Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

firebase-meetup-#11-2019-02-18

 firebase-meetup-#11-2019-02-18

Tomokazu Kozuma

February 18, 2019
Tweet

More Decks by Tomokazu Kozuma

Other Decks in Programming

Transcript

 1. A B O U T M Y S E L

  F ࣗݾ঺հ Tomokazu Kozuma @Tomokazu106 ౦ژ޻ۀେֶେֶӃଔۀޙɺαΠόʔΤʔδΣϯτͰεϚϗήʔϜͷαʔόɺΠϯ ϑϥશൠΛ୲౰ɻԾ૝௨՟ʹ͍ٕͭͯज़ϒϩάΛॻ͍ͯΔ͏ͪʹ຅಄͠ɺຊ৬ͱ ͯ͠஫ྗ͢ΔͨΊʹ(JODPʹೖࣾɻ(JODPͰ͸ϒϩοΫνΣʔϯͷϊʔυӡ༻ɺϋʔ υϑΥʔΫରԠɺόοΫΤϯυͳͲ޿ൣғΛ୲౰ɻ
 2. S e c u r i t y P r

  o b l e m ԯ݅ͷػີ৘ใ͕ެ։͞Ε͍ͯΔ • 'JSFCBTF%BUBCBTFΛ࢖͍ͬͯΔ಺ͷ͕࿙Ӯ • ݪҼ͸SVMFTΛ͖ͪΜͱઃఆͰ͖͍ͯͳ͍ h t t p s : / / w w w . a p p t h o r i t y . c o m / c o m p a n y / p r e s s / p r e s s - r e l e a s e s / 6 2 - o f - e n t e r p r i s e s - e x p o s e d - t o - s e n s i t i v e - d a t a - l o s s - v i a - f i r e b a s e - v u l n e r a b i l i t y
 3. 'JSFTUPSFSVMFT • SFBEXSJUFݖݶ • σʔλͷόϦσʔγϣϯ T I T L E

  T E X T Firestore Cloud 3VMFT "1*ΩʔͰΞΫηε
 4. • SFBE୯ҰEPDΛऔಘ͢ΔHFUͱෳ਺औಘ͢ΔMJTU • XSJUFDSFBUF VQEBUF EFMFUF SFBEXSJUFݖݶ R e a

  d R e s t r i c t i o n match /Users/{uid} { allow get: if someCondition(); allow create: if someCondition(); } function someCondition() { … }
 5. • ϦΫΤετσʔλɿSFRVFTUSFTPVSDFEBUB • 'JSFTUPSFσʔλɿSFTPVSDFEBUB • ܕɿJOU TUSJOH CPPM UJNFTUBNQͳͲ •

  LFZɿIBT"MM IBT0OMZ IBT"OZ σʔλͷόϦσʔγϣϯ D a t a V a l i d a t i o n match /Users/{uid} { allow update: if request.resource.data.keys().hasAll(["name", "age"]) && request.resource.data.name is string && request.resource.data.name != "" && request.resource.data.age == resource.data.age }
 6. 5 S e t t i n g s e

  c u r e r u l e s ػີσʔλ͸ผ֊૚ผSVMFTʹ͢Δ ϫΠϧυΧʔυͰͷSVMFTઃఆʹؾΛ͚ͭΔ ৘ใ࿙Ӯ͠ͳ͍ͨΊͷSVMFTઃఆ
 7. • ผ֊૚ʹͯ͠SVMFTઃఆΛݫ͘͢͠Δ ػີσʔλ͸ผ֊૚ D i v i d e S

  e c r e t D a t a match /Users/{uid} { // ೝূࡁϢʔβʹެ։ allow read: if isAuthUser(); // ࣗ෼ͷσʔλ͚ͩʹΞΫηεՄ match /Private/Info { allow read: if isMyData(uid); } } function isMyData(uid) { return request.auth.uid == uid; }
 8. ϫΠϧυΧʔυͰͷSVMFTઃఆ • ϫΠϧυΧʔυͰෳ਺SVMF͕ద༻͞ΕͯڐՄ͞ΕΔ U s i n g w i

  l d c a r d match /Users/{uid} { // ৚݅1 match /{allChildren=**} { allow read: if isAuthUser(); } // ৚݅2 match /Private/Info { allow read: if isMyData(uid); } } function isMyData(uid) { return request.auth.uid == uid; }
 9. L o a d r u l e s SVMFTͷϩʔυ

  import * as firebase from ‘@firebase/testing’ // rulesͷϩʔυ firebase.loadFirestoreRules({ projectId: 'test-project-00', rules: fs.readFileSync("firestore.rules", "utf8") }) • SVMFTͷϩʔυ͸೚ҙͷQSPKFDU*EͰͰ͖Δ • QSPKFDU*EผʹݸผͷσʔλۭؒΛ࣋ͯΔ • ςετຖʹQSPKFDU*EΛมߋ͢Ε͹·ͬ͞Βͳঢ়ଶ
 10. • ෳ਺ͷೝূΞΧ΢ϯτΛಉ࣌ʹѻ͑Δ L o a d r u l e

  s ΞΧ΢ϯτ࡞੒ // ೝূࡁΞΧ΢ϯτ const firestore = firebase .initializeTestApp({ projectId: ‘test-project-00', auth: {uid: ‘test-account’} }) .firestore(); // AdminΞΧ΢ϯτ const adminFirestore = firebase .initializeAdminApp({ projectId: 'test-project-00', auth: ‘admin-account’ }) .firestore();