RMUTT 2030 - Vision

RMUTT 2030 - Vision

เอกสารประกอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ 19/11/19 #WeAreRMUTT
Pongpith Tuenpusa

7a75a2cc883ed99599e1b3d4a2597f58?s=128

page2me kitarotao

November 19, 2019
Tweet

Transcript

 1. 1

 2. 2 Introduction Future Scanning Begin with The end in mind

  RMUTT 2030 From Good To Great We Are RMUTT :Implementation CONTENT
 3. 3

 4. 4 “ ราชมงคล มงคลแห่งพระราชา ” #WeAreRMUTT

 5. 5 Timeline 2540 - 2546 รับราชการ อาจารย์ และหัวหน้า /ผู้ช่วย •

  แผนกประชาสัมพันธ์ • เอกสารการพิมพ์ • อาคารสถานที่ 2547-2549 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2550 รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2554 • ผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ • กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 2557 ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี • รักษาการคณบดีบริหารธุรกิจ • รักษาการ ผอ.ส.จัดการทรัพย์สิน • รักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิตนวัตกรรม 2562 รองอธิการบดี • บริหารบุคคล • คลังและทรัพย์สิน • เทคโนโลยีสารสนเทศ • บริการวิชาการ • กรรมการสภามหาวิทยาลับ
 6. 6 ส่วนหนึ่งของงาน ...........ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันและพัฒนา พัฒนาระบบ ICT / พัฒนา DATA CENTER พัฒนาห้องสมุดวิทยบริการ

  ปรับระบบ เปิดบริการ ถึง 24:00 น. บริหารจัดการลดการใช้พลังงาน อาคารวิทยบริการ40 % พัฒนาอาคาร CKC ศูนย์รังสิต พัฒนาอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการ 13 ชั้น อาคารเรียนรวม แห่งแรกของ ม. การรับรองมาตรฐาน ASIC Premier /Best Practice 3 ด้าน พัฒนา นศ.ได้แชมป์โลก และรองแชมป์ Microsoft/ACA ยกระดับมาตรฐาน ICT การเรียนการสอน มาตรฐาน IC3 พัฒนา MOODLE Online การเรียนการสอนOnline User>10,000 คน พัฒนาพื้นที่ Innovation Center DD MALL Library / Co-Working Space Information Center บริหารโครงการบริการวิชาการ > 45 โครงการ รายรับ > 730 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พัฒนากรอบระดับต าแหน่ง และกระบวนการสนับสนุนต าแหน่งสูงขึ้น ช านาญการ ช านาญการพิเศษ พัฒนาระบบปรับปรุง ระเบียบ สวัสดิการ พนักงาน ค่ารักษาพยาบาล และ สวัสดิการ พัฒนา ระบบรับ-จ่ายเงิน ออนไลน์ e-Payment / e-Donation ฯลฯ
 7. 7 วิกฤติ หรือ โอกาส SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL GLOBAL TRENDS .

  IOT BIG DATA AI INFORMATION SECURITY & PRIVACY .
 8. 8 Sustainable Development Goals

 9. 9 BIG DATA Volume Velocity . Variety ยุคเกษตรกรรม วัตถุดิบคือ ดิน

  ยุคอุตสำหกรรม วัตถุดิบคือ เหล็ก ยุคดิจิทัล วัตถุดิบคือ ข้อมูล DIGITAL ERA
 10. 10 DISRUPTIVE TECHNOLOGY : วิกฤติ หรือ โอกำส ครั้งหนึ่ง มนุษย์กลัวไฟ กลัวฟ้ำผ่ำ

  กลัวควำมเหนื่อย กลัวหิว กลัวอด....แต่ คนที่ไม่กลัวคือ..................... วันนี้ กลัวเทคโนโลยี กลัวข้อมูล กลัวหุ่นยนต์ คนที่ไม่กลัวคือ.......................... ต้องท ำอย่ำงไร ? pongpith@rmutt.ac.th
 11. 11 FUTURE SCANING New Skill / Re-Skill / Up-Skill

 12. 12 Demand Side VS SUPPLY Side Industrial & Business “

  ขำดแคลนแรงงำน หรือ ขำดแคลนแรงงำนที่สมรรถนะ? ” คุณภำพของแรงงำน pongpith@rmutt.ac.th วิกฤติ หรือ โอกำส มหาวิทยาลัย Hands-On และโอกาส จากพรบ.อุดมศึกษา TVET :Technical Vocational Education &Training THAILAND 4.0 New Skill / Re-Skill / Up-Skill
 13. 13 ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของสภำฯ : Balanced Score Card จุดเด่น • มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี •

  มีความพร้อมด้านงบประมาณ และการลงทุนเพื่อพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา • การมีงานท าของนักศึกษา • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ • วัฒนธรรมองค์กร • การจัดการความรู้ • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ 13
 14. 14 Beyond Innovation • ปริยัติ กำรรอบรู้ • ปฏิบัติ สติและปัญญำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติ

  • ปฏิเวธ กำรรู้แจ้ง 14 Practical Wisdom ปัญญำ + ปฏิบัติ => ปัญญำคือแสงสว่ำงแห่งโลก สร้างคุณค่า แก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม
 15. 15 ผู้น ำต้องมีวิสัยทัศน์ ภำยใต้วิสัยธรรม คุณธรรม + กำรลงมือท ำ

 16. 16 RMUTT 2030 Beyond ...Theory Beyond ......Boundary Beyond .........Innovation ปัญญาสร้างคน

  คนสร้างนวัตกรรม
 17. 17 Vision & Policy Conceptual Framework • Philosophy • Politic

  • Future Scanning • SDG • Disrupt Technology • RMUTT Context • People 17 Social & Economics Value สร้ำง คน และควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ กรอบการวางกลยุทธ์ การขับเคลื่อนองค์กร ยุทธศาสตร์
 18. 18 กลยุทธ์ เพื่อ กำรก ำหนดกลยุทธ์ Synergy ประสำนพลัง Synergy ประสำนพลัง Beyond

  Expectation คุณค่ำเหนือควำมคำดหวัง Beyond Expectation คุณค่ำเหนือควำมคำดหวัง Difference ต้องแตกต่ำง Difference ต้องแตกต่ำง Triples Play & Value Creation Strategy VALUE Creation
 19. 19 RMUTT Innovative University สร้ำงคน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำส สร้ำงอนำคต RMUTT Vision

 20. 20 Paradigm Product Positioning Process นวัตกร Knowledge Worker Professional Workforce

  ผู้ประกอบการ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย นวัตกรรม กระบวนการให้บริการ ระบบการบริหารจัดการ การวางต าแหน่งในทาง ธุรกิจ อุตสาหกรรม กลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบวิธีคิด ก าหนดทิศทางของ มหาวิทยาลัย ควำมหมำยของมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม “ Transforming Lives Through Innovation”
 21. 21 คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น สื่อสำรเป็น Creative Thinking Innovative Thinking

  Hands-On Professional Skill Complex Problem Solving Critical Thinking Soft Skill Communication & Presentation Skill RMUTT-DNA Value Added & Value Creations
 22. 22 01 02 03 04 นวัตกร (Innovator) ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurs) บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพ

  พลเมืองไทย พลเมืองโลก (Thai & Global Citizenships) คุณค่ำ(Value) ที่มหำวิทยำลัยที่ส่งมอบให้กับสังคม “มหาวิทยาลัยให้ การศึกษาแต่...... การศึกษามิได้จ ากัดแค่ ภายในมหาวิทยาลัย” RMUTT TARGET 05 องค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม ทุนมนุษย์ HUMAN CAPITAL องค์ควำมรู้
 23. 23 โฑฯ? From Good ......To Great Low Quality Good Service

  Low Quality Good Service High Quality Good Service สูงกว่ามาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย High Quality Good Service สูงกว่ามาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย Low Quality Bad Service Low Quality Bad Service High Quality Bad Service High Quality Bad Service RMUTT Positioning มาตรฐานการศึกษา บริการ Service Good Bad High Low
 24. 24 RMUTT STRATEGY 6 THEME “คน คือ ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” HUMAN CENTERED

  1 Hands-On & Innovator 2 Research & Innovation 3 Engagement 6 Management & Executions 5 Culture 4 Collaboration
 25. 25 โฑฯ? Management & Executions Value of Executions RMUTT STRATIGIC

  PLAN RMUTT- AMP Academic & Research Master Plan RMUTT- FMP Financial Master Plan RMUTT- ICTM ICT & Infra Master Plan RMUTT- HRDM HRD Master Plan
 26. 26 Hands-On & Innovator คุณลักษณะของบัณฑิต รำชมงคลธัญบุรี (RMUTT IDENTITY) คิดเป็น ท

  ำเป็น แก้ปัญหำเป็น สื่อสำรเป็น “ประเทศไทยต้องกำรบุคลำกรที่ มีทักษะฝีมือแรงงำนขั้นสูง รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม ประเทศต้องกำรทุนมนุษย์ พลเมือง และพลเมืองโลก” ดูแลครอบครัว อุทิศตนรับผิดชอบสังคม รับผิดชอบตนเอง สัมมำอำชีพ(Hands-On) รับผิดชอบงำน เป็นมืออำชีพ (Professional) รับผิดชอบเพื่อนร่วมงำน องค์กร สร้ำงคน สร้ำงงำน (Innovator) 5 VALUE OF RMUTT-DNA 05 04 03 02 01
 27. 27 Utilization • อำจำรย์ • กระบวนกำร • สภำพแวดล้อม Hands-On &

  Innovator Utilization หลักสูตร นักศึกษำ อำจำรย์ สภำพแวดล้อม ทรัพยำกร ศักยภาพ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แสวงความร่วมมือ สถานประกอบการ โครงกำร ONE LAB โครงกำร Industrial Campus RMUTT ACADEMY INNOVATIVE PITCHING สอบระดับมำตรฐำน สอบสมรรถนะ
 28. 28 ยกระดับ ระบบบริหำรคุณภำพ เป้ำหมำย คือ แผน คน และกระบวนกำร Hands-On &

  Innovator 4 อาจารย์ :นักศึกษา 4 อาจารย์ :นักศึกษา 3 บริหารจัดการ 3 บริหารจัดการ 2 กลไกวิจัย 2 กลไกวิจัย 1 มาตรฐานการศึกษา 1 มาตรฐานการศึกษา ระบบข้อมูลวิจัย ระบบผู้เชี่ยวชา ระบบพี่เลี้ยงวิจัย นักวิจัยใหม่ ร่วมมือ วิจัยข้ามสาขา ปรับแนวคิดใช้มาตรฐานขั้นสูง • การประเมินแบบท้าทาย(Challenge) • เปลี่ยนวิธีการขอต าแหน่งทางวิชาการ • การจัดระบบอาจารย์ประจ าหลักสูตร • การก ากับติดตามปรับปรุงหลักสูตร ปรับแนวคิดใช้มาตรฐานขั้นสูง อาจารย์:นักศึกษา สูงกว่ามาตรฐาน การวางแผนยุทธศาสตร ์คณะหน่วยงาน วางแผนงานและพัฒนาระบบบริหาร 5 สนับสนุนคณะ 5 สนับสนุนคณะ วางระบบ คน กระบวนการ ที่ ปรึกษา Mentor
 29. 29 น ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน พัฒนำอำจำรย์ ปรับกำรสอนหลักสูตรเดิม-ใหม่ เพิ่มรำยวิชำใหม่ พัฒนำหลักสูตร โครงกำร ONE

  LAB Co-Innovate Space พัฒนำห้องปฏิบัติกำร Online On life On Campus Hands-On & Innovator ทรัพยำกรและปัจจัยสนับสนุน RMUTT ACADEMY RMUTT Professional Framework School of Innovation & Design (ขอใช้กรอบอัตรำ บุคคลำกรเดิม) โครงกำรยกระดับ มหำวิทยำลัย งบประมำณจัดตั้ง 300 ล้ำนบำท
 30. 30 คุณลักษณะของบัณฑิต • คิดเป็น • ท ำเป็น • แก้ปัญหำเป็น •

  สื่อสำรเป็น Hands-On & Innovator หลักสูตรเดิม  Value Added ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน Activity Base Learning รำยวิชำเลือกเสรี ข้ำมศำสตร์ และ มุ่งเน้นอำชีพ โลกอนำคต กรอบกำรกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่  Value Creation สำมำรถตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีควำมเกี่ยวข้องกับ 10 อุตสำหกรรมใน 10 – S curve เรียน-สอนจริงใน ห้องปฏิบัติกำร และสถำนประกอบกำร ทฤษฏี:ค้นคว้ำ:ปฏิบัติ = 30:30:40 บูรณำกำร(Integration) รูปแบบ(Platform) 3 มิติ Integration ข้ำมคณะ ข้ำมศำสตร์ Integration กับสถำนประกอบกำร มี Learning Academy ในสถำนประกอบกำร Integration กับชุมชน รำยวิชำ • นวัตกรรมเพื่อชุมชุน • โครงงานจิตอาสากล้านวัตกรรม วิชำใหม่ +เพิ่ม Module + Cert. • Design Thinking + โครงงำน • ควำมเป็นผู้ประกอบกำร • ควำมปลอดภัยและกำรช่วยชีวิต • DATA Analytic • IOT For Non IT • Digital Transformation หลักสูตรใหม่ ยกระดับ • อุตสำหกรรมกำรบิน • วิทยำศำสตร์นวัตกรรมอำหำร • Data Science & BIG DATA • Digital SMART Farmer School of Innovation and Design
 31. 31 กำรพัฒนำจัดกำรศึกษำ และ สภำพแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ RMUTT Education & Innovative Ecosystem On

  Line On Life On Campus
 32. 32 กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และ Digital On Line On Life On Campus

  เรียนออนไลน์ เรียนผ่ำนเครือข่ำย e-Learning ฝึกงำน ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับเพื่อน ฝึกประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ English Cafe ทดสอบผ่ำนระบบศูนย์ทดสอบ ภำษำ และ ICT เข้ำเรียนในรำยวิชำของมหำวิทยำลัย ร่วมกับคณะศิลปศำสตร์ จัดตั้งสถำบันภำษำ เน้น Technical English สอน+ขยำยผลไปยัง TVET ร่วมกับ AUA - British Council ภำษำ สนทนำ ทั่วไป ศึกษำต่อ
 33. 33 Research & Innovation “ นักวิจัยคือผู้ส่งมอบคุณค่ำ และเติมเต็มควำมหมำยของ งำนวิจัยและนวัตกรรม” มีนักวิจัย 338

  คน คิดเป็น 35% งบประมำณลดลง รักษำระดับผลงำนได้ ต้องยกระดับ และ พยำยำม อีก 3 เท่ำ
 34. 34 Research & Innovation “ นักวิจัยคือผู้ส่งมอบคุณค่ำ และเติมเต็มควำมหมำยของ งำนวิจัยและนวัตกรรม” อุทิศตนรับผิดชอบสังคม Value

  ผลงำน สร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำ สร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้กับ สังคม Value ผลงำน สร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำ สร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้กับ สังคม Output ผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ กำรอ้ำงอิง รำงวัล Output ผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ กำรอ้ำงอิง รำงวัล Process กำรสนับสนุน ระบบข้อมูล กำร ให้ค ำปรึกษำ ระบบบริหำรงำน กำรจูงใจ ให้รำงวัล Process กำรสนับสนุน ระบบข้อมูล กำร ให้ค ำปรึกษำ ระบบบริหำรงำน กำรจูงใจ ให้รำงวัล Input งบประมำณ ภำยใน ภำยนอก นักวิจัย Input งบประมำณ ภำยใน ภำยนอก นักวิจัย นักวิจัยได้พัฒนำ ตนเอง กำรยอมรับ ในผลงำนของ นักวิจัย ผลงำนสร้ำง ประโยชน์ให้ องค์กร กำรน ำควำมรู้ ไปต่อยอด ผลงำนถูกใช้ ประโยชน์ 1 2 3 4 5 5 STEP Value of Researcher & Innovator
 35. 35 โฑฯ? Research &Engagement TRIPPLE HELIX • University • Community

  • Industry มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ยกระดับ SMEs ยกระดับควำมเป็นอยู่ และคุณภำพชีวิตของชุมชน ควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอนและต่อยอดองค์ควำมรู้ Value Of Innovation
 36. 36 กำรลงทุนเพื่อกำรยกระดับงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โครงกำรยุทธศำสตร์พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 10 ปี เป้าหมาย ผลงำนวิจัยนวัตกรรม ร่วมกับ สถำน

  ประกอบกำร 100 ผลงำน ต่อปี ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน Research Gap Fund 100 โครงการ ทุนส่งเสริมและต่อยอดการวิจัยเฉพาะทาง 200 ทุน โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางและศูนย์เครื่องมือวิจัย นักวิจัยใหม่ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 200 คน ศูนย์เครื่องมือวิจัย
 37. 37 Research & Innovation “ นักวิจัยคือผู้ส่งมอบคุณค่ำ และเติมเต็มควำมหมำยของ งำนวิจัยและนวัตกรรม” • ท

  ำงำนเป็นเครือข่ำยมหำวิทยำลัย และ สร้ำงควำมเข้มแข็งกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ในภูมิภำค • ดึงมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียง มำร่วมโครงกำร • ดึงภำคเอกชนในพื้นที่มำลงทุนโดยใช้กลไก ที่มีอยู่แล้วมำสนับสนุน เช่น ตลำด ไท/Cluster กล้วย • ดึงศิษย์เก่ำ ร่วมกำรลงทุนในรูปแบบต่ำง ๆ มำต่อยอดนวัตกรรมแบบสิทธิพิเศษ • ควำมเชี่ยวชำญของแต่ละศูนย์จะต้อง สอดคล้องกับกำรพัฒนำพื้นที่ (พัฒนำ นักวิจัยกลุ่มมุ่งเป้ำ spearhead) • โครงกำร One teacher one research และ one professor one publication/year • กำรขับเคลื่อนสำขำวิชำด้วย TRF Index เพื่อรองรับ QS Ranking by Subject • ผลักดันวำรสำรทุกฉบับ มทร.ธัญบุรี เข้ำสู่ฐำน TCI และ เข้ำ สู่ฐำน ACI เพื่อรองรับกำรตีพิมพ์ในอนำคตของ บัณฑิตศึกษำและผลงำนอำจำรย์ • ตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ และ สัตว์ • กำรจัดให้มีทุนวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม Translational Research Fund ต่อยอดงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง พำณิชย์ • ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม (Bayh- Dole Act) • ปรับระเบียบเบิกจ่ำยเพื่อให้มหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัวใน กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่จะมำจำกกองทุนวิจัยฯ ที่ดูแลโดย สกสว B C วิธีการ ระบบ กลไก การสร ้างคุณค่า(Value)
 38. 38 โจทย์จริง • ควำมต้องกำรของ รัฐ • SMEs Cluster • ITAP

  • RMUTT-GAP Fund • Talent Mobility 01 บูรณำกำรชุมชน • แผน ววน. • กระทรวง กรม ฯลฯ • แผนบริกำรวิชำกำร • Social Engagement • Social Enterprise • Social Lab 02 ยกระดับผลงำน • ร่วมกับหน่วยงำนระดับ โลก • สร้ำงนักวิจัยระดับชำติ BIO Material Energy Food • พัฒนำสู่ Innovative Start-Up เน้น Deep Tech 03 ระบบสนับสนุน • ขยำย-เพิ่มประสิทธิภำพ ยกระดับกองทุน • ตั้งหน่วยวิจัยเฉพำะทำง • พัฒนำระบบบริหำร งำนวิจัย • Pitching โครงกำร พัฒนำนวัตกรรมร่วม ระหว่ำงคณะ สำขำ ต่ำงๆ . 04 Research - Collaboration- Hans-On Innovator Challenge เทียบวิชำโครงงำนป.ตรี นศ รวมกัน 1 คณะ 20,000 บำท ต่อโครงกำร นศ รวมกัน 2 คณะ 50,000 บำท ต่อโครงกำร นศ รวมกัน 3 คณะ 100,000 บำท ต่อโครงกำร RMUTT SHOP Social Enterprise Social Engagement Strategic Partner วว.-สวทช.-อพวช.
 39. 39 โฑฯ? Collaboration “สร้ำงควำมร่วมมือกัน ภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมกับชุมชน หน่วยงำน พื้นที่เป้ำหมำย ในและ ต่ำงประเทศ”

  RMUTT CONNECT MOU One - School Industrial Campus Strategic Partner Thanyaburi Innopolitian
 40. 40 โฑฯ? Collaboration “สร้ำงควำมร่วมมือกัน ภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมกับชุมชน หน่วยงำน พื้นที่เป้ำหมำย ในและ ต่ำงประเทศ”

  MOU One - School Industrial Campus Strategic Partner Thanyaburi Innopolitian Education for Sustainable Development
 41. 41 โฑฯ? Collaboration “สร้ำงควำมร่วมมือกัน ภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมกับชุมชน หน่วยงำน พื้นที่เป้ำหมำย ในและ ต่ำงประเทศ”

  MOU One - School Industrial Campus Strategic Partner Thanyaburi Innopolitian
 42. 42 โฑฯ? Collaboration & Culture Value Of Collaboration RMUTT CONNECT

 43. 43 กำรติดตำมและทบทวนควำมร่วมมือภำยใต้ MOU/MOA จัดกลุ่มควำม MOU /MOA การด าเนินการ ขยำยผลเชิงลึก /

  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ /Project Co-ordinator /ติดตำมรำยงำน กลุ่ม 1 มีควำมร่วมมือที่ดี Active กลุ่ม 2 มีศักยภำพและทิศทำงที่ดี (ยังไม่มีผลลัพท์) กลุ่ม 3 ยังไม่ Active แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ / ทบทวนเสนอกิจกรรม ประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำร/ รักษำควำมสัมพันธ์ เป้าหมาย นักศึกษำ มีประสบกำรณ์ ต่ำงประเทศ 1,000 คน/ปี นักศึกษำต่ำงชำติมำ แลกเปลี่ยน 500 คน/ปี ไม่น้อยกว่ำ 20 ชำติ
 44. 44 Hands-On & Collaboration กรอบแนวคิด เพื่อวำงกลยุทธ์ โรงเรียน- ระยะทำง – นร.มำศึกษำต่อ

  ร.ร.ดี - ใกล้ – มำศึกษำต่อมำก ร.ร.ดี - ใกล้ – มำศึกษำต่อน้อย ร.ร.ดี – ไกล – มำศึกษำต่อมำก ร.ร.ดี - ไกล – มำศึกษำต่อน้อย • กำรได้มำซึ่งนักศึกษำ ที่ดี และเก่ง • กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ ภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ไป MOU- ให้โควต้ำ-ให้ข้อมูลที่พัก ให้โควตำพิเศษ ใช้ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุดร่วม RMUTT ONE – CEO-ONE -School ส่งข่ำว ปชส – ไป MOU ก ำหนดเป้ำหมำย Road Show กลุ่ม ร.ร.ในพื้นที่ ให้ศิษย์เก่ำร่วมแนะแนว ส่งนักศึกษำฝึกงำน ให้ทุนกำรศึกษำ ช่วยเหลือ ส่งนักศึกษำฝึกงำน ให้โควตำพิเศษ จัดประกวดแข่งขัน ให้ทุนครู อำจำรย์มำศึกษำต่อ 5 กลยุทธ์ 05 04 03 02 01 MOU One – Teacher-One - School
 45. 45 นักเรียนมัธยม ปวช C นักศึกษาปัจจุบัน 25,000 คน B ผู้ส าเร็จการศึกษา

  >100,000 คน A มุมมองต่อกำรกระบวนกำรบริหำรนักศึกษำ พัฒนำนักศึกษำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โครงการ STEM พัฒนาครูอาชีวะ ชั้นสูง ให้ความรู้เส้นทางอาชีพ พัฒนาหลักสูตรใหม่ รองรับอนาคต ปรับรูปแบบการเรียนสอนเปลี่ยน เพิ่มการฝึกอบรมระยะสั้น เพิ่มวิชาเลือกเสรี รองรับโลกอนาคต หลักสูตร Degree Non-Degree POST GRADUATE Re-Skill /UP-Skill / New Skill นักเรียนประถม D โครงการ STEM พัฒนาครู ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ช่วยพัฒนาสื่อการเรียนสอน รหัส นศ.2562 รหัส นศ. 2558 รหัส นศ. 2518 แผนเร่งด่วน 3 เดือน • สนับสนุนการหางานและการมีงานท า • อบรมเพิ่มเติม ทักษะวิชาชีพ • ภาษา คอมพิวเตอร์ การสมัครงาน แผนเร่งด่วน 1 ปี • ปรับปรุงรำยวิชำเลือกเสรี รองรับอำชีพ • ฝึกอบรมระยะสั้น • สอบสมรรถนะและมำตรฐำนต่ำงๆ • ทุนกำรศึกษำ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง และ ก็ไม่ปล่อยให้ต้องออกไปต่อสู้โดยล ำพัง”
 46. 46 โฑฯ? Management & Executions เวลำพูดคนจะฟัง เวลำท ำคนจะเชื่อ CLEAR -

  FAIR - CARE - SHARE
 47. 47 โฑฯ? Management & Executions HR คน สร้ำงงำน งำน สร้ำงคน

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ ที่ 1 •สร้ำงคน •สร้างผู้น า ยุทธศำสตร์ ที่ 2 •สร้ำงโอกำส •สร้ำงศักยภำพ •สร้ำงมืออำชีพ ยุทธศำสตร์ ที่ 3 •สร้ำงกำร พัฒนำอย่ำง ยั่งยืน สรรหำ คนดี คนเก่ง Active Recruitment พัฒนำ ให้โอกำส ให้ควำมเป็นธรรม รักษำ สร้ำงคุณค่ำ
 48. 48 โฑฯ? Management & Executions HR ควำมท้ำทำยของกำรท ำงำน ร่วมกันภำยใต้ ช่องว่ำงระหว่ำงวัย

  Work Style Work Place Work Space Age Generation - RMUTT
 49. 49 โฑฯ? Management & Executions HR เป้ำหมำยคือ งำนและคุณค่ำ C A+

  A D B + PERFORMANCE PERFORMANCE - - VALUE + VALUE ให้งำนที่ท้ำทำย Result Base ให้อิสระเรื่องเวลำ วิธีคิด ฟังสิ่งที่เขำพูด ให้งำนประจ ำที่มีคุณค่ำ Share ข้อมูลองค์กร UP-Skill ปรับMindset หำคนต้นแบบ ให้งำนที่ถูกจริต Re-Skill แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หำคนต้นแบบ ก ำหนดกรอบ กำรท ำงำน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 50. 50 โฑฯ? Management & Executions HR คุณค่ำของ งำน คุณค่ำของ คน

  ค่ำของคนอยู่ที่ผลของงำน 70 :20 :10 ลงมือท ำงำน :ฝึกปฏิบัติ :ทฤษฎี ปรับระบบกำรประเมิน มหำวิทยำลัยประเมิน ก่อน-หลัง โครงสร้ำงค่ำตอบแทน เงินเดือน +เงินเพิ่มตำมผลงำน+สวัสดิกำร ใช้ระบบพี่เลี้ยงและCoaching เพิ่มช่องทำงเสนอขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นโดย หน่วยงำน 01 02 03 04 05 สำยวิชำกำร ควรรู้งำนบริหำร สำยสนับสนุน ท ำงำนบนหลักวิชำกำร ปรับระบบกำรประเมินต ำแหน่ง น ำผลงำนสะสม(Port Folio)ที่ท ำมำพิจำณำ Talent Pool กำรประเมินแบบท้ำทำย Challenge Program
 51. 51

 52. 52 โฑฯ? Management & Executions กำรแก้ปัญหำ ระบบงำนที่ซับซ้อน และยุ่งยำก ต้องตัดสินใจ C

  D O Yes Yes No No C D O Yes Yes No No A A+ เดิม ใหม่ QUALITY – TIME - COST University Lab Policy Lab
 53. 53 โฑฯ? Management & Executions THANYABURI Rangsit Prachinburi

 54. 54 โฑฯ? Management & Executions Rangsit Innovative District

 55. 55 โฑฯ? Management & Executions Rangsit Innovative District

 56. 56 โฑฯ? Management & Executions THANYABURI INNOPOLITIAN

 57. 57 โฑฯ? Management & Executions THANYABURI INNOPOLITIAN

 58. 58 โฑฯ? Management & Executions Prachinburi Campus RMUTT Carbon Credit

  Project
 59. 59 โฑฯ? Management & Executions Prachinburi Campus RMUTT Carbon Credit

  Project
 60. 60 Co-Innovative Space? Management & Executions Innovation & Knowledge Center

 61. 61 Co-Innovative Space โฑฯ? Management & Executions School of Entrepreneur

  (Non-Degree)
 62. 62 โฑฯ? Management & Executions กำรเป็นมหำวิทยำลัย ในก ำกับ สื่อสำรนโยบำย สื่อสำรนโยบำยกำรเปลี่ยนสภำพ

  เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ปรับยุทธศำสตร์ ศึกษำวิเครำะห์ปรับยุทธศำสตร์เพื่อ ก ำหนดจุดยืนทำงวิชำกำรในอนำคต โครงสร้ำงกำรบริหำร ปรับแผนปฏิบัติกำรในกำรเตรียมควำม พร้อมสู่มหำวิทยำลัยในก ำกับ งบประมำณและกำรเงิน วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรเงินและ กำรหำรำยได้เมื่อพัฒนำไปตำมจุดยืนทำง วิชำกำรใหม่ เตรียมพร้อมกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
 63. 63 บทเรียนกับดักของการพัฒนาประเทศ และกรอบแนวคิด “ท าไม่ได้ ..... เพราะเราคนน้อย ท าไม่ได้ .....

  เพราะเราคนเยอะ ท าไม่ได้ ......เพราะไม่มีงบประมาณ” สิงค์โปร จีน ภูฏาน “ ความมุ่งมั่น ธรรมาภิบาล ความศรัทธา ความกล้าหาญ”
 64. 64 05) สร้างนิสัย ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร 04) สุขลักษณะ สภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษ 03) สะอาด

  ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 02) สะดวก จัดระบบ ลดขั้นตอน การขับเคลื่อนภายในองค์กร : 5S • บริหารจัดการโครงการ อนุรักษ์พลังงาน • ปลูกฝังการลดการใช้ พลังงานและวัสดุ สิ้นเปลือง • Lean Management (ขจัดสิ่งสูญปล่า) • จัดการปัญหาขยะ มลพิษ • จัดการระบบจราจร • University In The Garden (ทุกCampus) • Carbon Credit Project • วางระบบธรรมาภิบาล • วางระบบคุณธรรม • มาตรฐานจริยธรรม • พัฒนาระตรวจสอบ • Mind Set • Digital Transformation • Centralize • Monitoring 01) สะสาง • จัดการโครงการ • งานที่มีปัญหา • งานที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE
 65. 65 พัฒนาหลักสูตร ป.โท Data Science นศ.เรียนฟรี มีงานท า ONE LAB

  ทุกคณะพัฒนาห้องปฏิบัติการ (ม.ลงทุนให้ก่อน) ปรับระบบกองทุน รายได้จัดสรร : บริจาค : รายได้ 2:1:1 ตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล ้า :สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทุกคณะ ต้องมีเป้าหมาย สร้าง ศาสตราจารย์ GOAL And Objective โครงการยกระดับ
 66. 66 นักศึกษา มีงานท า 90 % ภายใน 6เดือน นักศึกษาNon Degree

  UP Skill/Re Skill 3,000 คน จัดตั้ง School of Innovation and Design ท าโครงสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย รองรับหลักสูตร Post Grad. ยกระดับการบริหารคุณภาพ EdPex ทุกคณะ (กลุ่ม 1-2-3) จัดตั้ง RMUTT ACADEMY Up-Skill/Re-Skill อาจารย์ บุคลากร GOAL And Objective วิชาการ
 67. 67 QS 4 STAR ภายใน 1 ปี  QS 5

  STAR ภายใน 3 ปี วิเคราะห์ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ทุกหน่วยงาน ปรับระบบ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งสูงขึ้น ปรับข้อบังคับเฉพาะให้ทุกคณะ ส านัก สามารถบริหารได้คล่องตัว ปรับภารกิจหน่วยงานสนับสนุน ให้ตอบสนอง คุณค่า จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาราชมงคลธัญบุรี GOAL And Objective บริหาร
 68. 68 เงินสะสมเพิ่มขึ้น >100 ล้านบาท ทุกปี สัดส่วน งบประมาณ :ลงทะเบียน :รายได้ 40%:30%:30%

  ลดค่าการใช้พลังงาน 20% ตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล ้า :สร้างโอกาสและความเสมอภาค จัดทุนการศึกษา 5% จากเงินรายได้ GOAL And Objective การเงิน งบประมาณ
 69. 69 รายรับงานบริการวิชาการ วิจัย >1,000 ล้านบาท จัดตั้ง School of Entrepreneurs เพื่อและสร้างพัฒนา

  ผปก. พัฒนา RMUTT SHOP เป็น Social Enterprise ร้านค้าในมหาวิทยาลัย ใช้วัตถุดิบจากชุมชนและผู้ประกอบการเครือข่าย ปรับบทบาท ยกระดับ ศูนย์ปฏิบัติการ COE GOAL And Objective บริการวิชาการ
 70. 70 ระบบประเมินแบบท้าทาย ,Talent Pool ส่งประเมินโดยหน่วยงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานราชการ ปรับสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3

  ปี ประเมิน เลื่อนเงินเดือน สนับสนุนให้บุตรเข้าเรียน ร.ร.สาธิตฯ (ทุน+สวัสดิการผ่อนช าระ) สนับสนุนให้บุคลากร มีบ้าน เพื่อความมั่นคง และความสุข GOAL And Objective บุคลากร สวัสดิการ
 71. 71 RMUTT GO Together เตรียมแผนและควำมพร้อม มหำวิทยำลัย สนับสนุน Implement ก ำกับติดตำม

  พัฒนำ ยกระดับ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ พัฒนำต่อเนื่อง 01 02 03
 72. 72 ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ (KEY SUCCESS FACTOR) 72 มุ่งมั่น ควำมร่วมมือ ติดตำม

  ก ำกับ แก้ปัญหำ กำรป้องกัน อดทน เวลำที่เหมำะสม เทคโนโลยี บุคลำกร นักศึกษำ ลงมือท ำ นโยบำย หน่วยงำน กำรบริหำร
 73. 73 กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน (Sustainable Development) 73 Literacy ICT Training Learning Plan

  Strategy Service Culture Innovative Knowledge Human Skill Technology Social Politic
 74. 74 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 74 T : Trust (เชื่อถือ ไว้วำงใจ ให้เกียรติกัน) E

  : Enhance (สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ) A : Agility (คล่องตัว ทันสมัย ทันกำรเปลี่ยนแปลง) M : Mobility (พร้อมท ำงำนในทุกสถำนกำรณ์)
 75. 75 Teamwork makes a DreamWorks ที่มา :John C. MaxWell

 76. 76