Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

career-event-by-techbowl-at-mercari-2018-11-07.pdf

Tomokazu Kozuma
November 09, 2018

 career-event-by-techbowl-at-mercari-2018-11-07.pdf

Tomokazu Kozuma

November 09, 2018
Tweet

More Decks by Tomokazu Kozuma

Other Decks in Business

Transcript

 1. ϒϩοΫνΣʔϯۀքͷ
  ΩϟϦΞ࠲ஊձ
  # 7 C r y p t o B o w l
  T O M O K A Z U K O Z U M A
  2 0 1 8 / 1 1 / 9 / F R I

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ౦ژ޻ۀେֶେֶӃଔۀޙɺαΠόʔΤʔδΣϯτͰεϚϗήʔϜͷ
  αʔόɺΠϯϑϥશൠΛ୲౰ɻ
  Ծ૝௨՟ʹ͍ٕͭͯज़ϒϩάΛॻ͍ͯΔ͏ͪʹ຅಄͠ɺຊ৬ͱͯ͠஫
  ྗ͢ΔͨΊʹ(JODPʹೖࣾɻ(JODPͰ͸όοΫΤϯυΛ୲౰ɻ
  Tomokazu Kozuma
  @Tomokazu106
  ©2018 Ginco, Inc.
  IUUQTUPNPLB[VLP[VNBDPN

  View Slide

 3. ֓ཁ
  ©2018 Ginco, Inc.
  લ৬Ͱ͖ͯͨ͜͠ͱɿ$ZCFS"HFOU
  స৬ͷ͖͔͚ͬ
  (JODPձࣾ঺հ
  (JODPͰ΍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 4. 1. લ৬Ͱ͖ͯͨ͜͠ͱɿCyberAgent

  View Slide

 5. ©2018 Ginco, Inc.
  ɾ$ZCFS"HFOU೥৽ଔೖࣾ
  ήʔϜ։ൃ͍ͯ͠ΔࢠձࣾΛࣾܦݧ
  ࢠձ্ཱࣾͪ͛ʹࢀՃ
  ࣾத͕ࣾແ͘ͳΔ

  View Slide

 6. ήʔϜ։ൃ೥
  ©2018 Ginco, Inc.
  ɾϒϥ΢βήʔϜ։ൃɿ೥൒
  /PEFKTɺ4PDLFU*0ɺ#BDLCPOFKTɺΦϯϓϨαʔό
  .Z42-ɺ3FEJTɺ,ZPUP5ZDPPO
  ɾωΠςΟϒήʔϜ։ൃɿ೥൒
  -*/&ϓϥοτϑΥʔϜͱJ04ɺ"OESPJE
  31(ɺϦΞϧλΠϜϚϧνϓϨΠ
  /PEFKTɺ6OJUZɺ"84ɺ3%4ɺ&MBTUJ$BDIF3FEJT
  &-#ɺ4ɺ$MPVE'SPOU
  "NFCBϓϥοτϑΥʔϜͱJ04ɺ"OESPJE
  αοΧʔɺ31(ɺ(W(ɺ1W1

  View Slide

 7. 4BB4։ൃ
  ©2018 Ginco, Inc.
  ɾ4/4෼ੳͷج൫։ൃɿ೥
  ,PUMJOɺ4QSJOH#PPU
  3%4ɺ3FETIJGUɺ,JOFTJTɺ-BNCEBɺ"-#
  $PEF1JQFMJOFɺ$PEF%FQMPZɺ$PEF#VJME
  ήʔϜλΠτϧผʹ5XJUUFSͱͪΌΜͷ౤ߘΛऩू͠ɺ
  ήʔϜӡӦʹ༗ӹͳ౤ߘΛϐοΫΞοϓͯ͠௨஌

  View Slide

 8. 2. స৬ͷ͖͔͚ͬ

  View Slide

 9. ϒϩοΫνΣʔϯΛॳΊͯ஌ͬͨͷ͸
  ɾ೥݄ʹ4UBSCBTFͱ͍͏ձࣾͰ෭ۀ։࢝
  *$0ͷ४උΛख఻͏
  ϗʔϜϖʔδ࡞ͬͨΓ
  &UIFSFVNɺ4PMJEJUZษڧͨ͠Γ
  ɾຊ৬ͷӨڹͰϲ݄͘Β͍͔͍͠ͳ͔͚ͬͨͲܹࢗతͩͬͨ

  View Slide

 10. స৬ͷ͖͔͚ͬ
  ©2018 Ginco, Inc.
  ɾٕज़ϒϩά
  ࠷ॳ͸8ܥͷٕज़ͷ͜ͱ͚ͩॻ͍ͯͨ
  ϒϩοΫνΣʔϯͰֶΜͩ͜ͱΛͻͨ͢Β·ͱΊΔ
  ɾ5XJUUFS
  ϒϩοΫνΣʔϯɺԾ૝௨՟ͷχϡʔεΛ௥͍͔͚Δ
  ੵۃతʹֶΜͩ͜ͱΛൃ৴

