Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Обектно-ориентирано програмиране - произход и основи

Обектно-ориентирано програмиране - произход и основи

Лекция от курса "Програмиране с Ruby", воден 2015/16 уч. година във ФМИ към СУ.

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Обектно-ориентирано
  програмиране
  Произход и основи

  View full-size slide

 2. Днес
  •История на обектно-ориентирания подход
  •Произходът на Ruby
  •Есенция на обектно-ориентирания дизайн

  View full-size slide

 3. Как започва всичко?

  View full-size slide

 4. Simula
  Оле Дал Кристен Нигаард
  Class Glyph;
  Virtual: Procedure print Is Procedure print;
  Begin
  End;
  Glyph Class Char (c);
  Character c;
  Begin
  Procedure print;
  OutChar(c);
  End;

  View full-size slide

 5. Smalltalk
  Алън Кей
  |myArray myOperation|
  myArray := #('A' 'b' 'b' 'a').
  myOperation := [:each |
  Transcript show: each.
  Transcript cr.
  ].
  myArray do: myOperation.

  View full-size slide

 6. Принципи
  •Всичко е обект
  •Обектите си комуникират със съобщения
  •Обектите не знаят какво е вътрешното
  устройство на другите обекти
  1.class #=> Fixnum
  player.play(song)
  transaction.finish
  # def finish
  # @ammendable = false
  # ...
  # end

  View full-size slide

 7. Perl
  Лари Уол
  $user = @users[0]

  View full-size slide

 8. Ruby
  Юкихиро
  Мацумото

  View full-size slide

 9. Обектно-ориентиран
  дизайн
  S
  O
  L
  I
  D
  ingle responsibility
  pen for extension
  iskov substitution
  nterface segregation
  ependency inversion
  на теория

  View full-size slide

 10. Обектно-ориентиран
  дизайн
  на практика

  View full-size slide

 11. Голямата
  тайна
  на занаята
  Проблемите не се решават с код на Java, C++ или
  Ruby, а със специфичен за областта на проблема език,
  създаден с Java, C++ или Ruby, на който пишем код,
  който решава проблема.

  View full-size slide

 12. Днес, част 2
  • Какво научих за 3 месеца
  писане на домашни по Ruby?
  • Пишете добре дизайннат код
  • POODR by Sandy Metz
  • А вие всъщност...
  ... карате ли колело?

  View full-size slide

 13. Single
  • Желаем ли да преизползваме част
  от класа, то той няма single
  responsibility
  • Или да си поговорим за колела, а?
  • Знаете ли как работят скоростите?
  • ratio = chainring / cog.to_f
  • gear_inches = ratio * (rim + (tire *

  View full-size slide

 14. Single
  class Gear
  attr_reader :chainring, :cog, :rim, :tire
  def initialize(chainring, cog, rim, tire)
  @chainring = chainring
  @cog = cog
  @rim = rim
  @tire = tire
  end
  def ratio
  chainring / cog.to_f # добра практика е да използваме accessor методи
  end
  def gear_inches
  ratio * (rim + (tire * 2))
  end
  end
  • На какви съобщения отговаря
  Gear?
  • А как бихме го описали в едно
  изречение? Изречението съдържа

  View full-size slide

 15. Да си многознайко
  class ObscuringReferences
  attr_reader :data
  def initialize(data)
  @data = data
  end
  def diameters
  #diameter знае, че 0 е rim, 1 е tire
  data.collect {|cell|
  cell[0] + (cell[1] * 2)}
  end
  end
  @data = [[622, 20], [622, 23], [559, 30], [559, 40]] # Списък от списъци
  • diameters знае твърде много!

  View full-size slide

 16. По-простичък = по-
  class RevealingReferences
  attr_reader :wheels
  def initialize(data)
  @wheels = wheelify(data)
  end
  def diameters
  wheels.collect {|wheel|
  wheel.rim + (wheel.tire * 2)}
  end
  Wheel = Struct.new(:rim, :tire) # всеки може да праща rim/tire на wheel
  def wheelify(data)
  data.collect {|cell|
  Wheel.new(cell[0], cell[1])}
  end
  end
  • Всичко, което diameters знае е, че
  wheels връща enumerable
  • Ако списъкът се промени, трябва
  да променим само wheelify

  View full-size slide

 17. Single Responsibility…
  def diameters
  wheels.collect {|wheel|
  wheel.rim + (wheel.tire * 2)}
  еnd
  def diameters # първо итерираме
  wheels.collect {|wheel| diameter(wheel)}
  еnd
  def diameter(wheel) # после калкулираме за едно колело
  wheel.rim + (wheel.tire * 2)
  end
  • Как да опишем diameters с едно
  изречение?
  • Трябва ли ни да намираме
  диаметър на точно едно колело?

  View full-size slide

 18. Зависимости
  • Обект зависи от друг обект, ако
  промяната на един обект налага
  промяната на друг
  • Ако няколко обекта са силно
  зависими, те работят като цяло и
  не могат да бъдат преизползвани
  поотделно

  View full-size slide

 19. Зависимости и duck
  class Gear
  attr_reader :chainring, :cog, :rim, :tire
  def initialize(chainring, cog, rim, tire)
  @chainring = chainring
  @cog = cog
  @rim = rim
  @tire = tire
  end
  def gear_inches
  ratio * Wheel.new(rim, tire).diameter
  end
  # ...
  end
  Gear.new(52, 11, 26, 1.5).gear_inches
  • Gear знае за съществуването на
  Wheel, какви проблеми може да
  възникнат?
  class Gear
  attr_reader :chainring, :cog, :wheel
  def initialize(chainring, cog, wheel)
  @chainring = chainring
  @cog = cog
  @wheel = wheel
  end
  def gear_inches
  ratio * wheel.diameter
  end
  # ...
  end
  # Gear очаква „патка“, която знае'diameter'
  Gear.new(52,11,Wheel.new(26,1.5)).gear_inches

  View full-size slide

 20. Изолиране на
  class Gear
  attr_reader :chainring, :cog, :rim,
  :tire, :wheel
  def initialize(chainring, cog, rim, tire)
  @chainring = chainring
  @cog = cog
  @wheel = Wheel.new(rim, tire)
  end
  def gear_inches
  ratio * wheel.diameter
  end
  # ...
  • Два начина за изолиране на
  зависимости
  class Gear
  attr_reader :chainring, :cog, :rim,
  :tire, :wheel
  def initialize(chainring, cog, rim, tire)
  @chainring = chainring
  @cog = cog
  @rim = rim
  @tire = tire
  end
  def gear_inches
  ratio * wheel.diameter
  end
  def wheel
  @wheel ||= Wheel.new(rim, tire)
  end
  # ...

  View full-size slide

 21. Изолиране на външни
  def gear_inches
  #... Няколко реда сложна математика
  foo = some_intermediate_result *
  wheel.diameter
  #... Още редове сложна математика
  end
  • Външни съобщения – такива
  изпратени на друг (не на self)
  def gear_inches
  #... Няколко реда сложна математика
  foo = some_intermediate_result * diameter
  #... Още редове сложна математика
  end
  #...
  def diameter
  wheel.diameter
  end

  View full-size slide

 22. Патешки истории
  • Патиците са обекти, дефинирани от
  поведеното си, а не от класа си
  • Ако един обект знае типа на друг, то
  знае и на какви съобщения може да
  отговори
  • Не е важно какъв е един обект, а какво
  прави

  View full-size slide

 23. Хипотетичен пример
  • Имаме компания, която прави планински
  и градски обиколки с колела
  • Всяка обиколка следва определен
  маршрут, който има определена
  сложност
  • Клиентите могат да наемат колело за
  съответната обиколка
  • Колелата, запазени за всяка обиколка,
  трябва да са проверени и подготвени
  преди обиколката (напомпани гуми,
  проверени спирачки, скорости, и т.н.). За

  View full-size slide

 24. Хипотетичен код
  class Trip
  attr_reader :bicycles, :customers, :vehicle
  # аргументът 'mechanic' може да бъде от всякакъв клас
  def prepare(mechanic)
  mechanic.prepare_bicycles(bicycles)
  end
  # ...
  end
  # ако подадем инстанция на класа долу, ще работи
  class Mechanic
  def prepare_bicycles(bicycles)
  bicycles.each {|bicycle| prepare_bicycle(bicycle)}
  end
  def prepare_bicycle(bicycle)
  #...
  end
  end
  • prepare метода няма експлицитна
  зависимост от класа механик
  • Да си представим, обаче, че
  нещата станат малко по-сложни

  View full-size slide

 25. Хипотетично усложнение
  • Освен механик, вече имаме нужда от
  координатор и шофьор
  • Координаторът осигурява необходимите
  неща за трипа, например храна, вода,
  нощувки и т.н.
  • Шофьорът трябва да се движи близо до
  основната група, отговорен е за багажа и
  е важен при инциденти
  • Всеки от тримата трябва да се подготви
  преди обиколката

  View full-size slide

 26. Хипотетично усложнен
  # Подготвянето на трипа става по-сложно
  class Trip
  attr_reader :bicycles, :customers, :vehicle
  def prepare(preparers)
  preparers.each do |preparer|
  case preparer
  when Mechanic
  preparer.prepare_bicycles(bicycles)
  when TripCoordinator
  preparer.buy_food(customers)
  when Driver
  preparer.gas_up(vehicle)
  preparer.fill_water_tank(vehicle)
  end
  end
  end
  end
  • Какви проблеми виждате?
  • Трябва ни конкретен клас за
  конкретно съобщение с конкретен
  аргумент
  • А ако се в бъдеще ни трябват още
  # когато вкараме TripCoordinator и Driver
  class TripCoordinator
  def buy_food(customers)
  # ...
  end
  end
  class Driver
  def gas_up(vehicle)
  #...
  end
  def fill_water_tank(vehicle)
  #...
  end
  end

  View full-size slide

 27. Да намерим патките
  • #prepare методът на Trip има само една
  цел, трябва да подготви обиколката
  • Трябва да се абстрахираме от знанието
  ни за класовете и техните методи
  • Аргументите на prepare могат да си
  вършат работата, ако #prepare им вярва
  повече

  View full-size slide

 28. Хипотетично опростен
  # Подготвянето на трипа става по-лесно
  class Trip
  attr_reader :bicycles, :customers, :vehicle
  def prepare(preparers)
  preparers.each {|preparer|
  preparer.prepare_trip(self)}
  end
  end
  # когато всеки подготвител е „патка“
  # която отговаря на 'prepare_trip'
  class Mechanic
  def prepare_trip(trip)
  trip.bicycles.each {|bicycle|
  prepare_bicycle(bicycle)}
  # ...
  end
  class TripCoordinator
  def prepare_trip(trip)
  buy_food(trip.customers)
  end
  # ...
  end
  class Driver
  def prepare_trip(trip)
  vehicle = trip.vehicle
  gas_up(vehicle)
  fill_water_tank(vehicle)
  end
  # ...
  end

  View full-size slide

 29. Къде се крият патките
  if preparer.kind_of?(Mechanic)
  preparer.prepare_bicycles(bicycle)
  elsif preparer.kind_of?(TripCoordinator)
  preparer.buy_food(customers)
  elsif preparer.kind_of?(Driver)
  preparer.gas_up(vehicle)
  preparer.fill_water_tank(vehicle)
  end
  Патките се крият от хората с колела,
  търсете ги там, където има:
  • case, който switch-ва в зависимост от
  клас
  • kind_of? или is_a?
  if preparer.responds_to?(:prepare_bicycles)
  preparer.prepare_bicycles(bicycle)
  elsif preparer.responds_to?(:buy_food)
  preparer.buy_food(customers)
  elsif preparer.responds_to?(:gas_up)
  preparer.gas_up(vehicle)
  preparer.fill_water_tank(vehicle)
  end

  View full-size slide

 30. Бележки някакви
  • Кода от лекцията е тук
  • Карайте колело (:
  • Край.

  View full-size slide