Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Backend of Cryptocurrency Wallet and Ginco integrated with DEX KyberNetwork

Backend of Cryptocurrency Wallet and Ginco integrated with DEX KyberNetwork

2018/10/04 (木)
Ginco Engineer Meetup 登壇資料
https://hikalab.connpass.com/event/101001/

Ginco Inc.
https://ginco.io

Twitter
https://twitter.com/Tomokazu106

Blog
https://tomokazu-kozuma.com/

Tomokazu Kozuma

October 04, 2018
Tweet

More Decks by Tomokazu Kozuma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ծ૝௨՟΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυͱ DEX Kyber Network࿈ܞ G I N C O E

  N G I N E E R M E E T U P T O M O K A Z U K O Z U M A 2 0 1 8 / 1 0 / 4 / T H U
 2. ࣗݾ঺հ ౦ژ޻ۀେֶେֶӃଔۀޙɺαΠόʔΤʔδΣϯτͰεϚϗήʔϜͷ αʔόɺΠϯϑϥશൠΛ୲౰ɻ Ծ૝௨՟ʹ͍ٕͭͯज़ϒϩάΛॻ͍ͯΔ͏ͪʹ຅಄͠ɺຊ৬ͱͯ͠஫ ྗ͢ΔͨΊʹ(JODPʹೖࣾɻ(JODPͰ͸όοΫΤϯυΛ୲౰ɻ Tomokazu Kozuma @Tomokazu106 ©2018 Ginco,

  Inc. IUUQTUPNPLB[VLP[VNBDPN
 3. ֓ཁ ©2018 Ginco, Inc. ΢ΥϨοτͷछྨʹ͍ͭͯ ΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυʹ͍ͭͯ %&9,ZCFS/FUXPSL࿈ܞʹ͍ͭͯ

 4. ΢ΥϨοτͷछྨ ©2018 Ginco, Inc. ɾαʔόܕ ࣗ෼Ͱൿີ伴Λ؅ཧͰ͖ͳ͍ औҾॴɺ#MPDLDIBJOJOGPɺ.POBQQZ ɾΫϥΠΞϯτܕ ࣗ෼Ͱൿີ伴Λ؅ཧͰ͖Δ (JODPɺ#SFBEɺ&MFDUSVN

 5. Ϣʔβ໨ઢ ©2018 Ginco, Inc. ϝϦοτ σϝϦοτ αʔόܕ ؅ཧͷख͕ؒল͚Δ ϋοΧʔ͔ΒૂΘΕ΍͍͢ ΫϥΠΞϯτܕ

  ࢿ࢈Λࣗ෼Ͱ؅ཧͰ͖Δ ։ൃݩʹѱҙ͕ ͋Δͱ౪·ΕΔ
 6. 2. ΢ΥϨοτͷόοΫΤϯυʹ͍ͭͯ

 7. ©2018 Ginco, Inc. ΢ΥϨοτʹඞཁͳػೳ ɾૹۚɺड͚औΓ ॺ໊ɺΞυϨεੜ੒ ɾ࢒ߴ ΞυϨεผͷ࢒ߴ؅ཧ #BMBODF ɾऔҾཤྺ

  ཤྺͷऔಘͱ؅ཧ 5SBOTBDUJPOɺ"EESFTT
 8. ©2018 Ginco, Inc. औಘ͢Δσʔλ ɾ#BMBODF ΞυϨεʹඥ͍ͮͨ࢒ߴ ɾ5SBOTBDUJPO "MJDFˠ#PCʹ&5)ૹͬͨͱ͍͏σʔλ ɾ"EESFTT ΞυϨε͸ۜߦͷޱ࠲൪߸ͱಉ͡Α͏ͳσʔλ

  1FOEJOH5YɿϒϩοΫʹऔΓࠐ·ΕΔલ 4VDDFTT5YɿϒϩοΫʹऔΓࠐ·Εͨ΋ͷ
 9. ©2018 Ginco, Inc.

