Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ドキュメントを修正する

 ドキュメントを修正する

株式会社リンカーズさんの社内勉強会で発表したLTのスライドです

Shinichi Maeshima

April 23, 2018
Tweet

More Decks by Shinichi Maeshima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. υΩϡϝϯτΛमਖ਼͢Δ
  @willnet

  View Slide

 2. ීஈͷ։ൃɺͳΜΒ͔ͷυΩϡϝϯτ
  Λݟͳ͕Β։ൃ͠·͢ΑͶ

  View Slide

 3. OSSͷυΩϡϝϯτͷؒҧ͍Λݟ͚ͭͨΒͲ͏͠
  ·͔͢ʁ
  1. εϧʔ
  2. ؒҧ͍Λमਖ਼͢Δɺใࠂ͢Δ

  View Slide

 4. OSSͷυΩϡϝϯτͷؒҧ͍Λݟ͚ͭͨΒͲ͏͠
  ·͔͢ʁ
  1. ! εϧʔ
  2. " ؒҧ͍Λमਖ਼͢Δɺใࠂ͢Δ

  View Slide

 5. OSSͷυΩϡϝϯτ΋ʮ࢓ࣄͰ࢖͏υ
  Ωϡϝϯτʯͱ͍͏͘͘ΓͰߟ͑Ε͹
  Ұॹ

  View Slide

 6. ͨͱ͑͹ࣾ಺ͷυΩϡϝϯτͰؒҧ͍ݟ͚ͭͨΒ
  ؒ͜͜ҧ͑ͯ·͢Αʔɻͬͯ੠͔͚ͨΓɺαοͱमਖ਼ͨ͠Γ͠
  ·͢ΑͶ

  View Slide

 7. ͠·͢ΑͶ…ʁ

  View Slide

 8. ͦΕΛࣾ֎Ͱ΋΍Δ͚ͩ
  • ࣗ෼͕ͨͪ࢖͍ͬͯΔπʔϧʹࣾ಺΋ࣾ֎΋ͳ͍
  • ؒҧ͍Λ์ஔ͍ͯ͠Δͱ୭͔͕ϋϚΔ͔΋

  View Slide

 9. ͔͠͠΍Γํ͕Θ͔Βͳ͍ͱϋʔυϧ
  ߴ͘ײͦ͡͏

  View Slide

 10. આ໌͠·͢

  View Slide

 11. (༨ஊ)࠷ۙͷ׆ಈใࠂͰ΋͋Δ
  ࠷ۙRubyॳ৺ऀ޲͚ͷຊΛࠪಡ͍ͯͯ͠ɺ֬ೝͷͨΊʹυΩϡ
  ϝϯτΛಡΈɺؒҧ͍Λݟ͚ͭͯPR΍IssueΛ࡞Δɺͱ͍͏͜ͱ
  ΛԿ౓͔΍ͬͯͨͷͰͦͷ׆ಈใࠂͰ΋͋Γ·͢

  View Slide

 12. RubyͷυΩϡϝϯτ(೔ຊޠ)
  • ΦϒδΣΫτࢦ޲εΫϦϓτݴޠ Ruby ϦϑΝϨϯεϚχϡ
  Ξϧ
  • https://docs.ruby-lang.org/ja/latest/doc/index.html
  • ௨শΔΓ·
  • ࠷଎RubyϦϑΝϨϯεϚχϡΞϧݕࡧʂ | ΔΓ·αʔν
  • https://docs.ruby-lang.org/ja/search/

  View Slide

 13. ೔ຊޠυΩϡϝϯτ͸GitHubͰ؅ཧ͞Ε͍ͯΔ
  • https://github.com/rurema/doctree

  View Slide

 14. मਖ਼͚ͨ͠Ε͹Pull Request

  View Slide

 15. ΔΓ·͸೔ຊޠͰPull
  Request΍Issueͩ͠
  ͯ΋େৎ෉ͦ͏

  View Slide

 16. ฤू಺༰Λ֬ೝ͢Δํ๏
  • PRલʹɺฤू಺༰ΛHTMLʹͯ֬͠ೝ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • markdown ͳͲमਖ਼ͯ͠΋ݟͨ໨Ͳ͏มΘΔͷ͔Θ͔Γ·
  ͤΜ
  • େ఍ͷ৔߹ɺͲ͔͜ʹ΍Γํ͕ॻ͍ͯ͋Δ(READMEͱ͔wiki
  ͱ͔)
  • ͳ͚Ε͹RakefileΛΈΔͱΑ͍

  View Slide

 17. ΔΓ·ฤूͷ஫ҙ఺

  View Slide

 18. ฤू಺༰Λ֬ೝ͢ΔͨΊͷ৘ใ͕ࢄΒ͹͍ͬͯͯ
  Θ͔Γʹ͍͘…
  • ͱΓ͋͑ͣ͜ͷ2͚͓͚֮ͭͩ͑ͯ͹ฤूɺ֬ೝͰ͖ͦ͏
  • bundle exec rake statichtml:2.5.0 Έ͍ͨʹ͢Δͱ /
  private/tmp/html ʹϑΝΠϧ͕ग़ྗ͞ΕΔ
  • /tmp/db-2.5.0 ͳͲʹதؒੜ੒෺ͷDB͕࡞੒͞ΕΔΑ͏
  ͳͷͰɺstatichtmlͰมߋ͕ͳ͍৔߹͸DBফͯ͠ϦτϥΠ
  ͢Δͱྑͦ͞͏

