Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Blockchain

thanhgit
June 21, 2020

 Blockchain

Tại sao phải biết blockchain?

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. Blockchain
  Thanh Nguyen

  View full-size slide

 2. Một số động lực khác
  - Ngành công nghiệp game đã và đang thử nghiệm blockchain vào trong trải
  nghiệm chơi game như cách thanh toán và tài sản trong game
  - Ngành y tế đã áp dụng blockchain cho việc quản lý bệnh án cá nhân, công
  chứng y tế, giải mã gen, hợp đồng thông minh cho dịch vụ của các bác sĩ, đồng
  thời là nguồn cung cấp data cho các nhà khoa học dữ liệu khai phá.
  - Ngành giáo dục áp dụng trong việc quản lý học sinh, sinh viên, thẩm định bằng
  cấp, chứng chỉ, lịch sử học tập được truy xuất trong trường hợp xác minh lại
  ...

  View full-size slide

 3. 1. Blockchain là gì?
  Blockchain = Block + Chain
  => là một chuỗi các khối được kết nối
  với nhau

  View full-size slide

 4. 1.1 Với góc nhìn của người làm công nghệ
  Thì tại core của blockchain là một peer-to-peer distributed ledger
  ● được mã hóa an toàn
  ● chỉ thêm vào và khó thay đổi
  ● chỉ có thể cập nhật thông qua consensus hoặc agreement giữa các peer
  https://www.slideshare.net/ibmsverige/blockchain-explored

  View full-size slide

 5. 1.2 Với góc nhìn của người làm business
  Thì blockchain là một nền tảng mà các peer có thể trao đổi giá trị dùng transaction
  mà không cần đến sự có mặt của bên trung gian thứ ba
  https://www.slideshare.net/ibmsverige/blockchain-explained-87917702

  View full-size slide

 6. 1.3 Với góc nhìn của người làm network
  Ta có thể nghĩ blockchain là một layer
  của một distributed peer-to-peer network
  chạy trên top của internet, tương tự như
  các dịch vụ SNMP, FTP, HTTP, ... chạy
  trên top của TCP/IP

  View full-size slide

 7. 2. Một số thành phần trong mạng blockchain
  - Address, public key, private
  key, wallet
  - Transaction, block
  - Smart contract, consensus
  - Peer-to-peer network, script,
  virtual machine, node (peer),
  state machine

  View full-size slide

 8. 3. Một số mạng blockchain thông dụng
  - Phân chia theo phạm vi sử dụng: private blockchain, public blockchain,
  semi-private blockchain
  - Phân chia theo chức năng sử dụng: sidechains, permissioned ledger, distributed
  ledger, shared ledger
  - Phân chia theo tính chất:
  + Tokenized blockchain là một standard blockchain, gen tiền ảo như một kết quả
  của cơ chế đồng thuận thông qua mining hoặc initial distribution
  + Tokenless blockchain: có thể không thực sự là blockchain vì nó thiếu đơn vị cơ
  bản của chuyển đối giá trị, nhưng nó hữu ích trong một số trường hợp như:
  sharing một số kiểu data giữa các trusted parties

  View full-size slide

 9. 4. Cơ chế đồng thuận (consensus mechanism)
  - Tại sao phải cần cơ chế đồng thuận?
  + Đối với tiền ảo thì nó đảm bảo rằng các transaction thì hợp lệ và được phân
  phối để nhiều người tham gia xác minh tính chính xác của các transaction
  + Đối với decentralized system, điểm mấu chốt là làm thế nào để thống nhất nội
  dung dữ liệu trên blockchain network => đảm bảo tính consistency của hệ thống
  theo CAP theorem <=> đảm bảo tất cả các node đều có bản copy data mới nhất
  - Consensus về cơ bản là một distributed computing concept đã được dùng trong
  blockchain để cung cấp một phương tiện của đồng thuận với một single version of
  truth bởi tất cả các peer trong blockchain network

  View full-size slide

 10. Vai trò của cơ chế đồng thuận
  Hệ thống tập trung = cấu trúc dữ liệu phi tập trung + cơ chế đồng thuận
  => Hai yếu tố trên rất quan trọng để quyết định xem hệ thống xử lý nhanh hay
  chậm, khả năng mở rộng như thế nào ?
  - Để hiểu hơn về cơ chế đồng thuận nên nghiên cứu thêm:
  + Byzantine generals problem
  + CAP theorem

  View full-size slide

 11. Một số cơ chế đồng thuận
  - Delegated proof of sake
  - Byzantine fault tolerance
  - Proof of Important
  - Federated Byzantine Agreement (FBA)

  View full-size slide

 12. 5. Một blockchain đơn giản làm việc như thế nào

  View full-size slide

 13. 6. 1 Smart contract
  - Được ra đời bởi nhà khoa học máy tính và mật mã học Nick Szabo năm 1994
  - Hợp đồng thông minh là một giao thức quản lý hợp đồng đảm bảo tính nhanh
  gọn và minh bạch
  ● Với mục tiêu là đóng góp, xác nhận và tiến hành quá trình đàm phán và thực
  hiện hợp đồng
  ● Nó cho phép triển khai transaction mà không cần thông qua một bên thứ ba
  trung gian
  ● Smart contract chứa bên trong mình những điều khoản (business logic) và
  thực hiện chúng một cách tự động

  View full-size slide

 14. 6.2 Nguyên lý hoạt động
  "Nguyên lý vận hành của smart contract tương tự như máy bán hàng tự động "
  - Để lập một hợp đồng cần:
  ● Chủ thể hợp đồng như các sản phẩm/dịch vụ
  ● Chữ ký điện tử
  ● Điều khoản hợp đồng dưới dạng chuỗi
  ● Nền tảng phân quyền

  View full-size slide

 15. 6. Một smart contract làm việc như thế nào

  View full-size slide

 16. Tài liệu tham khảo
  Tham khảo nguồn internet
  https://dashbouquet.com/blog/blockchain/blockchain-solutions-the-way-to-transform-your-business-processes
  https://vakaxa.com/vi/consensus-thuat-toan-dong-thuan-la-gi-vai-tro-va-mot-so-thuat-toan-dong-thuan-cua-blockchain/
  https://steelkiwi.com/blog/making-effective-use-of-smart-contracts/
  Tham khảo trong sách "mastering blockchain" by Imran Bashir

  View full-size slide

 17. Proposal solution
  Technical stack:
  - Platform: ethereum với việc dùng genache apps để giả lập một private
  blockchain + truffle ( giúp tạo solidity template )
  - Wallet: metamask (một plugin trên chrome hoặc firefox)
  - Ethereum protocol: go-ethereum
  (https://github.com/ethereum/go-ethereumhttps://github.com/ethereum/go-ethereum)
  - Smart contract: solidity

  View full-size slide