$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2020/05/04 やる気の科学
- どうすればやる気は出るのか?-

2020/05/04 やる気の科学
- どうすればやる気は出るのか?-

More Decks by 田中洋輔(NPO法人 D.Live)

Other Decks in Education

Transcript


 1. ΍ΔؾͷՊֶ
  Ͳ͏͢Ε͹΍Δؾ͸
  ग़Δͷ͔ʁ

  View Slide

 2. ˘ࣗ෼ͷਓੜ͸͍͍ͩͨཧ૝ʹ͍ۙ
  ˘ࣗ෼ͷਓੜ͸ૉ੖Β͍͠ঢ়ଶͩ
  ˘ࣗ෼ͷਓੜʹຬ଍͍ͯ͠Δ
  ˘ࠓ·Ͱͷͱ͜Ζɺࣗ෼ͷਓੜʹ๬
  Ήେ੾ͳ΋ͷ͸खʹೖΕͨ
  ˘ਓੜΛ΍Γ௚ͤΔͱͯ͠΋ɺࣗ෼
  ͸΄΅ಉ͡ਓੜΛબͿͩΖ͏
  ·ͬͨ͘ಉҙ͠ͳ͍ڧ͘ಉҙ͢Δ

  View Slide

 3. Կ఺ʁ

  View Slide

 4. ࠷ۙɺײँͨ͠
  ग़དྷࣄʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. ෮श
  ΫΠζ

  View Slide

 6. ʪָ؍ओٛऀʫ ʪ൵؍ओٛऀʫ
  ˓త ˓త
  ˓త ˓త
  ˓త ˓త
  આ໌ελΠϧ

  View Slide

 7. ʪָ؍ओٛऀʫ ʪ൵؍ओٛऀʫ
  ֎త ಺త
  Ұ࣌త Ӭଓత
  ہॴత ීวత
  આ໌ελΠϧ

  View Slide

 8. ޾෱౓Λ
  ߴΊΔͨΊͷ
  ͭͷํ๏͸ʁ

  View Slide

 9. ᶃײँ͢Δ

  View Slide

 10. ຖ೔
  HPPE

  View Slide

 11. ᶄਓͷͨΊʹͳ
  Δ׆ಈΛ͢Δ

  View Slide

 12. ᶅ޾ͤΛຯΘ͏

  View Slide

 13. ΍ΔؾͷՊֶɹɹɹ
  Ͳ͏͢Ε͹΍Δؾ͸
  ग़Δͷ͔ʁ

  View Slide

 14. ΍Δؾͷެࣜ

  View Slide

 15. ΍Δؾͷެࣜ͸ʁ
  ˓º˓ɹº˓

  View Slide

 16. ΍Δؾʹ
  ಈػºظ଴ºՁ஋

  View Slide

 17. ෮श

  View Slide

 18. ಺ൃతಈػ෇͚

  View Slide

 19. ಺ൃతಈػͱ͸ʁ

  View Slide

 20. ࣗ෼ͷத͔Β্༙͖͕
  Δҙཉɺ΍Δؾ

  View Slide

 21. ֎ൃతಈػ͸ʁ

  View Slide

 22. ಺ൃతಈػ෇͚ ಺ൃత
  ָ͍͔͠Β
  ͓΋͠Ζ͍͔Β
  ڵຯ͕͋Δ͔Β
  ֎ൃత
  ಈػ෇͚
  ౷߹త
  ΍Γ͍ͨͱࢥ͏͔Β
  ࣗ෼ͷՁ஋؍ʹԊ͍ͬͯΔ͔Β
  ಉҰԽత
  ࣗ෼ʹͱͬͯॏཁ͔ͩΒ
  কདྷʹͱͬͯඞཁ͔ͩΒ
  औΓೖΕత
  ΍Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͔Β
  όΧʹ͞Εͨ͘ͳ͍͔Β
  ֎త
  ౖΒΕΔ͔Βɻ
  ఏग़͢Δඞཁ͕͋Δ͔Β

