Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

zadanie 1 - inspirativna dokumentacia

D7b40b15d11ce715f39876aa1aa93ec8?s=47 tomas kovacik
September 18, 2014

zadanie 1 - inspirativna dokumentacia

je tam stale priestor na zlepsenie, najma zhodnotenie

D7b40b15d11ce715f39876aa1aa93ec8?s=128

tomas kovacik

September 18, 2014
Tweet

Other Decks in Education

Transcript

 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií

  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 VOIP Ústredňa Tomáš Petrík Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete Ročník: 3, Krúžok: Štvrtok 16.00 Predmet: Konvergencia mobilných a pevných sietí Cvičiaci: Ing. Ján Murányi Akademický rok: 2013/14
 2. Obsah 1. Zadanie – VoIP Ústredňa.............................................................................................3 2. Úvod........................................................................................................................... 4 3.

  Riešenie zadania........................................................................................................ 6 Pridanie účastníka................................................................................................ 6 Nastavenie odkazovej schránky........................................................................... 7 Pridanie konferečného hovoru.............................................................................. 8 Nastavenie softvérového telefónu........................................................................ 9 Uskutočnenie hovoru do PSTN siete cez VOIP Operátora............................................. 10 Konfigurácia prichádzajúcich a odchádzajúcich spojení................................................. 13 4. Rozšírená konfigurácia............................................................................................. 14 Zavedenie digitálnej recepcie........................................................................................ 14 Vytvorenie a použitie zvukového záznamu pre oznámenie........................................... 14 Presmerovanie v prípade nedostupnosti hovoru............................................................. 16 5. Záver.............................................................................................…......................... 17
 3. Zadanie - VoIP Ústredňa • Nainštalujte VoIP-SIP ústredňu a nakonfigurujte

  ju tak, aby ste boli schopní odprezentovať fungujúce VoIP riešenie s aspoň troma účastníkmi. Do riešenia zakomponujte službu umožňujúcu konferenčné hovory a odkazovú schránku pre každého účastníka. • Odporúčanie: virtuálizácia+ Asterisk (Trixbox) + softvérové telefóny • Bodovanie: – Analýza (HW, SW, spôsob komunikácie) – Spojazdnenie ústredne – Pridanie používateľa – Prijatie hovoru – Inicializovanie hovoru – Konferenčný hovor – Odkazová schránka – Uskutočnenie hovoru do PSTN siete cez VoIP operátora (služba VIPTel) • BONUS – presmerovanie, CLI nastavenie, zavolať cez 2 ústredne
 4. Úvod Analýza Podľa požiadaviek v zmysle zadania bolo treba najpr

  urobiť virtualizáciu(niečo ako priestor pre nový vnorený OS). Mohli sme teda nainštalovať Trixbox, ktoré nám vytvorilo webové rozhranie, pod ktorým pracuje telefónna ústredňa. Na prihlásenie sa na toto web. rozhranie bolo treba použiť login: maint a heslo: password. Podrobný postup inštalácie VM Virtual Box a Asterix som je popísaný na adrese http://call-cheap.blogspot.sk/2010/12/installing-trixbox-in-virtualbox.html. Ja som používal VM Virtual Box 4.2.18 a Asterix(TrixBox) 2.8.0.4. Poznámka: Keďže sa Asterisk ťažko inštaluje, v praxi sa najčastejšie používajú Linux distribúcie špecializované na tieto účely v ktorých je Asterisk zabudovaný. V mojom prípade je to Trixbox 2.8.0.4 obsahujúci Asterisk 1.6.0.26. Na obrázku č.1 je ukážka spustenia trixboxu vo Virtual Boxe. Obrázok č.1 – spúštanie trixboxu Trixbox nám vygeneroval GUI na web-rozhraní na ip adrese 192.168.1.11, takže sme zadali do
 5. web-browsera link na spojenie http://192.168.1.11. Na obrázku č.2 je zobrazený

  výpis trixboxu po jeho spustení. Po prihlásení sa do triboxu pod terminálom, zadaním príkazu asterisk -r sme mali možnosť konfigurovať, zobrazovať a debugovať stavu trixboxu, teda ústredne. T.j mali sme možnosť vidieť jej správanie. Obrázok č.2 uvítacia obrazovka v termináli trixboxu - prihlásenie
 6. Riešenie zadania Pridanie účastníka Na to aby mohla naša ústredňa

  prepájať používateľov, teda pobočky, musíme pridať do ústredne Generic SIP Device – koncové zariadenie, ktoré bude môcť komunikovať. Pridanie SIP zariadenia je na obrázku č.3. Inšpiroval som sa postupom z http://openmaniak.com/trixbox_conf.php. Obrázok č.3 – pridanie SIP zariadenia Vyplníme polia, ako User Extension – číslo novej zriaďovanej pobočky, Display name - meno volajúceho (nevyplňovat číslo), vždy je odosielané zadané meno, bez ohľadu na to, čo si nastaví sam používateľ. Na obrázku č.4 je ukážka vyplňovania jednotlivých položiek.
 7. Obrázok č.4 – položky pri pridávaní novej pobočky Ďalšia dôležitá

