Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

改めてUXデザイン

littlebusters
November 02, 2019

 改めてUXデザイン

2019/11/2に開催されたDevelopers IO 2019 OKAYAMA 「改めてUXデザイン」の資料です。

littlebusters

November 02, 2019
Tweet

More Decks by littlebusters

Other Decks in Design

Transcript

 1. վΊͯ69σβΠϯ
  $9ࣄۀຊ෦
  ΫϘΩώϩγ

  View full-size slide

 2. εϥΠυ͸ޙͰೖख͢Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͢ͷͰ
  ൃදதͷ಺༰ΛϝϞ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜɻ

  ࣸਅࡱӨΛ͢Δ৔߹͸
  ϑϥογϡ
  ɾ
  γϟολʔԻ͕ग़ͳ͍Α͏ʹ͝഑ྀ͍ͩ͘͞
  Attention

  View full-size slide

 3. 4
  ΫϘΩώϩγ
  $9ࣄۀຊ෦ॴଐ σβΠφʔ
  ೥݄δϣΠϯ
  ҹ࡮ܥάϥϑΟοΫ
  ɾ
  ΢Σϒ
  ɾ

  ۀ຿ܥγεςϜͳͲ
  ͜Ε·Ͱͷܦྺ

  View full-size slide

 4. 5
  69σβΠϯΛ͸͡ΊΔͨΊʹ
  ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱ
  ࠓ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ

  View full-size slide

 5. 6
  ۩ମతͳํ๏࿦
  ࠓ೔͓࿩͠͠ͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 6. 7
  69σβΠϯͱ͸

  View full-size slide

 7. 9
  ʴ
  69 σβΠϯ

  View full-size slide

 8. 10
  ʴ
  69 σβΠϯ

  View full-size slide

 9. 11
  σβΠϯͱ͸

  View full-size slide

 10. 12
  ʮֆʯ
  Λඳ͘͜ͱʁ

  View full-size slide

 11. 13
  ͋ͳ͕ͪ

  ؒҧͬͯ͸͍ͳ͍

  View full-size slide

 12. 14
  4ZTUFN%FTJHO

  View full-size slide

 13. 15
  γεςϜઃܭ

  View full-size slide

 14. 16
  %BUBCBTF%FTJHO
  σʔλϕʔεઃܭ

  View full-size slide

 15. 17
  ʮֆʯ
  Λඳ͘͜ͱ
  ઃܭ͞Εͨ΋ͷͷ

  ϏδϡΞϥΠζ

  View full-size slide

 16. 18
  69σβΠϯʹ

  ॏཁͳεΩϧͰ͸ͳ͍
  ͔͠͠ͳ͕Β

  View full-size slide

 17. 19
  ͋ͳͨ΋ࠓ೔͔Β

  lσβΠφʔz
  lσβΠφʔz͚ͩͷ࢓ࣄͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 18. 20
  σβΠϯ ʹ ઃܭ

  View full-size slide

 19. 21
  69Λlઃܭz͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 20. 22
  ʴ
  69 σβΠϯ

  View full-size slide

 21. 24
  6TFS&9QFSJFODF

  View full-size slide

 22. 26
  ௚઀࢖͏ਓ
  ʢސ٬ʣ
  ର৅ͱͯ͠
  Λ૝ఆ͍ͯ͠Δ৔߹͕ଟ͍

  View full-size slide

 23. 27
  ࣮ࡍʹؔΘΔਓ͸ͨ͘͞Μ

  View full-size slide

 24. 28
  lސ٬l&YQFSJFODF

  View full-size slide

 25. 29
  &YQFSJFODFͱ͸

  View full-size slide

 26. 31
  ސ٬lମݧzΛ

  ઃܭ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 27. 32
  ମݧʜʜʁ

  View full-size slide

 28. 33
  ੡඼΍αʔϏεΛ࢖ͬͯ

  ಘΒΕΔ൓Ԡ
  ධՁ΍ײ৘ͳͲ

  View full-size slide

 29. 34
  Ϣʔβʔ
  ʢސ٬ʣ
  ʹͱͬͯ

  Α͍ମݧʹͳΔΑ͏

  ઃܭ͢Δ͜ͱ
  lػೳzΛఏڙ͢Δ͜ͱ͕໨తͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 30. 35
  ʮମݧʯ
  ͦͷ΋ͷ͸

  Ϣʔβʔͷத
  ͨͩ͠

  View full-size slide

 31. 36
  https://books.google.co.jp/books?id=QKYPdcI-av8C&lpg=PA31&ots=fhpyp6-
  jRi&dq=Hassenzahls+model&hl=no&pg=PA31
  )BTTFO[BIM`T

  .PEFMPG69
  ʢϋοηϯπΝʔϧͷ69Ϟσϧʣ

  View full-size slide

 32. 37
  ఏڙऀଆͷࢹ఺
  ϋοηϯπΝʔϧͷ69ϞσϧΛ؆ུԽ
  ҙਤ͞Εͨ

  ੡඼ͷੑ֨
  ݁Ռ
  ੡඼ͷಛ௃

  View full-size slide

 33. 38
  ར༻ऀଆͷࢹ఺
  ϋοηϯπΝʔϧͷ69ϞσϧΛ؆ུԽ
  ݟ্͔͚ͷ

  ੡඼ͷੑ֨
  ݁Ռ
  ੡඼ͷಛ௃
  ঢ়گ
  ɾ
  ঢ়ଶ

  View full-size slide

 34. 39
  ࢖ͬͯͲ͏൓Ԡ͢Δ͔͸

  Ϣʔβʔ࣍ୈ
  ͋͘·Ͱ

  View full-size slide

 35. 40
  ఏڙऀଆ͕ؔΘΕΔͷ͸

  69σβΠϯ·Ͱ

  View full-size slide

 36. 41
  Ϣʔβʔ
  ʢސ٬ʣ
  ʹͱͬͯ

  Α͍ମݧʹͳΔΑ͏

  ઃܭ͢Δ͜ͱ
  lػೳzΛఏڙ͢Δ͜ͱ͕໨తͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 37. 42
  69σβΠϯ

