$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

スケールする開発組織の作り方 #jawsug

スケールする開発組織の作り方 #jawsug

Naoya Ito

May 20, 2014
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. KAIZEN  pla%orm  Inc.   εέʔϧ͢Δ։ൃ૊৫ͷ࡞Γํ ΋͘͠͸҉໧஌Λ࡞Βͳ͍૊৫ ӡӦͷ࢓ํ /BPZB*UP ,"*;&/QMBUGPSN*OD 

  ୈճ+"846(
 2. KAIZEN  pla%orm  Inc.   αϚϦ •  "84Ͱ΋ख࡞ۀͰߏஙͯͨ͠ΒੲͱҰॹ ͡Όͳ͍Ͱ͔͢ ͱ͍͏໰୊ఏى • 

  ΠϯϑϥΛιϑτ΢ΣΞతʹѻ͏͜ͱͰɺ ίʔυͰදݱ͢Δɺͱ͍͏ରࡦ •  ҉໧஌͔Βܗࣜ஌΁ɻ։ൃ૊৫Λεέʔϧ ͤ͞Δͱ͖ͷΑ͍ϓϥΫςΟε
 3. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ࣗݾ঺հεϥΠυ •  5#% /BPZB*UP

  %14͕ສΛ௒͑·ͨ͠ 'FUJTI1TZDIPQBUITϏϧυ Ͱ5PSNFOUʙ͋ͨΓͰؤ ுͬͯ·͢ɻ&TQP
 4. KAIZEN  pla%orm  Inc.   "84ɺศརͰ͢ΑͶ •  αʔόʔௐୡ͕࣌ؒθϩʹ •  ࢖ͬͨ෼͔͠՝ۚ͞Εͳ͍ • 

  4΍3FETIJGU૬౰ΛࣗྗͰߏஙͱ͔େมͰ ͢Ͷ
 5. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Ͱɺ&$ͷߏஙͲ͏ͯ͠·͔͢ •  ख࡞ۀ •  खॱॻ

  •  ".*εφοϓγϣοτ͔Β෮ݩŋŋŋ
 6. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Πϯϑϥӡ༻͋Δ͋Δ ʮ৽͍͠αʔόʔ͚ͩϩά͕ग़ͯͳ͍ΜͰ͕͢ʯ ʮ͋ʔͦΕɺBQBDIFϢʔβʔͷॻ͖ࠐΈϏοτ ͕ඞཁͩΘʯ ʮ͑ ͦΜͳઃఆཁΔͷॳΊͯฉ͖·ͨ͠Αʯ

  ʮͦΓΌͦ͏ͩɺTTIͯ͠खͰDINPEͨ͠͠ʯ ʢˠ๫ྗࣄ݅ʹൃల 
 7. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Ϋϥ΢υͷར఺Λ ແʹฦͯ͠͠·͏͜ͱ •  "84㱺ϋʔυ΢ΣΞΛιϑτ΢ΣΞͷ Α͏ʹѻ͑Δ • 

  Ͱ΋ɺۀ຿ϑϩʔ ख࡞ۀ ͸ͦͷ·· ͜ΕͰ͸ʮ୯ʹΦϯϓ Ϩ͔Β*BB4ʹͳͬͨʯ ͚ͩ
 8. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ͳΜͰख࡞ۀ͸μϝͳͷ ʮ҉໧஌Խ͢Δ͔Βʯ

 9. KAIZEN  pla%orm  Inc.   8JLJQFEJBʮ҉໧஌ʢ͋Μ΋ͪ͘ʣ͸ɺ ೝ஌ͷաఔ͋Δ͍͸ݴ༿ʹදͤΔ஌֮ʹର ͯ͠ɺʢશମతɾ෦෼తʹʣݴ༿ʹදͤͳ ͍ɾઆ໌Ͱ͖ͳ͍਎ମͷ࡞ಈΛࢦ͢ɻʯ

 10. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ҉໧஌ •  ஌ࣝܦӦ࿦తʹղऍͯ͠㱺ܗࣜ஌ ݴޠ Խ͞Εͨ৘ใ ͷରٛޠ

  –  ˞ຊདྷతʹ͸΋ͬͱந৅తͳݴ༿Ͱ͢ •  ಛఆͷਓ͚͕ؒͩ஌͍ͬͯͯݴޠԽ͞Εͯ ͍ͳ͍ϊ΢ϋ΢ Πϯϑϥ࡞ۀ͸ख࡞ۀ ͕ଟ͔ͬͨͨΊɺ҉໧ ஌͕ཷ·Γ΍͍͢
 11. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ҉໧஌͕૿͑Δͱŋŋŋ •  ʮ͋ʔɺϩάͲ͜ʹ͋Δ͔Θ͔Μͳ͍͠ŋŋŋʯ •  ʮ͋ͷαʔόʔఀΊ͍͚ͨͲఀΊ͍͍͔ͯΘ͔ Μͳ͍͔Βͦͷ··ʹŋŋŋʯ

  ਺೥ޙ ʮ෗ͬͯ΍ ͕Δʯ •  ʮͶ͑Ͷ͑ɺ͋ͦ͜ͷઃఆͳΜ͚ͩͲʯʮͦΜ ͳ͜ͱͰ͍͍ͪͪ࿩͔͚ΜͳΑʯʮͪͬɺͦ͏ ͍͏ઃఆ͓ͨ͠લ͕ѱ͍ΜͩΖʯʮͳΜͩͱʯ ʮ΍Μͷ͔ʯʮཪ͍͜΍ʯ ࣗ཯తʹಈ͚͍ͬͯͬ ͨͬͯ͜Ε͡Ό͋ແཧ Ͱ͢ΑͶŋŋŋ
 12. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ҉໧஌Λܗࣜ஌΁ •  ͔ͬ͠ΓखॱॻΛॻ͘ •  ͍͍͑ɺ*OGSBTUSVDUVSFBT$PEF

