Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

新人研修講義 - チーム開発研修にむけて

新人研修講義 - チーム開発研修にむけて

Minoru Yokomichi

April 11, 2016
Tweet

More Decks by Minoru Yokomichi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. ೖ͓ࣾΊͰͱ͏͝
  ͍͟·͢!

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ԣಓ ູ
  • ΞυςΫελδΦ
  RightSegment ։ൃ੹೚ऀ
  • ΞυςΫελδΦʮϦʔϯ/
  ΞδϟΠϧθϛʯθϛ௕
  • αʔόαΠυΤϯδχΞ

  View Slide

 4. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  1. νʔϜ։ൃͰେ੾ʹͯ͠΄͍͜͠ͱ
  2. ͩ·͞Εͨͱࢥͬͯɺ΍ͬͯΈͯ΄͍͠ 4 ͭͷ
  ͜ͱ

  View Slide

 5. νʔϜ։ൃͰେ੾ʹ
  ͯ͠΄͍͜͠ͱ

  View Slide

 6. ͳͥνʔϜ։ൃΛ͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 7. ʮੈքΛม͑ΔΑ͏ͳޭ੷
  ͸ɺΠϯεϐϨʔγϣϯͷર
  ͖ͱɺνʔϜ౒ྗͷ݁ՌͰ͋
  Δʯ

  View Slide

 8. Team Geek
  ಡΜͩ͜ͱ͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 9. Team Geek
  Google ͰͷνʔϜͷ࡞Γํʹ
  ؔ͢Δຊ
  ʮιϑτ΢ΣΞ։ൃ͸νʔϜ
  εϙʔπͰ͋Γɺٕज़తཁһ
  ͱಉ͚ͩ͡ਓతཁһ͕Өڹ͢
  Δʯ

  View Slide

 10. νʔϜ։ൃʹ͓͚Δ
  ࡾͭͷݪଇ
  HRT

  View Slide

 11. ݠڏ: Humility
  ଚܟ: Respect
  ৴པ: Trust

  View Slide

 12. ࠷ۙͲ͔͜Ͱฉ͍
  ͨΑ͏ͳʁ

  View Slide

 13. ʮTEI-SHI-SEIʯ

  View Slide

 14. ݈શͳର࿩ͱίϥϘϨʔγϣ
  ϯ͸ɺ͜ͷࡾຊபͷ΋ͱͰ੒
  Γཱͭ

  View Slide

 15. ͩ·͞Εͨͱࢥͬ
  ͯɺ΍ͬͯΈͯ΄͠
  ͍̐ͭͷ͜ͱ

  View Slide

 16. 1. νʔϜશһ͕ಉ
  ͡ΰʔϧʹͩ͜ΘΔ
  photo by Swen-Peter Ekkebus (https://flic.kr/p/8DF7XH)

  View Slide

 17. 1. νʔϜશһ͕ಉ͡ΰʔϧʹͩ͜Θ
  Δ
  • νʔϜ׆ಈʹ͓͍ͯɺʮΈͳ͕ಉ͡ํ޲Λݟͯ
  ͍Δ͜ͱʯ͸ͱͯ΋ॏཁ
  • ݚमظؒͱ͍͏੍໿ͷதͰɺΦϦΤϯςʔγϣ
  ϯͰҊ಺͞ΕͨΰʔϧΛνʔϜͰୡ੒͢Δඞཁ
  ͕͋Δ

  View Slide

 18. ΰʔϧΛ๨ΕͯਐΜͰ͠·ͬͨྫ
  • ʮ࣮ࡍʹಈ͘΋ͷ͸Կ΋ͳ͍͕ɺॻ͍ͨൣғͷ
  ίʔυ͸ͱͯ΋ϝϯςφϯε͠΍͘͢ඒ͍͠ʯ
  • ʮશػೳΛޮ཰తʹ࡞ΔͨΊɺΞʔΩςΫνϟ
  ઃܭͱը໘σβΠϯ࡞੒Λ׬શ෼ۀ੍ʹͨ͠ʯ