  položka je Secret – prístupové heslo pobočky do ústredňe. Je zobrazené spolu s ďalšími nastaveniami v Device Options na obrázku č. 5. Obrázok č.5 – nastavenie pobočky Nastavenie odkazovej schránky Odkazovú schránku som nastavil zvlášť na každej pobočke v časti voicemail & directory. Na prístup do schránky bolo treba vytočiť *97. Následne sme sa dostali do odkazovej schránky. Prístupové heslo do nej sa nastavilo v poli Voicemail Password – takže pri výzve zadať heslo som zadal(1234), email address – na túto adresu sa odošle správa zanechaná v odkazovej schránke, email attachment - voľba, či k emailu rovno pripojiť zanechanú správu v prílohe, Play CID - voľba, či prečítať číslo volajúceho pred prehraním správy, play Envelope - voľba, či prehrať dátum a čas, keď bola správa zanechaná delete Vmail - voľba, či zmazat správu po odoslaní na email. Na obrázku č.6 je zobrazenie nastavenia odkazovej schránky pre účastníka.
 8. Obrázok č.6 – nastavenie odkazovej schránky účastníka Pridanie konferenčného hovoru

  V prípade konferenčného hovoru, ktorý bude zabezpečovať hovor 2 a viacerých pouzívateľov naraz je treba v ľavom panely prejsť na položku Conferences. Po stlačený na Add Conference sa zobrazí pridanie konf. hovoru(obrázok č.7). Conference Number- číslo, na ktorom bude prebiehať konf. hovor, Conference name – názok konf. hovoru, User PIN – pin, ktorý musia zadať účastníci na prístup do tohto konf. hovoru. Po pridaní konf. hovoru môžu viacerí účastníci komunikovať na čísle 777. Obrázok č.7 – pridanie konf. Hovoru Obrázok č.8 – nastavený konf. hovor
 9. Nastavenie softvérového telefónu na pripojenie sa do PBX Po nastavení

  extensions, kde sme pridali účastníkov zo strany ústredne je teraz čas na to, aby sme nastavili a otestovali pripojenie na našu ústredňu cez softvéhový telefón. Ja som použival program X-lite. Na obrázku č.7 bude zobrazené nastavenie jednotlivých polí pre pripojenie na užívateľské konto. Account name: meno účastníka, protocol je SIP, User ID – rovnaké ako sme nastavili na ústredni, takže 205, domain – local(pripojenie na lokálnu doménu), Password – 12345, Domain Proxy – send outbound via : odchádzajúce hovory smerovať na proxy ústredňu na adrese 192.168.1.11 – tú nam vygeneroval trixbox. Nastavenie softvérového telefónu som sa inšpiroval z http://openmaniak.com/trixbox_phone.php Obrázok č.7 – nastavenie softvérového telefónu v programe X-lite Poznámka: Potom ako sme odklikli OK – nastala komunikácia na wiresharku. Jednalo sa o registráciu zariadenia na ústredňu pomocou SIP protokolu. Správy: register, options, subscribe, notify (Odpovede 401, 200). Táto komunikácia je zachytená na obrázku č. 8.
 10. Obrázok č.8 – komunikácia softvérového telefónu s PBX pri registrácií

  pobočky. V tomto okamihu som vedel komunikovať medzi pobočkami v rámci jednej sieti. Teraz následuje zaujímavajšia časť a to je uskutočnenie hovoru do PSTN siete cez VOIP Operátora. Uskutočnenie hovoru do PSTN siete cez VOIP Operátora Vytvorenie TRUNK portu Na to aby sme mohli komunikovať tzv „do sveta“ slúži trunkový port, ktorý je pripojený do ústredňe, ktorá preposiela signál do PSTN siete. Bolo nám vytvorené konto na VIPTel, ktoré môžeme používať na to aby sa naša ústredňa mohla spojiť zo svetom. Najprv v našej ústredni musíme vytvorit trunk port, ktorý sa bude pripájať na naše VIPTel konto. Postup je zobrazený na obrázku č.9 – nastavenie trunk portu. Červeným je zvýraznené naše číslo na VIPTel účte, prostredníctvom neho sa registrujeme na VIPTel, je tu aj secret – heslo, ktoré slúži pri registrácií. V Dial Rules je patern bodka „.“, čo znamená že bude odosielať čísla tak ako boli zadané, t.j. žiadna modifikácia odchádzajúceho čísla nebude vykonaná.
 11. Obrázok č.9 – nastavenie trunk portu

