Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

0ec58a040e1e4e959c8566484b4bba19?s=128

Yuichiro MASUI

June 18, 2015
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1िؒͰ
 ΞΠσΟΞΛܗʹ Yuichiro MASUI <masuidrive@toreta.in>

 2. @masuidrive Yuichiro MASUI Toreta, Inc. CTO MobiRuby / PukiWiki IKEA

  Hack
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. ຖ೥Ұͭ͸ ϦϦʔε

 11. None
 12. None
 13. 1िؒͰ࡞ΕΔ෺

 14. ΰʔϧΛܾΊΔ • ҰͭʹߜΔ • ٕज़ɾϓϩμΫτɾϢʔβ਺ɾച্ • ֬ೝ΍ษڧͷͨΊͰ΋͍͍

 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None
 22. ΰʔϧ
 ࣗ෼Ͱ࢖͍͍ͨ෺

 23. 2ͭͷΞΠσΟΞ

 24. ൥ࡶͳϝϞΛ Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

 25. νϟοτͷະಡΛ Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

 26. νϟοτ͸ ͪΐͬͱॏ͍

 27. None
 28. 2007-2008

 29. ϝϞΞϓϦͷ՝୊ • ͍ͭͰ΋ɺͲ͜Ͱ΋ • ཷ·ͬͨϝϞͷ੔ཧ • ॻ͍ͨ͜ͱΛ๨ΕΔ • ΋͏ಡ·ͳ͍ϝϞͷॲཧ

 30. ཉ͍͠ϝϞாΞϓϦ • ϓϩάϥϚͳΒMarkdown • gmailΈ͍ͨͳArchive • ΧϨϯμʔϏϡʔ • શจݕࡧ •

  ΩʔϘʔυΦϖϨʔγϣϯ • iPhone/iPad/Androidαϙʔτ
 31. ͍ͭͰʹ • ࣗ෼༻͚ͩͲެ։લఏͰ • ϦϦʔε͢ΔͳΒӳޠͰ͠ΐ • υϝΠϯ΋औͬͪΌ͓͏ • ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ٕज़Λ࢖͓͏

 32. 4/25ʹυϝΠϯऔͬͯ ϘνϘνελʔτ

 33. αʔό͸ herokuແྉ࿮

 34. 4/26໷͔Β ຊ֨ελʔτ

 35. جຊػೳ͸2೔Ͱ • ೝূ͸GithubͱFacebook • ςετ΋݉ͶͯRails 4.0.0RC + Ruby 2.0 •

  Javascript͸Backbone.js + HTML5 storage
 36. None
 37. ຖ೔ࣗ෼Ͱ࢖͏ҝʹ • αʔόͷӡ༻͸ࣗ෼Ͱ͠ͳ͍ • όοΫΞοϓ΋શࣗಈ • ܰ͘ಈ͘

