Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

プラットホーム型について ~Kotlinだって間違えるとnullでハマるよ!~

プラットホーム型について ~Kotlinだって間違えるとnullでハマるよ!~

2017/07/24

『2017年7月定例会「Kotlin & Android Studio 3.0」』

の発表資料です

RyotaMurohoshi

July 24, 2017
Tweet

More Decks by RyotaMurohoshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϓϥοτϗʔϜܕʹ͍ͭͯ
  ~Kotlinͩͬͯؒҧ͑ΔͱnullͰϋϚΔΑʂ~
  @RyotaMurohoshi
  2017/07/24ʮKotlin-&-Android-Studio-3.0ʯ

  View Slide

 2. Kotlinͷ͍͍ͱ͜Ζͱ͍͑͹
  ԿΛࢥ͍ු͔΂·͔͢ʁ

  View Slide

 3. ίʔυ͕؆ܿʹॻ͚Δͱ͜Ζʁ

  View Slide

 4. Javaͱͷ਌࿨ੑʁ

  View Slide

 5. nullΛ͍͍ײ͡ʹѻ͑Δͱ͜Ζʁ

  View Slide

 6. KotlinͷެࣜυΩϡϝϯτʹ͸
  ͜Μͳϖʔδ΋͋Γ·͢Ͷ

  View Slide

 7. Null$Safety
  h"ps:/
  /kotlinlang.org/docs/reference/null6safety.html

  View Slide

 8. ɹͱɾ͜ɾΖɾͰ

  View Slide

 9. KotlinͩͬͨΒ
  NullPointerExcep/on
  ͕ى͖ͳ͍

  View Slide

 10. ͬͯࢥ͍ͬͯ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 11. KotlinͰ΋
  NullPointerExcep/on
  ى͖·͢

  View Slide

 12. KotlinͰ΋
  NullPointerExcep/on
  ى͖·͢ʂʂʂ

  View Slide

 13. ͚ΕͲKotlin͕ѱ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͘
  ࢖͍ํ͕ؒҧ͍ͬͯΔͷͰ͢

  View Slide

 14. • ࠷ۙKotlinΛ৮Γ࢝Ίͨ
  • Googleͷൃද͔ΒKotlinʹڵຯΛ࣋ͬͯ৮Γ࢝Ίͨ
  • ڈ೥͋ͨΓ͔ΒͳΜͱͳ͘Kotlinؾʹͳͬͯ৮Γ࢝Ίͨ
  ࠓ೔͸͜ͷΑ͏ͳํʹ޲͚ͯ

  View Slide

 15. Android+Kotlin΍Δ্Ͱ
  Ͳ͏ͯ͠΋஌͓͍͍͖͍ͬͯͯͨͩͨɺ

  View Slide

 16. KotlinͱnullͱϓϥοτϗʔϜʹ͍ͭͯ
  ൃද͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

  View Slide

 17. ͜Ε͔Β͓࿩͢Δ͜ͱ͸
  Kotlinͷ͍͚ͯΔݴޠػೳͰ΋
  Android+Kotlinͷ͍͚ͯΔϊ΢ϋ΢Ͱ΋͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 18. ͚ΕͲɺ͜Ε͔Β͓࿩͢Δ͜ͱΛཧղ͢Ε͹
  όάΛੜΜͰ͠·͏͜ͱΛආ͚ΒΕΔ͔΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 19. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 20. • @RyotaMurohoshi
  • ΉΖ΄͠
  • Kotlinॿ૸ಡຊʹࢀՃ
  • ͔Θ͍͍Kotlinͱ͔Sansan༷ͷษڧձͰLT

