Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - Jaakko Korkala

Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - Jaakko Korkala

http://www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/avointalousdata.html

Jaakko Korkala, laskentayksikkö, Tampereen kaupunki taloushallinto

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Tampereen kaupungin
  talousdatan avaaminen
  Open data TRE meetup
  29.5.2013
  Uusi Tehdas
  29.5.2013
  1

  View Slide

 2. Taustaa kaupungin talousdatan
  avaamiselle
  Konsernijohtaja Juha Yli- Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa
  olla edistämässä kunnallishallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä avaamalla
  jatkossa tilinpäätöksensä ja talousarvionsa avoimena datana
  kuntalaisten hyödynnettäväksi.
  - Näemme, että tiedon avaamisen kautta kaupungille voi avautua uusia
  mahdollisuuksia kuntalaisten osallistamiseksi kaupungin
  päätöksentekoon ja kaupungin talouden havainnollistamiseksi aiempaa
  ymmärrettävämpään muotoon datan visualisointien kautta.
  Suhtaudumme konsernijohdossa tiedon avaamiseen ja sen tuomiin
  mahdollisuuksiin hyvin innostuneesti. Tiedon avaaminen sisältyy myös
  pormestariohjelmaan, jossa datan avaaminen ja kuntalaisten
  osallistaminen on mainittu uuden pormestarikauden tavoitteiksi.
  29.5.2013
  2

  View Slide

 3. Taustaa kaupungin talousdatan
  avaamiselle
  • Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka on vapaasti käytettävissä
  sellaisenaan tai, joka on julkaistu sellaisessa muodossa, että myös
  muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä.
  • Datan avaamisella pyritään parantamaan mahdollisuuksia hyödyntää
  julkisen sektorin tuottamia tietoja. Tietovarantojen avaamiseen liittyy
  useita näkökulmia, kuten tekninen saatavuus, maksuttomuus,
  uudelleen käytön sallivat käyttöehdot, löydettävyys ja ymmärrettävyys.
  • Datan julkaiseminen edesauttaa tiedon jakamista organisaatioiden
  sisällä ja organisaatioiden välillä viranomaistoiminnassa. Avoin data
  toimii myös palveluinnovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollistajana
  esimerkiksi uusien sovellusten avulla. Lisäksi datan julkaisemisella
  pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä kun tieto on helpommin
  käytettävissä.
  29.5.2013
  3

  View Slide

 4. Taustaa kaupungin talousdatan
  avaamiselle
  • Suuri osa suurista kaupungeista on julkaissut raakadataa taloudesta
  – Helsinki, Espoo, Vantaa…
  • Avatusta datasta on toteutettu erilaisia visualisointeja (esim.
  Veropuu) ja osallistavaa budjetointia (Helsingin kirjastopalvelut)
  • Visualisointien avulla pyritään parantamaan niin kuntalaisten kuin
  poliitikkojenkin ymmärrystä taloudesta
  • Osallistavan budjetoinnin kautta on mahdollista lähentää
  päätöksentekoa ja tuoda kuntalaisnäkökulma vahvemmin
  taloudenpitoon
  29.5.2013
  4

  View Slide

 5. Tampereen datakatalogi internetissä
  • Tampereen kaupunki on julkaissut ensimmäisen version kaupungin
  datakatalogista 21.12.2012, johon on koottu kaupungin avoimesti
  jaossa olevat tietoaineistot.
  • Datakatalogi löytyy osoitteesta www.tampere.fi/avoindata
  29.5.2013
  5

  View Slide

 6. tampere.fi/avoindata
  29.5.2013
  6

  View Slide

 7. tampere.fi/avoindata
  29.5.2013
  7

  View Slide

 8. Talousdatan julkaisut
  • Tampereen kaupungin talousdata avataan ensimmäisen kerran
  29.5.2013
  • Tiedot julkaistaan Excel- tiedostomuodossa
  • Julkaistavat kokonaisuudet ovat:
  – Tampereen kaupungin talousarvio 2013
  • Vastaavat tiedot julkaistaan vuosittain valtuuston hyväksyttyä
  talousarvion (marras- joulukuu)
  – Tampereen kaupungin tulot ja menot 2012
  • Sisältää tilinpäätöksen, alkuperäisen talousarvion ja
  vuosisuunnitelman (tilanne 31.12.2012)
  • Vastaavat tiedot julkaistaan vuosittain kaupunginhallituksen
  tilinpäätöskäsittelyn jälkeen (maalis- huhtikuu)
  29.5.2013
  8

