Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

Yuichiro MASUI

June 18, 2015
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1िؒͰ

  ΞΠσΟΞΛܗʹ
  Yuichiro MASUI

  View Slide

 2. @masuidrive
  Yuichiro MASUI
  Toreta, Inc. CTO
  MobiRuby / PukiWiki
  IKEA Hack

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. ຖ೥Ұͭ͸
  ϦϦʔε

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. 1िؒͰ࡞ΕΔ෺

  View Slide

 14. ΰʔϧΛܾΊΔ
  • ҰͭʹߜΔ
  • ٕज़ɾϓϩμΫτɾϢʔβ਺ɾച্
  • ֬ೝ΍ษڧͷͨΊͰ΋͍͍

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. ΰʔϧ

  ࣗ෼Ͱ࢖͍͍ͨ෺

  View Slide

 23. 2ͭͷΞΠσΟΞ

  View Slide

 24. ൥ࡶͳϝϞΛ
  Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View Slide

 25. νϟοτͷະಡΛ
  Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View Slide

 26. νϟοτ͸
  ͪΐͬͱॏ͍

  View Slide

 27. View Slide

 28. 2007-2008

  View Slide

 29. ϝϞΞϓϦͷ՝୊
  • ͍ͭͰ΋ɺͲ͜Ͱ΋
  • ཷ·ͬͨϝϞͷ੔ཧ
  • ॻ͍ͨ͜ͱΛ๨ΕΔ
  • ΋͏ಡ·ͳ͍ϝϞͷॲཧ

  View Slide

 30. ཉ͍͠ϝϞாΞϓϦ
  • ϓϩάϥϚͳΒMarkdown
  • gmailΈ͍ͨͳArchive
  • ΧϨϯμʔϏϡʔ
  • શจݕࡧ
  • ΩʔϘʔυΦϖϨʔγϣϯ
  • iPhone/iPad/Androidαϙʔτ

  View Slide

 31. ͍ͭͰʹ
  • ࣗ෼༻͚ͩͲެ։લఏͰ
  • ϦϦʔε͢ΔͳΒӳޠͰ͠ΐ
  • υϝΠϯ΋औͬͪΌ͓͏
  • ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ٕज़Λ࢖͓͏

  View Slide

 32. 4/25ʹυϝΠϯऔͬͯ
  ϘνϘνελʔτ

  View Slide

 33. αʔό͸
  herokuແྉ࿮

  View Slide

 34. 4/26໷͔Β
  ຊ֨ελʔτ

  View Slide

 35. جຊػೳ͸2೔Ͱ
  • ೝূ͸GithubͱFacebook
  • ςετ΋݉ͶͯRails 4.0.0RC + Ruby 2.0
  • Javascript͸Backbone.js + HTML5 storage

  View Slide

 36. View Slide

 37. ຖ೔ࣗ෼Ͱ࢖͏ҝʹ
  • αʔόͷӡ༻͸ࣗ෼Ͱ͠ͳ͍
  • όοΫΞοϓ΋શࣗಈ
  • ܰ͘ಈ͘

  View Slide

 38. 2013/05/05

  View Slide

 39. ͱΓ͋͑ͣ
  ϦϦʔε

  View Slide

 40. View Slide

 41. Ұ൩ܦͬͨΒ…

  View Slide

 42. 200ਓ͙Β͍
  ొ࿥ͯ͠Δ͠

  View Slide

 43. ͍͖ͳΓӳޠͰ
  ϝʔϧ͕ʂ

  View Slide

 44. View Slide

 45. ΍ͬͺΓϚδϝʹ
  ϦϦʔε͢Δ͔Β
  ͪΐͬͱ଴ͬͯʂ

  View Slide

 46. Ϛδϝʹ༡΅͏

  View Slide

 47. ݸਓαʔϏε͔ͩΒͱ
  ݴΘΕͳ͍ϞϊΛ

  View Slide

 48. ӳޠͱσβΠϯΛ
  ͳΜͱ͔͍ͨ͠

  View Slide

 49. ӳޠ͸Hectorʹ
  ͓ئ͍͠Α͏ʂ

  View Slide

 50. σβΠϯ
  • ࠓճ͸͕࣌ؒͳ͍ͷͰσβΠϯ΋ࣗ෼Ͱ
  • ϝχϡʔόʔʴϝΠϯ
  • iOS/AndroidରԠΛࢹ໺ʹ
  • ϞνʔϑͱͳΔσβΠϯΛ୳͢

