Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

basic of data visualization and d3.js demonstration

basic of data visualization and d3.js demonstration

muddydixon

March 28, 2023
Tweet

More Decks by muddydixon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. σʔλՄࢹԽͱ͸ The main goal of data visualization is its ability

  to visualize data, communicating information clearly and effectivelty. Vitaly Friedman $ σʔλՄࢹԽͷ໨త͸ɺσʔλΛՄࢹԽ͠ɺ ৘ใΛ໌͔֬ͭޮ཰తʹ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δ $
 2. ೝ஌ػೳɾܦݧΛϑϧʹ࢖͏ 4FQBM-FOHU 4FQBM8JEU 1FUBM-FOHU 1FUBM8JEUI 4QFDJFT  

   TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS   WJSHJOJDB   WJSHJOJDB   WJSHJOJDB   WJSHJOJDB   WJSHJOJDB ΈΜͳ͍͖ͩ͢JSJT
 3. ౷ܭྔͰදݱ 4FQBM -FOHUI 4FQBM 8JEUI 1FUBM -FOHUI 1FUBM 8JEUI .JO

    TU 2V   .FEJBO   .FBO   SE 2V   .BY  
 4. ਤܗͷܦݧɾೝ஌ೳྗΛར༻ w ෼෍ͷ෯͕޿͍ w தԝ஋্͕ʹภ͍ͬͯΔ w େ͖ͭ͘ͷๆ͕͋Δ w தԝ஋͕एׯɺ্ ʹภΓ

  w ๆ͕ͭɾɾɾʁ w ۉ౳ʹ෼෍ w தԝ஋͕͓͓Α ͦத৺ w ଞͷଐੑͱൺֱͯ͠෼෍ ͷ෯͕খ͍͞ w ֎Ε஋͕ͪΒ΄Β
 5. ʮೝ஌ʯ͕ʮ೺ѲʯΛՃ଎ 4FQBM -FOHUI 4FQBM 8JEUI 1FUBM -FOHUI 1FUBM 8JEUI .JO

    TU 2V   .FEJBO   .FBO   SE 2V   .BY  
 6. σʔλՄࢹԽͱ͸ ࠶ܝ The main goal of data visualization is its

  ability to visualize data, communicating information clearly and effectivelty. Vitaly Friedman $ σʔλՄࢹԽͷ໨త͸ɺσʔλΛՄࢹԽ͠ɺ ৘ใΛ໌͔֬ͭޮ཰తʹ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δ $
 7. σʔλՄࢹԽͷϓϩηε σʔληοτ ม਺Խ ୅਺ॲཧ ई౓Խॲཧ 

  ౷ܭॲཧ زԿॲཧ ࠲ඪܥॲཧ ૷০ॲཧ ՄࢹԽ
 8. ՄࢹԽͰҙࣝ͢Δ֓೦ σʔλ σʔλม਺ ࢹ֮ม਺ ࢹ֮ه߸ ՄࢹԽ σʔληοτ ༷ʑͳϑΟʔϧυͷ஋͔ΒͳΔ ϨίʔυΛෳ਺ؚΉσʔλ܈ ม਺நग़ɾ୅਺ॲཧɾ

  ई౓Խॲɾཧ౷ܭॲཧ͕ࡁΜͩ΋ͷ ՄࢹԽର৅ͱ͢ΔϑΟʔϧυΛ ؚΉσʔλɻͻͱͭͻͱ͕ͭҙຯΛ ࣋ͬͨ୯Ґ ྫɿ42-ͷߦ ϑΟʔϧυͷ஋ͦͷ΋ͷ ਺஋ ϝδϟʔ ΍ΧςΰϦม਺ σΟ ϝϯδϣϯ ɻͻͱͭͻͱ͕ͭࢹ֮ม ਺ʹஔ׵͞ΕΔ ࢹ֮දݱͻͱͭͻͱͭΛࢦ͢ Ґஔ΍αΠζɺ৭ɺ܏͖ɺڧ౓ ಁ໌ ౓ɾ࠼౓ɾ໌౓ ɺςΫενϟͳͲ ࢹ֮ม਺Λू໿ͤͨ͞ه߸ ఺΍ԁɺۣܗɺހɺཱମͳͲ σʔληοτͷσʔλʹରԠ͢Δ ه߸ͷू߹ʹΑΔՄࢹԽ ରԠ ରԠ ରԠ
 9. ՄࢹԽͷ֓೦ ཧ۶্ 4FQBM-FOHU I 4FQBM8JEUI 1FUBM-FOHUI 1FUBM8JEUI 4QFDJFT 

    TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   TFUPTB   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS   WFSTJDPMPS ᣾ย௕ Ֆห௕ छผ  TFUPTB ᣾ย௕ ൺྫई౓ Ֆห௕ ൺྫई౓ छผ TFUPTB ໊ٛई౓ ᣾ย௕ ൺྫई౓ Ґஔ Ֆห௕ ൺྫई౓ Ґஔ छผ ໊ٛई౓ ৭ 4FQBM-FOHUI 1FUBM-FOHUI 4QFDJFT  TFUPTB  TFUPTB  TFUPTB  TFUPTB  TFUPTB  WFSTJDPMPS  WFSTJDPMPS  WFSTJDPMPS ᣾ย௕ Ֆห௕ छผ  ੺ σʔληοτ σʔληοτ ม਺நग़ σʔλ σʔλม਺ ࢹ֮ม਺ ࢹ֮ه߸ ՄࢹԽ ରԠ ରԠ ରԠ
 10. %KTͱ͸ 63- IUUQEKTPSH %BUB%SJWFO%PDVNFOUT EBUBʹج͍ͮͯIUNMTWHEPDVNFOUPCKFDUͷ ॲཧΛߦ͏ɺͱ͍͏ίϯηϓτ 47(ૢ࡞ ਺஋ॲཧ ՄࢹԽϢʔςΟϦςΟ

  ͷ૯߹+BWB4DSJQUϥΠϒϥϦ 47(TFMFDUPSBUUSTUZMF ਺஋ॲཧTDBMFOFTUBSSBZNBUI ՄࢹԽϢʔςΟϦςΟTDBMFBYJTMBZPVU
 11. ۩ମྫ <!doctype html>! <html lang="ja">! <head>! <meta charset="utf8">! <title>d3 introduction</title>!

  <style>! .axis line, .axis path { fill: none; stroke: grey; }! </style>! </head>! <body>! ! <div>! <p>0th paragraph</p>! <p>1st paragraph</p>! <p>2nd paragraph</p>! </div>! ! <script type="text/javascript" charset="utf8" src="../components/d3/d3.min.js"></script>! <script type="text/javascript" charset="utf8" src="./introduction.js"></script>! </body>! </html>
 12. ۩ମྫ ଐੑελΠϧૢ࡞ var paragraphs = d3.select('body').selectAll('p');! var pdata = [!

  {text: "modified: 0th paragraph"},! {text: "modified: 1th paragraph"},! {text: "modified: 2th paragraph"}! ];! paragraphs.data(pdata).text(function(d){ return d.text; }); EBUB ͰσʔλΛඥ෇͚Δ ͻͱͭͷQʹରͯ͠ɺͻͱͭͷ σʔλ BUUS UFYU TUZMF ͳͲ͸Ҿ਺ʹඥ෇͚ΒΕͨσʔλΛ औΓɺͦΕʹԠͨ͡ॲཧΛߦ͏
 13. ۩ମྫ σʔλʹجͮ͘௥Ճ var pdata = d3.range(0, 5)! .map(function(id){! return {!

  id: id,! text: id + "th paragraph"! };! });! ! paragraphs.data(pdata).enter()! .append('p')! .text(function(d){! return d.text;! }); ૿͑ͨʂ
 14. var pdata = d3.range(0, 5)! .map(function(id){! return {! id: id,!

  text: id + "th paragraph"! };! });! ! paragraphs.data(pdata).enter()! .append('p')! .text(function(d){! return d.text;! }); ۩ମྫ σʔλʹجͮ͘௥Ճ FOUFS ʹΑͬͯɺσʔλ%0.Λॲཧͷର৅ʹ͢Δ
 15. ۩ମྫ σʔλʹجͮ͘࡟আ var lessData = pdata.slice(0, 2);! paragraphs.data(lessData).exit().remove(); ʮEBUB FYJU

  ʯ FYJU ʹΑͬͯɺ%0.σʔλΛॲཧͷର৅ʹ͢Δ σʔλ ࠩ෼⾣͜Ε͕SFNPWF ͨ͠෼ طଘͷQ
 16. 4FMFDUJPO ྫ͑͹ ඥ෇͚ͨσʔλ طଘͷ%0. FYJU TFMFDUJPO FOUFS ଐੑɾελΠϧɾςΩ ετͷมߋͳͲΛߦ͏ ৽نʹ%0.Λ௥Ճ

  ͠ɺಉ࣌ʹଐੑɾελ ΠϧɾςΩετΛηο τ͢Δ طଘͷ%0.Λ࡟আ͠ ͨΓɺಁ໌౓Λ্͛ͨ ΓΛߦ͏
 17. IUNM <!doctype html>! <html lang="ja">! <head>! <meta charset="utf8">! <title>d3 scatter

  plog</title>! <style>! .axis line, .axis path { fill: none; stroke: grey; }! </style>! </head>! <body>! <script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js" charset="utf-8"></script>! <script type="text/javascript" charset="utf8" src="./iris.js"></script>! </body>! </html>
 18. +BWB4DSJQUσʔλͷಡΈࠐΈ var WIDTH = 500, HEIGHT = 500, margin =

  50;! var width = WIDTH - 2 * margin, height = HEIGHT - 2 * margin;! var key = 'Sepal.Length';! ! // iris.csv ϑΝΠϧΛಡΈࠐΉ! d3.csv(! "./iris.csv",! // ߦͷܕΛमਖ਼! function(d){! for(var attr in d){! if(! isNaN(Number(d[attr]))){! d[attr] = +d[attr];! }! return d;! }! },! // σʔλΛऔಘ! function(err, data){!
 19. +BWB4DSJQU47(ཁૉͷ࡞੒ // σʔλΛऔಘ! function(err, data){! ! // svgཁૉΛ௥Ճ! var svg