  View Slide

 19. ΰʔϧΛୡ੒͢ΔͨΊͷνʔϜ Agreement Λ
  ࡞Δͷ΋ྑ͍
  • ྫ
  1. MUST ػೳ͸ઈରʹ࡞Γ͖Δʂʢ͜Ε͸ଟ
  ෼શνʔϜڞ௨ͷ໨ඪͷ͸ͣʣ
  2. ΞʔΩςΫνϟͷઃܭ͸͔ͳΒͣશһͷ߹
  ҙͷ΋ͱͰܾΊΔ
  3. ػೳείʔϓͷ࣍ʹߟ͑Δ΂͖͸εέʔϥϏ
  ϦςΟ

  View Slide

 20. 2. ໨ඪ·Ͱͷಓͷ
  ΓΛ໌Β͔ʹ͢Δ

  View Slide

 21. 2. ໨ඪ·ͰͷಓͷΓΛ໌Β͔ʹ͢Δ
  • ϓϩͱͯ͠ΰʔϧୡ੒ʹͩ͜ΘΔʹ͸ɺແܭը
  ͸ಘࡦͰ͸ͳ͍
  • ͲΕ͘Β͍ͷ࡞ۀ͕ͲΕ͘Β͍ͷϘϦϡʔϜ͋
  ΓɺͲͷ༏ઌॱҐͰ΍͍ͬͯ͘ͷ͔Λࣄલʹߟ
  ͑Δɻ
  • ໌Β͔ʹͳΕ͹ɺ͋ͱ͸ͻͨ͢Β༏ઌॱҐͲ͓
  ΓʹνʔϜશһͰ܈Εͳ͕Βɺ΍͚ͬͭΔ͚ͩ

  View Slide

 22. 2. ໨ඪ·ͰͷಓͷΓΛ໌Β͔ʹ͢Δ
  • ༧ଌෆՄೳͳ͜ͱ΋͋Δ͠ɺܦݧ͕ແ͍͜ͱʹ
  ΑΔ೉͠͞΋͋Δɻ
  • ʮ͜ΕҎ্͸΍ͬͯΈͳ͍ͱΘ͔Βͳ͍ʯ
  ͱͳͬͯ΋ྑ͍ɻ෼͔ͬͨλΠϛϯάͰλ
  εΫʹ௥Ճɻ࣍ճ͸ਫ਼౓্͕͕Δ͸ͣɻ
  • ܭըͷ͠ա͗΋අ༻ରޮՌ͕௿͍ɻ
  • ΰʔϧୡ੒ͷݟࠐΈ͕൑அͰ͖Δఔ౓ͷཻ
  ౓Ͱྑ͍

  View Slide

 23. ݱ৔Ͱ͸Ͳ͏΍͍ͬͯ
  Δ͔
  • ݟੵ΋ΓͱɺλεΫϘʔυ
  ʹΑΔݟ͑ΔԽ
  • ToDo / Doing / Done ͷϨ
  ʔϯʹ෼͚ͯ؅ཧ

  View Slide

 24. 3. ໨ඪ·Ͱͷڑ཭
  Λසൟʹ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 25. 3. ໨ඪ·Ͱͷڑ཭Λසൟʹ֬ೝ͢Δ
  • ໨ඪʹରͯ͠ࠓͲ͜ʹ͍ͯɺͲΕ͙Β͍ڑ཭͕
  ͋Δ͔ɺසൟʹνʔϜશһͰ֬ೝ͢Δɻ
  • ͜ͷ··Ͱ໨ඪΛୡ੒Ͱ͖ͦ͏͔ʁ
  • ໨ඪୡ੒Λ્Ήো֐͕͋Δ͔ʁʢ͸·ͬͯ
  ͍Δ͜ͱɺࠔ͍ͬͯΔ͜ͱʣ
  • Կ͔޻෉Ͱ͖Δ͜ͱɺॿ͚ΒΕΔ͜ͱɺଧ
  ͯΔख͸ͳ͍͔ʁϜμͳ͜ͱ͸͍ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 26. ݱ৔Ͱ͸Ͳ͏΍͍ͬͯ
  Δ͔
  ேձ
  ຖே 15෼ఔ౓Ͱɺʮࡢ೔΍ͬ
  ͨ͜ͱʯʮࠓ೔΍Δ͜ͱʯ
  ʮࠔ͍ͬͯΔ͜ͱʯʮ໨ඪ͕
  ୡ੒Ͱ͖ͦ͏͔ʯΛ࿩͢ɻ

  View Slide

 27. 4. ૸ΓํΛৼΓฦ
  Δ
  photo by rumolay (https://flic.kr/p/NLsCd)

  View Slide

 28. 4. ૸ΓํΛৼΓฦΔ
  • ࣗ෼ͨͪͷΰʔϧʹର͢Δ࢓ࣄͷਐΊํΛɺఆ
  ظతʹશһͰৼΓฦΔɻ
  • վળʹऴΘΓͳ͠
  • ৼΓฦΓʹΑΔվળΛ௨ͯ͡ɺΰʔϧ·Ͱ࠷଎
  ͰਐΉͨΊͷνʔϜʹ੒௕ͤ͞Δɻ

  View Slide

 29. ݱ৔Ͱ͸Ͳ͏΍͍ͬͯ
  Δ͔
  • "KPT" Λར༻
  • ྑ͍͜ͱʢKeepʣɺ໰୊͕
  ͋Δ͜ͱʢProblemʣɺࢼ
  ͯ͠ΈΔ͜ͱʢTry /
  ToDoʣ ΛશһͰ࿩͋͠͏

  View Slide

 30. ·ͱΊ

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  • HRT Λ๨Εͳ͍ʢݠڏ: Humilityɺଚܟ:
  Respectɺ৴པ: Trustʣ / TEI-SHI-SEI
  • શһͰಉ͡ΰʔϧʹͩ͜ΘΔ
  • ݱࡏ஍ͱɺΰʔϧ·Ͱͷڑ཭Λසൟʹ֬ೝ͢Δ
  →ேձΦεεϝ
  • ಓͷΓΛ໌֬ʹ͢Δ →λεΫ؅ཧΦεεϝ
  • ૸ΓํΛৼΓฦΔ →਺೔ʹҰճ KPT Φεεϝ

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  • ͜͜Ͱ͋͛ͨͷ͸ɺ͋͘·Ͱ΋ ͍ͪݱ৔ͷਓ
  ͔ؒΒͷఏݴ
  • ͜ΕΒΛ࣮ફͯ͠ΈΔ΋Α͠ɺ͠ͳ͍΋Α͠ɻ
  • ͋͘·Ͱ΋ʮࣗ෼Ͱߟ͑ɺಈ͘ʯɻ

  View Slide

 33. ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ͸ɺͻͱΓͰԿ͔Λ͍ͯͯ͠΋͢
  ΂͖ɺ͍·͞ΒݴΘΕΔ·Ͱ΋ͳ͍౰ͨΓલͷ͜
  ͱ͔΋͠Ε·ͤΜɻ
  ͔͠͠ɺͦΕΛνʔϜͰ΍Ζ͏ͱ్ͨ͠୺ɺͦͷ
  ೉͠͞ʹڻ͘͜ͱ͔ͱࢥ͍·͢ɻ
  ͦͯ͠ಉ࣌ʹɺͦͷָ͠͞ʹ΋ؾͮ͘͜ͱ͔ͱࢥ
  ͍·͢ɻ
  ʮੈքΛม͑ΔΑ͏ͳޭ੷͸ɺΠϯεϐϨʔγϣ
  ϯͷર͖ͱɺνʔϜ౒ྗͷ݁ՌͰ͋Δʯ
  େ͖ͳࣄΛ੒͠਱͛ΔͨΊʹɺͥͻνʔϜ։ൃΛ
  ָ͠ΜͰ͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide

 34. ࢀߟɿ঺հͨ͠ख๏͕؆ܿʹॻ͔Εͨهࣄ
  • ܰշͳλεΫ؅ཧπʔϧTrelloΛ࢖͓͏ ʛ
  Developers.IO (http://dev.classmethod.jp/
  project-management/start-trello/)
  • ேձɿAn Agile WayɿΦϧλφςΟϒɾϒϩά
  (http://blogs.itmedia.co.jp/hiranabe/2012/02/
  daily-scrum-or-standup-meeting.html)
  • νʔϜͰKPTΛ΍ͬͯΈ·ͨ͠ - Wantedly
  Engineer Blog (http://engineer.wantedly.com/
  2015/04/01/sync-kpt.html)

  View Slide

 35. ༨ஊ
  Podcast ΍ͬͯΔͷͰɺྑ͔ͬͨΒฉ͍ͯͶ
  omoiyari lean-agile podcast
  (https://itun.es/jp/ANoWab.c)

  View Slide

 36. Ҏ্

  View Slide