  View Slide

 21. Kotlinͱͷग़ձ͍͸
  @ngsw_taro͞Μͷ͋ΔΠϕϯτͰͷ
  Kotlinͱnullʹؔ͢ΔLTͰͨ͠

  View Slide

 22. Kotlinͱnull
  جຊͷ͓͞Β͍

  View Slide

 23. Stringܕʹnull͸୅ೖͰ͖ͳ͍
  // ίϯύΠϧΤϥʔ
  val str: String = null

  View Slide

 24. String?ܕͳΒ͹null͸୅ೖͰ͖Δ
  // OK
  val str: String? = null

  View Slide

 25. String΋͘͠͸nullΛฦ͢readMessage
  ฦ஋ܕ͸ʮString?ʯܕʹ͢Δ
  fun readMessage(): String? {
  // จࣈྻϦςϥϧΛฦ͔͢΋
  // nullΛฦ͔͢΋
  // ུ
  }

  View Slide

 26. String͕null͔΋͠Εͳ͍
  ͱ͍͏ͱ͖͸String?Λ
  ࢖Θͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 27. ͯ͞

  View Slide

 28. StringܕʹString?͸୅ೖͰ͖ͳ͍
  // ࣍ͷؔ਺͸
  // StringϦςϥϧΛฦ͔͢΋͠Εͳ͍͠
  // nullΛฦ͔͢΋͠Εͳ͍
  fun readMessage(): String? {
  // ུ
  }
  // ίϯύΠϧΤϥʔ
  val message: String = readMessage()

  View Slide

 29. String?ܕʹString͸୅ೖͰ͖Δ
  // ࣍ͷؔ਺͸
  // StringΛฦ͢
  fun findTag(): String {
  // ུ
  }
  // ࣍͸OK
  val tag: String? = findTag()

  View Slide

 30. nullʹ·ͭΘΔϥϯλΠϜΤϥʔΛ
  ආ͚ΔͨΊͷૉఢݴޠ࢓༷

  View Slide

 31. val message: String? = readMessage()
  // ࣍͸ίϯύΠϧΤϥʔ
  // String?ͰJavaΈ͍ͨͳॻ͖ํ͸Ͱ͖ͳ͍
  val messageLength: Int = message.length
  // ࣍͸ίϯύΠϧΤϥʔʹ͸ͳΒͳ͍͕
  // message͕nullͳΒ͹ϥϯλΠϜΤϥʔ
  val messageLength: Int = message!!.length
  // ࣍͸OK
  // messageLength͸IntܕͰͳ͘Int?ܕ
  val messageLength: Int? = message?.length

  View Slide

 32. String?ܕͰ͸JavaΈ͍ͨͳ
  ϝϯόΞΫηε͸Ͱ͖ͳ͍
  ݪଇɺʮ?.ʯΛ࢖͏
  ΋͘͠͸ϥϯλΠϜΤϥʔʹͳΔՄೳੑͷ͋Δʮ!!.ʯ

  View Slide

 33. ͳΔ΄ͲNullPointerExcep/onൃੜ͠ͳͦ͏
  • Stringܕʹnull͸୅ೖͰ͖ͳ͍
  • null͔΋͠Εͳ͍ͱ͍͏࣌͸String?
  • StringͱString?͸ผ
  • String?͸?.Ͱ

  View Slide

 34. ͚ΕͲɺ

  View Slide

 35. KotlinͰ΋
  NullPointerExcep/on
  ى͖·͢ʂ

  View Slide

 36. ͔ͨ͠ʹ
  Kotlin͚ͩͰίʔυΛॻ͘ͷͳΒ͹
  ͦ͏ͦ͏NullPointerExcep/on͸ൃੜ͠ͳ͍

  View Slide

 37. ͦ͏ɺKotlin͚ͩͰॻ͘ͳΒ

  View Slide

 38. օ͞Μࣗ਎͕ॻ͘ίʔυΛશͯ
  Kotlinʹ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͦ͏Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 39. ͦ͏͍͑͹ɺࠓ೔͸AndroidͷձͷΠϕϯτͰͨ͠Ͷ

