$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Backend of Cryptocurrency Wallet and Ginco integrated with DEX KyberNetwork

Backend of Cryptocurrency Wallet and Ginco integrated with DEX KyberNetwork

2018/10/04 (木)
Ginco Engineer Meetup 登壇資料
https://hikalab.connpass.com/event/101001/

Ginco Inc.
https://ginco.io

Twitter
https://twitter.com/Tomokazu106

Blog
https://tomokazu-kozuma.com/

Tomokazu Kozuma

October 04, 2018
Tweet

More Decks by Tomokazu Kozuma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ծ૝௨՟΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυͱ
  DEX Kyber Network࿈ܞ
  G I N C O
  E N G I N E E R M E E T U P
  T O M O K A Z U K O Z U M A
  2 0 1 8 / 1 0 / 4 / T H U

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ౦ژ޻ۀେֶେֶӃଔۀޙɺαΠόʔΤʔδΣϯτͰεϚϗήʔϜͷ
  αʔόɺΠϯϑϥશൠΛ୲౰ɻ
  Ծ૝௨՟ʹ͍ٕͭͯज़ϒϩάΛॻ͍ͯΔ͏ͪʹ຅಄͠ɺຊ৬ͱͯ͠஫
  ྗ͢ΔͨΊʹ(JODPʹೖࣾɻ(JODPͰ͸όοΫΤϯυΛ୲౰ɻ
  Tomokazu Kozuma
  @Tomokazu106
  ©2018 Ginco, Inc.
  IUUQTUPNPLB[VLP[VNBDPN

  View Slide

 3. ֓ཁ
  ©2018 Ginco, Inc.
  ΢ΥϨοτͷछྨʹ͍ͭͯ
  ΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυʹ͍ͭͯ
  %&9,ZCFS/FUXPSL࿈ܞʹ͍ͭͯ

  View Slide

 4. ΢ΥϨοτͷछྨ
  ©2018 Ginco, Inc.
  ɾαʔόܕ
  ࣗ෼Ͱൿີ伴Λ؅ཧͰ͖ͳ͍
  औҾॴɺ#MPDLDIBJOJOGPɺ.POBQQZ
  ɾΫϥΠΞϯτܕ
  ࣗ෼Ͱൿີ伴Λ؅ཧͰ͖Δ
  (JODPɺ#SFBEɺ&MFDUSVN

  View Slide

 5. Ϣʔβ໨ઢ
  ©2018 Ginco, Inc.
  ϝϦοτ σϝϦοτ
  αʔόܕ ؅ཧͷख͕ؒল͚Δ ϋοΧʔ͔ΒૂΘΕ΍͍͢
  ΫϥΠΞϯτܕ ࢿ࢈Λࣗ෼Ͱ؅ཧͰ͖Δ
  ։ൃݩʹѱҙ͕
  ͋Δͱ౪·ΕΔ

  View Slide

 6. 2. ΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυʹ͍ͭͯ

  View Slide

 7. ©2018 Ginco, Inc.
  ΢ΥϨοτʹඞཁͳػೳ
  ɾૹۚɺड͚औΓ
  ॺ໊ɺΞυϨεੜ੒
  ɾ࢒ߴ
  ΞυϨεผͷ࢒ߴ؅ཧ #BMBODF
  ɾऔҾཤྺ
  ཤྺͷऔಘͱ؅ཧ 5SBOTBDUJPOɺ"EESFTT

  View Slide

 8. ©2018 Ginco, Inc.
  औಘ͢Δσʔλ
  ɾ#BMBODF
  ΞυϨεʹඥ͍ͮͨ࢒ߴ
  ɾ5SBOTBDUJPO
  "MJDFˠ#PCʹ&5)ૹͬͨͱ͍͏σʔλ
  ɾ"EESFTT
  ΞυϨε͸ۜߦͷޱ࠲൪߸ͱಉ͡Α͏ͳσʔλ
  1FOEJOH5YɿϒϩοΫʹऔΓࠐ·ΕΔલ
  4VDDFTT5YɿϒϩοΫʹऔΓࠐ·Εͨ΋ͷ

  View Slide

 9. ©2018 Ginco, Inc.

