Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニア && 採用担当から見た転職テクニック/Technic of changing job

Tetsuya Mori
PRO
November 07, 2018

エンジニア && 採用担当から見た転職テクニック/Technic of changing job

2018/11/07 (Wed) に株式会社プレイドさんで開催された「転職 LT #3」( https://ex-sier.connpass.com/event/104766/ ) にて LT したスライドです。

Tetsuya Mori
PRO

November 07, 2018
Tweet

More Decks by Tetsuya Mori

Other Decks in Business

Transcript

 1. גࣜձࣾΩοζελʔ CTO
  ৿ɹ఩࠸
  ΤϯδχΞ && ࠾༻୲౰
  ͔Βݟͨస৬ςΫχοΫ
  2018/11/07 స৬ LT #3 at גࣜձࣾϓϨΠυ

  View Slide

 2. ͜Μ͹Μ͸ʂ
  2

  View Slide

 3. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  3
  ΞδΣϯμ

  View Slide

 4. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  4
  ΞδΣϯμ
  ΠϚίί

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷ͓࿩ͷ֓ཁ
  5

  View Slide

 6. •SIer ΍େखήʔϜձࣾͳͲ͔Β

  ϕϯνϟʔɾελʔτΞοϓʹ

  స৬͠Α͏ͱࢥ͍ͬͯΔΤϯδχΞ
  •͍҃͸ɺͦ͏͍͏༑ਓɾ஌ਓ͕

  पғʹ͍Δਓ
  6
  ࠓ೔ͷର৅ऀ
  ֓ཁ

  View Slide

 7. •ελʔτΞοϓͰ͋ΔฐࣾͷࣄྫΛ

  ަ͑ͨ࠾༻ࣄ৘
  •ΤϯδχΞͱͯ͠࠾༻Λ୲౰͢Δ

  ཱ৔͔Βͷݟղ
  7
  ࠓ೔࿩͢ίτ
  ֓ཁ

  View Slide

 8. •ࢲࣗ਎ͷస৬ʹؔ͢Δৄࡉ
  •େاۀͷ࠾༻ʹؔ͢ΔΞϨίϨ
  8
  ࠓ೔࿩͞ͳ͍ίτ
  ֓ཁ

  View Slide

 9. •͋͘·ͰݸਓతͳҙݟɾݟղͰ͢
  •૊৫΍ۀքΛ୅ද͢Δ

  ൃݴͰ͸͋Γ·ͤΜ
  •ࢲࣗ਎͕৭ʑͱࣦഊΛ͖ͯͨ͠

  தͰಘͨ஌ݟΛڞ༗͠·͢
  9
  ໔੹ࣄ߲
  ֓ཁ

  View Slide

 10. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  10
  ΞδΣϯμ
  ΠϚίί

  View Slide

 11. ࣗݾ঺հ
  11

  View Slide

 12. 12
  Who am I ?
  ࣗݾ঺հ
  @monry
  a.k.a. ΋ΜΓ͌ઌੜ

  View Slide

 13. 13
  Who am I ?
  ࣗݾ঺հ
  •2019-2020 Microsoft MVP

  (Developer Technologies)
  •ࣗশ Unity ΤϰΝϯδΣϦετ
  •͕͠ͳ͍ϥδΦ sp.10 ήετ

  View Slide

 14. 14
  Who am I ?
  ࣗݾ঺հ
  •20ࡀ: େֶதୀޙ SIer ʹब৬
  •22ࡀ: ༑ਓͷ঺հͰ Web ܥاۀʹస৬
  •28ࡀ: ϔουϋϯςΟϯάͰݱ৬ʹస৬
  •34ࡀ: ΠϚίί

  View Slide

 15. 15
  Job
  ࣗݾ঺հ
  ࢠͲ΋޲͚ΞϓϦ࡞ͬͯΔձࣾͰ
  $50΍ͬͯ·͢

  View Slide

 16. 16
  PR
  ࣗݾ঺հ
  ϚϯΨͰΘ͔Δ Unity ޷ධ࿈ࡌதʂ

  View Slide

 17. 17
  PR
  ࣗݾ঺հ
  ΋ͷϥδ ύʔιφϦςΟ΍ͬͯ·͢ʂ
  ήετืूதʂ

  View Slide

 18. ຊ୊
  18

  View Slide

 19. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  19
  ΞδΣϯμ
  ΠϚίί

  View Slide

 20. ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  20

  View Slide

 21. 21
  ಥવͰ͕࣭͢໰Ͱ͢

  View Slide

 22. 22
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷࡍʹ

  ༻͍Δखஈʹ͸
  ͲΜͳ΋ͷ͕͋ΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 23. 23
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷखஈ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ϦϑΝϥϧ࠾༻