  View Slide

 9. Datan sisältö
  • Julkaistavat aineistot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja
  rahastojen tiedot sekä kaupungin sisäisten että ulkoisten erien osalta.
  • Aineistoissa on mukana tuloslaskelman erät eli toimintatulot ja –
  menot,
  rahoitustulot ja –
  menot, verotulot ja valtionosuudet sekä poistot,
  satunnaiset tulot ja –
  menot ja tuloksenkäsittelyerät.
  • Julkaistavien datatiedostojen yhteydessä on yksityiskohtaiset selitykset
  käytetyistä termeistä
  • Datan ja kuvausten ohella julkaistaan Tampereen kaupungin
  organisaatiokaavio, tulosyksikköhierarkia ja tilien kirjausohjeet
  29.5.2013
  9

  View Slide

 10. Datan sisältö
  Organisaatiorakenne
  • Yritys (Avopalvelut, Laitoshoito jne.)
  • Tulosyksikkö (Konsernihallinnon yhteiset, taloussuunnittelu, laskenta jne.)
  • Tulosyksikköhierarkia avattuna (Konsernihallinto, talous- ja liiketoimintaryhmä, sisäinen
  tarkastus jne.)
  Pääkirjatili
  • Pääkirjatili (maksetut kuukausipalkat, eläkekulut, ict-palvelujen ostot jne.)
  • Virallisen tuloslaskelman kululajiryhmät
  Kumppaniyhtiö
  • Erittely kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin tuloihin ja menoihin kumppanitoimijan kautta
  Eurotieto
  • Eurodesimaaliesityksenä
  29.5.2013
  10

  View Slide

 11. Tampereen talousdata esim.
  29.5.2013
  11
  TP 2012 TA 2012 VS 2012
  TY hierarkia järj TY hierarkia taso 1 TY hierarkia taso 2 TY hierarkia taso 3 TY hierarkia taso 4 TY hierarkia taso 5 TY hierarkia taso 6 TY hierarkia taso 7 Pääkirjatiliryhmä Kumppaniyhtiö EUR EUR EUR
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintatuotot Muut tulot TRE/359000 # Kohdistamaton 20 000,00 20 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut kuukausipal TRE/401100 # Kohdistamaton -831,22
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut korvaukset TRE/402000 # Kohdistamaton -195 831,00 -178 000,00 -178 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut palkkiot TRE/403000 # Kohdistamaton -8 516,34 -120 000,00 -120 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut TRE/421000 # Kohdistamaton -1 528,34 -51 000,00 -51 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut TRE/431000 # Kohdistamaton -198,15 -10 000,00 -10 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut
  Työttömyysvak.maksu
  t
  TRE/432100 # Kohdistamaton -91,13 -9 000,00 -9 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Tapaturmavak.maksut TRE/432200 # Kohdistamaton -11,83
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Ryhmähenkivak.maks TRE/432300 # Kohdistamaton -0,52
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut
  Vakuutuskassan
  kanna
  TRE/433000 # Kohdistamaton -1,19
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 # Kohdistamaton -7 716,35
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1520 Hallintopalvelukeskus -1 588,20
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1660 Tampereen Logistiikka liikelai -119,92
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 # Kohdistamaton -14 165,19 -20 000,00 -20 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Pain. ja ilmoitukset TRE/451300 # Kohdistamaton -17 007,05 -45 000,00 -45 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Kon. ja kal. kun.pit TRE/451800 1610
  Tampereen Tilakeskus
  liikelait
  -186,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Majoit.- ja ravits.p TRE/451900 1650 Tampereen Ateria liikelaitos -32 641,03 -40 000,00 -40 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Majoit.- ja ravits.p TRE/451900 # Kohdistamaton -7 735,51
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Matk.- ja kulj.palv. TRE/452000 # Kohdistamaton -251,20 -3 500,00 -3 500,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Opetus- ja kulttuuri TRE/452300 1520 Hallintopalvelukeskus -5 600,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Muut palvelut TRE/452700 # Kohdistamaton -11 557,04 -17 100,00 -17 100,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # #
  Aineet, tarvikkeet ja
  tavarat
  Muun materiallin ost TRE/462300 # Kohdistamaton -375,18 -15 000,00 -15 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Avustukset Avust. yhteisöille TRE/472000 # Kohdistamaton -134 000,00 -134 000,00 -134 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Kon. ja laitt. vuokr TRE/483000 # Kohdistamaton -20 000,00 -20 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Muut menot TRE/498000 2180 Tampere-talo Oy -3 719,03
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111110 Kaupunginvaltuusto 15 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut toimintakulut Muut menot TRE/498000 # Kohdistamaton -6 000,00 -6 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Myyntituotot Myyntitulot TRE/310000 # Kohdistamaton 16,25
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palkat ja palkkiot Maksetut palkkiot TRE/403000 # Kohdistamaton -8 494,34 -45 000,00 -45 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut TRE/421000 # Kohdistamaton -1 325,64 -7 000,00 -7 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut TRE/431000 # Kohdistamaton -180,05
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut
  Työttömyysvak.maksu
  t
  TRE/432100 # Kohdistamaton -239,87
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Muut henkilösivukulut Tapaturmavak.maksut TRE/432200 # Kohdistamaton -32,46
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 1110 Kons.hall. ja päätöksenteko -151 500,00 -156 500,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot ICT-palvelut TRE/451100 # Kohdistamaton -150 504,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1510 Taloushall. palvelukeskus -43 300,00 -43 300,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1520 Hallintopalvelukeskus -22 204,60 -40 000,00 -37 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 1660 Tampereen Logistiikka liikelai -105,63
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Toim., pankki-,-palv TRE/451200 # Kohdistamaton -598,89 -3 000,00
  1110 Päät.teko ja konserniohj. 111111 Toimielimet yhteiset 16 Tampereen kaupunki Päätöksenteko ja konserniohjaus Konsernihallinto Päätöksenteko # # # Palvelujen ostot Pain. ja ilmoitukset TRE/451300 # Kohdistamaton -3 000,00 -3 000,00
  Yritys Tulosyksikkö Pääkirjatili