  View Slide

 40. ͱ͜ΖͰɺօ͞ΜAndroidΞϓϦ։ൃ

  View Slide

 41. ϥΠϒϥϦ࢖͍·͢ΑͶʁ
  ϑϨʔϜϫʔΫ࢖͍·͢ΑͶʁ

  View Slide

 42. Java

  View Slide

 43. JavaʹString?ͱ͔ɺͳ͍

  View Slide

 44. JavaͷίʔυΛݺͼग़͢Օॴ
  ཁ஫ҙʂ

  View Slide

 45. ͜ΜͳJavaͷίʔυΛ
  Kotlin͔Βݺͼग़ͨ͠ΒͲ͏ͳΔͩΖ͏ʁ
  // ͜Ε͸JavaͰ͢
  public class Reader {
  public static String readNullableStringJava() {
  return null;
  }
  }

  View Slide

 46. Kotlin͔Βݺͼग़͢ͱɻɻɻ
  // ͜Ε͸ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍
  val str = Reader.readNullableStringJava()
  // ͜Ε΋ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍
  val str : String? = Reader.readNullableStringJava()
  // ஫໨ʂ͜Ε΋ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍ʂʂʂ
  val str : String = Reader.readNullableStringJava()

  View Slide

 47. શ෦OK
  ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍

  View Slide

 48. Ͱ΋ͪΐͬͱ଴͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 49. ʲ࠶ܝʳ͜ΜͳJavaͷίʔυΛ
  Kotlin͔Βݺͼग़ͨ͠ΒͲ͏ͳΔͩΖ͏ʁ
  // ͜Ε͸JavaͰ͢
  public class Reader {
  public static String readNullableStringJava() {
  return null;
  }
  }

  View Slide

 50. ʲ࠶ܝʳKotlin͔Βݺͼग़͢ͱɻɻɻ
  // ͜Ε͸ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍
  val str = Reader.readNullableStringJava()
  // ͜Ε΋ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍
  val str : String? = Reader.readNullableStringJava()
  // ஫໨ʂ͜Ε΋ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍ʂʂʂ
  val str : String = Reader.readNullableStringJava()

  View Slide

 51. nullΛString?͡Όͳͯ͘
  Stringܕͷม਺ʹ୅ೖ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 52. ΍͹͍ʂ

  View Slide

 53. KotlinͰ΋
  NullPointerExcep/on
  ى͖·͢ʂ

  View Slide

 54. ΋͏গ͠ৄ͘͠ݴ͏ͱ

  View Slide

 55. Javaͱͷڥք෦Ͱద੾ͳίʔυΛॻ͔ͳ͍ͱ
  ίϯύΠϧ͸௨Δ͚ΕͲ
  ࣮ߦ࣌ʹIllegalStateExcep,on΍NullPointerExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 56. Τϥʔ͸2ύλʔϯ

  View Slide

 57. ύλʔϯͦͷ1
  IllegalStateExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 58. Javaͷίʔυ
  public class Reader {
  public static String readNullableStringJava() {
  return null;
  }
  }
  Kotlinͷίʔυ
  // ͜ͷ୅ೖͨ͋ͨ͠ΓͰIllegalStateExceptionൃੜ
  val str : String = Reader.readNullableStringJava()

  View Slide

 59. ύλʔϯ1͸
  Java͔Β͖ͨnullΛKotlinͷStringܕͷม਺ʹ୅ೖͨ࣌͠఺Ͱ
  IllegalStateExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 60. ύλʔϯͦͷ2
  NullPointerExcep/on͕ൃੜ

  View Slide

 61. Javaͷίʔυ
  public class Reader {
  public static String readNullableStringJava() {
  return null;
  }
  }
  Kotlinͷίʔυ
  // ͜ͷ୅ೖΛͨ͋ͨ͠ΓͰ͸ϥϯλΠϜΤϥʔ͸ൃੜ͠ͳ͍
  val str = Reader.readNullableStringJava()
  // ͜͜ͰNullPointerExceptionͰࢮ͵
  val length = str.length

  View Slide

 62. ύλʔϯ2͸
  Java͔Β͖ͨnullΛKotlinͰܕΛ໌ࣔతʹએݴ͠ͳ͍ม਺ʹ୅ೖ
  ͦͯ͠ϝϯόΞΫηεͨ࣌͠఺ͰNullPointerExcep/onͰࢮ͵

