Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu Fedora

Giới thiệu Fedora

Trình bày tại Fedora 18 Release Party Hanoi và Hội nghị tổng kết 2012 của VFOSSA.

Anh Tuan TRUONG

January 18, 2013
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

  1. World wide and in Vietnam
    Truong Anh Tuan
    presented by
    Fedora Ambassadors Steering Committee
    License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.
    Fedora Community

    View Slide

  2. Chủ đề hôm nay
    1. Tổng quan về Fedora
    2. Cộng đồng Fedora tại Việt Nam

    View Slide

  3. Tổng quan về Fedora

    View Slide

  4. Fedora là một dự án mở tập hợp các thành
    viên trong cộng đồng phần mềm tự do nguồn
    mở từ khắp nơi thế giới cùng nhau liên kết, xây
    dựng và giới thiệu bản phân phối Linux tên gọi
    “Fedora.”
    Dự án Fedora là gì?

    View Slide

  5. Sứ mệnh của dự án Fedora là tập hợp, dẫn dắt
    các tiến bộ của phần mềm và nội dung tự do
    nguồn mở trong một cộng đồng hợp tác, thông
    qua việc:
    Không ngừng phấn đấu để luôn đi đầu
    Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên và truyền
    bá phần mềm và nội dung tự do
    Chia sẻ thành công với toàn thể cộng đồng bằng
    những hành động hết sức cụ thể
    Sứ mệnh

    View Slide

  6. 4 nền tảng tạo nên giá trị cốt lõi của chúng tôi:
    4 nền tảng cơ bản

    View Slide

  7. Four Foundations

    View Slide

  8. Fedora không chỉ là một phần mềm, đó là một
    cộng đồng các tình nguyện viên trên khắp thế
    giới cùng nhau làm việc để thúc đẩy các lợi ích
    của văn hóa tự do
    Chúng tôi chào đón tất cả các bạn, không phân
    biệt kỹ năng (IT or non-IT), trình độ, giới tính,
    màu da, dân tộc. Chúng tôi tin tưởng vào một
    cộng đồng đa dạng, mỗi người luôn vì mọi
    người, mọi người luôn vì mỗi người
    Cộng đồng

    View Slide

  9. Fedora mong muốn trở thành lá cờ đầu đổi
    mới, sáng tạo trong cộng đồng phần mềm tự
    do nguồn mở và là nơi tập hợp một cộng đồng
    đa dạng, cùng đóng góp vì lợi ích chung
    Fedora luôn đóng góp hết tất cả những gì xây
    dựng được trở lại cho thế giới PMTDNM, nhằm
    tiến tới một cộng đồng rộng lớn hơn. Không
    phân biệt bạn đang dùng bản phân phối nào,
    bạn đang và hoàn toàn có quyền tin tưởng vào
    những gì được phát triển trong dự án Fedora.
    Phương pháp luận

    View Slide

  10. Chúng tôi luôn chỉ cung cấp các sản phẩm mở
    và tự do, bao gồm: PMTDNM và nội dung mở;
    bảo vệ và khuyến khích các giải pháp cho phép
    tự do sử dụng và phân phối lại (ngay trong cả
    chính cộng đồng phát triển dự án Fedora)
    Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các dự án
    nguồn nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi
    người. Các cải tiến của chúng tôi đến với cộng
    đồng, và các cải tiến trong các dự án nguồn
    đến với chúng tôi một cách nhanh nhất
    Sự khác biệt

    View Slide

  11. Chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho những ai tin
    tưởng vào PMTDNM, là nền tảng cho các cộng
    đồng, các bản phân phối, nội dung tự do khác
    Chúng tôi thấy rõ sự nguy hại của bằng sáng
    chế phần mềm gây trở ngại cho đổi mới sáng
    tạo trong phát triển phần mềm, đặc biệt là trong
    dài hạn
    Sự khác biệt

    View Slide

  12. Cộng đồng Fedora
    tại Việt Nam

    View Slide

  13. Cộng đồng người dùng
    Bao gồm một số nhóm nhỏ nằm trong nhóm
    những người sử dụng Linux: HanoiLUG,
    SaigonLUG, HueLUG...
    Tham gia hoặc tổ chức nhiều hoạt động:
    Fedora Release Parties 11-18
    Mùa Hè Sáng Tạo – SV viết PMTDNM
    SFD, DFD, Linux Day, Vietnam Open Day
    Hỗ trợ người dùng và nhiều hoạt động khác

    View Slide

  14. Đóng góp
    Một số đóng góp chính:
    Tham gia điều phối hoạt động trong Fedora APAC
    Đóng gói phần mềm
    Góp phần quảng bá về Linux và PMTDNM tại VN
    Đăng bài trên các báo chuyên ngành, xuất bản
    blog, trang tin điện tử về Linux & FOSS
    Tham gia dịch thuật phần mềm, tài liệu
    Test, thông báo lỗi
    Hỗ trợ người dùng và các hoạt động cộng đồng

    View Slide

  15. Một số con số
    Fedora contributors:
    Tổng số đăng ký: gần 65,000 thành viên
    Số thành viên tích cực: khoảng 6,500 thành viên
    Số thành viên đăng ký tại VN: 128 (active <10),
    trong đó có 4 Fedora Ambassdors
    Trương Anh Tuấn: được bầu vào FAmSCo
    (Fedora Ambassadors Steering Committee)
    nhiệm kỳ 2012-2013

    View Slide

  16. Website cộng đồng

    View Slide

  17. Website chính thức:
    http://vn.fedoracommunity.org/
    Nhóm thư chung:
    http://lists.fedoraproject.org/mailman/listinfo/vn-
    community
    IRC channels: #fedora, #fedora-* on
    Freenode.net
    Fedora Project: http://fedoraproject.org/
    Trao đổi thông tin

    View Slide

  18. Thank You
    and Questions?
    License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.
    [email protected]
    Contact:

    View Slide