  View Slide

 24. 24
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷखஈ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ιʔγϟϧ࠾༻

  View Slide

 25. 25
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷखஈ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ֤छ΢Σϒഔମ

  View Slide

 26. 26
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷखஈ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •͋Δఔ౓ࢿۚʹ༨༟͕͋Δ৔߹
  •ΤʔδΣϯτ
  •ϔουϋϯςΟϯά

  View Slide

 27. 27
  ·ͨ·࣭ͨ໰Ͱ͢

  View Slide

 28. 28
  ΤϯδχΞͷ
  ࠾༻໘઀Λ୲౰
  ͢Δͷ͸୭Ͱ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 29. 29
  ΤϯδχΞ໘઀ͷ୲౰͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ࢲͷܦݧ΍஌ਓɾ༑ਓͳͲͷ࿩Λฉ͘ͱ
  ҎԼͷ3ϩʔϧ͕ଟ͍Α͏Ͱ͢
  ※ॾઆ͋Γ·͢
  ݱ৔ͷ
  ΤϯδχΞ
  CEO
  CTO
  VPoE

  View Slide

 30. 30
  ΤϯδχΞ໘઀ͷ୲౰͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ࢲͷܦݧ΍஌ਓɾ༑ਓͳͲͷ࿩Λฉ͘ͱ
  ҎԼͷ3ϩʔϧ͕ଟ͍Α͏Ͱ͢
  ݱ৔ͷ
  ΤϯδχΞ
  CEO
  CTO
  VPoE
  ※ॾઆ͋Γ·͢

  View Slide

 31. 31
  Why ?

  View Slide

 32. 32
  Why?
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ϕϯνϟʔɾελʔτΞοϓ͸
  ͕ɺগͳ͍ʂʂʢίτ͕ଟ͍ʣ

  View Slide

 33. 33
  Ώ͑ʹ

  View Slide

 34. 34
  ࠾༻Ͱࣦഊ͢Δ
  Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ʂ

  View Slide

 35. 35
  ࠾༻ʹԙ͚Δࣦഊͱ͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ϛεϚον
  εΩϧ Χϧνϟʔ

  View Slide

 36. 36
  ࠾༻ʹԙ͚Δࣦഊͱ͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ϛεϚον
  εΩϧ Χϧνϟʔ

  View Slide

 37. •ݴޠɾϓϥοτϑΥʔϜ
  •૝ఆٕज़Ϩϕϧ
  •҉໧తʹલఏͱ͢ΔεΩϧ
  37
  εΩϧͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ

  View Slide

 38. •ݴޠɾϓϥοτϑΥʔϜ
  •૝ఆٕज़Ϩϕϧ
  •҉໧తʹલఏͱ͢ΔεΩϧ
  38
  εΩϧͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  Java ͩͱࢥͬͨΒ

  JavaScript ͩͬͨ
  AWS ܦݧ͸͋Δ͚Ͳ

  GCP ͸νϣοτ…
  ΞϓϦܦݧ͸

  ωΠςΟϒ͡Όͳͯ͘

  Unity Ͱ͢

  View Slide

 39. •ݴޠɾϓϥοτϑΥʔϜ
  •૝ఆٕज़Ϩϕϧ
  •҉໧తʹલఏͱ͢ΔεΩϧ
  39
  εΩϧͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  Unity C# Ͱ unsafe ίʔυΛ
  ΨϦΨϦॻ͚Δਓ͕ཉ͍͠
  ॳֶऀϨϕϧͰ΋