  View Slide

 12. Datan sisältö: organisaatiorakenne
  • Kaupunki hallinnoi
  organisaatiorakennettaan
  toiminnanohjausjärjestelmä SAP:ssa
  kahdella muuttujalla
  – tulosyksikkö on
  organisaatiorakenteen alin
  kirjaustunniste, jota
  organisoidaan
  tulosyksikköhierarkioilla
  – yritys on oma muuttuja, mutta
  samalla kaupungin virallisen
  tulosyksikköhierarkian ylin taso
  kaupunkitason jälkeen –sisäisten
  ja ulkoisten liiketapahtumien
  tapahtumataso
  29.5.2013
  12

  View Slide

 13. Tampereen kaupungin organisaatio
  29.5.2013
  KONSERNIHALLINTO
  Tilaaja-
  ryhmä
  Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä
  Kaupunkikehitysryhmä
  Talous- ja liiketoimintaryhmä
  Konserni-
  palvelut
  Tarkastustoimikunta
  Sisäinen tarkastus
  KAUPUNGINVALTUUSTO
  KAUPUNGINHALLITUS
  PORMESTARI
  Keskusvaalilautakunta
  Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto
  Tarkastuslautakunta
  TILAAJALAUTAKUNNAT
  Terveyttä ja toimintakykyä
  edistävien palvelujen lautakunta
  Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
  lautakunta
  Ikäihmisten palvelujen lautakunta
  Yhdyskuntalautakunta
  Lasten ja nuorten palvelujen
  lautakunta
  apulaispormestari
  apulaispormestari
  apulaispormestari
  Osaamis- ja elinkeinolautakunta
  apulaispormestari
  Tampereen kaupunkiseudun
  joukkoliikennelautakunta
  HYVINVOINTIPALVELUT
  JOHTOKUNNAT
  Avopalvelut
  Laitoshoito
  Erikoissairaanhoito
  Varhaiskasvatus ja perusopetus
  Toisen asteen koulutus
  Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
  Sara Hildénin taidemuseo
  LIIKELAITOKSET
  JOHTOKUNNAT
  Tampereen Ateria
  TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT
  Tampereen Infra
  Tampereen Kaupunkiliikenne
  Tampereen Logistiikka
  Tampereen Tilakeskus
  Tampereen Vesi
  Tullinkulman Työterveys
  Pirkanmaan Pelastuslaitos
  Sopimus
  Liike-
  toiminnan
  ohjaus
  Hyvinvointi-
  palvelujen
  tuotannon
  ohjaus
  13