 10. ©2018 Ginco, Inc. 1FOEJOH5Yͷऔಘํ๏ ,VCFSOFUFT $MPVE 1VC4VC dXPSLFS 8FCTPDLFU 1FOEJOH5Y

  "EESFTT͔Β Ϣʔβ৘ใΛ෇Ճ
 11. ©2018 Ginco, Inc. 4VDDFTT5Yͷऔಘํ๏ ,VCFSOFUFT $MPVE 1VC4VC dXPSLFS 8FCTPDLFU #MPDL

  "EESFTT͔Β Ϣʔβ৘ใΛ෇Ճ 5Y
 12. ©2018 Ginco, Inc. ,VCFSOFUFT $MPVE 1VC4VC όοΫΤϯυશମߏ੒ ॺ໊ࡁΈ5Y ཤྺऔಘ dXPSLFS

 13. 3. DEX Kyber Network࿈ܞʹ͍ͭͯ

 14. ©2018 Ginco, Inc. ࠓि͔Β(JODPͰ%&9͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ ೔ຊ͔Β͸࢖͑·ͤΜ͕ʂʂ

 15. ©2018 Ginco, Inc. ,ZCFS/FUXPSLͱ͸ &5) &3$ ,/$ 0.( &3$ &3$

  εϚʔτίϯτϥΫτͰτϥετϨεʹऔҾ͕Ͱ͖Δ
 16. ©2018 Ginco, Inc. ,ZCFS/FUXPSLͷॲཧॱ 3BUFΛऔಘ &5),/$ɺ,/$0.( &YQFDUFE3BUFTPMͷHFU&YQFDUFE3BUF ͔Βऔಘ ަ׵Λ࣮ߦ

  ,ZCFS/FUXPSLTPMͷUSBEF Ͱަ׵
 17. ©2018 Ginco, Inc. 3BUFͷऔಘ ,ZCFS/FUXPSL &YQFDUFE3BUF HFU&YQFDUFE3BUF ᶃ 3BUF,/$&5)

  ᶅ ᶄ HFU&YQFDUFE3BUF ᶆ 3BUF,/$&5)
 18. ©2018 Ginco, Inc. ަ׵&5)UP&3$ &5) ᶃ USBEF ᶄ ᶅ

  ,/$ ,ZCFS/FUXPSL ,ZCFS3FTFSWF
 19. ©2018 Ginco, Inc. ަ׵&3$UP&3$ ,/$$POUSBDU BQQSPWF ࢿۚͷૹۚݖݶΛ,ZCFS/FUXPSLʹҕৡ ,ZCFS/FUXPSL ,ZCFS3FTFSWF

  ,/$ USBEF 0.( ᶃ ᶄ ᶅ
 20. ©2018 Ginco, Inc. *OUFSOBM5Yʹ͍ͭͯ $POUSBDU" $POUSBDU# $POUSBDU$ ᶃ ᶄ ᶅ

  ɾᶄɺᶅ͕*OUFSOBM5Y
 21. 5SBOTBDUJPOͷσʔλߏ଄ ©2018 Ginco, Inc. { "from": "0x10d0c14d27b05a791a9f582eb8e744d9f35bf78f", "gas": "0x397fc", "gasUsed":

  "0x30c71", "input": "", "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007fa76a26ecab6ed", "time": "484.180989ms", "to": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755", "type": "CALL", "value": "0x38d7ea4c68000" "calls": [ { "from": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755", "gas": "0x37b29", "gasUsed": "0x309", "input": "0x70a0823100000000000000000000000010d0c14d27b05a791a9f582eb8e744d9f35bf78f", "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007ed93c4222e61c9", "to": "0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200", "type": "CALL", "value": "0x0" }, { "calls": [{...}, {…}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}], "from": "0x818e6fecd516ecc3849daf6845e3ec868087b755", "gas": "0x354af", "gasUsed": "0x2b6e3", "input": "", "output": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000007fa76a26ecab6ed", "to": "0x91a502c678605fbce581eae053319747482276b9", "type": "CALL", "value": "0x38d7ea4c68000" } ] }
 22. ©2018 Ginco, Inc. *OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δઃఆ ɾᶃͷτϥϯβΫγϣϯͷதʹ ɹᶄʙᶅ͕*OUFSOBM5Yͱͯ͠ه࿥͞ΕΔ ɾHFUIͷઃఆΛTZODGVMMʹ͢Δ ɾϒϩοΫҎ্લͷ*OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δʹ͸ ɹHFUIͷઃఆΛHDNPEFBSDIJWFʹ͢Δ ɾ*OUFSOBM5YΛऔಘ͢Δʹ͸5SBDFϝιουΛ࢖͏

  ɹUSBDF$IBJO ɺUSBDF5SBOTBDUJPO