  View Slide

 51. dribbble.com

  View Slide

 52. View Slide

 53. ҹ৅ʹ࢒Βͳ͍
  • ্ͷόʔ͕BootstrapͬΆ͍
  • ಛ௃৭ͱͳΔਫ৭͕ऑ͍
  • ϝϦϋϦ͕ͳ͍
  • ৭਺͸ଟͨ͘͘͠ͳ͍

  View Slide

 54. wri.peͷσβΠϯ
  • ͳΔ΂͘γϯϓϧʹ
  • ෼͔Γ΍͍͢UI
  • ৭͸3৭͙Β͍·Ͱ

  View Slide

 55. dribbble.com

  View Slide

 56. Flat, Mail, webapp
  Ͱݕࡧ

  View Slide

 57. 2013/05/15

  View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. ΞϓϦΞΠίϯ͸
  Sunnyʹ͓ئ͍

  View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. ݸਓͱ๏ਓͷҧ͍

  View Slide

 68. ܧଓੑ
  • ܧଓͯ͠ӡ༻͢Δͷ͸ҰਓͰ͸ࠔ೉
  • ίετֻ͕͔Γ͗͢Δͷ΋೉͍͠
  • ͠͹Β͕࣌ؒ͘։͍ͯ΋ίʔυΛมߋ
  Ͱ͖Δ؀ڥ

  View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. heroku
  શ໘࠾༻

  View Slide

 72. શจݕࡧ΋
  add-onͰ

  View Slide

 73. View Slide

 74. Ͱ΋$200/mo

  View Slide

 75. ͪΐͬͱ
  ߴ͍ͳ͊…

  View Slide

 76. ؤுͬͯ
  ಇ͔͘…

  View Slide

 77. ຖ೥ങ͑Δ…

  View Slide

 78. View Slide

 79. masuidrive͕
  ӡ༻Λଓ͚Δ͔
  ৴༻Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 80. View Slide

 81. View Slide

 82. View Slide

 83. View Slide

 84. View Slide

 85. View Slide

 86. SSL΋औͬͯ
  DB΋productionʹ

  View Slide

 87. ݁ߏϚδϝʹ
  Ͱ͖͖ͯͨͧ

  View Slide

 88. PRͲ͏͠Α͏ʁ

  View Slide

 89. ϓϨε΋
  ଧͬͪΌ͑

  View Slide

 90. ϓϨε
  • ࣗ෼Ͱॻ͍ͨ͜ͱͳ͍
  • ͭ͏͔େͯ͠ಡΜͩ͜ͱ΋ͳ͍
  • Ώʔ͚͢΂ʔ͞Μͷ೔هͱ͔ࢀߟʹ
  ແཧ!!

  View Slide

 91. ṷ͸ṷ԰
  • ༑ਓͷฤूͷਓʹॻ͍ͯ໯ͬͨ
  • ωοτͰௐ΂ͯ৭ʑͳϝσΟΞʹૹ෇
  • ஌Γ߹͍ͷฤूऀʹ͸ݸผͰ

  View Slide

 92. View Slide

 93. ӳޠݍ޲͚ʹ͸
  HackerNews

  View Slide

 94. Voteͯ͠໯͏ͨΊ
  RubyHirobaͰ
  HNʹॻ͖ࠐΈ

  View Slide

 95. 2013/06/03
  ਖ਼ࣜϦϦʔε

  View Slide

 96. View Slide

 97. View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. View Slide

 101. wri.peΛ࡞ͬͯ
  ಘͨ෺

  View Slide

 102. 7,000 users / 700 weekly active users

  View Slide

 103. ϨϏϡʔهࣄ

  View Slide

 104. View Slide

 105. View Slide

 106. View Slide

 107. View Slide

 108. View Slide

 109. View Slide

 110. View Slide

 111. View Slide

 112. View Slide

 113. View Slide

 114. Wrapping up
  • ͳͥ࡞Δͷ͔
  • ୭ͷͨΊʹ࡞Δͷ͔
  • ԿΛ࡞Δͷ͔
  • ࠷௿ݶ͸Ͳ͜ͳͷ͔
  • Ͳ͏ܧଓͤ͞Δͷ͔

  View Slide

 115. τϨλͰ͸ϑϩϯτΤϯυ
  RailsɺΠϯϑϥͷ
  ΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ʂ
  ΞϧόΠτ΋׻ܴʂ
  ʮITܳਓʯ΁FBͷϦΫΤετ
  ૹͬͯϝοηʔδ͍ͩ͘͞

  View Slide