  View Slide

 19. RubyͷυΩϡϝϯτ(ӳޠ)
  • Documentation for Ruby trunk
  • https://docs.ruby-lang.org/en/trunk/
  • Rubyຊମͷιʔείʔυ͔ΒRDocΛར༻ͯ͠ੜ੒

  View Slide

 20. ӳޠυΩϡϝϯτ͸RDoc
  ͭ·ΓRubyຊମͷίϝϯτʹຒΊࠐ·Ε͍ͯΔ

  View Slide

 21. मਖ਼͚ͨ͠Ε͹Pull Request
  • https://github.com/ruby/ruby
  • جຊతʹ͸redmineͷํ͕ྑ͍͚Ͳɺ؆୯ͳ಺༰ͳΒGitHub
  Ͱ΋Α͍͸ͣ…ʁ
  • ྫ: https://github.com/ruby/ruby/pull/1857

  View Slide

 22. ೔ຊޠ൛ɺӳޠ൛υΩϡϝϯτΛϗεςΟϯά͠
  ͍ͯΔαʔόͷઃఆ΋GitHubͰ؅ཧ͞Ε͍ͯ·
  ͢
  • https://github.com/ruby/docs.ruby-lang.org

  View Slide

 23. ϦϯΫ੾Εʹͳ͍ͬͯΔՕॴ
  Λݟ͚ͭͯɺαʔόཁҼͬΆ
  ͔ͬͨͷͰIssueΛ౤͛ͨਤ
  • https://github.com/ruby/docs.ruby-
  lang.org/issues/56

  View Slide

 24. RailsͷެࣜυΩϡϝϯτ
  • http://api.rubyonrails.org/
  • (౰ͨΓલ͚ͩͲ)ӳޠ൛ͷΈ
  • https://github.com/rails/rails/
  • rdocͰੜ੒

  View Slide

 25. RailsΨΠυ
  • http://guides.rubyonrails.org/
  • ຊମίʔυͱಉ͡ϦϙδτϦͰ؅ཧ͞Ε͍ͯΔ
  • https://github.com/rails/rails/tree/master/guides
  • markdownܗࣜ

  View Slide

 26. मਖ਼͚ͨ͠Ε͹Pull Request
  • typoϨϕϧͳΒҰॠͰϚʔδ͞ΕΔ
  ͜ͱ͕ଟ͍
  • [ci skip]Λ๨Εͣʹ

  View Slide

 27. RailsΨΠυ೔ຊޠ൛
  • ༗ࢤ(ओʹYassLabࣾ)͕ϝϯς͍ͯ͠Δ
  • ๻΋ίϛολʔͰ͢
  • ެࣜͱͷࠩ෼͔ͳΓ͋ΔͷͰPRνϟϯεͷๅݿ
  • https://github.com/yasslab/railsguides.jp

  View Slide

 28. मਖ਼͚ͨ͠Ε͹Pull Request
  • ೔ຊޠͰPR࡞ΕΔͷͰෑډ͕௿͍
  • मਖ਼಺༰ͷ֬ೝํ๏΋READMEಡΊ
  ͹͙͢Ͱ͖·͢

  View Slide

 29. (༨ஊ)ӳޠͰPR΍IssueΛॻ
  ͘ͱ͖ͷίπ
  • google຋༁ʹӳޠΛॻ͍ͯɺҙຯ͕
  ௨Δ͔֬ೝ
  • ͜Ε͚ͩͰ͍ͩͿ҆৺Ͱ͖Δ

  View Slide

 30. ·ͱΊ
  • OSSͷυΩϡϝϯτ΋ɺࣾ಺ͷυΩϡϝϯτͱಉ͡Α͏ʹϝ
  ϯςφϯε͍͖ͯ͠·͠ΐ͏
  • ͍͍ͩͨGitHubͰPull RequestͰ͖·͢
  • ͓࡞๏͑͞཈͑Ε͹ɺ͋ͱ͸ࣾ಺ͷυΩϡϝϯτͱಉ͡Α͏
  ʹमਖ਼Ͱ͖·͢

  View Slide

 31. (༨ஊ)mac࢖͍ͳΒDashΦεεϝͰ͢

  View Slide

 32. ϩʔΧϧʹඞཁͳυΩ
  ϡϝϯτΛμ΢ϯϩʔ
  υ͓͍ͯͯ͠ɺαοͱ
  ݕࡧͰ͖·͢

  View Slide

 33. $26.99 ͷՁ஋͸͋ΔΑ

  View Slide

 34. happy documantating !

  View Slide