Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアから見たKyashのPdMのおしごと / An engineer's perspective for PdM roles in Kyash

konifar
July 22, 2020

エンジニアから見たKyashのPdMのおしごと / An engineer's perspective for PdM roles in Kyash

『第1回 PM Meetup by pmconf 〜ミニセッション大会〜』での登壇資料です
https://pmconfjp.doorkeeper.jp/events/109044

konifar

July 22, 2020
Tweet

More Decks by konifar

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΤϯδχΞ͔Βݟͨ
  KyashͷPdMͷ͓͠͝ͱ
  খ੢༟հ @konifar
  2020/07/22 (ਫ)
  PM Meetup by pmconf #1

  View full-size slide

 2. @konifar
  • 2017/12 KyashೖࣾɻओʹAndroid։ൃ୲౰
  • 2020/02 Android / iOSνʔϜͷManager
  • EngineerɺManagerͱͯ͠PdMͱؔΘΔ

  View full-size slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  ࿩͞ͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 4. ͜ͷηογϣϯͰ࿩͢͜ͱ
  • KyashͷϓϩδΣΫτମ੍ͱPdMͷ͓͠͝ͱ
  • PdMͱ࢓ࣄ͠΍͍͢ͱ͜Ζ3ͭ

  View full-size slide

 5. ͜ͷηογϣϯͰ࿩͢͜ͱ
  • KyashͷϓϩδΣΫτମ੍ͱPdMͷ͓͠͝ͱ
  • PdMͱ࢓ࣄ͠΍͍͢ͱ͜Ζ3ͭ
  ஫ҙɿΊͪΌͪ͘Όओ؍Ͱ͢
  ͚Ͳओ؍తͳҙݟͬͯҙ֎ͱฉ͘ػձͳ͍͠
  ؾʹͳΔਓ͸͍ΔΜ͡Όͳ͍͔ͱࢥͬͯ࿩͠·͢

  View full-size slide

 6. ͜ͷηογϣϯͰ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • Ͳͷݱ৔Ͱ΋࠶ݱੑͷ͋Δ஌ݟ
  • ֶज़తͳ࿩

  View full-size slide

 7. ΋͜͠ͷൃද͕Α͔ͬͨͱ
  ࢥ͍͚ͬͯͨͩͨΒ
  Kyash to konifar
  https://kyash.co/#download

  View full-size slide

 8. KyashͷPdMମ੍

  View full-size slide

 9. PdM 4ਓମ੍ (2020/07࣌఺)

  View full-size slide

 10. ଟ༷ͳόοΫάϥ΢ϯυ
  ϚʔένʔϜ͔Βస޲
  42-΍਺ࣈʹͭΑ͍
  ݩ$UP$&$1E.
  ଞΞϓϦ΋৭ʑ஌ͬͯΔ
  ݩΧʔυձࣾ1K.
  ܾࡁ஌ࣝͷմ
  σβΠφʔ݉1E.
  σβΠϯͷ஌ݟ๛෋

  View full-size slide

 11. ͍ΘΏΔϚτϦοΫεܕνʔϜ
  ,ZBTI$BSE
  1SPKFDU
  "QQMF1BZ
  1SPKFDU
  999
  1SPKFDU
  :::
  1SPKFDU
  1E.
  &OHJOFFS
  .BSLFU
  $4

  View full-size slide

 12. εΫϥϜͰਐߦʢεΫϥϜϚελʔͷϦʔυ͋Γʣ
  • 1~2िؒͷεϓϦϯτ
  • ϓϥϯχϯάɺேձɺ
  ϨτϩεϖΫςΟϒ

  View full-size slide

 13. konifar͔Βݟͨ
  ࢓ࣄ͠΍͍͢ͱ͜Ζ 3ͭ

  View full-size slide

 14. 1. ҙࢥܾఆ΍PJਐߦͷͨΊͷ
  ΩϟονΞοϓ͕ૣ͍

  View full-size slide

 15. 1. ҙࢥܾఆ΍PJਐߦͷͨΊͷΩϟον
  Ξοϓ͕ૣ͍
  • ྖҬΛݶఆͤͣ೔ʑ෯޿͘ߴ଎ʹΩϟον
  Ξοϓͯ͘͠Ε͍ͯΔ
  • ଞࣾΞϓϦUIɺܾࡁɾVisa஌ࣝɺ๏஌ࣝɺε
  ΫϥϜɺSQLͳͲ

