Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

スケールする開発組織の作り方 #jawsug

スケールする開発組織の作り方 #jawsug

Naoya Ito

May 20, 2014
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  εέʔϧ͢Δ։ൃ૊৫ͷ࡞Γํ
  ΋͘͠͸҉໧஌Λ࡞Βͳ͍૊৫
  ӡӦͷ࢓ํ
  /BPZB*UP
  ,"*;&/QMBUGPSN*OD

  ୈճ+"846(

  View full-size slide

 2. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  αϚϦ
  •  "84Ͱ΋ख࡞ۀͰߏஙͯͨ͠ΒੲͱҰॹ
  ͡Όͳ͍Ͱ͔͢ ͱ͍͏໰୊ఏى
  •  ΠϯϑϥΛιϑτ΢ΣΞతʹѻ͏͜ͱͰɺ
  ίʔυͰදݱ͢Δɺͱ͍͏ରࡦ
  •  ҉໧஌͔Βܗࣜ஌΁ɻ։ൃ૊৫Λεέʔϧ
  ͤ͞Δͱ͖ͷΑ͍ϓϥΫςΟε

  View full-size slide

 3. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ࣗݾ঺հεϥΠυ
  •  5#%
  /BPZB*UP
  %14͕ສΛ௒͑·ͨ͠
  'FUJTI1TZDIPQBUITϏϧυ
  Ͱ5PSNFOUʙ͋ͨΓͰؤ
  ுͬͯ·͢ɻ&TQP

  View full-size slide

 4. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  "84ɺศརͰ͢ΑͶ
  •  αʔόʔௐୡ͕࣌ؒθϩʹ
  •  ࢖ͬͨ෼͔͠՝ۚ͞Εͳ͍
  •  4΍3FETIJGU૬౰ΛࣗྗͰߏஙͱ͔େมͰ
  ͢Ͷ

  View full-size slide

 5. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Ͱɺ&$ͷߏஙͲ͏ͯ͠·͔͢
  •  ख࡞ۀ
  •  खॱॻ
  •  ".*εφοϓγϣοτ͔Β෮ݩŋŋŋ

  View full-size slide

 6. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Πϯϑϥӡ༻͋Δ͋Δ
  ʮ৽͍͠αʔόʔ͚ͩϩά͕ग़ͯͳ͍ΜͰ͕͢ʯ
  ʮ͋ʔͦΕɺBQBDIFϢʔβʔͷॻ͖ࠐΈϏοτ
  ͕ඞཁͩΘʯ
  ʮ͑ ͦΜͳઃఆཁΔͷॳΊͯฉ͖·ͨ͠Αʯ
  ʮͦΓΌͦ͏ͩɺTTIͯ͠खͰDINPEͨ͠͠ʯ
  ʢˠ๫ྗࣄ݅ʹൃల

  View full-size slide

 7. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Ϋϥ΢υͷར఺Λ
  ແʹฦͯ͠͠·͏͜ͱ
  •  "84㱺ϋʔυ΢ΣΞΛιϑτ΢ΣΞͷ
  Α͏ʹѻ͑Δ
  •  Ͱ΋ɺۀ຿ϑϩʔ ख࡞ۀ
  ͸ͦͷ··
  ͜ΕͰ͸ʮ୯ʹΦϯϓ
  Ϩ͔Β*BB4ʹͳͬͨʯ
  ͚ͩ

  View full-size slide

 8. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ͳΜͰख࡞ۀ͸μϝͳͷ
  ʮ҉໧஌Խ͢Δ͔Βʯ

  View full-size slide

 9. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  8JLJQFEJBʮ҉໧஌ʢ͋Μ΋ͪ͘ʣ͸ɺ
  ೝ஌ͷաఔ͋Δ͍͸ݴ༿ʹදͤΔ஌֮ʹର
  ͯ͠ɺʢશମతɾ෦෼తʹʣݴ༿ʹදͤͳ
  ͍ɾઆ໌Ͱ͖ͳ͍਎ମͷ࡞ಈΛࢦ͢ɻʯ

