Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

メルカリ カウルの開発気になる?なら話そう!

operandoOS
August 04, 2017

メルカリ カウルの開発気になる?なら話そう!

メルカリ カウルの開発 気になる?なら話そう!

shibuya.apk #17
https://shibuya-apk.connpass.com/event/62499/

operandoOS

August 04, 2017
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϝϧΧϦ Χ΢ϧͷ։ൃ

  ؾʹͳΔʁ

  ͳΒ࿩ͦ͏ʂ
  shibuya.apk #17

  View Slide

 2. About Me
  Shinobu Okano
  @operandoOS
  Mercari, Inc.
  Souzoh, Inc.

  View Slide

 3. View Slide

 4. Πϯετʔϧ͍ͯͩ͘͠͞Ͷ

  View Slide

 5. Souzoh Android Talk
  https://mercari.connpass.com/
  event/63552/

  View Slide

 6. Android ΞϓϦઃܭύλʔϯೖ໳
  https://peaks.cc/archtecture_patterns

  View Slide

 7. https://peaks.cc/archtecture_patterns
  ߪೖక੾೔2017೥08݄04೔ 23:59

  View Slide

 8. ϦϦʔε·ͰͷಓͷΓ
  • 2݄͘Β͍͔Β࠷ॳͷAndroidΤϯδχΞ͕Χ΢ϧΛ
  ࡞Γ࢝ΊΔ
  • 3݄ͷத०͘Β͍͔Βࢲ͕ຊ֨తJOINͯ͠ಈ͖࢝ΊΔ
  • 5݄຤ʹ͸ग़ͤΔʁͱ͔ͦ͏͍͏ײ͡(͏Δ͓΅͑
  • Ͱ͖Δ͔ͳʔ

  View Slide

 9. ๻͕Χ΢ϧʹJOINͯ͠࠷ॳʹ

  ΍ͬͨ͜ͱ
  • Crashlyticsͷಋೖ
  • Update Android Gradle Plugin 2.3.0
  • signingConfigͷઃఆ
  • Travis CIͷઃఆ
  • Fabric Betaͷઃఆ
  • CI͔ΒFabric Beta΁ͷΞοϓϩʔυ
  • dependency updatesͷ௥Ճ

  View Slide

 10. dependency updatesͷ௥Ճ
  Gradle PluginͱCIͱԶ
  https://www.slideshare.net/shinobuokano7/
  gradle-pluginci-62464447

  View Slide

 11. ๻͕Χ΢ϧʹJOINͯ͠࠷ॳʹ

  ΍ͬͨ͜ͱ
  • ͛͢ʔࢧԉܥͷλεΫ͹͔ͬΓ
  • ͍΍·͋͜ʔΏʔͷ͸࠷ॳʹ͕ͬʂͱ΍Δ΄͏
  ͕͍͍ͷͩΑ
  • ։ൃதͷΞϓϦ͕͍ͭͰ΋୭Ͱ΋ݟΕΔΑ͏ʹ
  ͢Δ
  • ೝࣝͷζϨΛͳ͘͢

  View Slide

 12. ͓ʁ͜Ε͸σεϚʔν͔ʁ

  View Slide

 13. ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍ʂ

  View Slide

 14. Ͱ΋ݫ͍͠ͷͰ...
  • ϦϦʔεΰʔϧΛ໌֬ʹ͢Δ
  • Ͳ͜·Ͱ࣮૷ͨ͠ΒϦϦʔεͰ͖Δ͔
  • ϦϦʔεʹ޲͚ͯద੾ͳϚΠϧετʔϯΛઃఆ͢Δ
  • ϚΠϧετʔϯ͕ऴΘͬͨΒΞϓϦͷ֬ೝձΛ͢Δ
  (͓͞ΘΓձ)
  • ϝϯόʔͱձ࿩͢Δ(15෼͘Β͍ͷ೔࣍ఆྫ)

