Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

アイディアをカタチにする勉強会 - PAAK講演

Yuichiro MASUI

June 18, 2015
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1िؒͰ

  ΞΠσΟΞΛܗʹ
  Yuichiro MASUI

  View full-size slide

 2. @masuidrive
  Yuichiro MASUI
  Toreta, Inc. CTO
  MobiRuby / PukiWiki
  IKEA Hack

  View full-size slide

 3. ຖ೥Ұͭ͸
  ϦϦʔε

  View full-size slide

 4. 1िؒͰ࡞ΕΔ෺

  View full-size slide

 5. ΰʔϧΛܾΊΔ
  • ҰͭʹߜΔ
  • ٕज़ɾϓϩμΫτɾϢʔβ਺ɾച্
  • ֬ೝ΍ษڧͷͨΊͰ΋͍͍

  View full-size slide

 6. ΰʔϧ

  ࣗ෼Ͱ࢖͍͍ͨ෺

  View full-size slide

 7. 2ͭͷΞΠσΟΞ

  View full-size slide

 8. ൥ࡶͳϝϞΛ
  Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View full-size slide

 9. νϟοτͷະಡΛ
  Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View full-size slide

 10. νϟοτ͸
  ͪΐͬͱॏ͍

  View full-size slide

 11. ϝϞΞϓϦͷ՝୊
  • ͍ͭͰ΋ɺͲ͜Ͱ΋
  • ཷ·ͬͨϝϞͷ੔ཧ
  • ॻ͍ͨ͜ͱΛ๨ΕΔ
  • ΋͏ಡ·ͳ͍ϝϞͷॲཧ

  View full-size slide

 12. ཉ͍͠ϝϞாΞϓϦ
  • ϓϩάϥϚͳΒMarkdown
  • gmailΈ͍ͨͳArchive
  • ΧϨϯμʔϏϡʔ
  • શจݕࡧ
  • ΩʔϘʔυΦϖϨʔγϣϯ
  • iPhone/iPad/Androidαϙʔτ

  View full-size slide

 13. ͍ͭͰʹ
  • ࣗ෼༻͚ͩͲެ։લఏͰ
  • ϦϦʔε͢ΔͳΒӳޠͰ͠ΐ
  • υϝΠϯ΋औͬͪΌ͓͏
  • ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ٕज़Λ࢖͓͏

  View full-size slide

 14. 4/25ʹυϝΠϯऔͬͯ
  ϘνϘνελʔτ

  View full-size slide

 15. αʔό͸
  herokuແྉ࿮

  View full-size slide

 16. 4/26໷͔Β
  ຊ֨ελʔτ

  View full-size slide

 17. جຊػೳ͸2೔Ͱ
  • ೝূ͸GithubͱFacebook
  • ςετ΋݉ͶͯRails 4.0.0RC + Ruby 2.0
  • Javascript͸Backbone.js + HTML5 storage

  View full-size slide

 18. ຖ೔ࣗ෼Ͱ࢖͏ҝʹ
  • αʔόͷӡ༻͸ࣗ෼Ͱ͠ͳ͍
  • όοΫΞοϓ΋શࣗಈ
  • ܰ͘ಈ͘

  View full-size slide

 19. ͱΓ͋͑ͣ
  ϦϦʔε

  View full-size slide

 20. Ұ൩ܦͬͨΒ…

  View full-size slide

 21. 200ਓ͙Β͍
  ొ࿥ͯ͠Δ͠

  View full-size slide

 22. ͍͖ͳΓӳޠͰ
  ϝʔϧ͕ʂ

  View full-size slide

 23. ΍ͬͺΓϚδϝʹ
  ϦϦʔε͢Δ͔Β
  ͪΐͬͱ଴ͬͯʂ

  View full-size slide

 24. Ϛδϝʹ༡΅͏

  View full-size slide

 25. ݸਓαʔϏε͔ͩΒͱ
  ݴΘΕͳ͍ϞϊΛ

  View full-size slide

 26. ӳޠͱσβΠϯΛ
  ͳΜͱ͔͍ͨ͠

  View full-size slide

 27. ӳޠ͸Hectorʹ
  ͓ئ͍͠Α͏ʂ

  View full-size slide

 28. σβΠϯ
  • ࠓճ͸͕࣌ؒͳ͍ͷͰσβΠϯ΋ࣗ෼Ͱ
  • ϝχϡʔόʔʴϝΠϯ
  • iOS/AndroidରԠΛࢹ໺ʹ
  • ϞνʔϑͱͳΔσβΠϯΛ୳͢