  View Slide

 11. 3. Gincoձࣾ঺հ

  View Slide

 12. Company Profile

  View Slide

 13. 22ஹԁ
  Ծ૝௨՟ࢢ৔ طଘͷۚ༥ࢢ৔
  1500ஹԁ ࣍ੈ୅σδλϧ

  Ξηοτࢢ৔
  ࢢ৔ن໛

  View Slide

 14. 800ԯ++
  2018.01.01ʙ2018.09.21
  ϋοΩϯάʹΑΔඃ֐૯ֹ ೔ຊ
  Coincheck…580ԯԁ
  monnapy…1500ສԁ
  Zaif…67ԯԁ
  ւ֎
  BitGrail…180ԯԁ
  Coinrail…40ԯԁ
  Bithumb…30ԯԁ

  View Slide

 15. ൿີ伴
  SECRET KEY
  = Ծ૝௨՟ͷॴ༗ݖ

  View Slide

 16. औҾॴ
  Centralized Exchange
  ϋοΧʔ

  View Slide

 17. View Slide

 18. ·ͱΊͯͻͱͭʹ
  BITCOIN
  Blockchain
  BITCOIN
  CASH
  Blockchain
  LITECOIN
  Blockchain
  XRP(Ripple)
  Blockchain
  ETHEREUM
  CLASSIC
  Blockchain
  ETHEREUM
  Blockchain

  View Slide

 19. ෳ਺ͷԾ૝௨՟Λ·ͱΊͯ؅ཧ

  View Slide

 20. ϢʔβʔϑϨϯυϦʔͳσβΠϯ

  View Slide

 21. σδλϧΞηοτϓϥοτϑΥʔϜ
  औҾɾྲྀಈੑϓϥοτϑΥʔϜ
  [ [
  [ [
  [ [
  [ [
  ূ݊ ϩʔϯ
  σϦόςΟϒ όεέοτ
  εςʔϒϧίΠϯ ݱ࣮ࢿ࢈
  ༧ଌࢢ৔ อݥ
  ϙΠϯτ
  ࣮੷΍

  ߩݙ౓
  ॴ༗ݖ ར༻ݖ
  ༩৴ɾධ
  Ձ
  ஶ࡞ݖ

  View Slide

 22. σδλϧΞηοτϓϥοτϑΥʔϜ
  औҾɾྲྀಈੑϓϥοτϑΥʔϜ
  ֤छαʔϏε
  [
  ۚ༥
  [
  4/4
  [
  ήʔϜ
  ϚωλΠζϞσϧ
  ྆ସfee
  ૹ٬fee
  αʔϏεར༻fee
  τʔΫϯҾडfee

  View Slide

 23. DEX
  ΢ΥϨοτ಺Ͱ྆ସ͕Մೳʹ

  View Slide

 24. ϙʔτϑΥϦΦˍϚʔέοτϓϥΠε
  ϙʔτϑΥϦΦ
  ͓࣋ͪͷࢿ࢈Λ෼͔Γ΍͍͢άϥϑͰ͢
  ͙ʹ֬ೝͰ͖Δɻ
  ͍͘Βมಈ͍ͯ͠Δ͔΋ͻͱ໨Ͱ෼͔Δ
  ϚʔέοτϓϥΠε
  J1IPOFͷ΢ΟδΣοτʹ΋ରԠ͠
  ͨϚʔέοτϓϥΠε

  View Slide

 25. "JS%SPQ΢ΥϨοτػೳʹ͍ͭͯ
  (JODPϢʔβͳΒ୭Ͱ΋ड͚औΕΔ
  Πϯετʔϧ͍ͯ͠ΔϢʔβΛର৅ʹແྉͰ༷ʑͳτʔΫϯΛ഑෍
  τʔΫϯϚʔέςΟϯάπʔϧͱͯ͠׆༻
  τʔΫϯʹ͸ಛઃϖʔδ΁ͷϦϯΫ͕ඥ෇͍͓ͯΓɺ
  ϓϩδΣΫτͷએ఻ͱͯ͠׆༻Ͱ͖Δ
  Ϣʔβ޲͚
  اۀ༷޲͚

  View Slide

 26. View Slide

 27. ʮະདྷͷۜߦΛ࡞ΔʯΛܝ͛ࣄۀ
  Λల։
  Ծ૝௨՟΢ΥϨοτ Ծ૝௨՟ϚΠχϯά 4%,ࣄۀ

  View Slide

 28. 30ԯԁ++
  ߹ܭྲྀ௨ֹۚ
  3ສ++
  DL਺
  β൛ެ։
  ϦϦʔε
  BCHରԠ
  LTCରԠ
  XRPରԠ
  ETCରԠ
  2018.05.01 2018.07.01 2018.09.01
  ¥3,000,000,000
  ¥2,000,000,000
  ¥1,000,000,000

