$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Mô-hình-MVP

 Mô-hình-MVP

Tìm hiểu về mô hình kiến trúc MVP
Demo: https://github.com/thanhgit/RestaurentMG

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Programming

Transcript

 1. LOGO
  “ Add your company slogan ”
  MÔ HÌNH MVP
  Thanh Nguyen

  View Slide

 2. http://blogcongdong.com
  Nội dung
  Giới thiệu về MVP pattern
  1
  Kiến trúc mô hình MVP
  2
  So sánh MVP và MVC
  3
  Demo
  4

  View Slide

 3. 1. Giới thiệu về mô hình MVP

  View Slide

 4. 1.1 MVP là gì?
  ▪ MVP là một mô hình kiến trúc hướng giao diện
  người dùng
  ▪ Thiết kế thuận lợi cho việc kiểm thử đơn vị.
  ▪ Tăng tính tách biệt giữa tầng dữ liệu và tầng
  hiển thị dữ liệu trong mô hình MVC.

  View Slide

 5. 2. Kiến trúc mô hình MVP

  View Slide

 6. 2.1 Chức năng của Model
  ▪ Lớp xử lí dữ liệu.
  ▪ Lớp này sẽ chịu trách nhiệm lấy dữ liệu từ
  database hoặc network một cách bất đồng bộ.
  Sau đó sẽ trả về dữ liệu cho Presenter thông
  qua các hàm callback.

  View Slide

 7. 2.2 Chức năng của View
  ▪ View là một giao diện người dùng thụ động hiển
  thị dữ liệu (Model) và tiếp nhận tương tác người
  dùng và truyền tới để Presenter xử lý tương tác.

  View Slide

 8. 2.3 Chức năng của Presenter
  ▪ Presenter được ví như middle-man. Khi người
  dùng tương tác với View, Presenter tiếp nhận
  tương tác người dùng và update Model.
  ▪ Khi Model được update hay có thay
  đổi, Presenter lấy dữ liệu từ Model, định dạng và
  đưa tới View để hiển thị.

  View Slide

 9. 3. So sánh giữa MVP và MVC

  View Slide

 10. Ưu điểm của MVP
  ▪ Code rõ ràng rành mạch, các task lớn được chia
  ra nhiều task nhỏ -> dễ test/debug.
  ▪ Phân chia rành mạch giữa các loại xử lí : xử lí
  dữ liệu / xử lí view / xử lí business logic.
  ▪ Phát triển ứng dụng lâu dài, dễ bảo trì và nâng
  cấp.

  View Slide

 11. 4. DEMO

  View Slide

 12. View Slide