 13. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

 14. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

 15. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ʮͦ͏͔ɺશ෦ίʔυͰॻ͚͹ܗࣜ஌ʹͳ Δͬͯ͜ͱ͔ ʯ ͍͑ɺେ੾ͳͷ͸͚ͦͩ͜ Ͱ͸ͳ͍

 16. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Πϯϑϥ΋ɺ(JU)VC

 17. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Πϯϑϥ΋ɺίʔυϨϏϡʔ

 18. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ΠϯϑϥNFFUT(JU)VC •  $IFG౳Ͱίʔυʹͨ͠ͳΒ •  (JU)VCͰ1VMM3FRVFTU։ൃ

 19. KAIZEN  pla%orm  Inc.   Ϋϥ΢υͱ *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF •  ۀ຿ϑϩʔ͕มΘΔ – ୭͕࣮ߦͯ͠΋ಉ݁͡Ռႈ౳ͳΠϯϑϥ – มߋཤྺΛՄࢹԽɺίʔυϨϏϡʔͰ৘ใڞ

  ༗͢ΔϫʔΫϑϩʔ ҉໧஌Խ͠΍͍͢Πϯϑϥ ͷ࡞ۀϑϩʔΛɺࣗવͱܗ ࣜ஌Խ͞ΕΔϑϩʔʹม͑ ΒΕΔ
 20. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ࣗಈԽ͸͞΄ͲॏཁͰ͸ͳ͍ •  ͔͔࣌ؒΔ͜ͱΛ෼ʹॖΊͯ΋ŋŋŋ – ۀ຿தʹ5XJUUFSͱ͔࣌ؒ͘Β͍ฏؾͰΈͯ ΔͰ͠ΐ • 

  ʮଐਓԽͯ͠ෆ໌ͳ͜ͱʯΛݮΒ͢ – ҉໧஌ŋŋŋΘ͔Βͳ͍ෆ҆ͱڪා͔Βɺ݁Ռ తʹอकతʹͳΔ 
 21. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ૊৫࿦ʹ֦େͯ͠ߟ͑Δ •  ૊৫ͷεέʔϧΞ΢τΛ્֐͢Δͷ͸ʮ҉ ໧஌ʯ •  ҉໧஌Λܗࣜ஌Խ͢Δ࡞๏ŋŋŋྑ͍૊৫

  ͷ࡞๏
 22. KAIZEN  pla%orm  Inc.   •  ελʔτΞοϓʹͳͥػಈྗ͕͋Δ͔ – ˚ਓ਺͕গͳ͍ɻ΍ΔؾʹᷓΕͯΔ – ˓҉໧஌͕গͳ͍ͷͰɺಈ͚ΔൣғΛࣗ཯త ʹݟఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • 

  ελʔτΞοϓಛ༗ͷશೳײ •  ҉໧஌ͷѹྗʹෛ͚Δ – อकతʹͳΔͱ͖ – ελʔτΞοϓ͕ελʔτΞοϓͰͳ͘ͳΔ ͱ͖ ਓؒ͸े෼ͳ৘ใ͕͋Ε ͹ɺຊདྷࣗ཯తʹಈ͘͜ ͱ͕Ͱ͖Δ
 23. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ܗࣜ஌ԽͷϓϥΫςΟεɺྫ͑͹ •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF •  1VMM3FRVFTU։ൃ (JU)VCqPX

   •  5IF'BDUPS"QQ •  ϑϩʔ৘ใͷڞ༗
 24. KAIZEN  pla%orm  Inc.   5IF5XFMFWF'BDUPS"QQ h.p://twelve-­‐factor-­‐ja.herokuapp.com/   (オリジナル:  h.p://12factor.net/)

 25. ϑϩʔ৘ใͷڞ༗

 26. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

 27. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

 28. None
 29. KAIZEN  pla%orm  Inc.  

 30. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ݱࡏͷ"84΍ϓϩϏδϣχϯά '8ʹͰ͖ͯͳ͍͜ͱ •  ϝϯλϧϞσϧͷίʔυ΁ͷ൓ө –  ͲͷΑ͏ʹߏ੒͢Δ͔͸ίʔυͰهड़͞ΕΔ

  –  ͳͥͦͷΑ͏ͳߏ੒ͳͷ͔ɺ͸هड़͞Εͳ͍ •  ΦϒδΣΫτࢦ޲ʹ͸ͳͬͨɻ͜͜΋େࣄ͕ͩࠓճ͸ׂѪ •  ݱঢ়͸ʮͳͥʯ͕҉໧஌Խ͞Ε͕ͪͳ͜ͱΛҙ ࣝ͢Δඞཁ –  υΩϡϝϯτԽ –  ͳͥΛཧղ͠ͳͯ͘΋࢖͑ΔΞʔΩςΫνϟ 
 31. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ·ͱΊ •  "84ͰΫϥ΢υԽͨ͠ͳΒɺҰาਐΊͯ ैདྷܕͷۀ຿ϑϩʔ͔Β୤٫͢Δ •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF

  •  ҉໧஌͔Βܗࣜ஌΁ •  εέʔϧ͢Δ։ൃ૊৫ͷ࡞Γํŋŋŋʮ҉ ໧஌ΛݮΒ͢࡞๏͸ྑ͍࡞๏ʯͦΕΛڞ ௨ࢦ਑ͱ͢Δ͜ͱ
 32. KAIZEN  pla%orm  Inc.   ,"*;&/QMBUGPSN*OD ΤϯδχΞืू ଓ͖͸8FCͰʮ,"*;&/࠾༻ʯͰݕࡧ