰ͠ΐʁʱ
  • →ͭΒ͍ʂʂ

  View Slide

 27. 80%ͷ׬੒౓ͰϦϦʔε
  ÷
  ࢒Γ20%ͷर͍ํΛ

  ৗ೔ࠒ͔Β४උ
  ྆ํ΍Δ͔Β

  ੒Γཱͭ࿩

  View Slide

 28. SREͷڠྗ
  • ύϑΥʔϚϯε͸։ൃ͔࣌ΒੵۃతʹϨϏϡʔ
  ͠ɺ໰୊Λ๷͙
  • ϦϦʔεࣗମΛߴ଎ʹߦ͑Δମ੍Λอͭ
  • ଈ࣌Ͱ໭ͤΔ=>ϦεΫ͕ݮΒͤΔ

  View Slide

 29. ஈ֊తϦϦʔε
  • ͍͖ͳΓ100%ϦϦʔεʹ͠ͳ͍
  • Կ͔͋ͬͯ΋͓໰͍߹Θͤͷઈର਺ΛݮΒ͢
  • A/Bςετج൫Λ࢖ͬͯ10%ղ์
  • ෼ੳͯ࣍͠ͷํ਑ΛܾΊΔ

  View Slide

 30. ࠷ޙͷࡆɾΧελϚʔαϙʔτ
  • Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͍ো֐ͷ࣌ͷରԠ
  • ͍ͭ΋ຊ౰ʹॿ͔͍ͬͯ·͢
  • ৴པஷۚΛཷΊΔͨΊʹ΋ɺ͓໰͍߹Θͤ
  ͔ΒػೳΛरͬͨΓ΋͠·͢

  View Slide

 31. ϦϦʔεޙ΁ͷ౤ࢿ

  ઃܭ ։ൃ 2"όάऔΓ ϦϦʔε վળ վળ
  ։ൃͷςϯγϣϯ
  ػೳͦͷ΋ͷ͸ෆ׬શͰ΋ϦϦʔε

  ෆ࣮֬ੑΛर͑ΔΑ͏ʹ౤ࢿ͢Δ

  View Slide

 32. ݸਓతͳऄ଍

  View Slide

 33. ͦͷੲ…
  • ॱ൪ʹ࡞ͬͯ͘ײͩͬͨͦ͡͏ͳ
  • ʮཁ݅ఆٛʯʮ֓ཁઃܭʯʮৄࡉઃܭʯ

  ʮςετʯʮϦϦʔεʯ
  • ʰख໭Γ͸ڐ͞Εͳ͍ʂʱ

  View Slide


 34. ཁ݅ఆٛ ઃܭ ։ൃ ςετόάऔΓ ϦϦʔε
  ։ൃͷςϯγϣϯ

  View Slide

 35. ্ख͍͔͘ͳ͍…

  View Slide

 36. View Slide


 37. εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ ׬੒ʂ
  ։ൃͷςϯγϣϯ
  ΋ͬͱࡉ͔۠͘੾ͬͯ։ൃ

  ɾͲΜͲΜϦϦʔε
  ɾސ٬΋ר͖ࠐΊ
  ઃܭʙϦϦʔε

  ؚΉ

  View Slide

 38. ͬͪ͜ͷํ͕

  ྑͦ͞͏ʂ

  View Slide

 39. ΋͏16೥΋ੲ…

  View Slide

 40. ΞδϟΠϧҎޙɺզʑ͸

  ԿΛಘͨͷ͔ʁ

  View Slide

 41. ༧ଌͷ೉͍࣌͠୅
  • ಈ͍͍ͯΔϞϊͷՁ஋ˢˢ
  • ͦΕҎ֎ͷՁ஋ˣˣ
  • υΩϡϝϯτɺखॱॻ
  • ͨͩͷΞΠσΞ
  • ϦϦʔεલͷ։ൃதͷػೳ
  ΑΓಈ͍͍ͯΔ

  ঢ়ଶͦ͜Ձ஋͕

  ߴ͍

  View Slide

 42. Πϯλʔωοτ্ͷαʔϏε
  • ϦϦʔεޙ΋ίϯτϩʔϧͰ͖Δ
  • Ϣʔβʔͷಈ͖Λ؍ଌ͢Δख๏͕ൃୡ
  • Ή͠ΖϦϦʔεޙͷվળΛ

  લఏʹ࡞͍ͬͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide


 43. εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ εϓϦϯτ
  ։ൃͷςϯγϣϯ
  ϓϩμΫτ͕׬੒͢Δ࣌ͳͲ

  ܾͯ͠དྷͳ͍
  ऴΘΒͳ͍ʂʂ

  View Slide

 44. ϝϧΧϦ΋

  ͜ͷ࣌୅ʹੜ͖͍ͯ·͢

  View Slide

 45. ·ͱΊ

  View Slide

 46. ཁ͸ɺྗͷ഑෼
  • Ձ஋ͷ௿͍ͱ͜Ζ͸खΛൈ͘
  • ϓϩμΫτΛલʹਐΊΔ͜ͱΛ࣠ʹ

  શһ͕Ұؙͱͳͬͯಈ͘
  • ͔ͩΒͦ͜ߴ͍ਫ४Λૂ͑Δ͠ɺૂ͏

  View Slide