Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

副業を通して振り返ってみる

adachin0817
January 30, 2020

 副業を通して振り返ってみる

エンジニア副業Night 〜キャリアと年収アップのリアル〜
https://findy.connpass.com/event/160722/

adachin0817

January 30, 2020
Tweet

More Decks by adachin0817

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ෭ۀΛ௨ͯ͠ৼΓฦͬͯΈΔ
  ΤϯδχΞ෭ۀNight ʙΩϟϦΞͱ೥ऩΞοϓͷϦΞϧʙ

  @adachin0817

  View full-size slide

 2. ΞδΣϯμ
  • ࣗݾ঺հ


  • ෭ۀΛ࢝Ί͖͔͚ͨͬ


  • ͲΜͳ෭ۀΛʁ


  • ࢲ͕ײͨ͡෭ۀͷϝϦοτɺσϝϦοτ


  • ෭ۀͰؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ


  • ·ͱΊ

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • Lancers SRE 2018~


  • ҆ୡ ྋ/@adachin0817


  • RVIRUS0817


  • blog.adachin.me


  • wiki.adachin.me


  • OSS :


  • ࠷ۙ͸Fargate΍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 4. ෭ۀΛ࢝Ί͖͔͚ͨͬ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠ಇ͖ํʹෆຬ͕͋ͬͨ


  • ͦ΋ͦ΋Ҏલ͔Βαʔόʔؔ࿈ͷґཔ͕དྷ͍͕ͯͨஅ͍ͬͯͨ


  • ฐࣾ͸ಇ͖ํվֵΛ࡞͍ͬͯΔ


  • αʔϏεΛఏڙ͢Δଆ͕ͩࣗ෼΋ಇ͖ํվֵʹΞΫγϣϯΛʂ


  • ·ͣ͸ϥϯαʔζ͔Βগͣͭ࢝͠ΊͯΈͨ

  View full-size slide

 5. ͲΜͳ෭ۀΛʁ
  • ϥϯαʔζ


  • αʔόʔΠϯϑϥอक


  • MENTA(ϥϯΩϯά11Ґ)


  • ϒϩάͰͷ޿ࠂඅ

  View full-size slide

 6. ࢲ͕ײͨ͡෭ۀͷϝϦοτ/σϝϦοτ
  • ຊۀͰഓͬͨεΩϧΛ෭ۀͰ׆͔ͤΔ


  • ෭ۀͰഓͬͨεΩϧΛຊۀͰ׆͔ͤΔ


  • ਓ຺͕૿͑ͯ΍Γ͕͍͕͋Δ


  • ݸͷϒϥϯσΟϯά্͕͕Δ


  • Շͱඒຯ͍͠͝͸ΜΛ৯΂ʹ͍͚Δ
  • ௐࢠʹ৐ͬͯ͠·͏


  • ຊۀதʹ෭ۀͷ͜ͱΛߟ͑ͯ͠·͏


  • ౔೔΋෭ۀ


  • ϓϥΠϕʔτ͸Ͳ͜΁ʁ


  • ϒϩά,OSS,৽ٕज़ݕূΛ͢Δ͕࣌ؒݮͬͨ


  ϝϦοτ σϝϦοτ

  View full-size slide

 7. ෭ۀͰؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ
  • 1೔ͷ࣌ؒΛେ੾ʹ(ϝϦϋϦΛ͚ͭΔ)


  • 1࣌ؒ͸ࣗ෼ͷ޷͖ͳ͜ͱΛ΍Δ(ϒϩάॻ͍ͨΓ)


  • ຊۀʹूதͯ͠ఆ࣌ʹͳͬͨΒ͙͢෭ۀ


  • ࣗ෼ͷεΩϧʹݟ߹ͬͨ෭ۀΛબͿ


  • ૬खͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΓ·͘Δ

  View full-size slide

 8. ·ͱΊ
  • ෭ۀ͸࣌ؒͷ࢖͍ํΛߟ͑ͯऔΓ૊΋͏!!


  • Ͱ͖Δ͜ͱͰ͸ͳ͘΍Γ͍ͨ࢓ࣄΛ΍Δ!!


  • ·ͣ͸ϥϯαʔζ͔Β࢝ΊΑ͏!!


  • Ұॹʹಇ͖ํվֵΛ࡞Γ্͛Α͏!!

  View full-size slide