  = d3.select('body').append('svg').attr({! width: WIDTH,! height: HEIGHT! });! // ϚʔδϯΛ֬อͯ͠ɺ࣠ͳͲΛදࣔͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ! var main = svg.append('g').attr({! width: width,! height: height,! transform: "translate("+margin+","+margin+")"! });! ! // ৭ͷई౓! var color = d3.scale.category10();
 20. +BWB4DSJQUσʔλͷ੔ܗͱ੔ཧ // σʔλΛೖΕࢠʹ͢Δ! var speciesData = d3.nest()! // छྨ͝ͱʹ෼ྨ͢ΔΩʔΛࢦఆ! .key(function(d){

  return d.Species;})! // ग़ྗΛΩʔʹϚονͨ͠഑ྻ͔Βɺฏۉ஋ʹมߋ! .rollup(function(values){! return d3.mean(values, function(d){ return d[key]; });! })! // ஋Λ഑ྻͰऔಘ! .entries(data);! ! // छྨͷΩʔҰཡΛऔಘ! var species = speciesData.map(function(d){ return d.key; });! ! // શମͷߴ͞ͷൣғΛऔಘ! var domain = d3.extent(data, function(d){ return d[key]; });!
 21. +BWB4DSJQUई౓࡞੒ // y࠲ඪͷई౓Λऔಘ! var yScale = d3.scale.linear()! // ม׵ޙͷൣғ(஋Ҭ)! .range([0,

  height])! // ม׵લͷൣғ(ఆٛҬ)! .domain([0, domain[1]]);! ! // x࠲ඪͷई౓Λऔಘ! var xScale = d3.scale.ordinal()! // ม׵ޙͷൣғ(஋Ҭ)! .rangeBands([0, width], .2)! // ม׵લͷൣғ(ఆٛҬ)! .domain(species);
 22. +BWB4DSJQU๮Λඳը // ๮(ͷάϧʔϓ)ཁૉΛ࡞੒! var bar = main.selectAll('g')! .data(speciesData)! .enter()! .append('g')!

  .attr({! transform: function(d){! return "translate("+xScale(d.key)+","+height+")";! }! });! ! // ๮Λඳը! bar.append('rect').attr({! // ۣܗͷߴ͞! height: function(d){ return yScale(d.values); },! // ۣܗͷҐஔ! y: function(d){ return -yScale(d.values); },! // ۣܗͷ෯! width: xScale.rangeBand(),! // ۣܗͷ৭! fill: function(d){ return color(d.key); }! });!
 23. +BWB4DSJQU๮ʹ஋Λඳը // ๮(ͷάϧʔϓ)ཁૉΛ࡞੒! var bar = main.selectAll('g')! .data(speciesData)! .enter()! .append('g')!

  .attr({! transform: function(d){! return "translate("+xScale(d.key)+","+height+")";! }! });! ! // ๮Λඳը (લड़)! // ஋Λඳը! bar.append('text')! // ςΩετ͸෼ྨͨ࣌͠ͷΩʔ! .text(function(d){! return d.values.toFixed(2);! })! .attr({! // ҐஔΛ๮ͷ্ʹ! dy: function(d){ return - yScale(d.values); },! dx: xScale.rangeBand() / 2,! fill: 'black'! }).style('text-anchor', 'middle');
 24. +BWB4DSJQU࣠ͷඳը // x࣠ੜ੒ͷϢʔςΟϦςΟ! var xAxisSvg = d3.svg.axis().scale(xScale);! // y࣠ੜ੒ͷϢʔςΟϦςΟ! var

  yAxisSvg = d3.svg.axis().scale(yScale.copy()! .range([height, 0])).orient('left');! // x࣠Λੜ੒! var xAxis = main.append('g').call(xAxisSvg).attr('class', 'axis')! .attr("transform", "translate(0,"+height+")");! // y࣠Λੜ੒! var yAxis = main.append('g').call(yAxisSvg).attr('class', 'axis');! ! // y࣠ͷϥϕϧΛهड़! main.append('text').text(key).attr({! transform: "translate(-30,"+(height / 2)+") rotate(-90)"! });
 25. σʔλՄࢹԽͱ͸ The main goal of data visualization is its ability

  to visualize data, communicating information clearly and effectivelty. Vitaly Friedman $ σʔλՄࢹԽͷ໨త͸ɺσʔλΛՄࢹԽ͠ɺ ৘ใΛ໌͔֬ͭޮ཰తʹ఻͑Δ͜ͱͰ͋Δ $
 26. σʔλՄࢹԽͷϚϯτϥ Overview First, Zoom and Filter, Then Details-on-Demand Overview First,

  Zoom and Filter, Then Details-on-Demand Overview First, Zoom and Filter, Then Details-on-Demand Ben Shneiderman $