  View full-size slide

 10. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ҉໧஌
  •  ஌ࣝܦӦ࿦తʹղऍͯ͠㱺ܗࣜ஌ ݴޠ
  Խ͞Εͨ৘ใ
  ͷରٛޠ
  –  ˞ຊདྷతʹ͸΋ͬͱந৅తͳݴ༿Ͱ͢

  •  ಛఆͷਓ͚͕ؒͩ஌͍ͬͯͯݴޠԽ͞Εͯ
  ͍ͳ͍ϊ΢ϋ΢
  Πϯϑϥ࡞ۀ͸ख࡞ۀ
  ͕ଟ͔ͬͨͨΊɺ҉໧
  ஌͕ཷ·Γ΍͍͢

  View full-size slide

 11. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ҉໧஌͕૿͑Δͱŋŋŋ
  •  ʮ͋ʔɺϩάͲ͜ʹ͋Δ͔Θ͔Μͳ͍͠ŋŋŋʯ
  •  ʮ͋ͷαʔόʔఀΊ͍͚ͨͲఀΊ͍͍͔ͯΘ͔
  Μͳ͍͔Βͦͷ··ʹŋŋŋʯ ਺೥ޙ
  ʮ෗ͬͯ΍
  ͕Δʯ
  •  ʮͶ͑Ͷ͑ɺ͋ͦ͜ͷઃఆͳΜ͚ͩͲʯʮͦΜ
  ͳ͜ͱͰ͍͍ͪͪ࿩͔͚ΜͳΑʯʮͪͬɺͦ͏
  ͍͏ઃఆ͓ͨ͠લ͕ѱ͍ΜͩΖʯʮͳΜͩͱʯ
  ʮ΍Μͷ͔ʯʮཪ͍͜΍ʯ
  ࣗ཯తʹಈ͚͍ͬͯͬ
  ͨͬͯ͜Ε͡Ό͋ແཧ
  Ͱ͢ΑͶŋŋŋ

  View full-size slide

 12. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ҉໧஌Λܗࣜ஌΁
  •  ͔ͬ͠ΓखॱॻΛॻ͘
  •  ͍͍͑ɺ*OGSBTUSVDUVSFBT$PEF

  View full-size slide

 13. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View full-size slide

 14. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View full-size slide

 15. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ʮͦ͏͔ɺશ෦ίʔυͰॻ͚͹ܗࣜ஌ʹͳ
  Δͬͯ͜ͱ͔ ʯ
  ͍͑ɺେ੾ͳͷ͸͚ͦͩ͜
  Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 16. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Πϯϑϥ΋ɺ(JU)VC

  View full-size slide

 17. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Πϯϑϥ΋ɺίʔυϨϏϡʔ

  View full-size slide

 18. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ΠϯϑϥNFFUT(JU)VC
  •  $IFG౳Ͱίʔυʹͨ͠ͳΒ
  •  (JU)VCͰ1VMM3FRVFTU։ൃ

  View full-size slide

 19. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  Ϋϥ΢υͱ
  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  •  ۀ຿ϑϩʔ͕มΘΔ
  – ୭͕࣮ߦͯ͠΋ಉ݁͡Ռႈ౳ͳΠϯϑϥ
  – มߋཤྺΛՄࢹԽɺίʔυϨϏϡʔͰ৘ใڞ
  ༗͢ΔϫʔΫϑϩʔ
  ҉໧஌Խ͠΍͍͢Πϯϑϥ
  ͷ࡞ۀϑϩʔΛɺࣗવͱܗ
  ࣜ஌Խ͞ΕΔϑϩʔʹม͑
  ΒΕΔ

  View full-size slide

 20. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ࣗಈԽ͸͞΄ͲॏཁͰ͸ͳ͍
  •  ͔͔࣌ؒΔ͜ͱΛ෼ʹॖΊͯ΋ŋŋŋ
  – ۀ຿தʹ5XJUUFSͱ͔࣌ؒ͘Β͍ฏؾͰΈͯ
  ΔͰ͠ΐ
  •  ʮଐਓԽͯ͠ෆ໌ͳ͜ͱʯΛݮΒ͢
  – ҉໧஌ŋŋŋΘ͔Βͳ͍ෆ҆ͱڪා͔Βɺ݁Ռ
  తʹอकతʹͳΔ

