Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Academy Camp VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY6 ─ 未来からの遺産 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY6 - Heritage from the Future

Academy Camp VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY6 ─ 未来からの遺産 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY6 - Heritage from the Future

2023年3月21日に開催されたアカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY6 で用いたスライドです。

Kenji Saito
PRO

March 21, 2023
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Education

Transcript

 1. — Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 “POWER TO THE PEOPLE”
  DAY6 —
  VR
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.1/15

  View Slide

 2. GPT “Unknown Future”
  ChatGPT GPT-4
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.2/15

  View Slide

 3. https://speakerdeck.com/ks91
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.3/15

  View Slide

 4. Oculus/Meta Quest 2 ( )
  OK
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.4/15

  View Slide

 5. ChatGPT
  ChatGPT
  ChatGPT 3 :
  1. (GPT )
  2. ( )
  3. ( )
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.5/15

  View Slide

 6. ( )
  Zoom ON
  VRChat
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.6/15

  View Slide

 7. 1,2 (BE : Bedrock Edition) 3 Java
  Minecraft
  1,2
  3 30
  ( VR )
  10 ( )
  3 3
  (?)
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.7/15

  View Slide

 8. 1001, 103, 1300 ( )
  . . .
  VRChat
  64 ×64 ×64
  1 VRChat ( 1m)
  3 ( )
  ( Unity ) /
  . . .
  ( ) ( )
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.8/15

  View Slide

 9. ( VR )
  ্͔Βݟͨͱ͜Ζ
  ͔ͨ͢Δྫ
  ͢ΜͳΓΤΫεϙʔτʂ
  ͜·ͬͪΌ͏ྫ
  ΤΫεϙʔτʹͲΜͲΜख͕͔͔ؒΔʂ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͸ΈͰͯͳ͍
  υΞ։͍ͯΔɹจࣈ͔ͭͬͯͳ͍ υΞดͯ͡Δɹจࣈ͔ͭͬͯΔ
  ͸ΈͰͯΔ
  ผʑʹ
  ΤΫεϙʔτ
  ͯ͠
  ͋ͱͰ͚ͬͭ͘Δʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  υΞ͚ͩ෦඼ͱͯ͠
  ͖Γ͸ͳͯ͠
  ͢Γൈ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʜ
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯͳ͍
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯΔ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.9/15

  View Slide

 10. ( )
  VRChat
  ChatGPT Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.10/15

  View Slide

 11. Quest 2
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.11/15

  View Slide


 12. ( )
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.12/15

  View Slide

 13. VRChat
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.13/15

  View Slide

 14. . . .
  ( )
  Zoom ON
  VRChat
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.14/15

  View Slide

 15. Dream Studio
  GPT-4 Discord
  VR 2023.2-3 DAY6 — 2023-03-21 – p.15/15

  View Slide