  View Slide

 63. Javaͱͷڥք෦Ͱద੾ͳίʔυΛॻ͔ͳ͍ͱ
  ίϯύΠϧ͸௨Δ͚ΕͲ
  ࣮ߦ࣌ʹIllegalStateExcep,on΍NullPointerExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 64. Ͳͬͪ΋Java͔Βདྷͨnull͕ݪҼ
  JavaͷString͕KotlinͷString?͡Όͳ͍
  ͔Β͜͏͍͏͜ͱʹ

  View Slide

 65. ϙΠϯτ͸ϓϥοτϗʔϜܕʂ

  View Slide

 66. JavaͰͷࢀরܕ͸KotlinͰ͸ಛผѻ͍͞ΕΔ
  ͜Ε͕ϓϥοτϗʔϜܕ

  View Slide

 67. ϓϥοτϗʔϜܕ͸
  • IDEͱ͔ͰString!ͱ͔ͬͯද͞ΕΔ΍ͭ
  • ίʔυ্Ͱ͸ɺܕΛ໌ࣔతʹString!ͱ͸ॻ͚ͳ͍
  • String!͸Stringʹ΋String?ʹ΋୅ೖͰ͖Δ
  • ਪ࿦͞ΕͯString!ͰѻΘΕΔ৔߹͕͋Δ

  View Slide

 68. Kotlin͔ΒݟΔͱฦ஋ܕ͸
  ϓϥοτϑΥʔϜܕͷString!
  public class Reader {
  public static String readNullableStringJava() {
  return null;
  }
  }

  View Slide

 69. Kotlin͔Βݺͼग़͢ͱɻɻɻ
  // Լͷstr͸ϓϥοτϗʔϜܕͷString!
  // ͚ͲString!ͬͯ໌ࣔతʹ͸ॻ͚ͳ͍
  val str = Reader.readNullableStringJava()
  // String?ܕͷม਺ʹ୅ೖ
  val str : String? = Reader.readNullableStringJava()
  // Stringܕͷม਺ʹ୅ೖ
  val str : String = Reader.readNullableStringJava()

  View Slide

 70. • String!ܕ(໌ࣔతʹॻ͔ͣਪ࿦͞ΕΔ)
  • String?ܕ(໌ࣔతʹએݴ)
  • Stringܕ(໌ࣔతʹએݴ)
  ͦΕͧΕͷ৔߹Ͳ͏ͳΔʁ

  View Slide

 71. ͦͷ1"String!ܕ(ϓϥοτϑΥʔϜܕ)
  // Լ͸ϓϥοτϑΥʔϜܕͷString!
  val str = Reader.readNullableStringJava()
  // ίϯύΠϧΤϥʔͰͳ͍͠ɺ࣮ߦ࣌Τϥʔʹ΋ͳΒͳ͍
  println(str?.length)
  // ίϯύΠϧΤϥʔʮͰ͸ʯͳ͍͚Ͳɺ
  // ࣮ߦ࣌ʹNullPointerExceptionൃੜ
  println(str.length)

  View Slide

 72. ͦͷ2ɹString?ܕ
  // Լ͸Stringܕ
  val str: String? = Reader.readNullableStringJava()
  // OK
  println(str?.length)
  // ίϯύΠϧΤϥʔ
  println(str.length)

  View Slide

 73. ͦͷ3ɹStringܕ
  // Լ͸Stringܕ
  // ίϯύΠϧΤϥʔʹ͸ͳΒͳ͍
  // ୅ೖͨ͋ͨ͠ΓͰIllegalStateException͕ൃੜ
  val str: String = Reader.readNullableStringJava()
  // ͦΕඞཁͳ͍Αͬͯɺܯࠂ͕ग़Δ
  println(str?.length)
  // OK
  println(str.length)

