$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Event Sourcing+CQRS を活用するスケーラブルアプリケーション開発 / event-sourcing-cqrs-v2

Event Sourcing+CQRS を活用するスケーラブルアプリケーション開発 / event-sourcing-cqrs-v2

AWS Dev Day 2018
マイクロサービスアーキテクチャの裏側の巻

yuuki takezawa

November 02, 2018
Tweet

More Decks by yuuki takezawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Event Sourcing+CQRSΛ׆༻͢Δ
  εέʔϥϒϧΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ
  yuuki takezawa
  AWS Dev Day Tokyo 2018

  View Slide

 2. Profile
  • ஛ᖒ ༗و / ytake
  • גࣜձࣾΞΠελΠϧ CTO
  • PHP, Hack, Go, Scala
  • Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka

  • twitter https://twitter.com/ex_takezawa
  • facebook https://www.facebook.com/yuuki.takezawa
  • github https://github.com/ytake

  View Slide

 3. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕

  View Slide

 4. ΞϓϦέʔγϣϯྫ
  • ϩάΠϯϢʔβʔ͸ίϝϯτ͕౤ߘͰ͖Δ
  • ະϩάΠϯϢʔβʔ͸ӾཡͷΈ͕Ͱ͖Δ
  • ͓ؾʹೖΓͨ͠ϢʔβʔͷίϝϯτΛӾཡͰ͖Δ
  • ࣌ܥྻͰίϝϯτΛӾཡͰ͖Δ
  • ίϝϯτͷ࡟আ͕Ͱ͖Δ
  • ίϝϯτͷฤू͸Ͱ͖ͳ͍ 

  ͳͲ

  View Slide

 5. ΞϓϦέʔγϣϯ࣮૷
  • ೝূػೳͷ࣮૷

  • ίϝϯτ౤ߘɺฤूɺӾཡػೳ࣮૷

  • ݕࡧػೳͷ࣮૷

  View Slide

 6. γϯϓϧͳΞϓϦέʔγϣϯߏ੒

  View Slide

 7. ෳࡶԽ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯ
  • ػೳ௥Ճ

  • ίϝϯτ৘ใΛଞͷػೳͰར༻͍ͨ͠

  • ৚݅ʹΑΔҰཡ৘ใͷιʔτมߋ

  Ϣʔβʔ৘ใଐੑʹΑΔιʔτॱมߋ

  View Slide

 8. ෳࡶԽ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 9. ංେԽ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯ
  • ऩӹԽͷͨΊͷػೳ

  • རศੑͷͨΊͷػೳ
  • طଘػೳͷ֦ு

  View Slide

 10. ංେԽ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 11. ΞϓϦέʔγϣϯɾσʔλϕʔεϦϑΝΫλϦϯά
  • ݁߹ͨ͠ػೳΛίϯϙʔωϯτఏڙ

