Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今日の"どう書く"問題のアルゴリズム例

 今日の"どう書く"問題のアルゴリズム例

Nagoya.php #15 補足資料
https://nagoyaphp.connpass.com/event/120856/

8e844e43f029ec38e206a464cf4587b3?s=128

Takashi Kanemoto

April 17, 2019
Tweet

Transcript

 1. ࠓ೔ͷ”Ͳ͏ॻ͘”໰୊ͷ ΞϧΰϦζϜྫ 2019/04/17 #nagoyaphp @ttskch

 2. ๻ʹ͍ͭͯ

 3. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO • WebΤϯδχΞྺ7೥ɺPHPྺ7೥ • #nagoyaphpʊ • #symfony_meetup

 4. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ

 5. ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ

  ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
 ࠊ௧͕࣏Γ·ͨ͠ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ
 6. ձࣾʹ͍ͭͯ

 7. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://quartet-communications.com

 8. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://www.google.co.jp/search?q=Χʔςϯ

 9. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://lisket.jp

 10. We are hiring!ʢϚδͰʣ • PHPer/JSer ઈࢍେืूதʂʢϦϞʔτ΍όΠτ΋Մʣ • Symfony+Angular ͰɺWeb޿ࠂۀքΛ
 ϗϫΠτʹ͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯ·͢

  • ܦӦϏδϣϯ͸ʮੈքҰޮ཰తͳ୅ཧళʯ
 11. We are hiring!ʢϚδͰʣ • ࣗࣾαʔϏεʮLisketʯͰࣗࣾͷۀ຿΋ޮ཰Խ • શࣾһͷฏۉ࢒ۀ͕࣌ؒ5h/݄͙Β͍Ͱ͢ ಛผ৆ड৆

 12. We are hiring!ʢϚδͰʣ ΤϯδχΞͷಇ͖΍͢͞௒େࣄʹͯ͠·͢✨

 13. We are hiring!ʢϚδͰʣ ·ͣ͸͓࿩͚ͩͰ΋ʂؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞

 14. ࠓ೔ͷ”Ͳ͏ॻ͘”໰୊ͷ ΞϧΰϦζϜྫ 2019/04/17 #nagoyaphp @ttskch

 15. http://nabetani.sakura.ne.jp/hena/ordf04octsp/

 16. ௖఺਺ͷٻΊํ

 17. 1 2 4 8 16 32 64 128

 18. 3 5 4 4

 19. 3 5 4 4 1 2 3 2

 20. 1 2 3 2 3 5 4 4 ؔ܎ͯͦ͠͏

 21. 3 5 4 4 1 2 3 2

 22. 3 5 4 4 1 2 3 2 3 -1

  = 2
 23. 3 5 4 4 1 2 3 2 2 +

  3 = 5 3 -1 = 2
 24. 3 5 4 4 1 2 3 2

 25. 3 5 4 4 1 2 3 2 2 -1

  = 1
 26. 3 5 4 4 1 2 3 2 1 +

  3 = 4 2 -1 = 1
 27. 3 5 4 4 ࣮ઢؒͷڑ཭͔Β௖఺਺͸ٻΊΒΕΔ

 28. 5

 29. 5 4

 30. 5 4 4 -1 = 3

 31. 5 4 3 + 3 = 6 4 -1 =

  3
 32. 5 4 4 -1 = 3 3 + 3 =

  6 3 + 2= 5
 33. 5 4 ڑ཭͕4ͷͱ͖͚ͩܭࢉํ๏͕มΘΔ

 34. 1 2 4 8 16 32 64 128

 35. 2 8 16 64 1 2 3 2 1 4

  32 128
 36. 21 23 24 26 1 2 3 2 20 22

  25 27
 37. 21 23 24 26 1 2 3 2 20 22

  25 27
 38. 21 23 24 26 1 2 3 2 20 22

  25 27 ൪߸Λ2ͷྦྷ৐Ͱද͢ͱࢦ਺෦ͷࠩͰڑ཭ΛٻΊΒΕΔ
 39. 21 23 24 26 2 3 2 22 25 Ұप͢Δͱۙͮ͘ߏ଄ͳͷͰ8ͷ৒༨Λ࢖͑͹Αͦ͞͏✋

  1 20 27
 40. ೖྗͷύʔε

 41. 1 2 4 8 16 32 64 128

 42. 2 8 16 64 165 Λ 1 + 4 +

  32 + 128 ʹ෼ղ͍ͨ͠ 1 4 32 128
 43. 2 8 16 64 1 4 32 128

 44. 21 23 24 26 20 22 25 27

 45. 165 = 27x1 + 26x0 + 25x1 + 24x0 +

  23x0 + 22x1 + 21x0 + 20x1 21 23 24 26 20 22 25 27
 46. 165 = b10100101 21 23 24 26 20 22 25

  27
 47. 21 23 24 26 20 22 25 27 ೖྗΛ2ਐ਺Ͱද͢ͱɺ஋͕1ͷܻ͕࣮ઢͷҐஔΛࣔ͢

 48. ࣮૷ྫ

 49. public function run(string $input): string { $lines = array_values(array_filter(range(0, 7),

  function (int $i) use ($input) { return str_split(sprintf('%b', $input))[$i] ?? false; })); $vertices = []; for ($i = 0; $i < count($lines); $i++) { $distance = ($lines[($i + 1) % count($lines)] - $lines[$i] + 8) % 8; $vertices[] = ($distance === 4 ? 2 : 3) + $distance - 1; } sort($vertices); return implode('', $vertices); }
 50. public function run(string $input): string { $lines = array_values(array_filter(range(0, 7),

  function (int $i) use ($input) { return str_split(sprintf('%b', $input))[$i] ?? false; })); $vertices = []; for ($i = 0; $i < count($lines); $i++) { $distance = ($lines[($i + 1) % count($lines)] - $lines[$i] + 8) % 8; $vertices[] = ($distance === 4 ? 2 : 3) + $distance - 1; } sort($vertices); return implode('', $vertices); } ೖྗΛ2ਐ਺ʹม׵ͯ͠ɺཱ͍ͬͯΔϏοτͷҐஔʢ0ʙ7ʣΛ഑ྻʹ͢Δɻ ྫ୊ͷ৔߹͸ $lines === [0, 2, 5, 7] ͱͳΔɻ͜Ε͕࣮ઢͷҐஔɻ ೖྗͷύʔε
 51. public function run(string $input): string { $lines = array_values(array_filter(range(0, 7),

  function (int $i) use ($input) { return str_split(sprintf('%b', $input))[$i] ?? false; })); $vertices = []; for ($i = 0; $i < count($lines); $i++) { $distance = ($lines[($i + 1) % count($lines)] - $lines[$i] + 8) % 8; $vertices[] = ($distance === 4 ? 2 : 3) + $distance - 1; } sort($vertices); return implode('', $vertices); } [0, 2, 5, 7] ͱ͍͏഑ྻʹରͯ͠ɺཁૉؒͷ͔ࠩΒ࣮ઢؒͷڑ཭ΛٻΊΔͱɺ (2-0+8)%8=2, (5-2+8)%8=3, (7-5+8)%8=2, (0-7+8)%8=1 ͱͳΔɻ ڑ཭͕4ͷ৔߹͸ 2+ڑ཭-1 ͕ɺڑ཭͕ͦΕҎ֎ͷ৔߹͸ 3+ڑ཭-1 ͕௖఺਺ɻ ௖఺਺ͷܭࢉ
 52. https://github.com/ ttskch/nagoyaphp15

 53. @ttskch ʘThanks!ʗ