 38. 2013/05/05

 39. ͱΓ͋͑ͣ ϦϦʔε

 40. None
 41. Ұ൩ܦͬͨΒ…

 42. 200ਓ͙Β͍ ొ࿥ͯ͠Δ͠

 43. ͍͖ͳΓӳޠͰ ϝʔϧ͕ʂ

 44. None
 45. ΍ͬͺΓϚδϝʹ ϦϦʔε͢Δ͔Β ͪΐͬͱ଴ͬͯʂ

 46. Ϛδϝʹ༡΅͏

 47. ݸਓαʔϏε͔ͩΒͱ ݴΘΕͳ͍ϞϊΛ

 48. ӳޠͱσβΠϯΛ ͳΜͱ͔͍ͨ͠

 49. ӳޠ͸Hectorʹ ͓ئ͍͠Α͏ʂ

 50. σβΠϯ • ࠓճ͸͕࣌ؒͳ͍ͷͰσβΠϯ΋ࣗ෼Ͱ • ϝχϡʔόʔʴϝΠϯ • iOS/AndroidରԠΛࢹ໺ʹ • ϞνʔϑͱͳΔσβΠϯΛ୳͢

 51. dribbble.com

 52. None
 53. ҹ৅ʹ࢒Βͳ͍ • ্ͷόʔ͕BootstrapͬΆ͍ • ಛ௃৭ͱͳΔਫ৭͕ऑ͍ • ϝϦϋϦ͕ͳ͍ • ৭਺͸ଟͨ͘͘͠ͳ͍

 54. wri.peͷσβΠϯ • ͳΔ΂͘γϯϓϧʹ • ෼͔Γ΍͍͢UI • ৭͸3৭͙Β͍·Ͱ

 55. dribbble.com

 56. Flat, Mail, webapp Ͱݕࡧ

 57. 2013/05/15

 58. None
 59. None
 60. None
 61. None
 62. ΞϓϦΞΠίϯ͸ Sunnyʹ͓ئ͍

 63. None
 64. None
 65. None
 66. None
 67. ݸਓͱ๏ਓͷҧ͍

 68. ܧଓੑ • ܧଓͯ͠ӡ༻͢Δͷ͸ҰਓͰ͸ࠔ೉ • ίετֻ͕͔Γ͗͢Δͷ΋೉͍͠ • ͠͹Β͕࣌ؒ͘։͍ͯ΋ίʔυΛมߋ Ͱ͖Δ؀ڥ

 69. None
 70. None
 71. heroku શ໘࠾༻

 72. શจݕࡧ΋ add-onͰ

 73. None
 74. Ͱ΋$200/mo

 75. ͪΐͬͱ ߴ͍ͳ͊…

 76. ؤுͬͯ ಇ͔͘…

 77. ຖ೥ങ͑Δ…

 78. None
 79. masuidrive͕ ӡ༻Λଓ͚Δ͔ ৴༻Ͱ͖ͳ͍

 80. None
 81. None
 82. None
 83. None
 84. None
 85. None
 86. SSL΋औͬͯ DB΋productionʹ

 87. ݁ߏϚδϝʹ Ͱ͖͖ͯͨͧ

 88. PRͲ͏͠Α͏ʁ

 89. ϓϨε΋ ଧͬͪΌ͑

 90. ϓϨε • ࣗ෼Ͱॻ͍ͨ͜ͱͳ͍ • ͭ͏͔େͯ͠ಡΜͩ͜ͱ΋ͳ͍ • Ώʔ͚͢΂ʔ͞Μͷ೔هͱ͔ࢀߟʹ ແཧ!!

 91. ṷ͸ṷ԰ • ༑ਓͷฤूͷਓʹॻ͍ͯ໯ͬͨ • ωοτͰௐ΂ͯ৭ʑͳϝσΟΞʹૹ෇ • ஌Γ߹͍ͷฤूऀʹ͸ݸผͰ

 92. None
 93. ӳޠݍ޲͚ʹ͸ HackerNews

 94. Voteͯ͠໯͏ͨΊ RubyHirobaͰ HNʹॻ͖ࠐΈ

 95. 2013/06/03 ਖ਼ࣜϦϦʔε

 96. None
 97. None
 98. None
 99. None
 100. None
 101. wri.peΛ࡞ͬͯ ಘͨ෺

 102. 7,000 users / 700 weekly active users

 103. ϨϏϡʔهࣄ

 104. None
 105. None
 106. None
 107. None
 108. None
 109. None
 110. None
 111. None
 112. None
 113. None
 114. Wrapping up • ͳͥ࡞Δͷ͔ • ୭ͷͨΊʹ࡞Δͷ͔ • ԿΛ࡞Δͷ͔ • ࠷௿ݶ͸Ͳ͜ͳͷ͔

  • Ͳ͏ܧଓͤ͞Δͷ͔
 115. τϨλͰ͸ϑϩϯτΤϯυ RailsɺΠϯϑϥͷ ΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ʂ ΞϧόΠτ΋׻ܴʂ ʮITܳਓʯ΁FBͷϦΫΤετ ૹͬͯϝοηʔδ͍ͩ͘͞