  OK ͷͭ΋Γ͕
  ΰϦοΰϦͷ

  ΪʔΫ͕དྷͯ͠·ͬͨ
  ࣾ಺ͷٕज़ϨϕϧΛ
  ্͛ΔͨΊʹ΋
  Ξ΢τϓοτ͕
  ಘҙͳਓ͕ཉ͍͠

  View Slide

 40. •ݴޠɾϓϥοτϑΥʔϜ
  •૝ఆٕज़Ϩϕϧ
  •҉໧తʹલఏͱ͢ΔεΩϧ
  40
  εΩϧͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ࠷௿ݶ git ͸
  ࢖͑ΔΑͶʁ
  ϑϩϯτΤϯυͳΒ
  SEO ஌͕ࣝ

  ๛෋ͳϋζ
  FinTech اۀʹ

  དྷΔ͔Βʹ͸
  ࠷௿ݶͷձܭ஌ࣝ͸

  ࣋ͬͯͯཉ͍͠

  View Slide

 41. 41
  ࠾༻ʹԙ͚Δࣦഊͱ͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ϛεϚον
  εΩϧ Χϧνϟʔ

  View Slide

 42. •ίϛϡχέʔγϣϯ
  •څ༩ͳͲ֤छ੍౓
  •։ൃ؀ڥɾελΠϧ
  •ϚΠϯυ
  42
  ΧϧνϟʔͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ

  View Slide

 43. •ίϛϡχέʔγϣϯ
  •څ༩ͳͲ֤छ੍౓
  •։ൃ؀ڥɾελΠϧ
  •ϚΠϯυ
  43
  ΧϧνϟʔͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  Slackʁ
  ϝʔϧʁޱ಄ʁ
  ҙࢥܾఆϧʔτ
  ҿΈձ
  ࣾһཱྀߦ

  View Slide

 44. •ίϛϡχέʔγϣϯ
  •څ༩ͳͲ֤छ੍౓
  •։ൃ؀ڥɾελΠϧ
  •ϚΠϯυ
  44
  ΧϧνϟʔͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ঢڅ͸ʁ
  ࢒ۀ୅͸ʁ ࡋྔ࿑ಇ੍ʁ
  ϦϞʔτϫʔΫʁ
  ੍౓ͷมߋ
  ϓϩηε͸ʁ

  View Slide

 45. •ίϛϡχέʔγϣϯ
  •څ༩ͳͲ֤छ੍౓
  •։ൃ؀ڥɾελΠϧ
  •ϚΠϯυ
  45
  ΧϧνϟʔͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  Macʁ
  Windowsʁ
  Ϟχλ͸ʁ
  Իָฉ͚Δʁ
  TDDʁ
  GitHub Flowʁ
  vimʁ
  emacsʁ

  View Slide

 46. •ίϛϡχέʔγϣϯ
  •څ༩ͳͲ֤छ੍౓
  •։ൃ؀ڥɾελΠϧ
  •ϚΠϯυ
  46
  ΧϧνϟʔͷϛεϚονʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  εϐʔυײ
  ੹຿ͱࡋྔ
  มԽ΁ͷॊೈੑ

  View Slide

 47. •100%૬ੑ׬ᘳ͸͋Γಘͳ͍
  •Ͱ΋ʮฉ͍ͯͳ͍Α…ʯ͸ආ͚͍ͨ
  •ݱ৔ͷҙݟΛγΣΞ͍ͨ͠
  47
  ϛεϚονΛݮΒ͍ͨ͠
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ

  View Slide

 48. 48
  ϛεϚονΛݮΒ͍ͨ͠
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •ͲΜͳεΩϧΛ͍࣋ͬͯΔͷ͔ʁ
  •ԿʹϞνϕʔτ͢Δͷ͔ʁ
  •ٯʹ͍ͭσΟϞνϕʔτ͢Δͷ͔ʁ
  •ͲΜͳਓੜ؍΍࢓ࣄ؍Λ

  ͍࣋ͬͯΔͷ͔ʁ

  View Slide

 49. 49
  ϛεϚονΛݮΒ͍ͨ͠
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ஌Γ͍ͨͬʂ

  View Slide

 50. 50
  ΤϯδχΞ໘઀ͷ୲౰͸ʁ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  ࢲͷܦݧ΍஌ਓɾ༑ਓͳͲͷ࿩Λฉ͘ͱ
  ҎԼͷ3ϩʔϧ͕ଟ͍Α͏Ͱ͢
  ݱ৔ͷ
  ΤϯδχΞ
  CEO
  CTO
  VPoE
  ※ॾઆ͋Γ·͢