  View Slide

 15. ΋ͬͱԿ͔޻෉͠ͳ͍ͱ։ൃεϐʔυ

  ग़ͤΜͧʁ

  View Slide

 16. ͜͏͍͏࣌ͦ͜

  ࣮ݧ(νϟϨϯδ)ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 17. ࣮ݧͨ͜͠ͱ
  • ίʔυϨϏϡʔͷഇࢭ
  • શPull Request Self Merge
  • ϦϦʔε͔ͯ͠Β΋਺िؒίʔυϨϏϡʔҰ౓΋ͯ͠ͳ͔ͬͨ
  • ։ൃதͷྫ֎ΛSlackʹྲྀ͢
  • ى͖ͨྫ֎Λᐆດͷ··ऴΘΒͤͳ͍
  • etc.

  View Slide

 18. ίʔυϨϏϡʔͷഇࢭ
  • ೋਓͰAndroid։ൃͯ͠Δ͚Ͳͳͨ͘͠
  • ਖ਼௚ίʔυϨϏϡʔΊΜͲͤ͘ʔ
  • ϨϏϡʔ͢Δ͘Β͍ͳΒίʔυॻ͜͏ͥʂ
  • ૣ͘ϦϦʔε͠Α͏ͥʂ

  View Slide

 19. ίʔυϨϏϡʔΛͳͨ͘͜͠ͱͰ
  • ϓϩμΫτΛૣ͘ϦϦʔε͢Δ͜ͱʹ͸ߩݙͰ͖ͨ
  • ୹ظతʹΤϯδχΞͷ੒௕Λ٘ਜ਼ʹ͢Δ
  • ίʔυͷ࣭Λ্͛Δɺ஌Βͳ͔ͬͨ͜ͱΛ஌Δతͳ໘
  • ઃܭͲ͏ͳͷΑʁ
  • େࣄͳͱ͜Ζ͚ͩ࿩͠߹͑͹΄΅໰୊ͳ͍

  View Slide

 20. ઃܭ
  • ࠓ͸MVP(Model-View-Presenter)
  • ݩʑ͸MVVM
  • ʮMVPʹ͠Α͏ͥʂ͓Ε΍ͬͨ͜ͱͳ͍͚Ͳʂʯͱ్தͰ
  ࢲ͕ݴͬͯҠߦ
  • ݁ՌతʹMVPʹͯ͠ਖ਼ղͩͬͨͱࢥͬͯΔ
  • ͦΜͳʹ࿩͢͜ͱ͸ͳ͍...

  View Slide

 21. ίʔυϨϏϡʔΛ͠ͳͯ͘΋

  େৎ෉ͳ࢓૊Έ
  • QA͕खް͍ʂ
  • ϝϧΧϦ΋ι΢κ΢΋QA͕͍͢͝ʂ
  • ͓͞ΘΓձͰϝϯόʔʹ৮ͬͯ΋Β͏
  • ྫ֎Λݟಀ͞ͳ͍ʂ

  View Slide

 22. ࠓ͸ίʔυϨϏϡʔ

  ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 23. ϦϦʔεલ ίʔυϨϏϡʔ
  • ϦϦʔε਺೔લʹޱ಄Ͱ·ͱΊͯPull RequestΛϨϏϡʔ͢Δ
  • 1ͭͷεΫϦʔϯ্Ͱ͋ʔͩ͜ʔͩ࿩͢ͷͰૣ͍
  • ͪΐͬͱͨ͠Tips΋ͬ͘͞ͱݴ͍΍͍͢
  • ࢀߟ) ίʔυϨϏϡʔΛձ࿩͠ͳ͕Βߦ͏औΓ૊Έ
  • http://developer.hatenastaff.com/entry/
  2017/06/23/100000