  ॳಈͷϙΠϯτ

  View full-size slide

 38. 43
  ݱঢ়೺Ѳ
  ࣌ؒ࣠
  จ຺

  View full-size slide

 39. 44
  ݱঢ়೺Ѳ

  View full-size slide

 40. 45
  ࣮ݱ͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ

  ମݧՁ஋ʹରͯ͠

  ݱࡏͲͷΑ͏ͳ

  ମݧΛ͍ͯ͠Δͷ͔

  View full-size slide

 41. 46
  χʔζௐࠪͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 42. 47
  J1IPOF
  ࠇ͍ࡼͱന͍ࡼ

  View full-size slide

 43. 48
  ຊ࣭తͳχʔζΛ

  ಋ͖ग़ͨ͢Ίͷௐࠪ

  View full-size slide

 44. 49
  ʮΑ͍ʯ
  ΛͲ͏ଌΔʁ
  69͸Ϣʔβʔͷ΋ͷͱ͸͍͑

  View full-size slide

 45. 50
  ௐ͔ࠪΒࢦඪΛ࡞੒
  w ϖϧιφ
  w δϟʔχʔϚοϓͳͲ

  View full-size slide

 46. 52
  ʮ࢖͍ͬͯΔͱ͖ʯ
  ͚͕ͩ

  ର৅Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 47. 53
  UXനॻ P11ΑΓ؆ུԽͯ͠࡞ਤ
  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoY2R2YWx1ZXxneDo2NWIxZTQwMTdjYTU1YTNm
  ྦྷੵత69
  Ұ࣌త69 Τϐιʔυత69
  ࣌ؒ
  ͞·͟·ͳ৘ใ
  ඇར༻࣌ؒ
  ར༻࣌ؒ
  69ͷظؒ

  View full-size slide

 48. 54
  ར༻લ
  ༧ظత69
  ମݧΛ૝૾͢Δ
  ར༻த
  Ұ࣌త69
  ମݧ͢Δ
  ར༻࣌ؒશମ
  ྦྷੵత69
  ଟछଟ༷ͳ
  ར༻ظؒΛ
  ճ૝͢Δ
  ར༻ޙ
  Τϐιʔ
  υత69
  ͋ΔମݧΛ
  ಺ল͢Δ
  ͍ͭ
  ɿ
  ͳʹΛ
  ɿ
  ͲͷΑ
  ͏ʹ
  ɿ
  UXനॻ P12ΑΓ࡞ਤ
  https://docs.google.com/viewer?
  a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoY2R2YWx1ZXxneDo2NWIxZTQwMTdjYTU1YTNm
  69ͷظؒ
  ɾ
  छྨ

  View full-size slide

 49. 55
  ࢖͏લͷؔΘΓ

  ࢖ͬͯͲ͏ͳΔ͔Λ૝૾͢Δ
  ༧ظత69
  w ޿ࠂΛݟΔ
  w ੡඼αΠτΛௐ΂Δ
  w ϨϏϡʔΛݟΔ

  View full-size slide

 50. 56
  Ұ࣌త69
  ࣮ࡍʹ࢖͍ͬͯΔͱ͖ͷؔΘΓ

  ʮମݧʯ
  ͷ࿈ଓ
  w ύοέʔδΛ։෧͢Δ
  w ΞϓϦ্ͰϘλϯΛԡ͢

  View full-size slide

 51. 57
  Τϐιʔυత69
  ࢖ͬͨޙͷؔΘΓ
  Ұ࣌త69ͷ·ͱ·Γ
  w Ұ࿈ͷग़དྷࣄ
  w ࣦഊஊ

  View full-size slide

 52. 58
  ྦྷੵత69
  ͜Ε·ͰͷશମͷؔΘΓ
  w ຬ଍౓
  w ϒϥϯυΠϝʔδ

  View full-size slide

 53. 59
  ଊ͑ΔൣғͰ69͕มΘΔ

  View full-size slide

 54. 60
  ډञ԰ͷίʔεϝχϡʔ

  View full-size slide

 55. 61
  શମͰlྑ͍69zΛఏڙ

  View full-size slide

 56. 63
  ಉ͡ϢʔβʔͰ΋

  จ຺ʹΑͬͯମݧ͕มΘΔ

  View full-size slide

 57. 64
  ར༻ऀଆͷࢹ఺
  ϋοηϯπΝʔϧͷ69ϞσϧΛ؆ུԽ
  ݟ্͔͚ͷ

  ੡඼ͷੑ֨
  ݁Ռ
  ੡඼ͷಛ௃
  ঢ়گ
  ɾ
  ঢ়ଶ

  View full-size slide

 58. 66
  ΈΜͳ͕σβΠφʔ
  69͸Ϣʔβʔͷ΋ͷ
  ظؒ
  ɾ
  จ຺Λҙࣝ͢Δ

  View full-size slide

 59. Thank you for listening ;)

  View full-size slide