Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

shinobu.apk #3

operandoOS
October 05, 2016

shinobu.apk #3

operandoOS

October 05, 2016
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. shinobu.apk #3

  View Slide

 2. Hashtag
  #shinobuapk

  View Slide

 3. DroidKaigi
  2017

  View Slide

 4. τʔΫืू࢝·ͬͯ·͢ʂ
  https://droidkaigi.github.io/2017/
  requirements.html
  Ԡืظݶ: 2016-11-01 23:59 JST

  View Slide

 5. shinobu.apk?

  View Slide

 6. shinobu.apk?

  View Slide

 7. shibuya.apkͱ͍͏
  ौ୩Λத৺ʹ׆ಈ͢ΔAndroid
  ΞϓϦ։ൃऀίϛϡχςΟͷ໊લΛ
  typoͨ͜͠ͱʹΑͬͯੜ·Εͨ΋ͷ

  View Slide

 8. Shinobu Okano
  ͱ
  ༇շͳ஥͕ؒͨͪ
  ܁Γ޿͛Δ
  ϑΝϯλδʔͳษڧձͰ͢

  View Slide

 9. ਅ໘໨ʹݴ͏ͱ
  ༗ࢤΛืͬͯAndroidʹ͍ͭͯ
  ύωϧσΟεΧογϣϯΛ͢Δ
  ษڧձͰ͢ʂ

  View Slide

 10. shinobu.apk #1,#2
  • #1 - http://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2016/02/08/142322
  • #2 - http://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2016/04/20/124823
  shinobu.apk ͷύωϧσΟεΧογϣϯ
  ࿥ԻσʔλͱShow NotesΛެ։ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 11. Panelist
  @named_arguments @wakwak3125
  @muumuumuumuu

  View Slide

 12. Moderator
  @operandoOS

  View Slide

 13. ࢀՃऀʹ͓ئ͍͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 14. ύωϧσΟεΧογϣϯͷ
  ਐߦΛ๦͛Δߦҝ͸͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞

  View Slide

 15. Panelistͷൃݴ͸
  ॴଐ͢Δ૊৫ɾஂମͱ͸ؔ܎ͳ͘
  ݸਓͷൃݴͰ͋Δ͜ͱΛલఏͱঝ
  ஌্ͨ͠Ͱɺ͓ฉ͖͍ͩ͘͞

  View Slide

 16. ࣭ٙԠ౴Ͱ࣭໰͍ͯͨͩ͘͠৔߹͸
  ࿥Իʹؚ·ΕΔ͜ͱʹͳΓ·͢

  View Slide

 17. Panelistʹ͓ئ͍͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 18. ύωϧσΟεΧογϣϯͰͷൃݴ͸
  ॴଐ͢Δ૊৫ɾஂମͱ͸ؔ܎ͳ͘
  ݸਓͷൃݴͰ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 19. ฉ͖खͷϨϕϧΛҙࣝͤͣ
  ࿩͍ͨ͜͠ͱΛ࿩͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 20. ύωϧσΟεΧογϣϯͷ಺༰͸
  ࿥Ի͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

  View Slide

 21. ࣭ٙԠ౴

  View Slide

 22. sli.do༻ҙ͠·ͨ͠ʂ
  https://app.sli.do/event/
  ehufv8gq/ask
  sli.doΛ։͍ͯevent codeͰ1299ݟΕ·͢
  or

  View Slide

 23. ύωϧσΟεΧογϣϯ ςʔϚ

  View Slide

 24. AndroidΤϯδχΞ͕ޠΔ
  Androidͷ͍͍ͱ͜Ζɺ
  ޷͖ͳͱ͜ΖɺΦεεϝͳͱ͜Ζ

  View Slide

 25. σΟεΧογϣϯ߲໨
  • Android SDKͷதͰ޷͖ͳAPIʹ͍ͭͯ
  • ࠷ۙΦεεϝͷAndroidͷϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ
  • ࠷ॳʹखʹͯ͠࢖ͬͨAndroid୺຤ʹ͍ͭͯ
  • Ұ൪޷͖ͳAndroidͷόʔδϣϯʹ͍ͭͯ
  • Ұ൪޷͖ͳAndroidͷΞϓϦʹ͍ͭͯ
  • Androidʹؔ͢Δ৘ใΛͲ͔͜Βಘ͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ
  • Α͘࢖͏։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯͷػೳͱࠓޙཉ͍͠։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯͷػೳʹ͍ͭͯ
  • Android NͰؾʹͳͬͯΔɾΦεεϝͷػೳʹ͍ͭͯ
  • Android։ൃΛ΍ͬͯͯΑ͔ͬͨ͜ͱʹ͍ͭͯ

  View Slide

 26. ύωϧσΟεΧογϣϯ 1෦
  • ࠷ॳʹखʹͯ͠࢖ͬͨAndroid୺຤ʹ͍ͭͯ
  • Ұ൪޷͖ͳAndroidͷΞϓϦʹ͍ͭͯ
  • Android NͰؾʹͳͬͯΔɾΦεεϝͷػೳʹ͍ͭͯ
  • Android։ൃΛ΍ͬͯͯΑ͔ͬͨ͜ͱʹ͍ͭͯ

  View Slide

 27. ύωϧσΟεΧογϣϯ 2෦
  • Ұ൪޷͖ͳAndroidͷόʔδϣϯʹ͍ͭͯ
  • Androidʹؔ͢Δ৘ใΛͲ͔͜Βಘ͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ
  • Android SDKͷதͰ޷͖ͳAPIʹ͍ͭͯ
  • ࠷ۙΦεεϝͷAndroidͷϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ
  • Α͘࢖͏։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯͷػೳͱࠓޙཉ͍͠։ൃऀ
  ޲͚Φϓγϣϯͷػೳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 28. ύωϧσΟεΧογϣϯ 1෦

  View Slide

 29. ࠷ॳʹखʹͯ͠࢖ͬͨ
  Android୺຤ʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 30. Ұ൪޷͖ͳAndroidͷ
  ΞϓϦʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 31. #shinobuapk
  Android NͰؾʹͳͬͯΔ
  Φεεϝͷػೳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 32. Android։ൃΛ΍ͬͯͯ
  Α͔ͬͨ͜ͱʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 33. ٳܜ + ϑϦʔλΠϜ

  View Slide

 34. ύωϧσΟεΧογϣϯ 2෦

  View Slide

 35. ύωϧσΟεΧογϣϯ 2෦
  • Ұ൪޷͖ͳAndroidͷόʔδϣϯʹ͍ͭͯ
  • Androidʹؔ͢Δ৘ใΛͲ͔͜Βಘ͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ
  • Android SDKͷதͰ޷͖ͳAPIʹ͍ͭͯ
  • ࠷ۙΦεεϝͷAndroidͷϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ
  • Α͘࢖͏։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯͷػೳͱࠓޙཉ͍͠։ൃऀ
  ޲͚Φϓγϣϯͷػೳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 36. Ұ൪޷͖ͳAndroidͷ
  όʔδϣϯʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 37. Androidʹؔ͢Δ৘ใΛ
  Ͳ͔͜Βಘ͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 38. Android SDKͷதͰ
  ޷͖ͳAPIʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 39. ࠷ۙΦεεϝͷ
  AndroidͷϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 40. Α͘࢖͏։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ
  ͷػೳͱࠓޙཉ͍͠։ൃऀ޲͚
  Φϓγϣϯͷػೳʹ͍ͭͯ
  #shinobuapk

  View Slide

 41. ͓ΘΓʔ

  View Slide

 42. Thanks!

  View Slide