  View Slide

 24. Danger

  View Slide

 25. https://github.com/danger/danger
  http://danger.systems/ruby/

  View Slide

 26. Dangerͷಋೖ
  • ࡶʹ͍͏ͱίʔυϨϏϡʔɺPull RequestϨϏϡʔΛࣗಈԽ͢Δ
  • Ruby or JSͰࣗಈԽͷεΫϦϓτΛॻ͘
  • εΫϦϓτ಺ͰPull Requestͷ৘ใ͕औΕΔͷͰࣗಈԽॻ͖΍͍͢
  • CIʹ΋ಋೖ͠΍͍͢
  • νΣοΫ͍ͨ͠ϓϩδΣΫτࣗମͷݴޠ͸ͳΜͰ΋͍͍

  View Slide

 27. Pull RequestͰ͜͏͍͏͜ͱ

  ͋ΔͰ͠ΐʁ
  • ࢓༷νέοτͷϦϯΫష͍ͬͯͩ͘͞
  • ϚΠϧετʔϯ͚͍ͭͯͩ͘͞
  • ϥϕϧ͚͍ͭͯͩ͘͞
  • etc.

  View Slide

 28. ϨϏϡʔ͢Δଆ΋͞ΕΔଆ΋
  ਏ͍

  View Slide

 29. Dangerʹ೚ͤΔ
  • ϚΠϧετʔϯ͕ઃఆ͞Εͯͳ͚Ε͹ίϝϯτ͢Δ
  • ϥϕϧ͕ઃఆ͞Εͯͳ͚Ε͹ίϝϯτ͢Δ
  • ϦϦʔεϒϥϯνͩͬͨΒϦϦʔεखॱίϝϯτ͢Δ
  • etc.

  View Slide

 30. Gemfile
  source 'https://rubygems.org'
  gem 'danger'

  View Slide

 31. has_milestone = github.pr_json["milestone"] != nil
  warn "͋ΕΕʁϚΠϧετʔϯ͕ઃఆ͞Εͯͳ͍Αʁ" unless has_milestone
  warn "WIPͳͷʁ͸΍͘ऴΘΔͱ͍͍Ͷʔʂ" if github.pr_title.include? "[WIP]" or
  github.pr_labels.include?("WIP")
  if github.branch_for_head.start_with?(“release/") then
  message "ҎԼͷWikiͷखॱʹैͬͯ҆શʹϦϦʔε͠Αʔ :rocket: \nhref='Release WorkflowͷURL'>Release Workflow”
  end
  if github.branch_for_head.start_with?("release/") then
  warn "mapping file͕มߋ͞Εͯͳ͍͚Ͳେৎ෉͔ͳʔʁ" unless
  git.diff_for_file("app/mapping/mapping.txt")
  end
  Dangerfile

  View Slide

 32. Dangerʹ೚ͤΔ

  View Slide

 33. DangerʹAndroid LintΛಋೖ͢Δ
  • ؆୯!
  • ͸΍͍ʂ
  • ΍͍͢ʂ
  • ͏·͍ʂ
  • ͏͍͟ʂ

  View Slide

 34. Gemfile
  source 'https://rubygems.org'
  gem 'danger'
  gem 'danger-android_lint'

  View Slide

 35. Dangerfile
  android_lint.gradle_task = "app:lintDebug"
  android_lint.report_file = 

  "app/build/reports/lint-results-debug.xml"
  android_lint.filtering = true
  android_lint.lint(inline_mode: true)

  View Slide

 36. PRʹ݁ՌΛίϝϯτͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 37. PRʹ݁ՌΛίϝϯτͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 38. https://github.com/operando/
  AndroidDangerSample/
  Sample
  Android + Travis CI + Danger

  View Slide

 39. DangerͰ͜Μͳ͜ͱ΋Ͱ͖ͦ͏ʂ
  • File DiffΛݟͯͲͷػೳʹӨڹ͢ΔPull Requestͳͷ͔ڭ͑ͯ͘ΕΔ
  • QAʹ΋ӨڹൣғΛ఻͑΍͘͢͢Δ
  • ӨڹൣғͷӕΛ͚ͭͳ͘͢Δʂʂ
  • ςετίʔυॻ͍ͨΒ๙Ίͯ͘ΕΔʂ
  • ϥϯμϜͰͱʹ͔͘๙Ίͯ͘ΕΔʂ
  • etc.

