$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

github.com/mercari の今と昔 /github-mercari

github.com/mercari の今と昔 /github-mercari

西日本応援プロジェクト 真夏の大LT大会!
#midsummer_lt
https://techplay.jp/event/684228

Hiraku NAKANO

July 23, 2018
Tweet

More Decks by Hiraku NAKANO

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5&$)1-":
  ੢೔ຊԠԉϓϩδΣΫτਅՆͷେ-5େձʂ
  HJUIVCDPNNFSDBSJͷࠓͱੲ

  View Slide

 2. த໺ ୓ (@Hiraku)
  https://github.com/hirak
  https://twitter.com/Hiraku
  2015/12 Mercari, Inc
  2018/02 Merpay, Inc (ग़޲த)
  PHP, Go
  2
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ʮϝϧΧϦͷࠓͱੲʯ
  ͩͱ5෼Ͱ͸ऩ·Βͳ͍ͷͰ…
  ʮgithub.com/mercari ͷࠓͱੲʯ
  Λ࿩͠·͢ʂ

  View Slide

 4. View Slide

 5. 5
  ˔ ༷ʑͳ044ʹࢧ͑ΒΕͯιϑτ΢ΣΞ։ൃΛ͍ͯ͠·͢
  ˔ ۀ຿தͷίϯτϦϏϡʔτ͸ݸਓͷࡋྔͰࣗ༝
  ˔ ͦͷ্ͰɺHJUIVCDPNNFSDBSJͰެ։͍ͨ͠ͳΒͦΕ΋ࣗ༝
  ϝϧΧϦͰͷલఏ
  ʮੑળઆʯ

  View Slide

 6. 6
  ˔ ͦͷਓ͕ࣙΊͨ͋ͱɺͦͷϥΠϒϥϦ͕࢖͑ͳ͘ͳͬͨΒࠔΔ
  ○ fork͠ͳͯ͘ࡁΉํ͕ϕλʔ
  ○ ॏཁͳίϯϙʔωϯτͳΒɺձࣾͱͯ͠ϝϯςφϯεͨ͠ํ͕͍͍

  ˔ ΤϯδχΞ͕اۀΛ൑அ͢Δج४ͷҰͭʹͳΔ
  اۀެࣜͷ(JU)VCΞΧ΢ϯτͷ໾ׂ
  ΁ʔ ͜ͷOSSͬͯ

  ͜ͷձ͕ࣾ࡞ͬͯΔͷ͔ʙ

  View Slide

 7. ࢲ͕ೖࣾͨ͠2015೥
  ౰࣌ɺ
  gaurun͚͕ͩฒΜͰ
  ͍ͨ

  View Slide

 8. 8
  ͦͷޙগͣͭ͠૿͍͑ͯͬͨ
  gaurun 2015-04-16
  dietcube 2016-01-13
  composer-diff-plugin 2016-01-29
  widebullet 2016-02-26
  siberi-android 2016-06-12
  go-grpc-interceptor 2016-09-08
  go-httpdoc 2017-05-31
  honyakubot 2017-07-05
  docker-appengine-go 2017-08-22
  ... ...

  View Slide

 9. 9
  ˔ ʮ$-"Λ༻ҙͨ͠΄͏͕͍͍ͷͰ͸ʁʯͱ͍͏ٞ࿦͕ى͖Δ
  ೥݄ࠒ

  View Slide

 10. OSS
  ࡞ऀ
  (ձࣾ or ݸਓ)
  OSSϥΠηϯε
  ʮҎԼͷϧʔϧ͑͞कͬ
  ͯ͘ΕͨΒࣗ༝ʹ࢖ͬ
  ͍͍ͯΑʂʯ

  View Slide

 11. 11
  ˔ ͜ͷιϑτ΢ΣΞ͸˓˓͕࡞Γ·ͨ͠

  ˔ ແঈɾແอূɾͲΜͳ໨తʹͩͬͯ࢖ͬͯ0,

  ˔ ར༻ͨ͠Βஶ࡞ݖදࣔͯ͘͠Εʂ
  044ϥΠηϯεʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱͷྫ

  View Slide

 12. OSS ύον
  ৽ػೳఏҊ
  ࡞ऀ
  (ձࣾ or ݸਓ)
  OSSϥΠηϯε
  ʮҎԼͷϧʔϧ͑͞कͬ
  ͯ͘ΕͨΒࣗ༝ʹ࢖ͬ
  ͍͍ͯΑʂʯ
  Pull Requestͷ
  ࡞ऀ

  View Slide

 13. 13
  ˔ ίʔυΛॻ͍ͨ࡞ऀʹஶ࡞ݖ͕͋Δ
  ˔ ͜ͷ1VMM3FRVFTUओ͸ɺࢲͷϥΠηϯεͰͷެ։ʹຊ౰ʹ߹ҙ͍ͯ͠Δ
  ͷ͔͠Βʜ
  ˔ ͋ͱͰύον෦෼Λউखʹม͑ΒΕͳ͍ͱͨ͠Βɺ͔ͳΓෆศ
  ˔ ˠ044ϥΠηϯε͸ύονͷѻ͍·Ͱॻ͍͍ͯͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  1VMM3FRVFTUͷ৔߹Ͱ΋

