Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - Jaakko Korkala

Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - Jaakko Korkala

http://www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/avointalousdata.html

Jaakko Korkala, laskentayksikkö, Tampereen kaupunki taloushallinto

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli- Rajalan mukaan Tampereen

  kaupunki haluaa olla edistämässä kunnallishallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä avaamalla jatkossa tilinpäätöksensä ja talousarvionsa avoimena datana kuntalaisten hyödynnettäväksi. - Näemme, että tiedon avaamisen kautta kaupungille voi avautua uusia mahdollisuuksia kuntalaisten osallistamiseksi kaupungin päätöksentekoon ja kaupungin talouden havainnollistamiseksi aiempaa ymmärrettävämpään muotoon datan visualisointien kautta. Suhtaudumme konsernijohdossa tiedon avaamiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin hyvin innostuneesti. Tiedon avaaminen sisältyy myös pormestariohjelmaan, jossa datan avaaminen ja kuntalaisten osallistaminen on mainittu uuden pormestarikauden tavoitteiksi. 29.5.2013 2
 2. Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle • Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka

  on vapaasti käytettävissä sellaisenaan tai, joka on julkaistu sellaisessa muodossa, että myös muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä. • Datan avaamisella pyritään parantamaan mahdollisuuksia hyödyntää julkisen sektorin tuottamia tietoja. Tietovarantojen avaamiseen liittyy useita näkökulmia, kuten tekninen saatavuus, maksuttomuus, uudelleen käytön sallivat käyttöehdot, löydettävyys ja ymmärrettävyys. • Datan julkaiseminen edesauttaa tiedon jakamista organisaatioiden sisällä ja organisaatioiden välillä viranomaistoiminnassa. Avoin data toimii myös palveluinnovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollistajana esimerkiksi uusien sovellusten avulla. Lisäksi datan julkaisemisella pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä kun tieto on helpommin käytettävissä. 29.5.2013 3
 3. Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle • Suuri osa suurista kaupungeista on

  julkaissut raakadataa taloudesta – Helsinki, Espoo, Vantaa… • Avatusta datasta on toteutettu erilaisia visualisointeja (esim. Veropuu) ja osallistavaa budjetointia (Helsingin kirjastopalvelut) • Visualisointien avulla pyritään parantamaan niin kuntalaisten kuin poliitikkojenkin ymmärrystä taloudesta • Osallistavan budjetoinnin kautta on mahdollista lähentää päätöksentekoa ja tuoda kuntalaisnäkökulma vahvemmin taloudenpitoon 29.5.2013 4
 4. Tampereen datakatalogi internetissä • Tampereen kaupunki on julkaissut ensimmäisen version

  kaupungin datakatalogista 21.12.2012, johon on koottu kaupungin avoimesti jaossa olevat tietoaineistot. • Datakatalogi löytyy osoitteesta www.tampere.fi/avoindata 29.5.2013 5
 5. Talousdatan julkaisut • Tampereen kaupungin talousdata avataan ensimmäisen kerran 29.5.2013

  • Tiedot julkaistaan Excel- tiedostomuodossa • Julkaistavat kokonaisuudet ovat: – Tampereen kaupungin talousarvio 2013 • Vastaavat tiedot julkaistaan vuosittain valtuuston hyväksyttyä talousarvion (marras- joulukuu) – Tampereen kaupungin tulot ja menot 2012 • Sisältää tilinpäätöksen, alkuperäisen talousarvion ja vuosisuunnitelman (tilanne 31.12.2012) • Vastaavat tiedot julkaistaan vuosittain kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen (maalis- huhtikuu) 29.5.2013 8
 6. Datan sisältö • Julkaistavat aineistot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten

  ja rahastojen tiedot sekä kaupungin sisäisten että ulkoisten erien osalta. • Aineistoissa on mukana tuloslaskelman erät eli toimintatulot ja – menot, rahoitustulot ja – menot, verotulot ja valtionosuudet sekä poistot, satunnaiset tulot ja – menot ja tuloksenkäsittelyerät. • Julkaistavien datatiedostojen yhteydessä on yksityiskohtaiset selitykset käytetyistä termeistä • Datan ja kuvausten ohella julkaistaan Tampereen kaupungin organisaatiokaavio, tulosyksikköhierarkia ja tilien kirjausohjeet 29.5.2013 9
 7. Datan sisältö Organisaatiorakenne • Yritys (Avopalvelut, Laitoshoito jne.) • Tulosyksikkö