  View Slide

 51. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  51
  ΞδΣϯμ
  ΠϚίί

  View Slide

 52. స৬લͷ४උ
  52

  View Slide

 53. 53
  Կ͕͋ΔͱεϜʔζʁ
  స৬લͷ४උ
  •࠾༻୲౰ऀ͕஌Γ͍ͨ͜ͱ
  •εΩϧ
  •ϚΠϯυ

  View Slide

 54. 54
  ࠾༻୲౰͕஌Γ͍ͨεΩϧ
  స৬લͷ४උ
  ٬؍తͳ৘ใ͕ཉ͍͠

  View Slide

 55. 55
  ࠾༻୲౰͕஌Γ͍ͨεΩϧ
  స৬લͷ४උ
  •GitHub ͰԿ͔ެ։͍ͯ͠Ε͹ Best
  •npmjs, RubyGems, NuGet, etc
  •Input ͸ connpass, Peatix, etc
  •Output ͸ SpeakerDeck, SlideShare
  •ϒϩά΍ Qiita ΋ Good

  View Slide

 56. 56
  ࠾༻୲౰͕஌Γ͍ͨϚΠϯυ
  స৬લͷ४උ
  ӕِΓແ͍ຊԻΛฉ͖͍ͨ
  StrengthFinder

  ʢ༗ྉʣ
  16Personalities
  README.md

  View Slide

 57. 57
  ࠾༻୲౰͕஌Γ͍ͨϚΠϯυ
  స৬લͷ४උ
  •ʮҰ൪ςϯγϣϯ্͕ͬͨ࢓ࣄ͸ʁʯ
  •ʮಘҙͳϑΣʔζ͸ʁʯ
  •ʮΦϑͷ೔͸Կͯ͠Δʁʯ
  •ʮ5೥ޙͷࣗ෼͸Կͯ͠Δʁʯ

  View Slide

 58. 58
  Ұ൪ؾΛ͚ͭΔ΂͖ίτ
  స৬લͷ४උ
  എ৳ͼ͠ͳ͍ʂ
  औΓસΘͳ͍ʂ

  View Slide

 59. 59
  ؾΛ͚ͭΔ΂͖ίτ
  స৬લͷ४උ
  •ӕΛͭ͘ͱ͓ޓ͍ෆ޾ʹͳΔ
  •ݴ͏ඞཁ͕ແ͍ͱࢥ͏ίτ͸ݴΘͳ͍
  •ؾʹͳΔίτ͸όϯόϯ࣭໰͢Δ

  View Slide

 60. 60
  ͦͷଞ Tips
  స৬લͷ४උ
  •େจࣈখจࣈ΍ਖ਼໊ࣜশ
  •ucfirst("JAVA")
  •s/Javascript/JavaScript/
  •"Unity3D".Substring(0, 5)
  •Amazon Web Services
  •ؾʹ͢ΔਓʢΦϨʣ͸ؾʹ͠·͢

  View Slide

 61. 61
  ͦͷଞ Tips
  స৬લͷ४උ
  •फڭઓ૪
  •vimʁEmacsʁ
  •SpaceʁTabʁ
  •{ ͸ߦ຤ʁվߦʁ
  •ڧ͍߆Γ͕ແ͍ͳΒ৮Εͣʹ߹ΘͤΔͷ΋ख

  View Slide

 62. 62
  ͦͷଞ Tips
  స৬લͷ४උ
  •git ͸࢖͑ΔΑ͏ʹͳ͓ͬͯ͘
  https://amzn.to/2D1CgXu

  View Slide

 63. •LT ֓ཁ
  •ࣗݾ঺հ
  •࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ
  •స৬લͷ४උ
  •·ͱΊ
  63
  ΞδΣϯμ
  ΠϚίί

  View Slide

 64. ·ͱΊ
  64

  View Slide

 65. 65
  ·ͱΊ
  ·ͱΊ
  ࠾༻୲౰ͷؾ࣋ͪ ×
  ྑ͍స৬ʂ
  ˰
  ࣄલ४උ

  View Slide

 66. 66
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide