Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JimdoでSPAを構築してみた #hoiroLT

JimdoでSPAを構築してみた #hoiroLT

第四回帰ってきたhojiroLTで行ったLTのスライドです。 #hojiroLT
https://github.com/potato4d/vue-spa-on-jimdo

A54b31d4ebbce222dff88a5c42bac033?s=128

Potato4d(Hanatani Takuma)

February 20, 2017
Tweet

Transcript

 1. JimdoͰSPAΛߏஙͯ͠Έͨ 2017/02/18 Potato4d(TAKUMA Hanatani) #hojiroLT

 2. ࣗݾ঺հ

 3. ࣗݾ঺հ • Potato4d • 18ࡀ • JavaScript΍ͬͯ·͢ • य़͔Βpixiv •

  ϒϩάΛॻ͘ͱͱͯ΋Α͘Ԍ্͢Δ
 4. ຊ୊

 5. ಥવͰ͕͢օ͞Μʂ

 6. JimdoΛ͝ଘ஌Ͱ͢ ͔ʁ

 7. None
 8. ͍͢͝ϗʔϜϖʔδϏ ϧμʔ

 9. None
 10. ڧ͍ςϯϓϨʔτ

 11. None
 12. ͸΍͘࡞ΕΔʂʂʂ

 13. ͕ɺ

 14. ػೳෆ଍……

 15. ػೳΛ૿΍ͦ͏

 16. Ͳ͏΍ͬͯʁ

 17. ؾ߹ͰJavaScriptΛΰϦΰϦ

 18. None
 19. ͍͍ײ͡ʹ͢Δ

 20. https:// potato4d.jimdo.com

 21. 3ͭͷखॱ

 22. 1. டংΛյ͢

 23. ฤूͰ͖Δ΍ͭΛ୳͢

 24. None
 25. ফͤΔύʔπΛফ͢

 26. None
 27. ͍͍ͩͨফ͢

 28. None
 29. KDDIͷϩΰ͕अຐ

 30. ༨നͰ௥͍΍Δ

 31. None
 32. 5,000px͙Β͍

 33. None
 34. ਅͬനͳWebαΠτ ׬੒

 35. ΧελϚΠζੑൈ܈ʂ

 36. 2.JSΛͿͪࠐΉ

 37. Jimdo

 38. ಠࣗϨΠΞ΢τ

 39. ೚ҙͷHTMLΛ௥ՃՄೳ

 40. None
 41. ͜ΕΛ։͍ͯ

 42. None
 43. None
 44. JSͰߋʹJimdoཁૉΛ ফ͢

 45. None
 46. None
 47. None
 48. શ෦ফ͑Δ

 49. None
 50. ফ͑ͨ

 51. 3.SPAΛ࡞Δ

 52. SPAͱ͸ γϯάϧϖʔδWebΞϓϦέʔγϣϯʢSPAʣ͸ɺ࠷ۙ ஫໨ΛूΊ͍ͯΔWebΞϓϦέʔγϣϯͷΞʔΩςΫ νϟͰ͢ɻSPA͸ɺϢʔβ͕ΞϓϦέʔγϣϯΛ࢖ͬͯ ͍ΔؒɺWebϖʔδશମΛϩʔυ͢Δ͜ͱ͕ͳ͘ɺϨε ϙϯε͕ߴ଎ͰUI/UXʹ༏Ε͍ͯΔͱ͍͏ར఺Λ࣋ͬͯ ͍·͢ɻ͔ͭͯ͸JavaΞϓϨοτ΍Flashͱ͍ͬͨWeb ϒϥ΢βͷϓϥάΠϯʹґଘ͢Δඞཁ͕͋Γ·͕ͨ͠ɺ ۙ೥Ͱ͸JavaScriptΛ࢖ͬͨSPA͕ݱ࣮తʹͳ͖͍ͬͯͯ ·͢ɻJavaScriptϕʔεͷͨΊɺطଘͷWeb։ൃεΩϧ

  https://www.oreilly.co.jp/books/9784873116730/
 53. JSͰϖʔδભҠ͔Β σʔλͷॴ࣋·Ͱશ෦ ΍Δ

 54. WebΞϓϦέʔγϣ ϯ͕࡞ΕΔʂʂʂ

 55. None
 56. None
 57. ׬੒ʂ

 58. None
 59. ϦΞϧλΠϜ௨৴ͱ͔ ΋Ͱ͖Δ

 60. None
 61. ͍͍Ͷ͕૿͑Δ

 62. None
 63. ݁Ռ

 64. Jimdo͸ WebΞϓϦέʔ γϣϯ΋࡞ΕΔʂ

 65. None
 66. Jimdo͸512KB ·ͰͷWebΞϓ Ϧέʔγϣϯͳ Β࡞ΕΔʂ

 67. Jimdo͍͢͝ʂ

 68. ͓ΘΓ

 69. ࠷ޙʹ

 70. None
 71. None
 72. None
 73. ໷ߦόεͰ2000ԁͰ ͜ΕΔ͔Βؔ੢͖ͯ