  View Slide

 14. 14
  ˔ ίϯτϦϏϡʔλ͕1VMM3FRVFTUΛૹΔࡍʹ߹ҙ͢΂͖औΓܾΊ

  ○ ࢲ͕͜ͷύονΛॻ͖·ͨ͠ɻࢲͷஶ࡞෺Ͱ͢
  ○ ଞͷϥΠϒϥϦ͔ΒίʔυΛҠ২͠·ͨ͠ɻϥΠηϯεతʹOKͳ͜ͱΛ֬ೝ͍ͯ͠·͢
  ○ ࢲ͸͜ͷίʔυͷݖརΛ༗͍ͯ͠·͕͢ɺͦͷ෦෼Λࣗ༝ʹෳ੡ɾ൦෍(etc)͢Δڐ୚Λ
  ʢOSSͷΦϦδφϧͷݖརऀʣʹ༩͑·͢
  ○ ͳͲ
  $-" $POUSJCVUPS-JDFOTF"HSFFNFOU

  View Slide

 15. View Slide

 16. 16
  ˔ ௨ৗɺ1VMM3FRVFTUΛૹΔ৔߹ʹαΠϯ͕ඞཁ
  ˔ αΠϯͷ؅ཧํ๏
  ○ ࢴʹॻ͍ͯ༣ૹ͢Δ 

  ○ ిࢠॺ໊γεςϜΛ࢖͏
  ○ ʮI AGREEʯͱtypeͤ͞ΔṖͷϝʔϧϑΥʔϜ
  $-" $POUSJCVUPS-JDFOTF"HSFFNFOU

  View Slide

 17. ໘౗ͦ͘͞͏…
  (ૹΔํ΋ɺӡ༻͢Δํ΋)

  View Slide

 18. ʮϦʔζφϒϧͳ΍ΓํΛ୳ͦ͏ʯ

  View Slide

 19. 19
  ˔ ໘౗͚ͩͲɺϊʔΨʔυઓ๏͸͕͢͞ʹΑ͘ͳ͍
  ˔ ๏຿ʹ૬ஊ
  ○ CLAͱ͍͏΋ͷͷઆ໌
  ○ ଞࣾࣄྫ·ͱΊ
  ○ ΤϯδχΞͨͪͷཁ๬
  ■ ʮͳΔ΂͘໘౗͘͘͞ͳ͍ײ͡ʹ͍ͨ͠ʂʂʂʂʯ
  $-"ࡦఆͷಓ΁

  View Slide

 20. https://www.mercari.com/cla/
  ര஀

  View Slide

 21. 21
  Please read this document carefully before
  submitting Your Contribution to Mercari.
  Under any circumstances, by submitting Your
  Contribution, You are deemed to accept and
  agree to be bound by the terms and
  conditions of the CLA.
  ॏཁͳͱ͜Ζൈਮ

  View Slide

 22. 22
  ձࣾݸਓΛͭͷ$-"Ͱ·͔ͳ͏

  ຊจʹʮఏग़$-"΁ͷ߹ҙͱΈͳ͔͢Βͳʂʯͬͯॻ͍ͯ͠·͏

  HJUIVC16--@3&26&45@5&.1-"5&NEʹ΋ಉ͡จষͱ$-"΁ͷϦ
  ϯΫΛهࡌ

  1VMM3FRVFTUΛఏग़͢Δͱ͖ʹ࣮֬ʹ໨ʹ͢Δ͸ͣ
  αΠϯγεςϜͳ͠Ͱɺ$-"ӡ༻͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱʹ͢Δ
  (P#PMEͳϝϧΧϦࣾͷ$-"

  View Slide

 23. ͜ΕͳΒ؆୯
  (ૹΔํ΋ɺӡ༻͢Δํ΋)

  View Slide

 24. ձࣾͷ044ެ։ɺͲ͏ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 25. 25
  ձࣾͷ044ઓུϨϕϧ
  044ΛԿ΋ެ։ͯ͠ͳ͍
  044Λ؆୯ʹެ։Ͱ͖Δϑϩʔ͸੔͍ͬͯΔ
  ઓུΛ࣋ͬͯ044Խ͍ͯ͠Δ
  01
  02
  03
  Copyright © Merpay, Inc. All Rights Reserved.

  View Slide

 26. 26
  $PEFPG$POEVDUͱ͔͸ఆΊ͍ͯͳ͍ SFQP࡞ऀ͕ܾΊͯΑ͠

  ձࣾͷཱͪҐஔʹΑͬͯਖ਼ղ͸ҟͳΔ
  ϊʔΨʔυͷϦεΫ͸ආ͚Δ
  Ͱ΋ɺؤுΓ͗ͯ͢ෆ޾ʹ͸ͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ࠓͷϝϧΧϦࣾ͸
  ͙Β͍ͷཱͪҐஔ

  View Slide

 27. ʮϦʔζφϒϧͳ΍ΓํΛ୳ͦ͏ʯ

  View Slide

 28. ࢀߟΦʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞͷҭͯํ
  IUUQTQSPEVDJOHPTTDPNKBDPQZSJHIU
  BTTJHONFOUIUNM

  View Slide