Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

石川雅規のことをもっと知ってもらいたいLT

kuma127
December 10, 2019

 石川雅規のことをもっと知ってもらいたいLT

12/10 Baseball Play Study
※画像はLT時のものを差し替えてます

kuma127

December 10, 2019
Tweet

More Decks by kuma127

Other Decks in Research

Transcript

 1. 2019/12/10
  ੴ઒խنͷ͜ͱΛ

  ΋ͬͱ஌ͬͯ΋Β͍͍ͨLT
  ͘·ͽ
  TwitterIDɿ@kumappp27

  View Slide

 2. ※஫ҙ
  ✤ ͜ͷεϥΠυ͸ར༻͍ͯ͠Δը૾ͷؔ܎্

  ൃද࣌ͱҟͳΔը૾ʢϑϦʔૉࡐʣʹࠩ͠ସ͍͑ͯ·
  ͢
  ✤ ͦͷଞ಺༰͸ಉ͡

  View Slide

 3. ͓·͑୭Α
  ✤ ʮ͘·ͽʯͱ͍͍·͢
  ✤ TwitterID:@kumappp27
  ✤ ݹాPM࣌୅͔ΒͷͪͳϠΫ
  ✤ ੴ઒౤खͱόοςϦʔΛ૊Ή

  தଜัखͱಉ͍೥
  ✤ ؍ઓ஥͕ؒཉ͍͠ʢ੾࣮ʣ

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ͓୊

  View Slide

 5. ੴ઒խنͷ͜ͱΛ

  ΋ͬͱ஌ͬͯ΋Β͍͍ͨLT

  View Slide

 6. ࠓ೥ͷϠΫϧτͱ͍͑͹…

  View Slide

 7. ʮଜ্ʯͱʮ16࿈ഊʯͱʮԞ઒ʯ
  ৽ਓԦʂ
  ໺ٿͬͯͲ͏΍Ε͹
  উͯΔͷ͔ʁ
  ӕ͡Όͳ͍
  ߴ௡ͷΨοπϙʔζ

  View Slide

 8. …Ͱ͕͢

  View Slide

 9. ࠓ೔͸ੴ઒խن౤खͷ͜ͱΛ࿩͠·͢ʂ
  ✤ ͝ଘ஌ʮখ͞ͳڊਓʯ
  ✤ ݱ໾࠷ଟͷ171উ
  ✤ ʢ͍͍ͷ͔ѱ͍ͷ͔ʣࠓ
  قνʔϜ࠷ଟͷ8উ
  ✤ ͪͳΈʹͦͷ൒෼͕༏উ
  νʔϜͷڊਓ͔Β

  View Slide

 10. ੴ઒౤खͷ͕͜͜εΰΠʂ
  1.খฑͳମ֨ͳ͕ΒҰઢڃͰډଓ͚͍ͯΔ
  2.18೥ؒ΄ͱΜͲ1܉Ͱ౤͛ଓ͚͍ͯΔ
  3.ଧߴٿ৔Ͱͣͬͱ݁ՌΛग़͠ଓ͚͍ͯΔ
  ཁ͸ɺʮ༷ʑͳϋϯσʹ΋ෛ͚ͣ

  ܧଓͯ݁͠ՌΛग़͍ͯ͠Δʯͱ͜Ζʂ

  View Slide

 11. খฑͳମ֨ͳ͕ΒҰઢڃͰډଓ͚͍ͯΔ
  ✤ ਎௕167cm͸19೥ݱࡏɺ

  3൪໨ʹখ͍͞
  ✤ ڈ೥͸160cm୆Ͱ།Ұͷ

  1ԯԁϓϨΠϠʔͩͬͨ
  ✤ ࠓ೥͸9500ສ͕ͩɺ
  160cm୆Ͱ͸૬มΘΒͣ
  τοϓ
  ॱ બख໊ ٿஂ ਎௕
  1 ਫޱେ஍ ੢෢ 163cm
  2 ࢁ઒࿨େ
  ڊਓ
  ʢҭ੒ʣ
  166cm
  3 ੴ઒խن ϠΫϧτ 167cm
  3 ଞ8໊ 167cm
  ݱ໾ͷ਎௕௿͍ॱ

  View Slide

 12. 160cm୆ͷ1ԯԁϓϨΠϠʔ͸௝͍͠ʁ
  ✤ աڈ10೥ʢ’10~’19ʣͰ1ԯԁϓϨΠϠʔͩͬͨબख͸ͪ͜Β
  ฏ໺ܙҰʢݩΦϦοΫεɺࡕਆʣ
  ਎௕ɿ169cm
  1ԯˢͷ೥ɿ’11~’15
  ୩ݩܓհʢݱத೔ʣ
  ਎௕ɿ167cm
  1ԯˢͷ೥ɿ’17