  • APIʹΑΔσʔλૢ࡞ͷந৅Խ

  • σʔλϕʔεύϑΥʔϚϯεվળ


  View Slide

 12. ΞϓϦέʔγϣϯɾσʔλϕʔεϦϑΝΫλϦϯά

  View Slide

 13. ڊେͳΞϓϦέʔγϣϯ΁

  View Slide

 14. ਂࠁͳ໰୊
  • ࢓༷มߋʹ൐͏ίϯϙʔωϯτमਖ਼ͱϦϦʔεෳࡶԽ

  ϥΠϒϥϦͷόʔδϣϯ͋͛ͳ͖Όɾɾʂ

  ͋ͷػೳΛऔΓࠐΉʹ͸͋Εͱ͜Εͱɾɾɾ
  • ΞϓϦέʔγϣϯؒ࿈ܞͷෳࡶԽ

  APIमਖ਼ʹ൐͏Өڹൣғௐࠪ
  • σʔλಉظͷෳࡶԽ

  ϦΞϧλΠϜͰσʔλ͕ཉ͍͠

  ΠϯσοΫεߋ৽͕ఆظ࣮ߦ

  View Slide

 15. ੒௕͍ͯ͘͠ࣄۀʹ߹Θͤͯɺ
  ΞϓϦέʔγϣϯΛ
  Ͳ͏εέʔϧ͍͔ͤͯ͘͞

  View Slide

 16. มΘΓΏ͘؀ڥ
  • σʔλΛऔಘ͢Δʹ͸ʁ

  APIίʔϧʹΑΔ౎౓֬ೝʁ

  Ωϟογϡ͸Կ෼ʁ

  • ͦΕͧΕͷαʔϏεͰͦΕͧΕͷݴޠ΁

  ͋ΔαʔϏε͸PHPɺ͋ΔαʔϏεͰ͸Go ScalaͳͲ


  View Slide

 17. σʔλॲཧ
  Ϣʔβʔ৘ใ͸౎౓໰͍߹Θͤ
  ৘ใΛߋ৽ͨ͠৔߹Ͱ΋

  ґଘαʔϏε͕ͳ͍ͨΊ໰୊ͳ͠

  View Slide

 18. σʔλॲཧͷෳࡶԽ
  Ϣʔβʔ৘ใมߋ Ϣʔβʔ৘ใ࡟আ
  Ϣʔβʔ৘ใ͕ݟ͔ͭΒͳ͍ͨΊ

  σʔλॲཧ͝ͱʹ"1*ΞΫηε
  ͋ͦ͜ͱͦ͜Ͱ৘ใ͕ҧ͏ʂ

  Ͳͷσʔλ͕ຊ෺ʁ
  શͯͷΞϓϦέʔγϣϯ͔Β

  Ωϟογϡͳ͠ͰΞΫηε

  ৗʹߴෛՙঢ়ଶʹ

  View Slide

 19. Event / Application Side

  View Slide

 20. Event?
  • Observerύλʔϯ
  • ʙͨ࣌͠ʹɺʙ͢Δ Λදݱ͢Δ
  • ༷ʑͳΞϓϦέʔγϣϯͰར༻͞ΕΔ

  View Slide

 21. Event / Application
  • γεςϜཁ݅ɾػೳͱͯ͠औΓೖΕΔέʔε΋ଟ͍
  • Request͕དྷͨΒɺRouteΛىಈͤ͞Δ
  • ʙͷॲཧ͕׬ྃͨ͠Βɺϩάʹॻ͖ग़͢

  View Slide

 22. public function __invoke(
  FulltextRequest $request
  ): RedirectResponse {
  // ొ࿥ॲཧޙʹevent
  try {
  $entity = new Entity(1, ‘testing’);
  $this->dispatcher->dispatch(
  new SinkConnect($this->usecase->run($entity))
  );
  } catch(\RuntimeException $e) {
  // Կ͔errorॲཧ
  }
  return $this->redirector->route('fulltext.index');
  }

  View Slide

 23. ҰͭͷΞϓϦέʔγϣϯͷ৔߹
  • ΞϓϦέʔγϣϯ಺ͷ༷ʑͳग़དྷࣄΛ

  ObserverΛ࢖࣮ͬͯ૷͢Δ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷΫϥε͕ංେԽͨ࣌͠

  খ͞ͳΫϥεʹ෼ׂ͢Δ৔߹΍ɺ

  ϦϑΝΫλϦϯάʹར༻͢Δ͜ͱ΋

  • ୯ҰͷΞϓϦέʔγϣϯ಺Ͱ࣮૷͢Δ৔߹ʹ༗༻

  View Slide

 24. ߟྀ͢Δ͜ͱ
  • ΞϓϦέʔγϣϯؒͰ࿈ܞ͢Δ৔߹͸Ͳ͏͢΂͖͔
  • ʙͨ࣌͠ʹɺʙ͢Δ

  ଞͷΞϓϦέʔγϣϯɾݴޠͰ࣮ߦ͞ΕΔ͔

  ੾Γग़͢ඞཁ͕͋Δ͔Ͳ͏͔

  View Slide

 25. Event Sourcing

  View Slide

 26. Event Sourcing
  • ΠϕϯτΛه࿥ͯ͠࠶ݱ͢Δύλʔϯ
  • ΠϕϯτΛΠϕϯτετΞʹอଘ
  • ه࿥͞ΕͨΠϕϯτ͔ΒΦϒδΣΫτΛ෮ݩ
  • ΠϕϯτʴϩάʴΦϒδΣΫτɺΠϕϯτ͸ෆม
  • ൃੜͨ͠ࣄ࣮Λ఻͑Δ

  View Slide

 27. Event SourcingΛಋೖ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍৔߹
  • ΠϕϯτΛه࿥ͯ͠࠶ݱ͢Δඞཁ͕ͳ͍৔߹
  • ه࿥͞ΕͨΠϕϯτ͔Β

  ΦϒδΣΫτΛ෮ݩ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍৔߹
  • খن໛ͳΞϓϦέʔγϣϯɺ

