Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue.jsをa-blog cmsで試してみる

Vue.jsをa-blog cmsで試してみる

2021年6月8日にオンラインで開催された「a-blog cms zoom up 2021/06」の発表スライドです。JavaScriptフレームワーク「Vue.js」をa-blog cmsをプラットフォームとして活用した初歩的な例をまとめています。

うぇびんさん

June 08, 2021
Tweet

More Decks by うぇびんさん

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Vue.jsΛ

  a-blog cmsͰར༻ͯ͠ΈΔ
  ޱా੟ࢠ - ΢ΣϏϯάελδΦ

  2021-06-08 (tue) @ ๛ڮࢢͷࣗ୐
  a-blog cms zoom up 2021/06

  View full-size slide

 2. ޱాɹ੟ࢠ
  ͪͩ͘
  ʢ͏͐ͼΜ͞Μʣ
  ͍ͤ͜
  XFCCJOHTUVEJP
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  BCMPHDNTΤόϯδΣϦετ
  XFCCJOHTUVEJPDPN
  Ѫ஌ݝ๛ڮࢢ

  View full-size slide

 3. ຊ֨తͳ

  ϑϩϯτΤϯυͷ

  ٕज़Λ

  ਎ʹண͚͍ͨ
  ݈߁໘ͱ͔

  ऩӹΞοϓͱ͔

  τϨϯυͱ͔

  View full-size slide

 4. Ͱ͖ͦ͏ͳ΍͔ͭΒֶश͠Α͏
  Vue.js
  Angular.js
  React.js
  ೉қ౓
  jQuery
  ૉͷJavaScript
  ͍ͩͿཧղͨ͠
  ݟͨ͜ͱ͋Δ

  View full-size slide

 5. ͏͐ͼΜ͞Μɺ͜Μʹͪ͸ʂ
  ΋͠Α͚Ε͹࣍ճͷa-blog cms zoom upͰ

  ൃද͍͚ͯͨͩ͠ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  Ξοϓϧοϓϧ

  ৿ా͞Μ

  View full-size slide

 6. Vue.jsΛa-blog cmsͰ

  ࢼͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 7. Vue.jsͱ͸
  ͼΎʔ͍͐͑͢͡ ͱಡΈ·͢
  ̍

  View full-size slide

 8. JavaScriptͰͷΞϓϦ։ൃΛ

  ָʹ͢ΔϑϨʔϜϫʔΫ

  View full-size slide

 9. ެࣜͷઆ໌
  Vue͸

  ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεΛߏங͢ΔͨΊͷ

  ϓϩάϨογϒϑϨʔϜϫʔΫͰ͢ɻ
  https://jp.vuejs.org/v2/guide/index.html#Vue-js-ͱ͸ʁ

  View full-size slide

 10. Α͘Θ͔Βͳ͍ͷͰௐ΂Δ

  View full-size slide

 11. Vue.jsͷಛ௃
  ‣ HTMLจॻϕʔε
  ‣ ֶशίετ͕௿͍

  ‣ ϢʔβʔΠϯλʔϑΣʔεͷ࡞੒ʹಛԽ
  ‣ ΫϦοΫ΍ϑΥʔϜೖྗʹ൓Ԡ͢Δɺ΋Ζ΋Ζ

  ‣ ஈ֊తʢϓϩάϨογϒϑϨʔϜϫʔΫʣ
  ‣ ϓϩδΣΫτͷཁٻϨϕϧʹԠͯ͡ن໛Λม͑ΒΕΔ

  View full-size slide

 12. jQueryͱͷҧ͍ : jQueryͷ৔߹

  変数 a は

  です。

  let a = 0;
  $(‘#var’).text(a);
  a = 3;
  $(‘#var’).text(a);

  View full-size slide

 13. jQueryͱͷҧ͍ : jQueryͷ৔߹
  ˣˣˣ+BWB4DSJQUͷRVFSZ4FMFDUPS΋

  変数 a は

  です。

  let a = 0;
  $(‘#var’).text(a);
  a = 3;
  $(‘#var’).text(a);
  ม਺ͷ஋͕มΘͬͨΒ

  DOMʢHTMLͷߏ଄ʣΛ

  εΫϦϓτͰॻ͖׵͑Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 14. jQueryͱͷҧ͍ : Vueͷ৔߹