  View Slide

 10. ©2018 Ginco, Inc.
  1FOEJOH5Yͷऔಘํ๏
  ,VCFSOFUFT
  $MPVE
  1VC4VC
  dXPSLFS
  8FCTPDLFU
  1FOEJOH5Y
  "EESFTT͔Β
  Ϣʔβ৘ใΛ෇Ճ

  View Slide

 11. ©2018 Ginco, Inc.
  4VDDFTT5Yͷऔಘํ๏
  ,VCFSOFUFT
  $MPVE
  1VC4VC
  dXPSLFS
  8FCTPDLFU
  #MPDL
  "EESFTT͔Β
  Ϣʔβ৘ใΛ෇Ճ
  5Y

  View Slide

 12. ©2018 Ginco, Inc.
  ,VCFSOFUFT
  $MPVE
  1VC4VC
  όοΫΤϯυશମߏ੒
  ॺ໊ࡁΈ5Y
  ཤྺऔಘ
  dXPSLFS

  View Slide

 13. 3. DEX Kyber Network࿈ܞʹ͍ͭͯ

  View Slide

 14. ©2018 Ginco, Inc.
  ࠓि͔Β(JODPͰ%&9͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠
  ೔ຊ͔Β͸࢖͑·ͤΜ͕ʂʂ

  View Slide

 15. ©2018 Ginco, Inc.
  ,ZCFS/FUXPSLͱ͸
  &5) &3$
  ,/$ 0.(

  &3$ &3$
  εϚʔτίϯτϥΫτͰτϥετϨεʹऔҾ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 16. ©2018 Ginco, Inc.
  ,ZCFS/FUXPSLͷॲཧॱ
  3BUFΛऔಘ
  &5),/$ɺ,/$0.(
  &YQFDUFE3BUFTPMͷHFU&YQFDUFE3BUF
  ͔Βऔಘ
  ަ׵Λ࣮ߦ
  ,ZCFS/FUXPSLTPMͷUSBEF
  Ͱަ׵

  View Slide

 17. ©2018 Ginco, Inc.
  3BUFͷऔಘ
  ,ZCFS/FUXPSL &YQFDUFE3BUF
  HFU&YQFDUFE3BUF


  3BUF,/$&5)


  HFU&YQFDUFE3BUF


  3BUF,/$&5)

  View Slide

 18. ©2018 Ginco, Inc.
  ަ׵&5)UP&3$
  &5)

  USBEF  ,/$
  ,ZCFS/FUXPSL ,ZCFS3FTFSWF

  View Slide

 19. ©2018 Ginco, Inc.
  ަ׵&3$UP&3$
  ,/$$POUSBDU
  BQQSPWF

  ࢿۚͷૹۚݖݶΛ,ZCFS/FUXPSLʹҕৡ
  ,ZCFS/FUXPSL ,ZCFS3FTFSWF
  ,/$
  USBEF

  0.(
  ᶃ ᶄ

  View Slide

 20. ©2018 Ginco, Inc.
  *OUFSOBM5Yʹ͍ͭͯ
  $POUSBDU" $POUSBDU# $POUSBDU$
  ᶃ ᶄ ᶅ
  ɾᶄɺᶅ͕*OUFSOBM5Y

  View Slide

 21. 5SBOTBDUJPOͷσʔλߏ଄
  ©2018 Ginco, Inc.
  {
  "from": "0x10d0c14d27b05a791a9f582eb8e744d9f35bf78f",
  "gas": "0x397fc",
  "gasUsed": "0x30c71",
  "input": "",
  "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007fa76a26ecab6ed",
  "time": "484.180989ms",
  "to": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755",
  "type": "CALL",
  "value": "0x38d7ea4c68000"
  "calls": [
  {
  "from": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755",
  "gas": "0x37b29",
  "gasUsed": "0x309",
  "input":
  "0x70a0823100000000000000000000000010d0c14d27b05a791a9f582eb8e744d9f35bf78f",
  "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007ed93c4222e61c9",
  "to": "0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200",
  "type": "CALL",
  "value": "0x0"
  },
  {
  "calls": [{...}, {…}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}],
  "from": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755",
  "gas": "0x354af",
  "gasUsed": "0x2b6e3",
  "input": "",
  "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007fa76a26ecab6ed",
  "to": "0x91a502c678605fbce581eae053319747482276b9",
  "type": "CALL",
  "value": "0x38d7ea4c68000"
  }
  ]
  }

  View Slide

 22. ©2018 Ginco, Inc.
  *OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δઃఆ
  ɾᶃͷτϥϯβΫγϣϯͷதʹ
  ɹᶄʙᶅ͕*OUFSOBM5Yͱͯ͠ه࿥͞ΕΔ
  ɾHFUIͷઃఆΛTZODGVMMʹ͢Δ
  ɾϒϩοΫҎ্લͷ*OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δʹ͸
  ɹHFUIͷઃఆΛHDNPEFBSDIJWFʹ͢Δ
  ɾ*OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δʹ͸5SBDFϝιουΛ࢖͏
  ɹUSBDF$IBJO
  ɺUSBDF5SBOTBDUJPO

  View Slide