  γϯϓϧͳCRUD͔͠ͳ͍ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 28. Event Sourcing
  • Ͳ͏΍࣮ͬͯ૷͢Δ͔ʁ
  • RDBMSͱ૊Έ߹ΘͤͯશͯͷΠϕϯτ৘ใΛอ؅ʁ
  • େن໛ͳσʔλʹ͸ରԠͰ͖Δ͔ʁ
  • ר͖໭͠ͷॲཧ͸Ͳ͏͢Δ͔ʁ

  View Slide

 29. Asynchronous / Synchronous Event

  View Slide

 30. ಉظΠϕϯτ
  • Πϕϯτ͸ಉظॲཧͰ͋Δ΂͖͔Ͳ͏͔

  Πϕϯτൃੜ࣌ʹଈ࠲ʹଞΞϓϦέʔγϣϯʹ൓ө͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ͔
  • ΠϕϯτൃߦɺΠϕϯτཤྺอ࣋ɺ

  αϒεΫϥΠόʹΑΔσʔλӬଓԽΛߦ͏

  View Slide

 31. ඇಉظΠϕϯτ
  • Πϕϯτ͸ඇಉظʹͰ͖Δ͔Ͳ͏͔

  Πϕϯτ͕ൃੜͨ͜͠ͱΛ୲อ͠ɺ

  ൓ө͸஗Ԇͤͯ͞΋Α͍͔
  • ΠϕϯτൃߦɺΠϕϯτཤྺอ࣋·Ͱ

  σʔλӬଓԽ͸஗ԆͰ࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 32. CQRS

  View Slide

 33. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕Ͱൃੜ͢Δ໰୊
  • σʔλͱύϑΥʔϚϯε
  • αʔϏε੒௕ͱڞʹ૿͑ΔෳࡶͳΫΤϦͱ༰ྔ
  • σʔλͷਖ਼͠͞(ਖ਼نԽ)͔ޮ཰Խ͔(ඇਖ਼نԽ)
  • RDBMSͷෆಘҙ෼໺ + NoSQLʹΑΔΧόʔ

  ಉظํ๏ͷෳࡶԽ

  View Slide

 34. σʔλϕʔεઃܭͷ೰Έ
  • ਖ਼نԽͱநग़͍ͨ͠σʔλͷΪϟοϓ
  • நग़͍ͨ͠σʔλʹ߹ΘͤͨઃܭΛ͢Δ͜ͱʹΑΔ

  ੍໿͕͔͚ΒΕͳ͍δϨϯϚ
  • ࣮૷ίʔυͰ୲อ͢ΔͨΊʹෳࡶԽ

  View Slide

 35. ཁٻ࢓༷ʹରԠ͢ΔͨΊʹ

  σʔλϕʔεͰશͯରԠ͢Δͷ͸ਖ਼͍͔͠
  ਖ਼نԽɺඇਖ਼نԽ͸

  ಉ࣠͡Ͱߟ͑Δ΂͖͔

  View Slide

 36. CQRS
  "A few myths about CQRS". Ouarzy's Blog. 

  http://www.ouarzy.com/2016/10/02/a-few-myths-about-cqrs/ ࢀর

  View Slide

 37. CQRSͱ͸Կ͔
  • ॻ͖ࠐΈ(෭࡞༻͋Γ)ͱ

  ಡΈࠐΈ(෭࡞༻ͳ͠)Λ෼཭͢Δ
  • ෭࡞༻͋Γ͸σʔλͳͲʹԿΒ͔ͷมߋΛ༩͑Δ΋ͷ

  • ॻ͖ࠐΈ => Command

  • ಡΈࠐΈ => Query

  View Slide

 38. CQRS
  • ͋ΒΏΔϝιου͸ɺΞΫγϣϯΛ࣮ߦ͢ΔίϚϯυ
  ͔ɺݺͼग़͠ݩʹσʔλΛฦ͢ΫΤϦ͔ͷ͍ͣΕ͔Ͱ
  ͋ͬͯɺ྆ํΛߦͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ͜Ε͸ɺ࣭໰Λ͢Δ
  ͜ͱͰճ౴ΛมԽͤͯ͞͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱͩɻ


  "Greg YoungྲྀCQRS - Mark Nijhof". Digital Romanticism. 