  View Slide

 40. ։ൃதͷྫ֎ΛSlackʹྲྀ͢
  • CrashlyticsͷSlack࿈ܞͩͱNew Crash௨஌͸͘Δ
  • ͚ͩͲɺͦΕҎ߱ಉ͡ྫ֎͕ى͖ͯ΋௨஌͸͜ͳ͍
  (͸ͣ)
  • ྫ֎͕ૹΔͨͼʹSlackʹ௨஌ͯ͠΄͍͠ʂ
  • ࣗ࡞͢Ε͹ͬ͘͞ͱͰ͖Δ

  View Slide

 41. ։ൃதͷྫ֎ΛSlackʹྲྀ͢

  View Slide

 42. ྫ֎ΛՄࢹԽͰ͖ͨʂ
  • νʔϜϝϯόʔͷखݩͰى͖ͨྫ֎͕͙͢ʹΘ͔ΔΑ͏ʹͳͬͨʂ
  • ى͖ͨྫ֎Λͦͷ··΄͓͍ͬͯͯɺ࣮͸…Έ͍ͨͳ͜ͱ͸

  ͳ͘ͳͬͨ
  • Slackʹྲྀͯ͠ΔͷͰΈΜͳݟ͑Δ
  • ͋ʔͦͷྫ֎ͳʔΘ͔Δʔͱ͍͏΍ͭΛҰॹʹ։ൃͯ͠Δϝϯόʔ
  ͕ىͯ͜͠ΔͱͳΜ͔Ұਓ͡Όͳ͍ײ͋ͬͯΑ͍☺
  • ΄ͬ͜Γ͢Δ☺

  View Slide

 43. Crash-Free User
  • ॳճϦϦʔεͰΧϝϥͷ໰୊Ͱࠔͬͨ...

  (ϨϏϡʔͰ΋ݟ͔ͭΒͳ͍໰୊)
  • ϦϦʔεͨ࣍͠ͷ೔ʹݪҼಛఆͯ͠मਖ਼
  • ͦΕҎ߱͸ 99.5%͘Β͍ҡ࣋ͯ͠Δ
  • Mobile Vision APIͷCamera͕ਏ͍...

  View Slide

 44. ͋ͱ͸ࡶʹ࣮૷ͷ࿩

  View Slide

 45. Լλϒ

  View Slide

 46. Լλϒ͑͑Ͱ☺

  View Slide

 47. Լλϒͷ࣮૷
  • ࣗ࡞ Լλϒ(Not CustomView) + ViewPager
  • λϒ੾Γସ͑ͷදࣔ͸ViewPagerͷϖʔδΛ
  ੾Γସ͑Δ͚ͩͳͷͰૣ͍
  • View TreeΈͨΒϠόͦ͏͔ײ͡ʹͳͬͯΔͷ
  Ͱͥͻਅࣅͯ͠΄͍͠

  View Slide

 48. ͳΜͰBottomNavigationView
  ࢖Θͳ͍ͷʁ
  ԼλϒͷσβΠϯతͳࣄ৘Ͱ͢

  View Slide

 49. Լλϒ + ViewPager͕͜͜ਏ͍Α
  • ͦͦ͜͜ϝϞϦ΋࢖͏
  • λϒͷ਺ͷPager͸ৗʹอ࣋(setOffscreenPageLimit)
  • λϒ੾Γସ͑ͨ࣌͠ͷToolbarͱ͔ͷ੍ޚ͕஍ຯʹେมͩͬͨ
  • BottomNavigationView࢖ͬͯ΋ಉ͡ʁ
  • ActivityΛอ࣋͠ͳ͍ʹऑ͍
  • ஌Δ͔
  • λϒؒͷεςʔλεಉظ
  • Static Subject͓͡͞Μ