  View Slide

 74. ϓϥοτϑΥʔϜܕΛ͔ͬ͠Γཧղʂ
  ಛʹܕΛ໌ࣔతʹએݴ͠ͳ͍Ͱ
  ϓϥοτϑΥʔϜܕͷ··ѻ͏৔߹ʹ஫ҙ

  View Slide

 75. Javaͱͷڥք෦Ͱద੾ͳίʔυΛॻ͔ͳ͍ͱ
  ίϯύΠϧ͸௨Δ͚ΕͲ
  ࣮ߦ࣌ʹIllegalStateExcep,on΍NullPointerExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 76. ͱΓ͋͑ͣString!ʢϓϥοτϑΥʔϜܕʣ͸ɺ
  String?Λ໌ࣔతʹએݴͨ͠ม਺Ͱड͚͓͚ͯ͹
  ϥϯλΠϜΤϥʔ͸ൃੜ͠ͳ͍

  View Slide

 77. ͱ͸͍͑

  View Slide

 78. ໌Β͔ʹnull͡Όͳ͍΋ͷ΋͋Δ
  ͍͍ͪͪString?Ͱड͚ΔͷΊΜͲ͍

  View Slide

 79. ΋͘͠͸Javaͷίʔυଆ͔Β
  String?Ͱड͚Δ͜ͱΛڧ੍͍ͨ͠

  View Slide

 80. @NotNull'ͱ'@Nullable

  View Slide

 81. Javaͷίʔυʹ@NotNullΛ͚ͭΔͱ
  KotlinͰTͱͯ͠ѻΘΕΔ
  @NotNull
  public static String readNotNull() {
  return "";
  }

  View Slide

 82. // IDE͕ɺฦΓ஋ܕ͸Stringͬͯڭ͑ͯ͘ΕΔʢString!Ͱ͸ͳ͍ʣ
  val str = Reader.readNotNull()
  // ͜Ε΋OK
  val str : String = Reader.readNotNull()
  // ࣮͸ɺ͜Ε΋OK
  val str : String? = Reader.readNotNull()

  View Slide

 83. Javaͷίʔυʹ@NullableΛ͚ͭΔͱ
  KotlinͰT?ͱͯ͠ѻΘΕΔ
  @Nulllable
  public static String readNullable() {
  return null;
  }

  View Slide

 84. // IDE͕ɺฦΓ஋ܕ͸String?ͬͯڭ͑ͯ͘ΕΔʢString!Ͱ͸ͳ͍ʣ
  val str = Reader.readNullable()
  // ͜Ε΋OK
  val str : String? = Reader.readNullable()
  // ͜Ε͸ίϯύΠϧΤϥʔ
  val str : String = Reader.readNullable()

  View Slide

 85. ΋͋͠ͳ͕ͨJavaͷϥΠϒϥϦΛॻ͍͍ͯΔͳΒ͹
  ͥͻ@NotNullͱ@NullableΛద੾ʹ͚ͭͯΈ͍ͯͩ͘͞
  h"ps:/
  /kotlinlang.org/docs/reference/java7interop.html#nullability7annota=ons

  View Slide

 86. ͪͳΈʹ࣮͸ෳ਺ରԠ͍ͯ͠Δ
  • android.support.annota-on.Nullable
  • com.android.annota-ons.Nullable
  • org.eclipse.jdt.annota-on.Nullable
  • org.checkerframework.checker.nullness.qual.Nullable
  • org.jetbrains.annota-ons.Nullable

  View Slide

 87. ϙΠϯτ͓͞Β͍

  View Slide

 88. ϙΠϯτ1
  Javaͱͷڥք෦Ͱద੾ͳίʔυΛॻ͔ͳ͍ͱ
  ίϯύΠϧ͸௨Δ͚ΕͲ
  ࣮ߦ࣌ʹIllegalStateExcep,on΍NullPointerExcep,on͕ൃੜ