  View Slide

 13. ੴ઒౤ख͸ͱ͍͏ͱ…
  ‘10~’19ͷதͰ1ԯˢͷ೥ɿ’10~’18
  (’06,’07,’09΋1ԯˢʣ

  View Slide

 14. ੴ઒౤खͷ೥เਪҠ
  ✤ ͜͜10೥Ͱ1ԯԁ͔Βؕམͨ͠ͷ͸ࠓ೥ͷΈʂ
  ✤ ʲ଎ใʳࠓ೔1ԯԁϓϨΠϠʔʹฦΓ࡙͍ͨͱใಓ͕
  ୯Ґɿສ

  View Slide

 15. 18೥ؒ΄ͱΜͲ1܉Ͱ౤͛ଓ͚͍ͯΔ
  ✤ 18೥ؒͰ’07Λআ͘શͯͷ೥Ͱ
  ઌൃɿ20ࢼ߹Ҏ্
  ౤ٿճ਺ɿ100Ҏ্
  ɹΛୡ੒
  ೥ ઌൃ ౤ٿճ
  ’02 28 178.1
  ’03 30 190
  ’04 27 163.1
  ’05 25 149.2
  ’06 28 151
  ’07 15 96.2
  ’08 29 195
  ’09 29 198.1
  ’10 28 186.1
  ’11 27 178.1
  ’12 27 172.1
  ’13 24 148.1
  ’14 27 165
  ’15 25 146.2
  ’16 20 116.2
  ’17 23 123.1
  ’18 22 110.2
  ’19 23 124.1
  ֤೥ͷઌൃ਺ͱ౤ٿճ

  View Slide

 16. ౤ٿճ਺ͷมભ
  ✤ ؇΍͔ʹԼ͕Γͭͭ͋Δ͕ɺ͜͜਺೥͍࣋ͪͨ͑ͯ͜Δʂ

  View Slide

 17. ౤ٿͷ࣭΋ݟͯΈΔ
  ✤ Ұൠతʹ౤ٿͷ࣭ͷ໨҆ʹͳΔͷ͕

  ʮ࢛ٿ཰ʯͱʮୣࡾৼ཰ʯ
  ✤ ੴ઒౤खͷ౤ٿελΠϧతʹୣࡾৼ཰͸௿ͦ͏
  ✤ ಉ͡ཧ༝Ͱ࢛ٿ཰΋௿ͦ͏

  View Slide

 18. ୣࡾৼ཰ͷมભ
  ✤ 4.0~6.5ͱ௿͍஋͕ͩόϥπΩ͕͋Δ
  ✤ ͜͜࠷ۙ͸ࡾৼΛΑ͘ୣ͑ͯΔํͰ҆ఆ

  View Slide

 19. ࢛ٿ཰ͷมભ
  ✤ ڈ೥ΨΫοͱ্͕͕ͬͨɺࠓ೥͸શ੝ظϨϕϧʹվળ
  ✤ ͜Ε͕෮׆ͷώϯτ͔΋ʁ

  View Slide

 20. ಉ͡ϕςϥϯͱൺֱ
  ✤ 120উҎ্͍͋͛ͯΔ

  ’19ݱ໾౤खͱ௨ࢉͷୣࡾৼ཰ɾ
  ࢛ٿ཰Λൺֱͯ͠ΈΔ
  ✤ ൺֱ͢Δͷ͸ӈه౤खͨͪ
  ✤ ※ϝδϟʔͷ੒੷͸আ͘
  બख໊ উར਺
  ಺ւ఩໵ 133
  ༚Ҫलষ 133
  ࿨ాؽ 130
  ۚࢠ࿺େ 128
  ؛޹೭ 125
  দࡔେี 114
  ্ݪߒ࣏ 112
  ؠ۾ٱࢤ 107
  ֤೥ͷઌൃ਺ͱ౤ٿճ

  View Slide

 21. ࡾৼୣ͑ͳͯ͘΋উͯΔΜͰ͢
  ✤ ୣࡾৼ཰͸ଞͷબखͱ

  ൺ΂ͯେ͖͕ࠩ͋͘Δ
  ✤ ࢛ٿ཰͸΍͸Γଞͷબख
  ΑΓ௿Ί
  ✤ ্ݪબख͛͑͢
  બख໊ ୣࡾৼ཰ ࢛ٿ཰
  ੴ઒խن 5.19 1.80
  ಺ւ఩໵ 6.86 2.31
  ༚Ҫलষ 6.56 2.68
  ࿨ాؽ 8.23 2.39
  ۚࢠ࿺େ 7.63 2.38
  ؛޹೭ 7.74 2.22
  দࡔେี 8.67 3.31
  ্ݪߒ࣏ 7.96 1.20
  ؠ۾ٱࢤ 6.86 2.00
  ֤બखͷୣࡾৼ཰ͱ࢛ٿ཰

  View Slide

 22. ଧߴٿ৔Ͱͣͬͱ݁ՌΛग़͠ଓ͚͍ͯΔ
  ✤ ਆٶ͸ڱ͍ɺϑΣϯε͕௿͍౳
  ͷཁҼͰ͔ͳΓଧऀ༗རͷٿ৔
  ✤ HRʹؔͯ͠͸ಛʹຖ೥ߴ͍PF
  ʢύʔΫϑΝΫλʔʣ஋Λه࿥
  ✤ ͜Μͳ౤खٽ͔ͤͷٿ৔ͰҰઢ
  ΛுΓଓ͚Δͷ͸ฒେ఍ͷ͜ͱ
  Ͱ͸ͳ͍ʢ͸ͣʣ
  ೥ ಘ఺ HR
  ’15 0.96 1.44
  ’16 1.13 1.75
  ’17 1.41 1.67
  ’18 1.41 1.78
  ’19 1.07 1.40
  ਆٶٿ৔ͷύʔΫϑΝΫλʔ