  View full-size slide

 21. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ૊৫࿦ʹ֦େͯ͠ߟ͑Δ
  •  ૊৫ͷεέʔϧΞ΢τΛ્֐͢Δͷ͸ʮ҉
  ໧஌ʯ
  •  ҉໧஌Λܗࣜ஌Խ͢Δ࡞๏ŋŋŋྑ͍૊৫
  ͷ࡞๏

  View full-size slide

 22. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  •  ελʔτΞοϓʹͳͥػಈྗ͕͋Δ͔
  – ˚ਓ਺͕গͳ͍ɻ΍ΔؾʹᷓΕͯΔ
  – ˓҉໧஌͕গͳ͍ͷͰɺಈ͚ΔൣғΛࣗ཯త
  ʹݟఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  •  ελʔτΞοϓಛ༗ͷશೳײ

  •  ҉໧஌ͷѹྗʹෛ͚Δ
  – อकతʹͳΔͱ͖
  – ελʔτΞοϓ͕ελʔτΞοϓͰͳ͘ͳΔ
  ͱ͖
  ਓؒ͸े෼ͳ৘ใ͕͋Ε
  ͹ɺຊདྷࣗ཯తʹಈ͘͜
  ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 23. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ܗࣜ஌ԽͷϓϥΫςΟεɺྫ͑͹
  •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  •  1VMM3FRVFTU։ൃ (JU)VCqPX

  •  5IF'BDUPS"QQ
  •  ϑϩʔ৘ใͷڞ༗

  View full-size slide

 24. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  5IF5XFMFWF'BDUPS"QQ
  h.p://twelve-­‐factor-­‐ja.herokuapp.com/  
  (オリジナル:  h.p://12factor.net/)

  View full-size slide

 25. ϑϩʔ৘ใͷڞ༗

  View full-size slide

 26. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View full-size slide

 27. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View full-size slide

 28. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

  View full-size slide

 29. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ݱࡏͷ"84΍ϓϩϏδϣχϯά
  '8ʹͰ͖ͯͳ͍͜ͱ
  •  ϝϯλϧϞσϧͷίʔυ΁ͷ൓ө
  –  ͲͷΑ͏ʹߏ੒͢Δ͔͸ίʔυͰهड़͞ΕΔ
  –  ͳͥͦͷΑ͏ͳߏ੒ͳͷ͔ɺ͸هड़͞Εͳ͍
  •  ΦϒδΣΫτࢦ޲ʹ͸ͳͬͨɻ͜͜΋େࣄ͕ͩࠓճ͸ׂѪ

  •  ݱঢ়͸ʮͳͥʯ͕҉໧஌Խ͞Ε͕ͪͳ͜ͱΛҙ
  ࣝ͢Δඞཁ
  –  υΩϡϝϯτԽ
  –  ͳͥΛཧղ͠ͳͯ͘΋࢖͑ΔΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 30. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ·ͱΊ
  •  "84ͰΫϥ΢υԽͨ͠ͳΒɺҰาਐΊͯ
  ैདྷܕͷۀ຿ϑϩʔ͔Β୤٫͢Δ
  •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  •  ҉໧஌͔Βܗࣜ஌΁
  •  εέʔϧ͢Δ։ൃ૊৫ͷ࡞Γํŋŋŋʮ҉
  ໧஌ΛݮΒ͢࡞๏͸ྑ͍࡞๏ʯͦΕΛڞ
  ௨ࢦ਑ͱ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 31. KAIZEN  pla%orm  Inc.  
  ,"*;&/QMBUGPSN*OD
  ΤϯδχΞืू
  ଓ͖͸8FCͰʮ,"*;&/࠾༻ʯͰݕࡧ

  View full-size slide