  http://d.hatena.ne.jp/digitalsoul/20100712/1278886009 ࢀর 


  View Slide

 39. Command
  • ੔߹ੑ

  ੍໿Λ͔͚ͯਖ਼͘͠ɺݎ͘
  • ॻ͖ࠐΈɺߋ৽ɺ࡟আॲཧ͸

  ಡΈࠐΈʹൺ΂ͯޮ཰ੑ΍଎౓ɺ

  εέʔϥϏϦςΟΛҙࣝ͢Δ͜ͱ͸͋·Γͳ͍

  View Slide

 40. Query
  • ੔߹ੑΑΓ΋ݕࡧޮ཰
  • ΄ͱΜͲͷΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͍ͯɺ

  ॻ͖ࠐΈΑΓ΋ݕࡧͷൺॏ͕େ͖͍͜ͱ͕΄ͱΜͲ
  • εέʔϧ͕༰қͰ͋Δ͜ͱɺ

  ߴ଎ͳύϑΥʔϚϯεͰ͋Δ͜ͱ

  View Slide

 41. Command, Query෼཭࣌ͷσʔλϕʔε

  View Slide

 42. Command

  View Slide

 43. Command

  View Slide

 44. Query

  View Slide

 45. CQRS Application
  Application

  View Slide

 46. ཧ۶͸Θ͔Δ͚Ͳɺ
  Ͳ͏࣮૷͢Ε͹͍͍ͷ͔ʁ
  ಉظ͸Ͳ͏͢Δͷʁ

  View Slide

 47. Event Sourcing + CQRS

  View Slide

 48. Event Sourcing / Command ྫ

  View Slide

 49. Event Sourcing / Command ྫ
  ΞϓϦέʔγϣϯ͔Β
  Πϕϯτૹ৴

  View Slide

 50. Event Sourcing / Command ྫ
  ϝοηʔδΛड͚औΓɺ
  ஋ͷՃ޻ͳͲ

  View Slide

 51. Event Sourcing / Command ྫ
  RDBMS΍ɺNoSQLͳͲ
  ༻్ʹ߹Θͤͯॻ͖ࠐΈ

  View Slide

 52. Event Sourcing / Command ྫ
  ଞͷΞϓϦέʔγϣϯ͔Β
  σʔλϕʔεͷΈΛࢀর
  Ճ޻ʹ͍ͭͯͷ஌ࣝ͸஌Βͳ͍

  View Slide

 53. Cache System
  σʔλϕʔεߋ৽

  $PNNBOE
  σʔλϕʔεߋ৽׬ྃΠϕϯτ

  &WFOU4PVSDJOH

  σʔλϕʔεߋ৽׬ྃݕ஌

  &WFOU-JTUFOFS

  Ωϟογϡ࡟আͳͲ

  View Slide

 54. Event Sourcing
  • CommandɺQueryɺEvent Sourcing͸

  ผΞϓϦέʔγϣϯɾݴޠͰ࣮૷Ͱ͖Δ͘Β͍ͷ

  γϯϓϧ͞
  • EventอଘͱΞϓϦέʔγϣϯʹରԠͨ͠

  QueryΛͲ͏΍ͬͯ

  ޮ཰తʹ࣮૷͢Δ͔

  View Slide

 55. ΞϓϦέʔγϣϯ෼ׂྫ

  View Slide

 56. ΞϓϦέʔγϣϯ෼ׂྫ
  PHP WebΞϓϦέʔγϣϯ
  webΞϓϦ։ൃνʔϜ

  View Slide

 57. ΞϓϦέʔγϣϯ෼ׂྫ
  PHP WebΞϓϦέʔγϣϯ
  webΞϓϦ։ൃνʔϜ
  ूܭॲཧ push etc
  CLI։ൃνʔϜ / DWH etc

  View Slide

 58. ΞϓϦέʔγϣϯ෼ׂྫ
  PHP WebΞϓϦέʔγϣϯ
  webΞϓϦ։ൃνʔϜ
  ूܭॲཧ push etc
  CLI։ൃνʔϜ / DWH etc
  ޿ࠂ഑৴ܥAPI
  ޿ࠂ഑৴։ൃνʔϜ

  View Slide

 59. ΞϓϦέʔγϣϯ෼ׂྫ
  PHP WebΞϓϦέʔγϣϯ
  webΞϓϦ։ൃνʔϜ
  ूܭॲཧ push etc
  CLI։ൃνʔϜ / DWH etc
  ޿ࠂ഑৴ܥAPI
  ޿ࠂ഑৴։ൃνʔϜ
  ϢʔβʔͷӾཡ৘ใʹج͍ͮͨ
  ৘ใ͕ཉ͍͠Ͱ͢
  ϦΞϧλΠϜͰ

  View Slide

 60. Event Sourcing / Message Broker

  View Slide

 61. Event SourcingͱMiddlewareબఆ
  • PubSubͰشൃੑͷͳ͍΋ͷΛબ୒͢Δ
  • ϝοηʔδอ؅͕ՄೳͰɺ࠶ݱ͢Δ͜ͱ͕Մೳͳ΋ͷ
  Λ࠾༻͢Δͷ͕๬·͍͠
  • εέʔϥϒϧͰ͋Δ͜ͱ

  View Slide

 62. Event Sourcing / RDBMS
  • PubSubͰشൃੑͷͳ͍΋ͷΛબ୒͢Δ

  ػೳ͸ͳ͍ͷͰόονॲཧͳͲͰ

  ఆظతʹσʔλ௥Ճ͕͋Δ͔Ͳ͏͔Λݕࡧ͢Δ

  • ϝοηʔδอ؅͕ՄೳͰɺ࠶ݱ͢Δ͜ͱ͕Մೳͳ΋ͷΛ࠾༻͢Δͷ
  ͕๬·͍͠

  ಘҙ෼໺
  • εέʔϥϒϧͰ͋Δ͜ͱ

  Slaveɺmulti masterͳͲͰରԠ͸Ͱ͖Δ

  View Slide

 63. Event Sourcing / Redis
  • PubSubͰشൃੑͷͳ͍΋ͷΛબ୒͢Δ

  PUBLISH SUBSCRIBEͳͲ͕͋ΔͷͰ࣮ݱ͸Ͱ͖Δ͕ɺ

  شൃੑʹ͍ͭͯ͸ઃఆͰؤுΔ

  • ϝοηʔδอ؅͕ՄೳͰɺ

  ࠶ݱ͢Δ͜ͱ͕Մೳͳ΋ͷΛ࠾༻͢Δͷ͕๬·͍͠

  τϥϯβΫγϣϯ͸͋Δ
  • εέʔϥϒϧͰ͋Δ͜ͱ

  ༰қʹͰ͖Δ

  View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. Message Broker

  View Slide

 67. View Slide

 68. Apache Kafka
  • ZookeeperΛར༻ͨ͠ΫϥελϦϯάʹΑΔߴՄ༻ੑ
  • ϝοηʔδͷӬଓԽɺϨϓϦέʔγϣϯɺ࠶औಘՄ
  • ϏοάσʔλରԠ
  • ετϦʔϜରԠͷϝοηʔδϯάϛυϧ΢ΣΞ
  • Kafka ConnectʹΑΔपลγεςϜͱͷߴ͍਌࿨ੑ

  View Slide

 69. Event Sourcing
  • ΠϕϯτΛΠϕϯτετΞʹอଘ

  Kafkaࣗମʹอଘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ

  σʔλϕʔεʹసૹՄೳ
  • ه࿥͞ΕͨΠϕϯτ͔ΒΦϒδΣΫτΛ෮ݩͰ͖Δ

  ॲཧ͞ΕͨΠϕϯτ͸࠶ൃߦՄೳ
  • ΠϕϯτʴϩάʴΦϒδΣΫτɺΠϕϯτ͸ෆม

  ൃߦޙͷΠϕϯτΛॻ͖׵͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ൃੜͨ͠ࣄ࣮Λ఻͑Δ

  τϥϯβΫγϣϯ͋Γ

  View Slide

 70. Apache Kafka֓ཁ
  • Partition

  ෛՙ෼ࢄ༻్ʹར༻

  ෳ਺ͷConsumer͕ͦΕͧΕͷPartitionΛࢀর͠ɺ

  ͦΕͧΕ͕ॲཧΛߦ͏

  ॲཧϑϩʔͷσβΠϯʹΑͬͯଟ༷ͳར༻ํ๏
  • librdkafka͕ඇৗʹߴ଎

  View Slide

 71. Example Partition

  View Slide

 72. Consumer

  View Slide

 73. Kafka Connect
  • Kafka Connectͱ͸ɺ

  पลγεςϜ͔ΒͷσʔλΛऔΓࠐΈ(Source)ɺ

  σʔλૹ৴(Sink)ͷೋछྨΛαϙʔτ͢Δػೳ
  • Amazon SQS΍MongoDBͷσʔλΛKafkaͰऔࠐΉɺ

  ϝοηʔδΛͦͷ··Elasticsearch΍RDBMSʹ֨ೲɺ

  ͕ߦ͑Δ
  • Connect͸ࣗ༝ʹ֦ுͯ͠ಠࣗConnectΛ࣮૷Մೳ

  View Slide

 74. Kafka Connect
  • γϯϓϧͳέʔεͰ͋Ε͹ɺ

  ಛʹ࣮૷͢Δ͜ͱͳ͘QueryΛαϙʔτ
  • ෳࡶͳσʔλΛ࡞੒͢ΔͷͰ͋Ε͹

  Kafka StreamsɺSpark StreamingͰσʔλՃ޻

  View Slide

 75. View Slide

 76. Amazon Kinesis
  • εέʔϥϒϧ
  • ϝοηʔδ 7೔ؒอ؅(࠷େ)
  • ετϦʔϜରԠͷKinesis Stream
  • Kinesis FirehoseΛ࢖ͬͨσʔλసૹ

  Amazon S3ɺAmazon Redshiftɺ

  Amazon Elasticsearch Service etc

  View Slide

 77. Event Sourcing+ CQRS / Kafka
  • Command QueryΛ୲౰͢ΔWebΞϓϦέʔγϣϯΛ

  γϯϓϧʹ
  • Event SourcingʹΑͬͯɺΞϓϦέʔγϣϯʹՁ஋Λ௥
  Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ(෼ੳͳͲ)
  • Command QueryͷಉظΛαϙʔτ͠ɺ

  ΞϓϦέʔγϣϯʹ߹Θͤͯෛՙ෼ࢄ͕༰қ

  View Slide

 78. ఆظߋ৽ͤ͞Δόονॲཧͷߟ͑ํ΋มΘΔ

  View Slide

 79. ࣮ྫ

  View Slide


 80. View Slide


 81. ༷ʑͳΞϓϦέʔγϣϯ͔Β

  σʔλૹ৴

  View Slide


 82. "QBDIF,BGLB͕

  ϝοηʔδड৴

  View Slide


 83. ,BGLB4QBSL4USFBNJOH
  ΞϓϦέʔγϣϯ͔Βૹ৴͞Εͨσʔλͱɺ
  3%#.4ʹ֨ೲ͞ΕͨσʔλΛ݁߹͠ɺ
  ूܭɾू໿Λߦ͏

  View Slide


 84. ूܭɾू໿͞ΕͨσʔλΛɺ

  ಡΈࠐΈͰར༻͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʹ

  ߹Θͤͯอ؅
  $BTTBOESBͱ4QBSL4USFBNJOHͷΈͰ

  ೖग़ྗΛߦ͏έʔε΋

  View Slide


 85. ूܭɾू໿͞Εͨσʔλͷ͏ͪ
  ༷ʑͳՕॴͰར༻͞ΕΔ΋ͷ͸ɺ)%'4΁
  ࠶ܭࢉ΍ɺো֐ൃੜ࣌ʹ෮چͤ͞ΔͳͲ

  View Slide


 86. ΞϓϦέʔγϣϯଆ͔Β͸
  $BTTBOESBͷΈʹ໰͍߹ΘͤΛߦ͏

  View Slide


 87. ͦΕͧΕͷΞϓϦέʔγϣϯͷ
  $POTVNFSͰͦΕͧΕͷॲཧ

  View Slide


 88. 3BCCJU.2΁ϝοηʔδૹ৴

  ଞαʔϏε͕ར༻

  View Slide


 89. ֤αʔϏεͷίϯγϡʔϚʔ͕
  ଞͷαϒγεςϜͰར༻͢ΔσʔλΛੜ੒

  View Slide

 90. ·ͱΊ
  • େن໛ΞϓϦέʔγϣϯʹͳΔ͜ͱ͕༧ଌͰ͖ͨΒ
  • ϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟΛࢧ͑Δ
  • ϛυϧ΢ΣΞͷ஌ࣝ͸ඞཁʹ
  • ෼ࢄॲཧ΍ෳࡶͳσʔλॲཧͷ

  ϦϑΝΫλϦϯάʹ΋׆͖Δύλʔϯ

  View Slide