  View Slide

 50. API
  • ΞϓϦ಺Ͱ͸Χ΢ϧ APIͱϝϧΧϦ API྆ํΛୟ࣮͘૷͕
  ೖͬͯΔ
  • ϝϧΧϦ APIΛRetrofitʹ߹ΘͤΔͷ͕ۤ࿑ͨ͠…
  • Responseͷܕ͕͖ͬͪΓܾ·Βͳ͍
  • MercariResponseConverterര஀ʂ
  • Χ΢ϧ API͸JSON RPC

  View Slide

 51. JSON RPC
  • JSRON RPC Clintࣗ࡞ͯ͠·͢
  • JSRON RPC ClintͷίΞ෦෼͚ͩϥΠϒϥϦԽ
  • ޷͖ͳHttp Clientͱ߹Θͤͯ࢖͑ΔΑ͏ʹͯ͠Δ
  • ι΢κ΢ͷଞͷΞϓϦͰ΋࢖͑ΔΑ͏ʹ
  • ۀ຿࣌ؒதʹ͍ͬͨ͡Γͯ͠·͢s

  View Slide

 52. gummi
  https://github.com/operando/
  gummi

  View Slide

 53. gummi
  • ࠷ۙ 2.0ग़͠·ͨ͠
  • 1.0͸Χ΢ϧͰಋೖࡁΈͰͪΌΜͱಈ͍ͯΔ
  • 2.0͸…ࢼ͢PR͸ࣾ಺Ͱग़ͯ͠Δ
  • ͪΌΜͱಈ͍ͯΔͬΆ͍
  • ଟ෼େৎ෉ͩΖ͏...

  View Slide

 54. Guild
  • https://github.com/operando/Guild
  • Simple java tuples
  • JSON RPCͷResponseΛTupleͰϥοϓͯ͠Δ

  View Slide

 55. JSON-RPC-OkHttp-Logging-
  Interceptor
  • https://github.com/operando/JSON-RPC-
  OkHttp-Logging-Interceptor
  • Χ΢ϧͰ࢖͓͏ͱࢥͬͯ࡞͚ͬͨͲ

  ࢖ͬͯͳ͍ͬ͢...

  View Slide

 56. ผʑͷAPIΛ࣮ߦ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸...
  • ผʑͷAPIୟ͘ͷͰ଴ͪ߹Θ͕ͤඞཁ
  • JSON RPC(Χ΢ϧ) + REST API(ϝϧΧϦ)
  • JSON RPC͚ͩͳΒ΄΅଴ͪ߹Θͤඞཁͳ͍
  • API Clintͷ໭Γ͸RxJavaͷSingleʹ౷Ұ
  • ଴ͪ߹Θͤ͸Single.zip

  View Slide

 57. RxJava
  • ։ൃॳΊ͸RxJava 1ͩͬͨ
  • ్தͰRxJava 2ʹ͍͑΍ʂͰஔ͖׵͑
  • ੾Γସ͑લʹRxJava 2ࣾ಺ษڧձΛ΍ͬͨ
  • ͦͷλΠϛϯάͰAPI Clintͷ໭Γ΋Single΁Ҡߦ

  View Slide

 58. RxJava1 → RxJava2΁ͷҠߦ

  View Slide

 59. RxJava1 → RxJava2΁ͷҠߦ ࢀߟ
  • http://in.fablic.co.jp/entry/
  2017/04/27/110000
  • https://github.com/ReactiveX/RxJava/
  wiki/What%27s-different-in-2.0
  • http://reactivex.io/RxJava/2.x/javadoc/

  View Slide

 60. ແݶͬΆ͍ViewPager
  • ࣮͸༗ݶͳ΍ʔͭʔͶ
  • RecyclerTabLayout͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠
  • https://github.com/nshmura/
  RecyclerTabLayout
  • PagerAdapterͷcount্͛Ε͹͑͑Μ΍ʂ

