Tänk om det var lag på användarcentrerad design?

Tänk om det var lag på användarcentrerad design?

Det är det ... för arbetsplatsen.

Presentation för Nackademin 30 jan 2019.

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

January 30, 2019
Tweet

Transcript

 1. Tänk om det var lag på användarcentrerad design? … på

  jobbet. Det är det …
 2. Nytt digitalt journalsystem Anna Rask- Andersson

 3. 1977: 
 Modern
 arbetsmiljölagstiftning Två viktiga punkter

 4. None
 5. ”Arbetsmiljö” är inte bara olyckor och fysiska skador, 
 utan

  även psykologiska faktorer, som stress
 6. Arbetsmiljölagen (1977:1160)

 7. Kapitel 1 Lagens ändamål och tillämpningsområde 1 § Lagens ändamål

  är att förebygga ohälsa och 
 olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 
 en god arbetsmiljö. 2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
 8. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kap 2, § 1
 9. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade

  och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kap 2, § 5
 10. Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett

  redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning. AML, Kap 3, § 8
 11. Den som installerar en teknisk anordning ska se till att

  behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas. AML, Kap 3, § 11
 12. Anvisningar för anordningens montering, installation, användning och skötsel samt övriga

  uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall (produktinformation) ska medfölja vid avlämnandet genom tydlig märkning, i form av handlingar eller på annat sätt. AML, Kap 3, § 8
 13. Information av särskild betydelse 
 för arbetsmiljön ska lämnas 


  vid marknadsföring av anordningen. AML, Kap 3, § 8
 14. None
 15. Inga frikort för digital teknik

 16. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

 17. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
 bör arbetsgivaren ”…försäkra sig

  om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen.” OSA (AFS 2015:4), § 9
 18. 0 5 10 15 Risk 24/7 På vakt Fara Stressande

  faktorer 3700 ”first responders” Arnetz, 2013
 19. 0 5 10 15 Risk 24/7 På vakt Fara 26

  % Stressande faktorer IT systems 3700 ”first responders” Arnetz, 2013
 20. från 145 till 313 klick Systemet PUST Förnya vapenlicens Snitt

  2 h 52 m Skriva en rapport om snatteri
 21. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 22. Totalt, inklusive larm per sms och med ljus: 2 507

  822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) ”Alarm fatigue”
 23. None
 24. None
 25. None
 26. None
 27. Anställda måste tillfrågas när förhållanden på arbetsplatsen ska förändras

 28. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 29. Programming the ENIAC, late 1940ies

 30. Joneal Williams-Daw at the UNIVAC 1, 1953

 31. Norc, Columbia University’s Watson Lab, 1954

 32. men sedan ...

 33. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 34. Inga frikort för digital teknik

 35. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1)

 36. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp

 37. Riskbedömning 
 inför förändringar 
 av arbetsmiljö (8§ SAM)

 38. 8 § Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka

  arbets- förhållandena och bedöma riskerna för att någon 
 kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 
 I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns 
 och om de är allvarliga eller inte. Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), §8
 39. 90.000 skyddsombud Alla företg med fler än fem anställda måste

  ha ett skyddsombud
 40. Foto: Karin Båtelson, läkare SU, Göteborg

 41. LAG ORG VERK-
 TYG

 42. Riskbedömning av arbetsmiljö: Checklistor

 43. None
 44. None
 45. None
 46. Riskbedömning • Checklista • Diskutera in skyddskommittén • Vad ska

  göras • Vem är ansvarig • Deadline • När ska det kontrolleras/följas upp Plan
 47. INGA checklistor för arbete med digitala system Tills nu

 48. None
 49. None
 50. None
 51. Åtta checklistor Bland annat: • Ledningens ansvar • Nulägesanalys och

  förstudie • Målbilder och mål • Kravställning • Införande
 52. Kommer det att göras regelbundna och återkommande användningstester 
 med

  riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 53. Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som systemet ska hjälpa till

  att lösa?
 54. Nej Ansvar och tid Åtgärd

 55. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 56. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, 
 och företaget byggde appen efter våra behov”
 57. Eh.. inte riktigt än .

 58. LAG ORG VERK-
 TYG UTB

 59. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander 15 år

 60. The work environment must be satisfactory, taking into account the

  nature of the work and social and technological developments in society. WEA, Ch 2, § 1
 61. UX AML +

 62. None
 63. Bli EX-are!
 (Employee Experience)!

 64. intesåjävlakrångligt.se

 65. Felmeddelanden ska vara MJÖLiga intesåjävlakrångligt.se

 66. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se stupidsystem.org Speakerdeck: jonas_blind_hen

  Medium: Jonas Söderström LinkedIn: Jonas Söderström Tack!
 67. Kristen Nygaard • Computer scientist, politiker • Drivande Kraft bakom

  Arbeidsmiljøloven 
 i Norge • Uppfann världens första objekt- orienterade programspråk, SIMULA