$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

私が Ruby on Rails 7 対応版を推す理由

YassLab
PRO
November 16, 2022

私が Ruby on Rails 7 対応版を推す理由

#icare_meetup で発表したスライド資料です!
https://icare.connpass.com/event/261601/

ダイジェスト版 → https://twitter.com/yasulab/status/1593231450509570048
YouTube 動画で見る → https://youtu.be/IiUX2NGGZGc
note 記事を見る → https://note.com/yasslab/n/n126dba291965

YassLab
PRO

November 16, 2022
Tweet

More Decks by YassLab

Other Decks in Education

Transcript

 1. σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍
  RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश
  ࣄۀ੹೚ऀͷࢲ͕ ಛʹߨٛɾݚमͳͲͰ

  3BJMTରԠ൛Λਪ͢ཧ༝
  ֶੜʹΑΔतۀධՁ ̑఺ຬ఺ୈ̍ΫΥʔλ

  View Slide

 2. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ࠷ۙͷొஃ!3VCZ8PSME$POGFSFODF
  l3VCZ3BJMTߨٛͰશֶՊ̍Ґ!2z

  View Slide

 3. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ࠷ۙͷొஃ!3VCZ8PSME$POGFSFODF
  l3VCZ3BJMTߨٛͰશֶՊ̍Ґ!2z

  View Slide

 4. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ࠷ۙͷొஃ!3VCZ8PSME$POGFSFODF
  l3VCZ3BJMTߨٛͰશֶՊ̍Ґ!2z

  View Slide

 5. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ࠷ۙͷొஃ!3VCZ8PSME$POGFSFODF
  l3VCZ3BJMTߨٛͰશֶՊ̍Ґ!2z

  View Slide

 6. ຊ೔ͷ࿩
  lͰɼ3BJMT͸
  Ͳ͕͜ྑ͍ͷ z

  View Slide

 7. σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍
  RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश
  ࣄۀ੹೚ऀͷࢲ͕ ಛʹߨٛɾݚमͳͲͰ

  3BJMTରԠ൛Λਪ͢ཧ༝
  ֶੜʹΑΔतۀධՁ ̑఺ຬ఺ୈ̍ΫΥʔλ

  View Slide

 8. 1. ߨٛݱ৔ͷࣄ࣮


  2. Rails 7 ͷڧΈ


  3. ࢲ͕ਪ͢ཧ༝ɻ

  View Slide

 9. 1. ߨٛݱ৔ͷࣄ࣮


  View Slide

 10. lڭҭ΍ݚमͷݱ৔Ͱ࢖͍ͳ͕Β
  ܧଓతʹमਖ਼ΛՃ͍͑ͯ͘z
  lଟ͘ͷਓʹ࢖ΘΕΔ΄Ͳ
  վળ͕͸͔ͲΔͷ͕ڧ͍z

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. 1. ߨٛݱ৔ͷࣄ࣮


  View Slide

 14. Why is building the Ruby environment hard?
  https://youtu.be/J5c-3HY7uH0?t=745

  View Slide

 15. View Slide

 16. lԼͷϨΠϠʹͳΔ΄Ͳػೳ͕ڧྗʹͳΓ·͕͢ɺ
  τϨʔυΦϑͱͯ͠ෳࡶ͕͞૿ͯ͠͠·͍·͢ɻz
  lཉ͍݁͠ՌΛಘΔʹ͸ɺ࢖͏πʔϧΛͰ͖Δ͚ͩগͳ͘z

  View Slide

 17. 1. ߨٛݱ৔ͷࣄ࣮


  View Slide

 18. https://twitter.com/hackernewsj/status/1592314351385460737
  https://twitter.com/yasulab/status/1592430584210472960
  “If you are reading this at a 5-50 person company…
  just stick with a monolith. Trust me”
  https://twitter.com/jasoncwarner/status/1592227287532904448

  View Slide

 19. খதߴੜΫϦΤʔλࢧԉbະ౿δϡχΞ`
  Ͱ҆઒͕ΫϦΤʔλ޲͚ʹॻ͍ͨهࣄ

  View Slide

 20. ϦϦʔε!38$
  ٕज़త࠷దԽͱֶͼͷ֊ஈ
  .7$
  3&45
  7$4
  41"

  &EJUPS
  $-*

  View Slide

 21. ϦϦʔε!38$
  7$4
  41"

  &EJUPS
  $-*

  γ
  ϣ
  ʔ
  τΧ
  ο
  τ


  Λ

  Έ

  ͢

  ֑
  ͕
  Ͱ
  ͖

  ͕
  Δ
  ʰٕज़ͷબఆʱ ঢ়گʹΑΔ


  .7$

  WT$MFBO
  .POP

  WT.JDSP
  1BB4
  WT"84($1
  ٕज़త࠷దԽͱֶͼͷ֊ஈ

  View Slide

 22. ϦϦʔε!38$
  7$4
  41"

  &EJUPS
  $-*

  γ
  ϣ
  ʔ
  τΧ
  ο
  τ


  Λ

  Έ

  ͢

  ֑
  ͕
  Ͱ
  ͖

  ͕
  Δ
  .7$

  ˠ

  $MFBO
  .POP

  ˠ.JDSP
  1BB4

  ˠ"84($1
  ʰֶͼͷ֊ஈʱ ີ݁߹ˠૄ݁߹

  ٕज़త࠷దԽͱֶͼͷ֊ஈ

  View Slide

 23. ϞϊϦγοΫΧʔωϧ
  Xv6
  MINIX 3
  ϚΠΫϩΧʔωϧ
  ͜ͷखͷ࿩͸༳Γ໭͕͋͠Δ
  ࢀߟ: Teaching Operating System ʹ͓͚Δ Micro / Mono ࣄྫ

  View Slide

 24. খதߴੜΫϦΤʔλࢧԉbະ౿δϡχΞ`
  Ͱ҆઒͕ΫϦΤʔλ޲͚ʹॻ͍ͨهࣄ

  View Slide

 25. https://twitter.com/hackernewsj/status/1592314351385460737
  https://twitter.com/yasulab/status/1592430584210472960
  “If you are reading this at a 5-50 person company…
  just stick with a monolith. Trust me”
  https://twitter.com/jasoncwarner/status/1592227287532904448

  View Slide

 26. 1. ߨٛݱ৔ͷࣄ࣮


  2. Rails 7 ͷڧΈ


  3. ࢲ͕ਪ͢ཧ༝ɻ

  View Slide

 27. ·ͱΊରԠ

  View Slide

 28. Rails 7 ͸


  ΠΠͧ…!!

  View Slide

 29. σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍
  RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश
  ʰ3BJMTͷڭՊॻʱ
  3BJMTର
  Ԡ


  View Slide

 30. σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍
  RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश
  )PUXJSF3FOEFS%PDLFS౳ʹରԠ
  ʰ3BJMTνϡʔτϦΞϧʱ
  3BJMTର
  Ԡ


  View Slide

 31. ̑ͭͷ৽ΨΠυ౳ʹରԠڠࢍϓϥϯ
  ʰ3BJMTΨΠυʱ
  3BJMTର
  Ԡ


  View Slide

 32. σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍
  RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश
  ࣄۀ੹೚ऀͷࢲ͕ ಛʹߨٛɾݚमͳͲͰ

  3BJMTରԠ൛Λਪ͢ཧ༝
  ֶੜʹΑΔतۀධՁ ̑఺ຬ఺ୈ̍ΫΥʔλ

  View Slide