$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Stripeを使った請求業務の運用

 Stripeを使った請求業務の運用

Stripeを使った請求業務の運用実例です。

Yoshiteru Iwasaki

February 10, 2022
Tweet

More Decks by Yoshiteru Iwasaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. I
  2022/2/1
  0

  #JP_Stripe
  s

  ؠ࡚ ળޫʢ@neeton_iwasakiʣ
  StripeΛ
  ࢖ͬͨ
  ੥ٻۀ຿
  ӡ༻ࣄྫ

  View Slide

 2. TOWNגࣜձࣾ
  ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ
  @neeton_iwasaki
  ؠ࡚ ળޫ
  ͍Θ͖͞ Αͯ͠Δ

  View Slide

 3. ࢿۚௐୡ͠·ͨ͠ 🎉
  https://town.biz/blog/1783

  View Slide

 4. https://aipo.com
  Bto
  B

  εέδϡʔϧ؅ཧSaaS
  Aipo

  View Slide

 5. ● ೥ֹ/ֹ݄
  ● ΫϨΧܾࡁ/ۜߦৼࠐʢखಈࢧ෷͍Ͱ୅༻ʣ
  ● ܖ໿؅ཧɺ੥ٻॻɾྖऩॻૹ෇ΛStripeͰҰݩԽ
  લఏ৚݅

  View Slide

 6. Stripeઃఆͷ
  ϙΠϯτ

  View Slide

 7. αϙʔτి࿩൪߸
  ੥ٻॻͱྖऩॻʹදࣔ͢Δ/͠ͳ͍Λબ୒Մ

  View Slide

 8. ໌ࡉॻදهʢ୹͍දهʣ
  ঎඼ʹରͯ͠໌ࡉॻදهΛઃఆͨ͠৔߹ͳͲʹ࢖༻

  View Slide

 9. ϒϥϯσΟϯά
  ϩΰ͸ϒϥϯυΧϥʔͱͷؔ܎Ͱ࢖͍Ͳ͜Ζ͕೉͍͠

  View Slide

 10. ϝʔϧυϝΠϯ
  ಠࣗυϝΠϯ͔Βͷϝʔϧૹ৴Ͱ৴པ౓UP!

  View Slide

 11. Billingઃఆͷ
  ϙΠϯτ

  View Slide

 12. ● ແྉτϥΠΞϧऴྃͷ7೔લ
  ● ࣍ճͷߋ৽ͷX೔લ
  ● Χʔυͷ༗ޮظݶ੾Ε
  ● Χʔυࢧ෷͍͕੒ޭͨ͠৔߹
  ● Χʔυࢧ෷͍͕ࣦഊͨ͠৔߹
  ● ੥ٻॻ͕֬ఆͨ͠ͱ͖ʢखಈࢧ෷͍ʣ
  ● ΠϯϘΠε͕ࢧ෷͍ະೲͷ৔߹ʢखಈࢧ෷͍ʣ
  ϝʔϧૹ৴ͷλΠϛϯά

  View Slide

 13. Χʔυͷظݶ੾Εͷϝʔϧ
  Χʔυͷ༗ޮظݶ͕੾ΕΔ1ϲ݄લʹૹ৴

  View Slide

 14. ࣍ճͷߋ৽ϝʔϧ
  αϒεΫϦϓγϣϯ͕ߋ৽͞ΕΔ X ೔લʹૹ৴

  View Slide

 15. ࣍ճͷߋ৽Πϕϯτ
  30೔ҎԼʹ͢Δͱֹ݄ܖ໿΋ૹ৴ର৅ʹ

  View Slide

 16. ࣦഊͨ͠ࢧ෷͍ͷϝʔϧ
  ࢧ෷͍ʹࣦഊͨ͠৔߹͸౎౓ૹ৴

  View Slide

 17. ੥ٻॻςϯϓϨʔτ
  ੥ٻॻͱྖऩॻͷ PDF ʹදࣔ͢ΔςΩετΛࢦఆ

  View Slide

 18. ੥ٻॻςϯϓϨʔτ
  खಈࢧ෷͍༻ͷσϑΥϧτΛࢦఆՄೳʢۜߦৼࠐ༻ͱͯ͠࢖༻ʣ

  View Slide

 19. ӡ༻࣌ͷ
  ϙΠϯτ

  View Slide

 20. ● Stirpe͔ΒͷϝʔϧΛ׆༻͢Δ
  ● ੥ٻॻɾྖऩॻ΋Stripeͷ͘͠ΈΛ׆༻͢Δ
  ● ະ෷͍Λӡ༻ͰϑΥϩʔ͢Δ
  ӡ༻࣌ͷϙΠϯτ

  View Slide

 21. ੥ٻॻɾྖऩॻൃߦͷมભ
  Stripe API
  ྖऩॻPDF΁ͷϦϯΫ
  invoice_pdf Customer Portal
  Ұݩ؅ཧ
  ࣗલͰ੥ٻॻɾྖऩॻΛ࡞੒
  Stripeͷ͘͠ΈͰΧόʔՄೳʹ

  View Slide

 22. ະ෷͍Λ
  ӡ༻ͰϑΥϩʔ

  View Slide

 23. ● WebhookͰʮinvoice.payment_failedʯൃੜ࣌ʹ
  ӡӦଆʹϝʔϧૹ৴
  ● ܾࡁͷࣦഊཧ༝Λސ٬ʹ఻͑ͯαϙʔτ
  ΫϨδοτΧʔυܾࡁࣦഊͷݕ஌
  ೔ʑͷӡ༻ʹ૊ΈࠐΉ

  View Slide

 24. ݄຤ͷӡ༻ʹ૊ΈࠐΉ
  ● APIͰinvoiceΛνΣοΫ
  ● ೖۚ֬ೝͰʮStripe֎Ͱࢧ෷͍ࡁΈʯʹ
  ● ೖۚͷ֬ೝ͕औΕͳ͚Ε͹ސ٬ʹ࿈བྷ
  खಈࢧ෷͍ະೲͷݕ஌ʢۜߦৼࠐ༻ͱͯ͠࢖༻ʣ

  View Slide

 25. 4USJQFͷ͘͠Έ͚ͩͰ
  ੥ٻۀ຿͸
  ΄΅ӡ༻Մೳ

  View Slide

 26. ࠓޙͷల๬

  View Slide

 27. ϓϥϯมߋ࣌ͷֹۚࢼࢉͷखؒ
  PDFܗࣜͰͷݟੵ΋Γͷཁ੥
  ݸผʹݟੵ΋ΓΛ࡞੒
  ݱঢ়ͷ՝୊

  View Slide

 28. Quotes͕ͦͷ՝୊ɺղܾͯ͘͠ΕΔ͔΋

  View Slide