  (Konsernihallinnon yhteiset, taloussuunnittelu, laskenta jne.) • Tulosyksikköhierarkia avattuna (Konsernihallinto, talous- ja liiketoimintaryhmä, sisäinen tarkastus jne.) Pääkirjatili • Pääkirjatili (maksetut kuukausipalkat, eläkekulut, ict-palvelujen ostot jne.) • Virallisen tuloslaskelman kululajiryhmät Kumppaniyhtiö • Erittely kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin tuloihin ja menoihin kumppanitoimijan kautta Eurotieto • Eurodesimaaliesityksenä 29.5.2013 10
 8. Tampereen talousdata esim. 29.5.2013 11 TP 2012 TA 2012 VS

  2012 TY hierarkia järj TY hierarkia taso 1 TY hierarkia taso 2 TY hierarkia taso 3 TY hierarkia taso 4 TY hierarkia taso 5 TY hierarkia taso 6 TY hierarkia taso 7 Pääkirjatiliryhmä Kumppaniyhtiö EUR EUR EUR 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintatuotot Muut tulot TRE/359000 # Kohdistamaton 20 000,00 20 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut kuukausipal TRE/401100 # Kohdistamaton -831,22 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut korvaukset TRE/402000 # Kohdistamaton -195 831,00 -178 000,00 -178 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut palkkiot TRE/403000 # Kohdistamaton -8 516,34 -120 000,00 -120 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut TRE/421000 # Kohdistamaton -1 528,34 -51 000,00 -51 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut TRE/431000 # Kohdistamaton -198,15 -10 000,00 -10 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Työttömyysvak.maksu t TRE/432100 # Kohdistamaton -91,13 -9 000,00 -9 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Tapaturmavak.maksut TRE/432200 # Kohdistamaton -11,83 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Ryhmähenkivak.maks TRE/432300 # Kohdistamaton -0,52 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Vakuutuskassan kanna TRE/433000 # Kohdistamaton -1,19 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 # Kohdistamaton -7 716,35 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1520 Hallintopalvelukeskus -1 588,20 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1660 Tampereen Logistiikka liikelai -119,92 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 # Kohdistamaton -14 165,19 -20 000,00 -20 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Pain. ja ilmoitukset TRE/451300 # Kohdistamaton -17 007,05 -45 000,00 -45 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Kon. ja kal. kun.pit TRE/451800 1610 Tampereen Tilakeskus liikelait -186,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Majoit.- ja ravits.p TRE/451900 1650 Tampereen Ateria liikelaitos -32 641,03 -40 000,00 -40 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Majoit.- ja ravits.p TRE/451900 # Kohdistamaton -7 735,51 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Matk.- ja kulj.palv. TRE/452000 # Kohdistamaton -251,20 -3 500,00 -3 500,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Opetus- ja kulttuuri TRE/452300 1520 Hallintopalvelukeskus -5 600,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Muut palvelut TRE/452700 # Kohdistamaton -11 557,04 -17 100,00 -17 100,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muun materiallin ost TRE/462300 # Kohdistamaton -375,18 -15 000,00 -15 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Avustukset Avust. yhteisöille TRE/472000 # Kohdistamaton -134 000,00 -134 000,00 -134 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Kon. ja laitt. vuokr TRE/483000 # Kohdistamaton -20 000,00 -20 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Muut menot TRE/498000 2180 Tampere-talo Oy -3 719,03 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Muut menot TRE/498000 # Kohdistamaton -6 000,00 -6 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Myyntituotot Myyntitulot TRE/310000 # Kohdistamaton 16,25 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut palkkiot TRE/403000 # Kohdistamaton -8 494,34 -45 000,00 -45 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut TRE/421000 # Kohdistamaton -1 325,64 -7 000,00 -7 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut TRE/431000 # Kohdistamaton -180,05 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Työttömyysvak.maksu t TRE/432100 # Kohdistamaton -239,87 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Tapaturmavak.maksut TRE/432200 # Kohdistamaton -32,46 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 1110 Kons.hall. ja päätöksenteko -151 500,00 -156 500,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 # Kohdistamaton -150 504,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1510 Taloushall. palvelukeskus -43 300,00 -43 300,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1520 Hallintopalvelukeskus -22 204,60 -40 000,00 -37 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1660 Tampereen Logistiikka liikelai -105,63 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 # Kohdistamaton -598,89 -3 000,00 1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Pain. ja ilmoitukset TRE/451300 # Kohdistamaton -3 000,00 -3 000,00 Yritys Tulosyksikkö Pääkirjatili
 9. Datan sisältö: organisaatiorakenne • Kaupunki hallinnoi organisaatiorakennettaan toiminnanohjausjärjestelmä SAP:ssa kahdella