  View Slide

 14. Datan sisältö: kaupunkiorganisaatio datassa
  29.5.2013
  KONSERNIHALLINTO
  Tilaaja-
  ryhmä
  Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä
  Kaupunkikehitysryhmä
  Talous- ja liiketoimintaryhmä
  Konserni-
  palvelut
  Tarkastustoimikunta
  Sisäinen tarkastus
  KAUPUNGINVALTUUSTO
  KAUPUNGINHALLITUS
  PORMESTARI
  Keskusvaalilautakunta
  Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto
  Tarkastuslautakunta
  TILAAJALAUTAKUNNAT
  Terveyttä ja toimintakykyä
  edistävien palvelujen lautakunta
  Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
  lautakunta
  Ikäihmisten palvelujen lautakunta
  Yhdyskuntalautakunta
  Lasten ja nuorten palvelujen
  lautakunta
  Osaamis- ja elinkeinolautakunta
  Tampereen kaupunkiseudun
  joukkoliikennelautakunta
  HYVINVOINTIPALVELUT
  JOHTOKUNNAT
  Avopalvelut
  Laitoshoito
  Erikoissairaanhoito
  Varhaiskasvatus ja perusopetus
  Toisen asteen koulutus
  Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
  Sara Hildénin taidemuseo
  LIIKELAITOKSET
  JOHTOKUNNAT
  Tampereen Ateria
  TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT
  Tampereen Infra
  Tampereen Kaupunkiliikenne
  Tampereen Logistiikka
  Tampereen Tilakeskus
  Tampereen Vesi
  Tullinkulman Työterveys
  Pirkanmaan Pelastuslaitos
  Liike-
  toiminnan
  ohjaus
  Hyvinvointi-
  palvelujen
  tuotannon
  ohjaus
  1650
  1410
  1820
  1660
  1610
  1830
  1840
  1850
  yritykset
  1220
  1250
  1260
  1310
  1340
  1370
  1510
  1520
  1540
  1110
  1110
  Rahastot 1190
  14
  Konsernihallinto
  1111
  Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
  Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen
  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen
  Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen
  Kaupunkiympäristön kehittäminen

  View Slide

 15. Datan sisältö: pääkirjatili
  • Pääkirjatili on ulkoisen laskennan pääasiallinen ja ensisijainen
  laskentatunniste, jota hallinnoidaan tilikartoilla
  • Tilikartat ovat hierarkioita joiden perusteella voidaan muodostaa
  viralliset tilinpäätöslaskelmat
  • Kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset liiketapahtumat kirjataan aina
  aiheen mukaan eri kirjanpitotileille.
  – Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja
  tavarat –
  tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).
  – Kirjanpitotileistä muodostuu hierarkiassa tili- ja kululajiryhmiä,
  joiden kautta muodostetaan ulkoisen laskennan laskelmia
  29.5.2013
  15

  View Slide

 16. Datan sisältö: kumppaniyhtiö
  • Osoittaa liiketapahtuman vastapuolen: myyjän kirjanpidossa
  kumppaniyhtiö kertoo kenelle tavara/palvelu on myyty, ostajan
  kirjanpidossa koodi kertoo keneltä tavara/palvelu on ostettu
  • Kaupungin eri yksiköiden välisissä liiketapahtumissa käytetään
  numerolla yksi (1) alkavia sisäisiä kumppaneita.
  • Kaupungin konserniyhteisöjen kumppaninumerot ovat 2- alkuisia
  • Osakkuusyhteisöille on varattu 3- alkuiset kumppaninumerot
  • 6- alkuiset kumppaninumerot kohdistetaan osin kuntayhtymiin, joihin
  kaupunki kuuluu
  • Muita koodeja käytetään erilaisia tilastointeja varten.
  • Talousarvio laaditaan pääosin jaolla 1- alkuiset ja muut
  29.5.2013
  16

  View Slide

 17. Linkkejä
  • Tampereen kaupungin avoin talousdata:
  – Data kuvauksineen: www.tampere.fi/avoindata
  – Oheismateriaalia: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/avointalousdata
  • Visualisointeja Tampereen talouteen liittyen
  – Pirkanmaan liitto: www.pirkanmaa.fi/fi/pirkanmaa/avoin- tilastopalvelu
  – Kuntaliitto: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kuntanavigaattori
  • Tampereen kaupungin vuosiraportointi:
  – Tilinpäätökset: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/tilinpaatos
  – Talousarviot: www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/talousarvio
  • Tampereen kaupungin kuukausiraportointi
  – Toiminnan ja talouden katsaukset:
  www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/toiminnanjataloudenseuranta
  29.5.2013
  17

  View Slide