$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

jus研究会大阪大会「Erlang/OTPに見るオープンソースのダイナミズム」発表資料

 jus研究会大阪大会「Erlang/OTPに見るオープンソースのダイナミズム」発表資料

A Japanese presentation on how Erlang/OTP community evolves and changes with the open-source movement and dynamism. For Japan UNIX Society (jus) session at Kansai Open Forum 2014, November 8, 2014.

Kenji Rikitake

November 08, 2014
Tweet

More Decks by Kenji Rikitake

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Erlang/OTPʹݟΔ
  ΦʔϓϯιʔεͷμΠ
  φϛζϜ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 1

  View Slide

 2. ྗ෢ ݈࣍ ʢΓ͖͚ͨ ͚Μ͡ʣ
  ྗ෢݈ٕ࣍ज़࢜ࣄ຿ॴॴ௕
  @jj1bdx
  http://rikitake.jp/
  jusݚڀձେࡕେձ
  8-NOV-2014
  ؔ੢ΦʔϓϯϑΥʔϥϜ2014
  Osaka, Japan
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 2

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  —ίϯϐϡʔλྺ: 40೥
  —UNIXྺ: 29೥
  —Erlang/OTPྺ: 6.5೥
  —ωοτϫʔΫ԰Ͱ͢
  —ηΩϡϦςΟ԰Ͱ͢
  —࠷ۙ͸ͳΜͰ΋΍Γ·͢
  —ؔ਺ܕݴޠ͸ۤखͰ͢
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 3

  View Slide

 4. ErlangʢΞʔϥ
  ϯʣͬͯͦ΋ͦ΋Կ?
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 4

  View Slide

 5. ಛ௃Λ·ͱΊΔͱ…
  —ωοτϫʔΫαʔό༻DSL
  —ߴෛՙେن໛γεςϜ޲͚
  —ฒߦॲཧʹಛԽ
  —଎͞ΑΓ΋৴པੑΛ௥ٻ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 5

  View Slide

 6. ErlangΛ஌Δʹ͸
  —http://www.erlang.org/
  —೔ຊޠͷࢀߟॻ
  ΦʔϜࣾץʮ͍͢͝
  ErlangΏ͔͍ʹֶ΅
  ͏ʂʯ
  http://
  estore.ohmsha.co.jp/
  titles/978427406912P
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 6

  View Slide

 7. Erlang ͱ OTP ͷؔ܎
  —Erlang: ݴޠ
  —Erlang VM: Ծ૝Ϛγϯ
  —OTP: Open Telecom Platform
  ֤छϥΠϒϥϦͷू߹
  ։ൃϊ΢ϋ΢͕݁ू
  —྆ऀ·ͱΊͯErlangͱݺͿ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 7

  View Slide

 8. ErlangͰಈ͍͍ͯΔ΋ͷ
  —LINEͷϝοηʔδαʔό
  —υϫϯΰͷχίχίੜ์ૹ
  —ඇPC޲͚ɼCODECҎ֎
  —IIJͷϝοηʔδΩϡʔLMQ
  —Bashoͷ෼ࢄKVS Riak / Riak CS
  —LOHACOͷ঎඼ը૾഑෍ʹ Riak CS
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 8

  View Slide

 9. Erlang։ൃͷഎܠ
  —Ericsson Computer Science Lab
  —։ൃ͸1985೥͔Βε΢ΣʔσϯͰ
  —ΤϦΫιϯͷి࿩ަ׵ػ༻ݴޠ
  —࠷ॳ͸Prolog͔Β࢝·ͬͨ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 9

  View Slide

 10. Erlangίʔυͷྫ
  %%% See https://github.com/jj1bdx/exs1024/
  -spec next(state()) -> {uint64(), state()}.
  next({[H], RL}) ->
  next({[H|lists:reverse(RL)], []});
  next({L, RL}) ->
  [S0|L2] = L,
  [S1|L3] = L2,
  {X, NS1} = calc(S0, S1),
  {X, {[NS1|L3], [S0|RL]}}.
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 10

  View Slide

 11. Erlang΁ͷཁٻ
  —਺೥ؒ͸ແఀࢭͰಈ͖ଓ͚Δ
  —ແఀࢭͰͷιϑτ΢ΣΞަ׵
  —ιϑτ͕མͪͯ΋ࣗಈ࠶ىಈ
  —ϋʔυ͕յΕͯ΋ಈ͖ଓ͚Δ
  —௒େن໛ͳฒߦॲཧͷ࣮ݱ
  —ڐ༰Ԡ౴࣌ؒͷ্ݶΛकΕΔ
  —ඇৗʹߴ͍৴པੑͱ඼࣭ͷ࣮ݱ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 11

  View Slide

 12. Erlangͷ੒Ռ(1): ঎඼ԽͱOSSԽ
  —1995೥ʹ৽੡඼΁ͷ౤ೖ͕ܾఆ
  —1998೥ʹAXD301 GPRSަ׵ػʹ࣮૷
  ... ͱ͜Ζ͕͜͜ͰͳΜͱ
  —Ericsson಺෦ͰErlang࢖༻ېࢭྩ(!)
  —1998೥ΦʔϓϯιʔεԽ͞ΕΔ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 12