  View full-size slide

 29. dribbble.com

  View full-size slide

 30. ҹ৅ʹ࢒Βͳ͍
  • ্ͷόʔ͕BootstrapͬΆ͍
  • ಛ௃৭ͱͳΔਫ৭͕ऑ͍
  • ϝϦϋϦ͕ͳ͍
  • ৭਺͸ଟͨ͘͘͠ͳ͍

  View full-size slide

 31. wri.peͷσβΠϯ
  • ͳΔ΂͘γϯϓϧʹ
  • ෼͔Γ΍͍͢UI
  • ৭͸3৭͙Β͍·Ͱ

  View full-size slide

 32. dribbble.com

  View full-size slide

 33. Flat, Mail, webapp
  Ͱݕࡧ

  View full-size slide

 34. ΞϓϦΞΠίϯ͸
  Sunnyʹ͓ئ͍

  View full-size slide

 35. ݸਓͱ๏ਓͷҧ͍

  View full-size slide

 36. ܧଓੑ
  • ܧଓͯ͠ӡ༻͢Δͷ͸ҰਓͰ͸ࠔ೉
  • ίετֻ͕͔Γ͗͢Δͷ΋೉͍͠
  • ͠͹Β͕࣌ؒ͘։͍ͯ΋ίʔυΛมߋ
  Ͱ͖Δ؀ڥ

  View full-size slide

 37. heroku
  શ໘࠾༻

  View full-size slide

 38. શจݕࡧ΋
  add-onͰ

  View full-size slide

 39. ͪΐͬͱ
  ߴ͍ͳ͊…

  View full-size slide

 40. ؤுͬͯ
  ಇ͔͘…

  View full-size slide

 41. ຖ೥ങ͑Δ…

  View full-size slide

 42. masuidrive͕
  ӡ༻Λଓ͚Δ͔
  ৴༻Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 43. SSL΋औͬͯ
  DB΋productionʹ

  View full-size slide

 44. ݁ߏϚδϝʹ
  Ͱ͖͖ͯͨͧ

  View full-size slide

 45. PRͲ͏͠Α͏ʁ

  View full-size slide

 46. ϓϨε΋
  ଧͬͪΌ͑

  View full-size slide

 47. ϓϨε
  • ࣗ෼Ͱॻ͍ͨ͜ͱͳ͍
  • ͭ͏͔େͯ͠ಡΜͩ͜ͱ΋ͳ͍
  • Ώʔ͚͢΂ʔ͞Μͷ೔هͱ͔ࢀߟʹ
  ແཧ!!

  View full-size slide

 48. ṷ͸ṷ԰
  • ༑ਓͷฤूͷਓʹॻ͍ͯ໯ͬͨ
  • ωοτͰௐ΂ͯ৭ʑͳϝσΟΞʹૹ෇
  • ஌Γ߹͍ͷฤूऀʹ͸ݸผͰ

  View full-size slide

 49. ӳޠݍ޲͚ʹ͸
  HackerNews

  View full-size slide

 50. Voteͯ͠໯͏ͨΊ
  RubyHirobaͰ
  HNʹॻ͖ࠐΈ

  View full-size slide

 51. 2013/06/03
  ਖ਼ࣜϦϦʔε

  View full-size slide

 52. wri.peΛ࡞ͬͯ
  ಘͨ෺

  View full-size slide

 53. 7,000 users / 700 weekly active users

  View full-size slide

 54. ϨϏϡʔهࣄ

  View full-size slide

 55. Wrapping up
  • ͳͥ࡞Δͷ͔
  • ୭ͷͨΊʹ࡞Δͷ͔
  • ԿΛ࡞Δͷ͔
  • ࠷௿ݶ͸Ͳ͜ͳͷ͔
  • Ͳ͏ܧଓͤ͞Δͷ͔

  View full-size slide

 56. τϨλͰ͸ϑϩϯτΤϯυ
  RailsɺΠϯϑϥͷ
  ΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ʂ
  ΞϧόΠτ΋׻ܴʂ
  ʮITܳਓʯ΁FBͷϦΫΤετ
  ૹͬͯϝοηʔδ͍ͩ͘͞

  View full-size slide