  View Slide

 61. ๭ϑϦϚΞϓϦͷແݶͬΆ͍
  ViewPager
  • εΫϩʔϧͯ͠ɺҰप͢ΔͱεΫϩʔϧ͕

  Ұ൪্ʹ໭ͬͯΔʂʁ
  • ݩʑݟͯͨ΋ͷ͕Θ͔Βͳ͍…
  • ͑ɺͳʹ͜Ε

  View Slide

 62. ϝϧΧϦɹΧ΢ϧͷແݶͬΆ͍
  ViewPager
  • εΫϩʔϧͯ͠ɺҰप͖ͯͯ͠΋ಉ͡ঢ়ଶ͕อ࣋͞ΕͯΔʂʁ
  • Page͕ഁغ͞ΕΔ࣌ʹStateΛอ࣋͢Ε͹؆୯
  • RecyclerViewͷҐஔ͸
  LinearLayoutManager#findFirstVisibleItemPositionͰอ࣋
  • LinearLayoutManager#scrollToPositionWithOffsetͰҐஔ
  Λ໭͢
  • حົͳ࣮૷͚ͩͲϢʔβͷརศੑ͕༏Δ

  View Slide

 63. ͗͢ΐ͍

  View Slide

 64. Data Binding
  • ࢖ͬͯ·͢
  • View΁ͷ൓өॲཧΛUtilతͳѻ͍Ͱ

  custom binding logicΛ࡞ͬͯΔ
  • XML಺ʹ৚݅ࣜ͸ॻ͔Εͯͳ͍
  • Two-way bindingతͳػೳ͸࢖ͬͯͳ͍

  View Slide

 65. ΞϓϦ಺ͷը૾
  • ΄΅Vector Drawable
  • Ϛδָ࠷ߴ
  • Ұ෦Ͱ͔͍ը૾͚ͩWebP

  View Slide

 66. ͜ͱΓΜ

  View Slide

 67. ͜ͱΓΜ...͜ͱΓΜ...͜ͱΓΜ...

  View Slide

 68. Java 8 Backport API
  • Lightweight-Stream-API
  • https://github.com/aNNiMON/Lightweight-
  Stream-API
  • StreamͱOptional͸Զʹ೚ͤΖʂ
  • Retrolambda
  • ThreeTen Android Backport

  View Slide

 69. Analytics
  • Firebase Analytics

  View Slide

 70. Push௨஌
  • FCM + Firebase Notification
  • Firebase Notification͸ͪΌΜͱ

  υΩϡϝϯτಡΜͰ࣮૷ͨ͠ํ͕͍͍

  View Slide

 71. Crash Reporting
  • Crashlytics
  • Firebase Crash Reporting
  • Firebase Analyticsͷϩά͕ग़ΔͷͰͲΜͳ
  ߦಈΛͯ͠Ϋϥογϡͨ͠ͷ͔աఔ͕

  Θ͔ͬͯ࠷ߴ

  View Slide

 72. ϝϧΧϦͱͷؔΘΓ
  • ϝϧΧϦͱΧ΢ϧ͕࿈ܞ͢ΔͨΊʹϝϧΧϦଆʹ࣮૷͕ඞཁ
  • ͓ɺ͓Ε͕࣮૷͢Δʔʂʂ
  • ࣮૷͠·ͨ͠ʔ
  • ཉ͘͠ͳͬͨਓ͕࣮૷͢ΔελΠϧʂ
  • ࣮૷ͯ͠΋Β͏͜ͱ΋͋ΔΑ☺

  View Slide

 73. ·͋͜Μͳ΋Μ͔ͳ

  View Slide

 74. ࣭ٙԠ౴ͷ͕࣌ؒ͋Ε͹...

  View Slide

 75. Thanks!!

  View Slide