  View full-size slide

 16. ྫ1 : ܾࡁͷΩϟονΞοϓͱڞ༗

  View full-size slide

 17. ྫ2 : εΫϥϜྠಡձʹΑΔPJਐߦͷٞ࿦

  View full-size slide

 18. ྫ3 : SQL෦׆ಈͷ੒Ռͱͯ͠෼ੳͷ࣮ફ

  View full-size slide

 19. 2. ϓϩμΫτ࡞Γʹඞཁͳ
  ࣾ಺֎ͷௐ੔͕͍͢͝

  View full-size slide

 20. 2. ϓϩμΫτ࡞Γʹඞཁͳࣾ಺
  ֎ͷௐ੔͕͍͢͝
  • ΤϯδχΞ͸ͳΔ΂͘։ൃλεΫʹूதͰ͖
  ΔΑ͏ʹͯ͘͠Ε͍ͯΔ
  • Kyash͸࢓༷΍εέδϡʔϧΛܾΊΔ্Ͱࣾ಺
  ֎ͷ΍ΓͱΓ͕ͱͯ΋େࣄ

  View full-size slide

 21. Kyash Card Project ͷྫ
  PdM
  σβΠφʔ
  ΤϯδχΞ
  ๏຿
  $4
  Ϛʔέ
  $&0
  7JTB
  ҹ࡮ձࣾ
  ,:$ؔ࿈
  ".-νΣοΫؔ࿈
  ࣾ಺ ࣾ֎

  View full-size slide

 22. ྫ1 : ൜ऩ๏ʹجͮ͘֎ࠃ PEPsʢPolitically Exposed Personsʣ
  ʹ͍ͭͯ๏຿΁ͷ࢓༷Λ૬ஊ (Kyash Cardਃࠐ࣌)

  View full-size slide

 23. ྫ2 : ϦϦʔεͷϚωδϝϯτ (Apple Pay)

  View full-size slide

 24. • Ͳ͜ͷձࣾͰ΋ಉ͡ͱࢥ͏͚Ͳ΍Δ͜ͱଟ͍
  • ద੾ʹλεΫΛҕৡͨ͠Γܕʹͨ͠Γ޻෉͠
  ͍ͯΔ
  ΍Δ͜ͱ͕ΊͪΌͪ͘Όଟ͍

  View full-size slide

 25. 3. ϓϩδΣΫτͷࢿྉ͕
  ܕʹͳͬͯ·ͱ·͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 26. 3. ϓϩδΣΫτͷࢿྉ͕ܕʹ
  ͳͬͯ·ͱ·͍ͬͯΔ
  • େ͖ͳϓϩδΣΫτͩͱಛʹɺυΩϡϝϯτ
  ͕ࢄΒ͔Γ͕ͪ
  • KyashͰ͸ɺϓϩδΣΫτͷഎܠ΍࢖༻πʔ
  ϧɺ֬ఆ࢓༷ͳͲ͕Indexͱͯ͠ඞͣ·ͱΊͯ
  ͘Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 27. Indexࢿྉͷܕ
  Summary ϓϩδΣΫτͷ֓ཁ
  Why ϓϩδΣΫτΛͳͥͦͷ࣌ظʹ΍Δ͔ɺҙٛɺ໨త
  How ͲͷΑ͏ʹ࣮ݱ͢Δ͔ɻWhyͱҰ؏ੑΛอͭ
  Schedule εέδϡʔϧɻਵ࣌ߋ৽ɻϦϦʔεޙͷ؍ଌ·ͰؚΉ
  Member νʔϜϝϯόʔɻ๏຿΍CS΋࠷ॳ͔ΒΞαΠϯ͢Δ
  Project Management ձٞମ΍SlackνϟωϧɺJira΍FigmaͳͲͷ࢖༻πʔϧ
  Project Glossary ϓϩδΣΫτ಺ͷ༻ޠू
  Reference ֬ఆ࢓༷΍ேձͷγʔτͳͲͷؔ࿈ࢿྉϦϯΫ

  View full-size slide

 28. Kyash Card PJ ͷேձ Kibela
  ؾ͍ͮͨ࣌ʹॻ͍͓͍ͯͯேձͰ๨ΕͣʹղܾͰ͖Δ

  View full-size slide

 29. PdMʹཔΓཔΒΕ
  গͣͭ͠վળ͠ͳ͕Β
  ͕Μ͹ͬͯ·͢

  View full-size slide

 30. ΑΓৄ͘͠ฉ͖͍ͨํ͸
  Ask the Speaker ·ͨ͸
  Twitter DMͰͲ͏ͧʂ

  View full-size slide

 31. Aaa
  ͓·͚ : ࠷ॳʹΦϑΟεࣗൢػͰ
  Apple Payܾࡁͨ࣌͠ͷ༷ࢠ

  View full-size slide

 32. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide