Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オンプレミスJenkinsをやっと葬り去った話 / jenkins_kill

オンプレミスJenkinsをやっと葬り去った話 / jenkins_kill

6f36ff3943be908c5d2259f4aef09ea6?s=128

Jun Watanabe

April 21, 2016
Tweet

Transcript

 1. ΦϯϓϨϛεJenkins Λ΍ͬͱ૴Γڈͬͨ࿩ 2016/04/21 PHPBLT#4 Jun Watanabe

 2. Jun Watanabe @rela1470 • ΃ͪͺʔ6೥໨ • ORATTA, Inc Chief Engineer

  • http://rela.red/
 3. ݁࿦

 4. JenkinsΛcircleciʹ͠·ͨ͠!

 5. ͛͢ʔΑ͘ฉ͘࿩

 6. ৭ʑͭ·͍ͮͨΓ ؤுͬͨͷͰ ۪ஒΒ͍ͤͯͩ͘͞

 7. ෩࿊෦(ࣾ಺੍౓) िʹ3࣌ؒձٞࣨʹ࿜ͬͯ ͻͨ͢Βۀ຿վળɾٕज़ௐࠪ ORATTA Frontier TechͷଏশΒ͍͠

 8. ࠓ೥2݄͔Β CIվળΛ ΍ͬͯ·ͨ͠

 9. ͍··Ͱͷվળ

 10. ͓ͬ͞Μͷإ͕ݏ

 11. ঁମԽͰ ղܾ ࣗࣾͷσβΠφʔ͞Μʹॻ͍ͯ΋Β͍·ͨ͠ʘ(^o^)ʗ

 12. σβΠϯ͕ ݹष͍

 13. http://aarjithn.github.io/jenkins-neo-theme/

 14. ͦΕͰ΋ཷ·Δ Jenkinsͷ໰୊఺

 15. ҡ࣋͢ΔͨΊͷ ίετ͕ߴ͍

 16. खಈͰͷόʔδϣϯΞοϓ

 17. ϓϥάΠϯ45ݸ

 18. PHP΍PEARͷ ϓϩμΫτࠩ෼

 19. circleciಋೖͰ Ͳ͏΍ͬͯղܾ͔ͨ͠

 20. PEAR໰୊

 21. Composerಋೖ

 22. άάΔͱग़ͯ͘Δ΍ͭ { "require": { "pear-pear.php.net/PEAR" : "*", "pear-pear.php.net/log" : "*",

  "pear-pear.php.net/http_request2" : "*" }, "repositories": [ { "type": "pear", "url": "http://pear.php.net" } ] }
 23. 2016/03/03

 24. 2016/03/10

 25. ಈ͔ͳ͘ ͳͬͯͨ…

 26. 2016/3/4 ϦϦʔε composer 1.0.0-beta1 ࢓༷มߋ http௨৴NG͕ σϑΥϧτઃఆʹ

 27. Composerා͍

 28. ౰࣌͸ղܾࡦ͕ Θ͔Βͳ͔ͬͨ

 29. ͖ͬ͞QiitaͰݟ͚ͭ·ͨ͠ http://qiita.com/shinkuFencer/items/00c6cdbc0d0e0e081e38

 30. httpΛڐͯ͠΋Β͏ { "config": { "secure-http": false }, "require": { "pear-pear.php.net/PEAR"

  : "*", "pear-pear.php.net/log" : "*", "pear-pear.php.net/http_request2" : "*" }, "repositories": [ { "type": "pear", "url": "http://pear.php.net" } ] }
 31. ࠓճ͸Ͳ͏͔ͨ͠

 32. Packagist

 33. Packagistʹ͋Δ΍ͭΛ࢖͏ { "require": { "pear/pear": "dev-master", "pear/log": "*@stable", "pear/http_request2": "v2.3.0"

  }, "require-dev": { "phpunit/phpunit": "4.8.23", } }
 34. Θ͟Θ͟ΦϓγϣϯͰηΩϡ ϦςΟऑΊͳͯ͘ྑ͍ ΠϚυΩͬΆ͍

 35. PackagistͰ ࣮૷ͯ͠ ྑ͔ͬͨ

 36. ྑ͔ͬͨ…

 37. PHPͷόʔδϣϯ

 38. 7.0.4 / 7.0.0RC7 / 5.6.14 / 5.6.5 / 5.6.2 /

  5.5.21 / 5.5.16 / 5.5.15 / 5.5.11 / 5.5.9 / 5.5.8 / 5.5.7 / 5.5.3 / 5.5.2 / 5.5.0 / 5.4.37 / 5.4.21 / 5.4.19 / 5.4.18 / 5.4.15 / 5.4.14 / 5.4.13 / 5.4.12 / 5.4.11 / 5.4.10 / 5.4.9 / 5.4.8 / 5.4.7 / 5.4.6 / 5.4.5 / 5.4.4 / 5.3.25 / 5.3.20 / 5.3.10 / 5.3.3
 39. circle.ymlͰόʔδϣϯࢦఆ machine: php: version: 5.5.21

 40. gitͷ഑ஔ

 41. 1ϓϩδΣΫτ 5ͭ͘Β͍ͷgitʹ ෼͔Ε͍ͯΔ

 42. ϓϩδΣΫτͷgit഑ஔྫ multi [multi.git] //ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ !system ɹ"addon ɹ#ɹ!asuka [asuka.git] //ϓϩδΣΫτຖͷಠ࣮ࣗ૷ιʔε ɹ#ɹɹ"master

  [asuka-master.git]ɹ//ΞΠςϜ౳ͷϚελʔઃఆ ɹ#ɹɹ!web [asuka-web.git]ɹ//ը૾΍Ի੠౳ ɹ!lib[lib.git] //ࣗࣾϥΠϒϥϦ
 43. αϒϞδϡʔϧԽ ͨ͠

 44. αϒϞδϡʔϧԽ ͔ͨͬͨ͠

 45. ෺ཧͰԥͬͨ (circle.yml)

 46. git cloneͯ͠ ࣗ෼Ͱ഑ஔ͠ͳ͓͢ checkout: post: - "mkdir -p /tmp/yaml" -

  "git clone -b ${CIRCLE_BRANCH} git@github.com:oratta-inc/multi.git / home/ubuntu/multi" - "git clone -b ${CIRCLE_BRANCH} git@github.com:oratta-inc/lib.git /home/ ubuntu/multi/system/lib" - "mkdir /home/ubuntu/multi/system/addon" test: pre: - "cp -a /home/ubuntu/${CIRCLE_PROJECT_REPONAME}/ /home/ubuntu/multi/ system/addon/${CIRCLE_PROJECT_REPONAME}” - "git clone -b ${CIRCLE_BRANCH} git@github.com:oratta-inc/asuka- master.git /home/ubuntu/multi/system/addon/asuka/master” override: - "phpunit -c /home/ubuntu/multi/system/addon/${CIRCLE_PROJECT_REPONAME}/ phpunit.xml -d memory_limit=512M"
 47. ຖճ1͔Β git clone

 48. None
 49. 13ඵ͘Β͍

 50. GitHub͸ҙ֎ͱૣ͍

 51. ΩϟογϡʹೖΕͯ ϦετΞΛࢼͨ͠Β ٯʹ஗͘ͳͬͨ

 52. ϏϧυνΣΠϯ

 53. ϓϩδΣΫτͷgit഑ஔྫ multi [multi.git] //ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ !system ɹ"addon ɹ#ɹ!asuka [asuka.git] //ϓϩδΣΫτຖͷಠ࣮ࣗ૷ιʔε ɹ#ɹɹ"master

  [asuka-master.git]ɹ//ΞΠςϜ౳ͷϚελʔઃఆ ɹ#ɹɹ!web [asuka-web.git]ɹ//ը૾΍Ի੠౳ ɹ!lib[lib.git] //ࣗࣾϥΠϒϥϦ
 54. ্ҐͷGit͕ߋ৽͞Εͨ৔߹ શϓϩδΣΫτͷςετΛ ૸Β͍ͤͨ

 55. ෺ཧͰԥͬͨ (circle.yml)

 56. ςετʹ੒ޭͨ͠Β ؔ࿈͢ΔϓϩδΣΫτΛAPIܦ༝Ͱ࣮ߦ deployment: develop: branch: develop commands: - curl -X

  POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/rave/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/chloris/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/dark/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/bleach/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/asuka/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/sengoku/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN - curl -X POST https://circleci.com/api/v1/project/oratta-inc/aqua/ tree/develop?circle-token=$CHAIN_PROJECT_TOKEN
 57. None
 58. ແྉϓϥϯͩͱ 1ίϯςφͷΈ

 59. ஗͍

 60. ۚͰԥΔ?

 61. Slack࿈ܞ

 62. PHPͰಠ࣮ࣗ૷

 63. σϑΥϧτͰ࿈ܞػೳ͋Γ

 64. ෭࢈෺

 65. composerಋೖͰ ϩʔΧϧ؀ڥ͕౷Ұग़དྷͨ

 66. PhpStormͰΧόϨοδͱ͔

 67. ·ͱΊ

 68. ϨΨγʔγεςϜͰ΋ ෺ཧ(circle.yml)Ͱ ͳΜͱ͔ͳΔ

 69. Composerා͍