$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2023 CSS

nishihara
September 20, 2023

2023 CSS

2023年に使えるようになったCSSでレイアウトや表現について紹介します。

nishihara

September 20, 2023
Tweet

More Decks by nishihara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2023೥ʹ࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨCSS
  ʙ৽͍͠Ξχϝʔγϣϯ΍ϨΠΞ΢τख๏ʙ

  View Slide

 2. ੢ݪ ཌྷ
  גࣜձࣾ ICS
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  @crayfisher_zari
  @t.nishihara710
  @crayfisher-zari.bsky.social

  View Slide

 3. ීஈ͸͜ΜͳهࣄΛॻ͍͍ͯ·͢
  ಠཱͨ͠CSS translateɾrotateɾscale
  ϓϩύςΟ͔ͩΒͰ͖Δɺ
  ๛͔ͳΞχϝʔγϣϯςΫχοΫʂ
  ҙ֎ͱԞਂ͍CSSͷfont-weightͷ࿩
  https://ics.media/entry/230830/ https://ics.media/entry/230309/
  NEW !

  View Slide

 4. ࠷ۙ࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨCSS
  ɾίϯςφΫΤϦ
  ɾ:has() ٙࣅΫϥε
  ɾࡾ֯ؔ਺
  ɾಠཱͨ͠ transform ϓϩύςΟ
  ɾεΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯ
  ɾίϯςφΫΤϦ΍ has() Λ࢖ͬͨɺμογϡϘʔυը໘
  ɾεΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯΛ࢖ͬͨσʔλϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨϨΠΞ΢τ΍৽͍͠දݱྫ

  View Slide

 5. ίϯςφΫΤϦ

  View Slide

 6. ίϯςφΫΤϦͱ͸ ...ʁ
  ਌ཁૉͷ෯ʹԠͨ͡
  CSSͷग़͠෼͚͕Մೳ
  ϝσΟΞΫΤϦͷ਌ཁૉόʔδϣϯΈ͍ͨͳΠϝʔδ
  2023೥2݄͔Β࢖༻Մೳ

  View Slide

 7. ϝσΟΞΫΤϦ͕ܭଌ͢Δ෯
  ίϯςφΫΤϦ͕ܭଌ͢Δ෯
  ϝσΟΞΫΤϦͱͷҧ͍

  View Slide

 8. ίϯςφΫΤϦͷϝϦοτ
  ஫ҙ఺
  ίϯϙʔωϯτ୯ҐͷϨεϙϯγϒ͕΍Γ΍͘͢ͳΔ
  ਌ཁૉ͕ඞཁͳͷͰɺHTMLઃܭʹ޻෉͕ඞཁ

  View Slide

 9. :has() ٙࣅΫϥε

  View Slide

 10. :has() ٙࣅΫϥεͱ͸ ...ʁ
  ಛఆͷࢠཁૉΛ΋ͬͨ
  ηϨΫλʔ͕Մೳ
  ࢠཁૉʹԠͨ͡ηϨΫλʔ͸ըظత
  FirefoxҎ֎Ͱ࢖༻Մೳ

  View Slide

 11. :has() ٙࣅΫϥεͷϝϦοτ
  ࢠཁૉͷঢ়ଶʹԠͨ͡਌ཁૉͷελΠϧมߋ͕Մೳ
  ˠಈతͳঢ়ଶมߋʹରͯ͠ॊೈʹରԠͰ͖Δ
  ʂ

  View Slide

 12. ࡾ֯ؔ਺

  View Slide

 13. CSSͷࡾ֯ؔ਺ͱ͸ ...ʁ
  ࡾ֯ؔ਺Λ͔ͭͬͨ
  ஋ͷࢦఆ͕Մೳ
  2023೥3݄͔Β࢖༻Մೳ
  ΈΜͳͷτϥ΢Ϛ
  sin, cos, tan
  asin, acos, atan
  ͕࢖༻Մೳ

  View Slide

 14. ࡾ֯ؔ਺͸ԁʹؔ͢Δ࠲ඪ͕ಘҙ
  transform: translate(
  calc(cos(30deg) * var(--r)),
  calc(sin(0deg) * var(--r))
  );
  30deg
  r
  cos(30deg) ʷ r
  sin(30deg) ʷ r
  x
  =
  y
  ΢Σϒͷ৔߹ɺԼ޲͖͕ y ࠲ඪͷਖ਼ํ޲ʹͳΔͷͰ
  ਺ֶͱҧ͏ͷͰগ͠஫ҙ