  View Slide

 29. 30ਓ
  ૯ैۀһ਺
  17ਓ
  ਖ਼ࣾһ਺
  ձࣾઃཱ
  ࢿۚௐୡ
  ϕʔλ൛
  ਖ਼ࣜ൛ެ։
  ΦϑΟεҠస
  ΦϑΟε૿চ
  2018.04 2018.06 2018.10
  30ਓ
  20ਓ
  10ਓ
  2017.12 2018.02 2018.08
  Androidβ൛
  TIA༏উ
  WeWorkҠసܾఆ
  2017.10
  ॳظ࢝ಈ

  View Slide

 30. 30ਓ
  ૯ैۀһ਺
  17ਓ
  ਖ਼ࣾһ਺


  ਖ਼ࣾһ ෭ۀɾۀ຿ҕୗ Πϯλʔϯ

  View Slide


 31. ໾һ ΤϯδχΞ σβΠφʔ Ϗδωε ϚΠχϯά
  ৬छผ

  View Slide

 32. ࡀ ࡀ ࡀ ࡀ
  ೥ྸ૚

  View Slide

 33. Currently Working on
  Multi-chain Asset : TUSD, LISK, EOS
  JODMVEJOHNPSFBTTFUTGSPNEJGGFSFOUCMPDLDIBJO
  Wallet Import
  VTFSTXJMMCFBCMFUPJNQPSUUIFJSXBMMFUXIFOUIFZNPWFUP(JODP
  First Version of our DEX
  PVSJOJUJBMWFSTJPOPG(JODP`TJOBQQEFDFOUSBMJ[FEFYDIBOHF

  View Slide

 34. Ginco 2019
  Ginco Hardware Wallet
  NBOBHJOHBMMDSZQUPDVSSFODJFTPOPVSPSJHJOBMIBSEXBSFXBMMFUDBMMFEl,JODPz
  Ginco Universal DEX
  VTFSTXJMMCFBCMFUPDPNQBSFQSJDFTGSPNEJGGFSFOUFYDIBOHFTBOEDIPPTFUIFCFTUQSJDFUPUSBEF
  Ginco Asset Management Platform
  NBOBHJOHBMMBTTFUTGSPNEJGGFSFOUCMPDLDIBJOJO(JODPXBMMFU

  View Slide

 35. 4. GincoͰ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 36. ©2018 Ginco, Inc.
  (JODPͰͷ࢓ࣄ
  ɾ৽ن௨՟ରԠʢ-*4, /&. &04 0./*ʣ
  ৽ن௨՟ରԠϊʔυͷߏங
  ɾϒϩοΫνΣʔϯϊʔυͷอकɺӡ༻
  ɾ৽ػೳ௥Ճ
  ,ZCFS/FUXPSLɺ$IBOHFMMZɺΠϯϙʔτ
  ॺ໊ํ๏ͷௐࠪɺ࣮૷ɺ)%΢ΥϨοτରԠ
  ɾΤΞυϩοϓΩϟϯϖʔϯରԠ
  ϊʔυͷߋ৽৘ใͷΩϟονΞοϓ
  τʔΫϯͷ࢓༷֬ೝͱૹۚςετ

  View Slide

 37. ©2018 Ginco, Inc.
  ,VCFSOFUFT
  $MPVE
  1VC4VC
  όοΫΤϯυશମߏ੒
  ॺ໊ࡁΈ5Y
  ཤྺऔಘ
  dXPSLFS

  View Slide

 38. ©2018 Ginco, Inc.
  ɾ($1ɺ'JSFCBTFɺ'VODUJPOɺLTɺ(PMBOHͰͷ։ൃ
  ɾ҉߸ٕज़ͷ஌͕ࣝѹ౗తʹ଍Γͳ͍
  ɾϒϩοΫνΣʔϯϊʔυΛݐͯͯɺݕূɺ։ൃɺӡ༻
  ೖࣾͯ͠େมͩͬͨ͜ͱ
  ɾϒϩοΫνΣʔϯͷ࠷৽ٕज़ͷΩϟονΞοϓ

  View Slide

 39. ©2018 Ginco, Inc.
  ೖࣾͯ͠ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  ɾάϩʔόϧల։ͳαʔϏε
  ɾੈքΛऔΔαʔϏεΛ࡞͍ͬͯΔ
  ɾ৽͍ٕ͠ज़Λ࢖͍ͳ͕Βֶ΂ͯΔ

  View Slide

 40. ݄͔Β8F8PSL೫໦ࡔ΁Ҡస

  View Slide