  muuttujalla – tulosyksikkö on organisaatiorakenteen alin kirjaustunniste, jota organisoidaan tulosyksikköhierarkioilla – yritys on oma muuttuja, mutta samalla kaupungin virallisen tulosyksikköhierarkian ylin taso kaupunkitason jälkeen –sisäisten ja ulkoisten liiketapahtumien tapahtumataso 29.5.2013 12
 10. Tampereen kaupungin organisaatio 29.5.2013 KONSERNIHALLINTO Tilaaja- ryhmä Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä

  Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja liiketoimintaryhmä Konserni- palvelut Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS PORMESTARI Keskusvaalilautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Ateria TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Tampereen Infra Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos Sopimus Liike- toiminnan ohjaus Hyvinvointi- palvelujen tuotannon ohjaus 13
 11. Datan sisältö: kaupunkiorganisaatio datassa 29.5.2013 KONSERNIHALLINTO Tilaaja- ryhmä Hallinto- ja

  hyvinvointipalveluryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja liiketoimintaryhmä Konserni- palvelut Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS PORMESTARI Keskusvaalilautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Ateria TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Tampereen Infra Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos Liike- toiminnan ohjaus Hyvinvointi- palvelujen tuotannon ohjaus 1650 1410 1820 1660 1610 1830 1840 1850 yritykset 1220 1250 1260 1310 1340 1370 1510 1520 1540 1110 1110 Rahastot 1190 14 Konsernihallinto 1111 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen
 12. Datan sisältö: pääkirjatili • Pääkirjatili on ulkoisen laskennan pääasiallinen ja

  ensisijainen laskentatunniste, jota hallinnoidaan tilikartoilla • Tilikartat ovat hierarkioita joiden perusteella voidaan muodostaa viralliset tilinpäätöslaskelmat • Kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset liiketapahtumat kirjataan aina aiheen mukaan eri kirjanpitotileille. – Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat – tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200). – Kirjanpitotileistä muodostuu hierarkiassa tili- ja kululajiryhmiä, joiden kautta muodostetaan ulkoisen laskennan laskelmia 29.5.2013 15
 13. Datan sisältö: kumppaniyhtiö • Osoittaa liiketapahtuman vastapuolen: myyjän kirjanpidossa kumppaniyhtiö

  kertoo kenelle tavara/palvelu on myyty, ostajan kirjanpidossa koodi kertoo keneltä tavara/palvelu on ostettu • Kaupungin eri yksiköiden välisissä liiketapahtumissa käytetään numerolla yksi (1) alkavia sisäisiä kumppaneita. • Kaupungin konserniyhteisöjen kumppaninumerot ovat 2- alkuisia • Osakkuusyhteisöille on varattu 3- alkuiset kumppaninumerot • 6- alkuiset kumppaninumerot kohdistetaan osin kuntayhtymiin, joihin kaupunki kuuluu • Muita koodeja käytetään erilaisia tilastointeja varten. • Talousarvio laaditaan pääosin jaolla 1- alkuiset ja muut 29.5.2013 16
 14. Linkkejä • Tampereen kaupungin avoin talousdata: – Data kuvauksineen: www.tampere.fi/avoindata

  – Oheismateriaalia: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/avointalousdata • Visualisointeja Tampereen talouteen liittyen – Pirkanmaan liitto: www.pirkanmaa.fi/fi/pirkanmaa/avoin- tilastopalvelu – Kuntaliitto: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kuntanavigaattori • Tampereen kaupungin vuosiraportointi: – Tilinpäätökset: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/tilinpaatos – Talousarviot: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/talousarvio • Tampereen kaupungin kuukausiraportointi – Toiminnan ja talouden katsaukset: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/toiminnanjataloudenseuranta 29.5.2013 17