  View Slide

 15. CSSࡾ֯ؔ਺ͷϝϦοτ
  ֯౓Λར༻ͨ͠ࢦఆ͕ՄೳʹͳΔ
  ԁܗͷϨΠΞ΢τ͕΍Γ΍͘͢ͳΔ
  ༨ஊ
  ؒ઀తʹ˽
  2 ΍КͷΑ͏ͳ਺ΛCSSͰѻ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ˠCSSม਺ʹԫۚൺ΍നۜൺͷΑ͏ͳ஋Λࢉग़Ͱ͖Δ

  View Slide

 16. ಠཱͨ͠transformϓϩύςΟ

  View Slide

 17. ಠཱͨ͠transformϓϩύςΟͱ͸ ...ʁ
  translate, rotate, scale ͕
  ಠཱͨ͠ϓϩύςΟͱͯ͠࢖༻Մೳ
  skew() ͸ಠཱͤͣ
  2022 ೥8݄͔Β࢖༻Մೳ

  View Slide

 18. ʮճస͠ͳ͕ΒฏߦҠಈʯΞχϝʔγϣϯ
  transform: translate
  transform: rotate
  ैདྷ͸2ͭཁૉ͕ඞཁ

  View Slide

 19. ʮճస͠ͳ͕ΒฏߦҠಈʯΞχϝʔγϣϯ
  translate
  rotate
  ͜Ε͔Β͸1ͭཁૉͰՄೳ

  View Slide

 20. ಠཱͨ͠transformϓϩύςΟͷϝϦοτ
  ෳࡶͳΞχϝʔγϣϯ΋هड़͠΍͘͢ͳΓɺ
  Πʔδϯάͷௐ੔΋ಠཱͯ͠ௐ੔Ͱ͖Δ

  View Slide

 21. εΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 22. εΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯͱ͸ ...ʁ
  εΫϩʔϧྔʹԠͨ͡
  ஈ֊తͳΞχϝʔγϣϯ͕Մೳ
  ࠓ·ͰJavaScript ͕ඞཁͩͬͨΑ͏ͳදݱ΋Ͱ͖Δʂ
  ChromeɺEdgeͷΈ࢖༻Մೳ

  View Slide

 23. εΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯͷϝϦοτ
  ύϥϥοΫεͷΑ͏ͳදݱ΋CSSͷΈͰՄೳ
  ޻෉࣍ୈͰ͍Ζ͍Ζͳදݱ͕Ͱ͖Δ
  ஫ҙ఺
  ಛఆ஍఺·Ͱ͖ͨΒΞχϝʔγϣϯΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ͳ
  ൃՐܕͷ΋ͷ͸Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 24. ࣮૷ྫ

  View Slide

 25. ίϯςφΫΤϦͱ :has() ٙࣅΫϥε
  https://ics-creative.github.io/pwa_night_vol55/container_query/

  View Slide

 26. ࡾ֯ؔ਺ͱಠཱͨ͠
  transformϓϩύςΟ
  https://ics-creative.github.io/pwa_night_vol55/container_query/

  View Slide

 27. εΫϩʔϧۦಈΞχϝʔγϣϯ
  https://ics-creative.github.io/pwa_night_vol55/scroll_driven/

  View Slide

 28. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ICS Ͱ͸ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞΛืूத
  https://ics-web.jp/recruit/

  View Slide

 29. ࢀߟจݙ
  CSS͚ͩͰεΫϩʔϧΞχϝʔγϣϯ͕࡞ΕΔʂ
  ʁ ৽ٕज़ Scroll-driven Animations ͱ͸
  https://ics.media/entry/230718/
  ಠཱͨ͠CSS translateɾrotateɾscaleϓϩύςΟ͔ͩΒͰ͖Δɺ๛͔ͳΞχϝʔγϣϯςΫχοΫʂ
  https://ics.media/entry/230309/
  CSSͷࡾ֯ؔ਺Λཧղ͠Α͏
  ʂ sin()ͱcos() ͰͰ͖Δදݱ
  https://ics.media/entry/230126/

  View Slide