  View Slide

 23. ༨ஊͰ͕͢…
  ✤ ͦΜͳਆٶ͕ͩͨ·ʹͦΜͳ
  ଧߴ͡Όͳ͍೥͕͋Δ
  ✤ ‘17΍’18ͱൺ΂ͯ

  ’19ͷಘ఺PF͕௿͍͕ɺ

  ͜Ε͸ਓ޻ࣳΛுΓସ͑ͨ͜
  ͱʹΑΔӨڹͷՄೳੑ͋Γ
  ✤ ಉ͘͡షΓସ͑ͨ’15΋௿PFΛ
  ه࿥͍ͯ͠Δ

  View Slide

 24. ਓ޻ࣳͷྼԽʹ͸஫ҙ…
  ✤ ’17’18ͷߴPF͸ࣳͷྼԽ͕ݪҼઆ

  ʢຏ໣ʹΑΓ׈Γ΍͘͢ͳΔʣ
  ✤ ·ͨߴPFʹ໭Δͱ’17,’18ͱಉ͡Α
  ͏ʹෆৼʹؕΔՄೳੑ΋
  ✤ ࢀߟఔ౓ʹ’17ͱ’19͸ୣࡾৼ཰ͱ
  ࢛ٿ཰͕͞΄ͲมΘΒͳ͍ͷʹɺ
  ਆٶͰͷඃଧ཰͕େ͖͘ҧ͏
  ‘17 ‘19
  ඃଧ཰ .351 .242
  ๷ޚ཰ 7.16 3.99
  ౤ٿճ 55.1 47.1
  ਆٶͰͷ੒੷

  View Slide

 25. ଞʹ΋ޠΓ͍ͨ͜ͱ͕͋ΔΜͰ͢
  ✤ ଟ࠼ͳมԽٿΛૢΔͱ͜Ζͱ͔ʢ࣋ͪۄ͸νΣϯδ
  ΞοϓɺγϯΧʔɺγϡʔτɺεϥΠμʔɺΧʔϒ
  ɺ
  ΧοτϘʔϧͷ6ͭʂʣ
  ✤ 21ੈلҎ߱ೖஂબखͰॳͷ200উ౤खʹͳΕΔՄೳੑ
  ͱ͔ʢ೔ถ௨ࢉͳΒϚʔ܅ͷํ͕ૣͦ͏͚ͩͲʣ
  ✤ ͕࣌ؒͳ͍ͷͰͦΕΒ͸ׂѪ…

  View Slide

 26. ࠷ޙʹΤϞ͍࿩͍ͨ͠
  ✤ ݸਓతʹҰ൪ҹ৅ʹ࢒ͬͯΔͷ͸

  ༏উͨ͠೥
  ✤ ϚδοΫ఺౮ͤͨ͞ࢼ߹Ͱ͸ɺ2೔
  લʹ38౓ͷ೤※͕͋Γͳ͕Βத4೔
  Ͱੁ໺ͱͷ౤͛߹͍Λ੍ͨ͠೤͍׽
  ✤ 14೥໨Ͱॳ༏উ
  ✤ དྷ೥͸40ࡀɺ

  19೥໨Ͱॳͷ೔ຊҰΛʂ
  ※ࢀߟ
  http://column.sp.baseball.findfriends.jp/?pid=column_detail_amp&id=015-20151123-07

  View Slide

 27. Special Thanks!
  ✤ ࠓճ΋Ұ෦σʔλΛҾ༻ͤͯ͞௖͖·ͨ͠αΠτ༷Λ঺հ͠·͢
  ✤ ϓϩ໺ٿσʔλFreakʢ਎௕ͷσʔλͳͲʣ

  https://baseball-data.com/
  ✤ σʔλͰָ͠Ήϓϩ໺ٿʢ௨ࢉ੒੷ͳͲʣ

  https://baseballdata.jp/
  ✤ ೔ຊϓϩ໺ٿRCAA&PitchingRun·ͱΊblogʢύʔΫϑΝΫλͷ
  σʔλ΍ਪଌͳͲʣ

  https://ranzankeikoku.blog.fc2.com/

  View Slide

 28. ·ͱΊ
  ✤ ੴ઒౤खͷੌ͞͸ʮܧଓྗʯʹ͋Δ
  ✤ ༷ʑͳཁҼʹ΋ෛ͚ͳ͍ʮਫ਼ਆྗʯ΋͜Ε·ͨૉ੖Β
  ͍͠
  ✤ ਆٶ͸ຖ೥ਓ޻ࣳுΓସ͑ͯ͘Εʂ

  View Slide

 29. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide