Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Обектно-ориентирано програмиране

Обектно-ориентирано програмиране

История и принципи на обектно-ориентираното програмиране. Гост-лектор: Сава Чанков

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Обектно-ориентирано
  програмиране
  История и принципи

  View full-size slide

 2. • Кратка история на обектно-ориентиентирания
  подход в програмирането
  • За произхода на Ruby
  • Обектно-ориентираният дизайн – красива теория,

  не толкова красива практика
  Днес

  View full-size slide

 3. Откъде започва всичко?

  View full-size slide

 4. Оле-Йохан Дал Кристен Нигаард
  Simula

  View full-size slide

 5. Simula
  Begin
  Class Glyph;
  Virtual: Procedure print Is Procedure print;
  Begin
  End;
  Glyph Class Char (c);
  Character c;
  Begin
  Procedure print;
  OutChar(c);
  End;
  Glyph Class Line (elements);
  Ref (Glyph) Array elements;
  Begin
  Procedure print;
  Begin
  Integer i;
  For i:= 1 Step 1 Until UpperBound (elements, 1) Do
  elements (i).print;
  OutImage;
  End;
  End;
  Ref (Glyph) rg;
  Ref (Glyph) Array rgs (1 : 4);
  ! Main program;
  rgs (1):- New Char ('A');
  rgs (2):- New Char ('b');
  rgs (3):- New Char ('b');
  rgs (4):- New Char ('a');
  rg:- New Line (rgs);
  rg.print;
  End;

  View full-size slide

 6. Алън Кeй
  Smalltalk

  View full-size slide

 7. Smalltalk
  |myArray myOperation|
  myArray := #('A' 'b' 'b' 'a').
  myOperation := [:each |
  Transcript show: each.
  Transcript cr.
  ].
  myArray do: myOperation.

  View full-size slide

 8. • Всичко е обект
  • Обектите комуникират по между си изпращайки
  си съобщения
  • Обектите комуникират използвайки само
  дефинирани външни интерфейси – не знаят нищо
  за вътрешното устройство на колегите си
  Основни принципи

  View full-size slide

 9. • Всичко е обект
  Основни принципи

  View full-size slide

 10. • Обектите комуникират по между си изпращайки
  си съобщения
  Основни принципи

  View full-size slide

 11. • Обектите комуникират използвайки само
  дефинирани външни интерфейси – не знаят нищо
  за вътрешното устройство на колегите си
  Основни принципи

  View full-size slide

 12. Perl
  Лари Уол

  View full-size slide

 13. Perl
  #!/usr/bin/perl -T
  use 5.010;
  use CGI;
  use strict;
  use warnings;
  my $q = CGI->new();
  say $q->header(), $q->start_html();
  say "Parameters";
  for my $param ($q->param()) {
  my $safe_param = $q->escapeHTML($param);
  say "$safe_param: ";
  for my $value ($q->param($param)) {
  say $q->escapeHTML($value);
  }
  say '';
  }
  say $q->end_html();

  View full-size slide

 14. Ruby
  Юкихиро
  Мацумото

  View full-size slide

 15. Обектно-ориентиран
  дизайн: теория

  View full-size slide

 16. Обектно-ориентиран
  дизайн: теория
  SOLID

  View full-size slide

 17. Обектно-ориентиран
  дизайн: теория
  S
  O
  L
  I
  D
  ingle responsibility
  pen for extension / closed for modification
  iskov substitution
  nterface segregation
  ependency inversion

  View full-size slide

 18. Обектно-ориентиран
  дизайн: практика

  View full-size slide

 19. Кристен Нигаард,
  един от създателите на Simula
  „Да програмираш означава да проумяваш“

  View full-size slide