Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PORT-Firebase × Blockchain-2019-05-21

PORT-Firebase × Blockchain-2019-05-21

Tomokazu Kozuma

May 21, 2019
Tweet

More Decks by Tomokazu Kozuma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. LTͱ'JSFCBTFΛ࢖ͬͨ
  Ծ૝௨՟΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυ
  Tomokazu Kozuma
  2019 / 05/ 21 / Tue
  PORT Firebase × Blockchain

  View Slide

 2. A B O U T M Y S E L F
  ࣗݾ঺հ
  Tomokazu Kozuma
  @Tomokazu106
  ౦ژ޻ۀେֶେֶӃଔۀޙɺαΠόʔΤʔδΣϯτͰεϚϗήʔϜͷαʔόɺΠϯ
  ϑϥશൠΛ୲౰ɻԾ૝௨՟ʹ͍ٕͭͯज़ϒϩάΛॻ͍ͯΔ͏ͪʹ຅಄͠ɺຊ৬ͱ
  ͯ͠஫ྗ͢ΔͨΊʹ(JODPʹೖࣾɻ(JODPͰ͸ϒϩοΫνΣʔϯͷϊʔυӡ༻ɺ
  ϋʔυϑΥʔΫରԠɺόοΫΤϯυͳͲ޿ൣғΛ୲౰ɻ

  View Slide

 3. ϒϩοΫνΣʔϯ
  ͱԾ૝௨՟΢ΥϨοτͱ͸ʁ
  P A R T 1

  View Slide

 4. ϒϩοΫνΣʔϯͱ͸ʁ
  • "͕#ʹૹͬͨͱ͍͏ཤྺΛอ࣋ʢτϥϯβΫγϣϯʣ
  • ୭ͷڐՄ΋ͳ͘ӡ༻Ͱ͖த਎Λ֬ೝͰ͖Δ
  • ϊʔυ͸ੈքதͰӡ༻͞Ε͍ͯͯɺ૬ޓʹσʔλΛड͚
  ౉͢͜ͱͰಉ͡σʔλΛಉظ
  • ϒϩοΫνΣʔϯϊʔυͷ৘ใΛͲ͏ѻ͏͔͕΢ΥϨο
  τΛ࡞Δ্Ͱॏཁ
  W h a t ’ s B l o c k c h a i n

  View Slide

 5. Ծ૝௨՟΢ΥϨοτͱ͸ʁ
  • Ծ૝௨՟ͷૹडۚɺऔҾཤྺɺࢿ࢈Λ؅ཧ
  • ࢿ࢈Λಈ͔͢͜ͱ͕Ͱ͖Δൿີ伴Λ؅ཧ
  • ൿີ伴͕औΒΕΔʹࢿ࢈͕౪·ΕΔ
  • αʔόܕͱΫϥΠΞϯτܕ͕͋Δ
  W h a t ’ s W a l l e t

  View Slide

 6. औҾॴ
  Centralized Exchange
  ϋοΧʔ

  View Slide

 7. View Slide

 8. ©2018 Ginco, Inc.
  ϢʔβʔϑϨϯυϦʔͳσβΠϯ

  View Slide

 9. ·ͱΊͯͻͱͭʹ
  Bitcoin
  Bitcoin
  Cash
  Litecoin
  XRP
  Ethereum
  Classic
  Ethereum

  View Slide

 10. ෳ਺ͷԾ૝௨՟Λ·ͱΊͯ؅ཧ

  View Slide

 11. ©2019 Ginco, Inc.
  ಠࣗͷݎ࿚ͳΠϯϑϥ
  Node
  શͯͷϒϩοΫνΣʔϯ
  ϊʔυΛࣗΒཱͯΔ
  Block Explorer
  ϒϩοΫΤΫεϓϩʔϥΛ
  ࣗ෼ୡͰ࡞Δ
  Scalability
  ߴ͍εέʔϥϏϦςΟΛ
  ֬อ

  View Slide

 12. ΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυʹ͍ͭͯ
  P A R T 2

  View Slide

 13. ΢ΥϨοτʹඞཁͳ΋ͷ
  W h a t ’ s n e e d
  ɾૹۚػೳ
  τϥϯβΫγϣϯΛωοτϫʔΫ΁ૹ৴
  ɾϒϩοΫνΣʔϯϊʔυӡ༻ ,VCFSOFUFT (,&

  $MPVE'VODUJPOT
  ɾऔҾཤྺɺ࢒ߴ؅ཧ
  τϥϯβΫγϣϯ؅ཧ
  $MPVE'JSFTUPSF
  ΞυϨε௨՟ผͷ࢒ߴ؅ཧ

  View Slide

 14. ϒϩοΫνΣʔϯϊʔυӡ༻

  View Slide

 15. ؀ڥ͋ͨΓϊʔυ
  A r c h i t e c t u r e
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Engine
  Kubernetes
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  ཤྺ༻
  ૹۚ༻

  View Slide

 16. શ؀ڥ
  A r c h i t e c t u r e
  %FWFMPQɿ5FTUOFU
  4UBHJOHɿ-JWFOFU
  1SPEVDUJPO-JWFOFU
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Engine
  Kubernetes
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Engine
  Kubernetes
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Engine
  Kubernetes
  Bitcoin Bitcoin
  Bitcoin Cash
  Bitcoin Cash
  Litecoin Litecoin
  XRP XRP
  Ethereum Ethereum
  Classic
  Ethereum
  Classic
  Ethereum