  変数 a は
  {{a}} です。


  let a = 0;
  let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  })
  a = 3;

  View full-size slide

 15. jQueryͱͷҧ͍ : Vueͷ৔߹


  変数 a は
  {{a}} です。


  let a = 0;
  let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  })
  a = 3;
  HTML಺ͷɺ೚ҙͷཁૉΛ

  ʮVueΞϓϦέʔγϣϯʯ
  ͱͯ͠એݴ

  View full-size slide

 16. jQueryͱͷҧ͍ : Vueͷ৔߹


  変数 a は
  {{a}} です。


  let a = 0;
  let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  })
  a = 3;
  ม਺ͷ஋͕มΘΔͱ

  ΞϓϦέʔγϣϯ಺ͷ

  DOM͕ࣗಈతʹߋ৽͞ΕΔ

  View full-size slide

 17. v-for
  ഑ྻΛ܁Γฦ͠ϦετΞοϓ
  ̎

  View full-size slide

 18. Vue.jsͱa-blog cmsͰ

  ͳʹ࡞Ζ͏ʁ

  View full-size slide

 19. a-blog cms ͚ͩͰ࡞ͬͨ
  ͱΓ͋͑ͣ

  View full-size slide

 20. たのしい

  View full-size slide

 21. echo.css΋ΑΖ͘͠Ͷʂ
  https://echocss.webbingstudio.com/

  View full-size slide

 22. a-blog cmsͷϞδϡʔϧͰදࣔ  【男優の情報を繰り返し表示】  View full-size slide

 23. ܁Γฦ͠͸Ͳ͏͢Δʁ
  v-for
  IUUQTKQWVFKTPSHWHVJEFMJTUIUNMWGPSͰ഑ྻʹཁૉΛϚοϐϯά͢Δ

  View full-size slide

 24. Vue.jsͷ v-for Ͱදࣔ - HTMLଆ


  【男優の情報を繰り返し表示】


  ଐੑͬΆ͍΋ͷͷ͜ͱΛਖ਼ࣜʹ͸σΟϨΫςΟϒͱ͍͍·͢

  View full-size slide

 25. let data = {
  items: [

  ]
  }
  a-blog cmsͷ

  ϞδϡʔϧͰ

  σʔλ഑ྻΛ࡞Δ
  ˞࣮ࡍʹ͸΋ͬͱ௕͍ίʔυͰ͢
  ˞΋ͬͱεϚʔτͳํ๏͕͋Δ͚Ͳ
  ɹࠓͷͱ͜Ζ͸͜ΕͰ

  View full-size slide

 26. let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  })
  ഑ྻΛ

  ΞϓϦέʔγϣϯͰ

  ࢖͏σʔλͱͯ͠

  ඥ෇͚Δ

  View full-size slide

 27. VueͰ ಉ͡ͷͰ͖ͨΘ͊ ( ‘ Ų ’ * )

  View full-size slide

 28. ͋Εʁ

  ͖ͬ͞ͱॱ൪ҧ͏ʁ

  View full-size slide

 29. ಡΈࠐΜͩͱ͖ʹ

  ഑ྻΛγϟοϑϧͨ͠
  let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  })
  app.items = shuffle( app.items );
  ΞϓϦέʔγϣϯ໊ม਺Λૢ࡞͢Δͱଈ൓ө͞ΕΔʂ
  IUUQTXXXOYXPSMEOFUKTBSSBZTIV⒐FIUNM

  View full-size slide

 30. v-on
  ΫϦοΫ΍Ωʔૢ࡞Λ࿈݁
  ̏

  View full-size slide

 31. ϘλϯΫϦοΫͰฒͼସ͍͑ͨ
  v-on
  IUUQTKQWVFKTPSHWHVJEFFWFOUTIUNM

  View full-size slide

 32. Vue.jsͷ v-on Ͱฒͼସ͑ - HTMLଆ


  五十音順


  PODMJDLଐੑͱಉ͡ॻ͖ํ

  View full-size slide

 33. v-on: ͸ @ ʹུهͰ͖Δ


  五十音順


  View full-size slide

 34. let methods = {
  itemsort(index) {
  const funcs = {
  'id': function( items ){
  // ID順に並び替え
  },
  'height': function( items ){
  // 身長順に並び替え
  },
  'syllabary': function( items ){
  // 五十音順に並び替え
  },
  'age': function( items ){
  // 50歳以上の人を抜き出す
  },
  // 以下略 引数を調べて実行
  }
  }
  ࣮ߦ͍ͨ͠ॲཧΛ

  ΦϒδΣΫτͱͯ͠

  ఆ͓ٛͯ͘͠

  View full-size slide

 35. let app = new Vue({
  el: '#app',
  data: data,
  methods: methods,
  })
  ΦϒδΣΫτΛ

  ΞϓϦέʔγϣϯͰ

  ࢖͏ॲཧͱͯ͠

  ඥ෇͚Δ
  όʔδϣϯͰ͸ผͷํ๏͕͋Γ·͢
  ͜Ε͸όʔδϣϯ·Ͱͷํ๏Ͱ͢

  View full-size slide

 36. ιʔτͰ͖ͨΘ͊ ( ‘ Ų ’ * )

  View full-size slide

 37. ͋Εʁ

  ಈ͘ԋग़ͬͯͲ͏΍ͬͨͷʁ

  View full-size slide

 38. transition-group
  ؆୯Ξχϝʔγϣϯ
  ̏

  View full-size slide

 39. transition-groupͰғΉ  【男優の情報を繰り返し表示】  ਖ਼ࣜʹ͸ίϯϙʔωϯτͱ͍͍·͢

  View full-size slide

 40. ग़ྗͷࡍʹHTMLཁૉʹม׵Ͱ͖Δ
  name=“actors”
  tag=“div"
  class=“echo-cards"
  >

  View full-size slide

 41. transition-groupͷޮՌ
  ‣ ฒͼସ͑ͷͱ͖ʹ

  v-forͷ܁Γฦ͠ʹ

  Ϋϥε͕෇͘
  ‣ ͞ΒʹɺࣗಈͰ

  transformϓϩύςΟͷ

  Ґஔ৘ใ΋෇͘

  View full-size slide

 42. .actors-move {
  transition:
  transform 0.6s;
  }
  .໊લ-move Ͱ

  Ξχϝʔγϣϯͷ

  ࣌ؒΛࢦఆ͢Δ͚ͩ
  0.6ඵ͔͚ͯ

  ͦΕͧΕͷஉ༏Χʔυ͕

  ιʔτઌ΁Ҡಈ͢Δʂ

  View full-size slide

 43. ͜͜·Ͱ͸

  jQueryͰ΋ͳΜͱ͔ͳΔ
  ࠓͷCMSͷτϨϯυʹ௅ઓʂ

  View full-size slide

 44. ϔουϨεCMS
  ؅ཧը໘ͱެ։ϖʔδΛ෼཭
  ̐

  View full-size slide

 45. ‣ දࣔ෦෼Λ࣋ͨͳ͍CMS
  ‣ APIܦ༝ͰσʔλΛऔಘ͢Δલఏ
  ϔουϨεCMSͱ͸
  TJUFCDPN
  $.4ຊମ
  TJUFBDPN
  ެ։αΠτ