  View Slide

 13. Erlangͷ੒Ռ(2): OSSԽޙ
  —։ൃϝϯόʔ͕ಠཱ (Bluetail AB)
  —֤छϕϯνϟʔͷొ৔
  —Kreditor, Klarna, Trifork ͳͲ
  —ӡ༻ࢧԉ/ڭҭձࣾͷొ৔
  —1999೥: Erlang Consulting
  —ݱࡏ͸Erlang Solutions
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 13

  View Slide

 14. Erlangͷ੒Ռ(3): GitHub΁ͷҠߦ
  —ͦͷޙEricssonͰ΋࢖༻ېࢭྩͷղআ
  —2009೥11݄ʹGitHubϕʔεʹҠߦ
  —ଟ͘ͷOSS։ൃऀͷ੒ՌΛऔΓೖΕΔ
  —ݱࡏ͸։ൃதͷ੒Ռ͸GitHubͰ഑෍
  —ϦϦʔε൛͸೥ʹ4ճఔ౓
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 14

  View Slide

 15. Erlang/OTPͱͦͷ
  Φʔϓϯιʔείϛϡ
  χςΟ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 15

  View Slide

 16. ݸਓతͳίϛϡχςΟͷҹ৅
  —େਓʢ͓ͱͳʣͷू·ΓͰ͢
  —ʢαʔόαΠυͳͷͰʣ஍ຯͰ͢
  —޿ൣͳ஌ࣝͱܦݧΛ࣋ͭਓ͕ଟ͍
  —Prima donnaʢΩϨΔਓʣΛڐ͞ͳ͍
  —৽͍͠ਓʹ͍͖ͳΓϚαΧϦΛ౤͛ͳ͍
  —ྑ͔Εѱ͔͠ΕΏͬͨΓ͍ͯ͠Δ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 16

  View Slide

 17. ϝʔϦϯάϦετ @ erlang.org
  —શൠ: erlang-questions
  —όάใࠂ: erlang-bugs
  —ύονఏҊ: erlang-patches
  —ݴޠͷඪ४ఏҊ: eeps
  —EEPSͷඪ४Ϧετ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 17

  View Slide

 18. ίϛϡχςΟͷͦͷଞϙΠϯλ
  —Twitter: #Erlang
  —GitHub: https://github.com/erlang/otp/
  όάमਖ਼͸Forkͯ͠Pull Request
  —υΩϡϝϯτ: http://erlang.org/doc/
  —Erlang Central
  —೔ຊͷϛϥʔ: http://erlang-users.jp/
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 18

  View Slide

 19. ֤छʢࠃࡍʣձٞ
  —Erlang Factory SF Bay Area / London
  —Erlang User Conference (Stockholm)
  —Erlang Factory Lite ʢ֤஍ʣ
  —Chicaco Erlang Conference
  —֤஍meetup
  —ACM SIGPLAN Erlang Workshop
  ؔ਺ܕݴޠͷձٞICFPʹซઃ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 19

  View Slide

 20. Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 20

  View Slide

 21. Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 21

  View Slide

 22. Erlang/OTPίϛϡχ
  ςΟͷ՝୊
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 22

  View Slide

 23. ௐࠪ֓ཁ
  —erlang-questions MLʹͯืू
  —2014೥10݄23೔ʙ11݄4೔
  —ճ౴: 41݅
  —ه໊͸೚ҙʢແه໊OKʣ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 23

  View Slide

 24. ઃ໰ͷൈਮ
  —ίϛϡχςΟͷҹ৅
  —ErlangΤίγεςϜͷ৽௠୅ँΛอͭʹ
  ͸Կ͕ඞཁ͔
  —Erlang/OTPͷιϑτ΢ΣΞ഑෍ͷݱঢ়
  —ࠓޙOSSίϛϡχςΟͱͯ͠ErlangΤί
  γεςϜΛਐԽͤ͞Δʹ͸Ͳ͏͢΂͖͔
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 24

  View Slide

 25. ճ౴֓ཁ: ίϛϡχςΟͷҹ৅
  —খ͍͞ɼ਌੾ɼ༑޷త
  —ॳ৺ऀʹ͸਌੾/ෆ਌੾ͷ྆࿦͋Γ
  —͍͢͝ਓ͕ଟ͍/ٞ࿦ͷ಺༰͕ߴ౓
  —࣮ՔಇγεςϜࢦ޲
  —͋·ΓଞͷݴޠγεςϜʹؔ৺͕ͳ͍
  —ϊΠζ͕গͳ͍
  —Ϧʔμʔಉ࢜ͷҙݟͷରཱ͕͋Δ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 25

  View Slide

 26. ճ౴֓ཁ: ৽௠୅ँͷͨΊʹඞཁͳ΋ͷ
  —ύοέʔδϚωʔδϟ!!!!!
  —౷Ұ͞ΕͨϨϙδτϦ!
  —ެࣜυΩϡϝϯτͷॳ৺ऀ޲͚վળ
  —ೖ໳ऀ޲͚ͷղઆจॻ΍هࣄ
  —ࣺͯΒΕΔ੒Ռͷ࠶׆༻
  —Ericsson͔Βͷ։ൃνʔϜͷಠཱ
  —ϝΠϯετϦʔϜͱͷڞଘ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 26