  View Slide

 17. Ծ૝௨՟ͷૹۚ

  View Slide

 18. ૹۚ
  S e n d T r a n s a c t i o n
  Bitcoin
  Functions
  Cloud
  • εϚϗͰ5Yʹॺ໊
  • ॺ໊ࡁΈ5YΛ$MPVE'VODUJPOTܦ༝ͰϊʔυʹૹΔ
  ୺຤ͷൿີ伴Ͱ5Yʹॺ໊

  View Slide

 19. औҾཤྺɺ࢒ߴ؅ཧ

  View Slide

 20. औҾཤྺɺ࢒ߴ؅ཧ
  T x H i s t o r y a n d B a l a n c e
  औҾཤྺɺ࢒ߴΛ(PͰߋ৽
  Firestore
  Cloud
  มߋΛϦΞϧλΠϜʹऔಘ
  • ϊʔυʹ͋ΔσʔλΛݕࡧ͠΍͍͢Α͏ʹ'JSFTUPSFʹ౤ೖ
  • 'JSFTUPSF͔Βৗʹ࠷৽৘ใΛϦΞϧλΠϜʹऔಘ
  Bitcoin

  View Slide

 21. ΢ΥϨοτҎ֎ͷ෦෼ʹؔͯ͠
  P A R T 3

  View Slide

 22. ΢ΥϨοτҎ֎ͷػೳ
  • ϓογϡ௨஌
  • Ϋϥογϡϩάʢ*TTVFԽ4MBDL௨஌ʣ
  • Ϣʔβߦಈϩάͷه࿥
  • ڧ੍Ξοϓσʔτ
  • 'JSFTUPSFͷόοΫΞοϓͱ#JH2VFSZ࿈ܞ
  • ϞχλϦϯά
  • $MPVE'JSFTUPSF'VODUJPOT΁ͷσϓϩΠ
  F u n c t i o n s

  View Slide

 23. ϓογϡ௨஌
  P u s h N o t i f i c a t i o n
  Functions
  Cloud
  ᶃσʔλ͕ߋ৽͞ΕͨΒ'VODJUPOTΛىಈ ᶄ.FTTBHJOHʹ௨஌
  ᶅ.FTTBHJOH͔Β୺຤ʹ௨஌
  Firestore
  Cloud
  Messaging
  Cloud

  View Slide

 24. Ϋϥογϡϩά
  C r a s h l o g
  ᶃΫϥογϡϩάΛ௨஌
  Functions
  Cloud
  ᶄΫϥογϡΛτϦΨʔʹىಈ
  ᶅ(JU)VCʹJTTVF࡞੒
  Crashlytics
  GitHub
  Slack
  ᶆ4MBDLʹ௨஌

  View Slide

 25. Ϣʔβߦಈϩάͷه࿥
  U s e r L o g g i n g
  ᶃΞΫγϣϯΛ&WFOUʹϓογϡ
  Analytics
  Functions
  Cloud
  ᶄ&WFOUΛτϦΨʔʹىಈ
  ֎෦ API
  ᶅ֎෦"1*Λ࣮ߦʢ޿ࠂͷଌఆʣ
  ΞΫγϣϯͷαϚϦΛݟΕΔ

  View Slide

 26. ڧ੍Ξοϓσʔτ
  V e r s i o n U p d a t e
  Config
  Remote
  ᶃىಈ࣌ʹ3FNPUF$POpH͔Β࠷௿όʔδϣϯΛऔಘ
  04ผʹ࠷௿όʔδϣϯΛઃఆ
  J04W
  "OESPJEW

  View Slide

 27. 'JSFTUPSFͷόοΫΞοϓͱ#JH2VFSZ࿈ܞ
  B a c k u p o f F i r e s t o r e & I n t e g r a t i o n t o B i g Q u e r y
  Scheduler
  Cloud
  Functions
  Cloud
  ᶃ#BDLVQ"1*Λ࣮ߦ
  Storage
  Cloud
  ᶄ#BDLVQϑΝΠϧ͕࡞੒͞ΕΔ
  BigQuery
  ᶅ#BDLVQϑΝΠϧͷ࡞੒͕׬ྃޙ

  ɹ#JH2VFSZ΁ϩʔυ͢Δ"1*Λ࣮ߦ

  View Slide

 28. ϞχλϦϯά
  M o n i t o r i n g
  ᶃࣗಈͰ4UBDLESJWFSʹूܭ͞ΕΔ
  Engine
  Kubernetes
  Stackdriver
  Functions
  Cloud
  Slack
  ᶄᮢ஋Λ௒͑ͨΒ௨஌
  4UBDLESJWFSͰϞχλϦϯά

  View Slide

 29. 4UBDLESJWFS
  M o n i t o r i n g

  View Slide

 30. $MPVE'JSFTUPSF'VODUJPOT΁ͷσϓϩΠ
  D e p l o y t o K u b e r n e t e s
  CircleCI
  ᶄ#VJME5FTU
  GitHub
  ᶃϚʔδͨ͠ΒΩοΫ
  Functions
  Cloud
  ᶅ'VODUJPOTͷσϓϩΠ
  Firestore
  Cloud
  ᶆSVMFTJOEFYͷσϓϩΠ

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  • 'JSFCBTF಺Ͱͷ࿈ܞ͕؆୯Ͱ޻਺௿
  • 'JSFCBTF͸αʔόϨεͳͷͰϝϯςίετఈ
  • ΫϥΠΞϯτΤϯδχΞओମͷ։ൃମ੍ʹҠߦ
  S u m m a r y

  View Slide