  View full-size slide

 46. ࠃ࢈७ਖ਼ͩͱ microCMSͳͲ
  https://microcms.io/

  View full-size slide

 47. a-blog cms Ͱ

  ϔουϨεCMS ͸Ͱ͖Δͷ͔ʁ

  View full-size slide

 48. Headless CMSͱͯ͠ͷa-blog cms
  https://gradation.me/technology/a-blog-cms/headless-cms.html

  View full-size slide

 49. δΣϊϕʔθ͞Μ͕

  ·ͱΊͯ͘Ε͍ͯ·ͨ͠
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʔʂ

  View full-size slide

 50. a-blog cmsͷ৔߹
  ‣ ϔουϨεCMS͸ɺURLͰϦΫΤετ͢Δͱ

  JSON౳ͰσʔλΛฦ٫͢Δඞཁ͕͋Δ
  ‣ ͔͠͠ɺa-blog cms͸

  ͦͷΑ͏ͳʮAPIʯΛ͍࣋ͬͯͳ͍
  ΢Σϒ੍࡞ऀ޲͚ͷ$.4Ͱ͔͢ΒͶ

  View full-size slide

 51. {
  "items": [

  {
  "id": "{eid}",
  "name": "{title}",
  "image_src": “https://example.com%{MEDIA_ARCHIVES_DIR}{actor_photo@path}”,
  "furigana": "{actor_furigana}",
  "age": "{actor_birth}[age]",
  "height": "{actor_height}"
  },

  ]
  }
  ςϯϓϨʔτͰ

  JSONΛ

  ࡞ͬͯ͠·͓͏
  ΍΍ߥͬΆ͍Ͱ͕͢

  View full-size slide

 52. CMSଆͷυϝΠϯͷ

  .htaccessʹڐՄ͕ඞཁ
  Header set Access-Control-Allow-Origin:(改行)
  https://example.com

  View full-size slide

 53. JSONΛผυϝΠϯ͔Βݺͼɺ഑ྻʹม׵

  ࡞͓͍ͬͯͨ Vue.js ͷΞϓϦʹ࿈݁
  axios
  .get('https://example.com/actors.json')
  .then( function(response) {
  app.items = response.data.items;
  }
  );
  ࠓճ͸ݺͼग़͠ʹ)551௨৴͕ՄೳʹͳΔBYJPTΛ࢖͍·ͨ͠

  View full-size slide

 54. ผυϝΠϯͰදࣔͰ͖ͨΘ͊ ( ‘ Ų ’ * )

  View full-size slide

 55. ΫϦοΫͰৄࡉ৘ใΛ

  ද͔ࣔͨͬͨ͠ͷͰ͕͢

  ΍Γํ͕෼͔Βͣ…
  ࠓճ͸͜͜·Ͱʂ

  View full-size slide

 56. ิ଍ɾ·ͱΊ
  ̑

  View full-size slide

 57. a-blog cms ͸

  ೾Χοί(mustache)͕ ਖ਼͘͠දࣔ͞Εͳ͍
  {{ name }}
  {name} ͳΜͯ

  ςϯϓϨʔτม਺͸ͳ͍Αʂ

  View full-size slide

 58. ͹ʔ΂͍ͨΉ
  @verbatim

  {{ message }}

  @endverbatim
  !WFSCBUJNϒϩοΫͰ
  ғΜͩՕॴ͸
  ೾Χοί͕ల։͞Ε·ͤΜ
  IUUQTEFWFMPQFSBCMPHDNTKQEPDVNFOUUFNQMBUFWFSCBUJNIUNM

  View full-size slide

 59. ωοτͷ৘ใऩू͸͖͍ͭ
  ‣ όʔδϣϯ̎ܥͱ̏ܥͷҧ͍
  ‣ جૅΛ஌͍ͬͯΔલఏͷ৘ใ
  ‣ React.js, nuxt.js, node.js …
  Vue.js ެ͕͍ࣜͪ͹ΜΘ͔Γ΍͍͢ʂ

  View full-size slide

 60. ࣮຿Ϩϕϧʹ

  ͳΓ͍ͨͷͰ

  ૉ௚ʹ

  ຊΛങ͍·ͨ͠
  ࡳຈͷ

  ͳ͕͞Θ͞Μͱ͙ͬͪʔ͞Μͷ

  Vue.jsຊ

  View full-size slide

 61. ·͋ɹ͜Ε͔ΒͰ͕͢

  View full-size slide

 62. たのしい

  View full-size slide

 63. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ίϯςϯπʹ৘೤ΛɺϚωʔδϝϯτʹ୳ٻΛ
  webbingstudio.com

  View full-size slide