  View Slide

 27. ճ౴֓ཁ: ιϑτ΢ΣΞ഑෍/։ൃͷݱঢ়
  —ύοέʔδϚωʔδϟ/ϦϙδτϦ͕ඞཁ!
  —ϦϦʔε൛඼࣭͸ྑ޷
  —GitHub഑෍ʹ͸޷ҙత
  —Ubuntu/Debianͷύοέʔδϯά͸໰୊
  ແཧͳ෼ׂͷ͍ͤͰେมෆศ
  —GitHub൛ͱϦϦʔε൛ͷဃ཭͕ൃੜ
  —Perl΍Haskellʹൺ΂Δͱલ࣌୅త
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 27

  View Slide

 28. ճ౴֓ཁ: ࠓޙͲ͏ਐԽ͢΂͖͔(1)
  —৽͘͠ೖͬͯ͘Δਓ΁ͷղઆॻ
  —υΩϡϝϯςʔγϣϯΛ૿΍͢
  —େֶ΍ݚڀݱ৔Ͱͷ׆༻
  —౷߹։ൃ؀ڥͷఏڙ
  —จ๏ͷͱ͖ͬͭʹ͘͞ͳͲͷোนΛ৐Γ
  ӽ͑ΔͨΊͷνϡʔτϦΞϧ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 28

  View Slide

 29. ճ౴֓ཁ: ࠓޙͲ͏ਐԽ͢΂͖͔(2)
  —ؔ࿈ݴޠ(ElixirͳͲ)ͷ੒Ռͷ׆༻
  —OTP։ൃΛEricssonҎ֎ͷ։ൃऀʹ։͘
  —Industrial Erlang Group
  —Erlang Foundationͷઃཱ
  —OTPίΞνʔϜͷ։ൃྗͷڧԽ
  —΋ͬͱ؆୯ʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢΂͖
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 29

  View Slide

 30. ճ౴தͷݱঢ়ʹؔ͢Δ͋Δҙݟ(1/2)
  —ࠓͷErlang͸Φʔϓϯιʔείϛϡχ
  ςΟͱݺ΂Δঢ়ଶ͔Β͸΄Ͳԕ͍
  —֤اۀ͕ࣗ෼ͷརӹͷͨΊʹ࡞ͬͨπʔ
  ϧͷதͰചΕͳ͍΋ͷ͕ެ։͞Ε͍ͯΔ
  ͚ͩʹ͗͢ͳ͍
  —͔ͩΒޓ׵ੑ΍૬ޓ઀ଓੑ͕ܰΜ͡ΒΕ
  ͓ͯΓɼ࿈ܞͤͯ͞࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 30

  View Slide

 31. ճ౴தͷݱঢ়ʹؔ͢Δ͋Δҙݟ(2/2)
  —ଞͷݴޠʹ͸རӹ௥ٻͱؔ܎ͳ͘໘ന͍
  ΋ͷΛझຯͱͯ͠৘೤Λ΋ͬͯ࡞͍ͬͯ
  Δਓୡ͕ଟ͍͘Δ
  ͜Εʹؔ͢Δྗ෢ͷҙݟ:
  —Erlang͸࣮Քಇӡ༻γεςϜલఏ͔ͩΒ
  ಛʹ͜ͷ܏޲͕ڧ͍?
  —֤اۀ͕ڠྗͯ͠ඪ४Λ࡞Δ΂͖?
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 31

  View Slide

 32. ߟ࡯: ΦʔϓϯιʔεԽʹΑΔErlangͷมԽ
  —GitHubҠߦલޙͰେ͖͘มΘͬͨ
  —ίϛϡχςΟ৭͕ڧ͘ͳͬͨ
  —πʔϧ΍ύοέʔδͷଟ༷Խ
  —एฦΓʹ੒ޭͭͭ͋͠Δ(?)
  —΋͏Ұࣾͷ΋ͷͰ͸ͳ͘ͳͬͨ
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 32

  View Slide

 33. ߟ࡯: ΦʔϓϯιʔεͷμΠφϛζϜͷ՝୊
  —࣮༻ੑͱ͓ۚʹͳΔ͜ͱ͸ඞਢ
  —اۀ͚ͩͰҾͬுΔͷʹ͸ݶք͕͋Δ
  —େن໛γεςϜԠ༻͚ͩͰ͸޿͕Βͳ͍
  —օ͕օGoogle΍FacebookͰ͸ͳ͍
  —খن໛ͳԠ༻΍झຯతԠ༻ͷਪਐ΋ඞཁ
  —ଟ༷ੑͷ֫ಘ͸ࣗ໌ͳ͜ͱͰ͸ͳ͍
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 33

  View Slide

 34. Questions?
  Kenji Rikitake / jus Osaka at KOF 2014 34

  View Slide