 12. Na overenie pripojených zariadení v termináli trixboxu použijeme príkaz sip

  show devices. Zobrazia sa nám všetky pripojené(aj nepripojené) zariadenia na ústredňu. Na obrázku č.10 je sú zobrazené informácie o zariadeniach. Obrázok č.10 – výpis všetkých zariadení našej PBX príkazom sip show peers Na obrázku č.11 je znázornená sieť, cez ktorú sa dá komunikovať so softvérovými a telefónmi v PSTN sieti. Obrázok č.11 – diagram komunikácie zapojenej siete, nakonfigurovanej v Trixboxe
 13. Konfigurácia prichádzajúcich a odchádzajúcich spojení Vo webovom rozhraní je hlavným

  účelom nakonfigurovať ústredňu tak, aby umožňovala komunikáciu medzi stanicami navzájom. Preto potrebujeme vedieť presmerovať hovor z PSTN siete na lokálne pobočky a naopak. Nastavenia boli zrealizované v časti InboundRoutes – prichádzajúce hovory a OutBoundRoutes – odchádzajúce hovory. InboundRoutes V časti Edit Incoming Route sú polia: description – názov prichádzajúceho spojenia, DID Number – pre ktoré číslo je povolený prístup, Caller ID Number - pre ktoré telefónne číslo je povolený prístup. Na obrázku č.12 sú zobrazené nastavenia jednotlivých polí v tejto časti a na obrázku č.13 je zobrazené nastavenie cieľa po inicializácií prichádzajúceho hovoru. DID Number, Caller ID Number – nechám prázdne, nech je prístup do ústredne z ľubovolného telefónneho čísla. Obrázok č.12 – nastavenia prístupu prichádzajúcich hovorov Obrázok č.13 - nastavenie cieľa po inicializácií prichádzajúceho hovoru.
 14. Rozšírená konfigurácia Zavedenie digitálnej recepcie Zavedenie digitálnej recepcie s IVR(interactive

  voice response), ktorá na základe automatu prepína hovor, podľa zadanej voľby volajúcej osoby. Je to výhodné, ak sa volá do väčšej spoločnosti a volajúci sa nevie dovolať na konkrétnu osobu na konkrétnom oddelení v nejakej sekcii. Vďaka automatu, ktorý vymenuje vždy všetky možnosti sa volajúca osoba dovolá na konkrétne miesto alebo na konkrétnu osobu, čiže z tohto pohľadu je to pre spoločnosť efektívne. Na obrázku č.14 je ukážka nastavenia prichadzajúcich hovorov, ktoré budu prepojené na IVR:hotline. Konkrétne v Inbound Routes sa nastaví v Set Destination cieľ IVR: hotline. Obrázok č.14 – nastavenie IVR pre prichádzajúce hovory Samostatné nastavenie IVR bolo zrealizované v ľavom paneli – IVR, add IVR. Nastavenie jednotlivých polí je zobrazené na obrázku č.15. Vytvorenie a použitie zvukového záznamu pre oznámenie Nastavenie polia Annoucment vyberáme typ oznámenia, ktorý bude prehrávaný, ak bude inicializovaný hovor. Tento typ oznámenia sa nastavuje v System Recordings. V System recordings sa pridávajú zvukové stopy. Ja som si vytvoril vlastný zvukový súbor vo formáte WAW(frekvencia 8000Hz, mono, 16bitov) v programe Power Sound Editor Free. Tento nahraný zvukový súbor som nahral v trixboxe a uložil ako myIVR2. Takže som ho mohol použiť kdekoľvek v Announcement.
 15. Obrázok č.15 – nastavenie IVR Obrázok č.16 – nahranie zvokového

  záznamu v programe Power Sound Editor Free.
 16. Presmerovanie v prípade nedostupnosti hovoru Mohlo sa však stať, že

  účastník pri telefóne práve nieje, takže je potrebné hovor presmerovať aby nespadol. Pre každú klapku som teda nastavil presmerovanie v prípade jej nedostupnosti. Na obrázku č.17 je znázornené nastavenie jednotlivých polí, tak aby v prípade nedvíhania účastníka bol hovor presmerovaný na ďalšieho. Reps. ak 205 nedvíha 15 sekúnd, automaticky sa volá na 206. Ak ani 206 nedvíha 15 sekúnd, prejde sa do odkazovej schránky pre používateľa 205. Popis polí: Obrázok č.17 – nastavenia follow me
 17. Záver Zadanie som vypracoval predovšetkým pod webovým rozhraním, ktorý mi

  poskytol Trixbox. Naučil som sa ako nakonfigurovať ústredňu, ktorá vie uskutočnovať prepojenie hovorov medzi účastníkmi. Naučil som sa tiež princíp fungovania VoIP siete, trunk portu, ktorý sa pripája to PSTN siete cez bránu providera(napr. VIPTel). Odsledoval som komunikáciu cez wireshark(registrácia, vytočenie čísla). Pochopil som princíp posielania správ(invite, register, options, atď..). Naučil som sa základné poznatky o tom ako funguje ústredňa vnútri, čo mi pomôže pri druhom zadaní, kde sa bude ústredňa implementovať v programovom prostredí.