  View Slide

 89. ϙΠϯτ2
  ϓϥοτϑΥʔϜܕΛ͔ͬ͠Γཧղʂ
  ಛʹܕΛ໌ࣔతʹએݴ͠ͳ͍Ͱ
  ϓϥοτϑΥʔϜܕͷ··ѻ͏৔߹ʹ஫ҙ

  View Slide

 90. ϙΠϯτ3
  ΋͋͠ͳ͕ͨJavaͷϥΠϒϥϦΛॻ͍͍ͯΔͳΒ͹
  ͥͻ@NotNullͱ@NullableΛద੾ʹ͚ͭͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 91. Kotlin͸͍͍ݴޠͰ͢

  View Slide

 92. Kotlinେ޷͖Ͱ͢

  View Slide

 93. ࠓ೔ͷ໨ඪ͸ɺKotlinΛ࠷ۙ࢝Ίͨਓ͕
  ʮKotlinͰ΋NullPointerExcep0onͰΔ͡ΌΜʔʂʯ
  ͱ͍͏ࣄނΛ๷͙͜ͱͰͨ͠

  View Slide

 94. ʮKotlinͩͬͯؒҧ͑ΔͱnullͰϋϚΔʂʯ
  ͜Ε͕1݅Ͱ΋ݮΕ͹͏Ε͍͠Ͱ͢

  View Slide

 95. ͔͜͜Βઌ͸༨ஊͰ͢

  View Slide

 96. ʮKotlinΛͻΖΊͯߦ͜͏ʂʯ
  ͬͯਓɺ஫໨͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 97. ʮnull$safetyͬͯԿͰ͔͢Ͷʁʯ

  View Slide

 98. KotlinͰ΋NullPointerExcep0on
  ͸ൃੜ͠·͢
  !!΋ͦ͏ͩ͠ɺॳظԽλΠϛϯάͰൃੜ͢Δ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 99. ๻͸ʮnull$safetyʯ͸
  NullPointerExcep/on͕ൃੜ͠ͳ͍͜ͱ
  Ͱ͸ͳͯ͘

  View Slide

 100. nullΛѻ͍΍͍͢ݴޠ࢓༷ɾػೳʹΑΓ
  NullPointerExcep/on͕ൃੜͮ͠Β͍
  ͜ͱͩͱࢥ͍ͬͯ·͢

  View Slide

 101. KotlinͰ΋
  NullPointerExcep/on
  ى͖·͢

  View Slide

 102. Kotlin͕nullʹ·ͭΘΔ໰୊Λ
  ͍͍ײ͡ʹղܾͰ͖Δ͚ΕͲ
  ͜ͷϙΠϯτ͸๨Εͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞

  View Slide

 103. ʮnull҆શݴޠͬͯԿͰ͔͢Ͷʁʯ

  View Slide

 104. ๻͸ʮnull҆શݴޠʯͱ͍͏ݴ༿Λ
  ϒϩά΍SNS΍هࣄͰ࢖Θͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 105. • ੩తܕ෇͚ݴޠ
  • ΫϥεϕʔεͷΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ
  • JVMݴޠ
  ͜͏͍͏ݴ༿ͱҧͬͯ໌֬ͳఆٛͱ͔
  ڞ௨ೝࣝͱ͔͕ͦ͜·Ͱͳ͍ͱࢥ͏ΜͰ͢Α

  View Slide

 106. ࢖͏࣌͸ͥͻɺఆٛΛॻ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞
  ͦͯͦ͠ͷࡍ͸ɺϓϥοτϑΥʔϜܕʹ͍ͭͯ΋ʂ

  View Slide

 107. ͓·͚1
  ϓϥοτϑΥʔϜܕؔ࿈ͷίʔυ
  IDEAͰɺTools)>)Kotlin)>)Show)Kotlin)Bytecode
  ͯ͠ɺDecompile͢Δͱ໘ന͍ͷͰΈͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 108. ͓·͚2
  ϓϥοτϑΥʔϜܕҎ֎Ͱ΋
  ΠϯελϯεͷॳظԽؔ࿈Ͱ
  NullPointerExcep/on͕ൃੜ

  View Slide