  View Slide

 23. ظ଴

  View Slide

 24. Ͱ͖ͦ͏ͱ͍͏ײ֮

  View Slide

 25. ༗ೳײ
  Θ͠Ͱ͖·ΜͶΜ

  View Slide

 26. ࣗݾޮྗײ
  ΍Ε͹Ͱ͖·ΜͶΜ

  View Slide

 27. Ձ஋

  View Slide

 28. ΍Δ͜ͱʹՁ஋Λײ͡Δ

  View Slide

 29. ΍Δؾʹ
  ಈػºظ଴ºՁ஋

  View Slide

 30. Ϟνϕʔγϣϯ
  Ξηεϝϯτ

  View Slide

 31. -W ΍Γָͨͯͯ͘͘͠͠ΐ͏͕ͳ͍
  -W
  ΍Γ͍͔ͨΒ΍͍ͬͯΔ͚Ͳɺ࣌ʑୀ۶ʹͳΔ
  -W ࣗ෼ͰܾΊͨ͜ͱͰɺ΍Βͳͪ͘Ό͍͚ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯΔ
  -W ΍Γͨ͘ͳ͍͚ΕͲɺ΍Δඞཁ͕͋Δ
  -W ΍Γͨ͘ͳ͍͠ɺ΍Δཧ༝΋෼͔Βͳ͍

  View Slide

 32. View Slide

 33. ΍Δؾͭͷஈ֊

  View Slide

 34. ४උˠ࣮ߦˠԠ༻

  View Slide

 35. ʲ४උʳɹڭՊॻΛ༻ҙ
  ʲ࣮ߦʳɹ໰୊Λղ͘
  ʲԠ༻ʳɹ
  ɹࣗ෼ͳΓʹϊʔτΛ·ͱΊΔ

  View Slide

 36. ΍Δؾʹ
  ಈػºظ଴ºՁ஋

  View Slide

 37. ʪ΍ΔؾΛࠨӈ͢ΔཁҼʫ
  ཉٻɹʙ͍ͨ͠ʢOFFEʣ
  ײ৘ɹౖΓɺتͼɺෆ҆
  ೝ஌ɹϚΠϯυηοτ
  ؀ڥɹਓɺϞϊ
  土台

  View Slide

 38. View Slide

 39. ظ଴
  ޮྗɹग़དྷΔͱࢥ͑Δ͔ʁ
  ݁Ռɹ݁Ռʹܨ͕Δ͔ʁ

  View Slide

 40. Ձ஋
  ୡ੒Ձ஋ɹɹॏཁ͔ʁ
  ಺ൃతՁ஋ɹڵຯ͋Δ͔ʁ
  ར༻Ձ஋ɹɹ໾ʹཱ͔ͭʁ
  ίετɹɹɹෛ୲ͷେ͖͞͸ʁ

  View Slide

 41. ΍Δؾʹ
  ಈػºظ଴ºՁ஋

  View Slide

 42. ΍ΔؾΛߴΊΔ
  ϋοΫू

  View Slide

 43. ͦͷ࡞ۀ͕ಘҙͳਓͷ
  ࣸਅʢը૾ʣΛݟΔ

  View Slide

 44. ୡ੒͢ΔͱɺνΣοΫ
  ΛೖΕΔ
  ୡ੒ͨ͜͠ͱΛتͿ

  View Slide

 45. લʹਐΜͰ͍Δײ֮Λ
  ಘΔ

  View Slide

 46. ໨ඪͱ໨తΛ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 47. υʔύϛϯΛ૿΍͢

  View Slide

 48. υʔύϛϯ͕ଟ͍ʹ
  ΍Δؾ͕͋Δ

  View Slide

 49. ᛉ૝Λ͢Δ
  ୡ੒ײΛຯΘ͏
  ใुΛಘΔ

  View Slide

 50. ৺ഥ਺ΛߴΊΔ
  ʢܹ͍͠ӡಈΛ͢Δʣ

  View Slide

 51. ޷͖ͳԻָΛฉ͘

  View Slide

 52. ඵϧʔϧ

  View Slide

 53. ݁ՌΛؾʹ͠ͳ͍

  View Slide

 54. πΝΠΨϧχΫޮՌΛ
  ࢖͏

  View Slide

 55. λΠϚʔΛηοτ͢Δ

  View Slide

 56. എےΛ৳͹͢

  View Slide

 57. ਓͷͨΊʹؤுΔʂ

  View Slide

 58. ײँ͢Δ

  View Slide

 59. ࣗ෼Λࢥ͍΍Δ

  View Slide

 60. ތΓΛ࣋ͭ

  View Slide

 61. ϩοΩʔͷۂΛ͔͚Δ

  View Slide

 62. ไ࢓׆ಈΛ͢Δ

  View Slide

 63. ਓͱܨ͕Δ

  View Slide

 64. ϙδςΟϒͳ
  χϡʔεΛݟΔ

  View Slide

 65. :PV5VCFͰ࡞ۀ༻
  ษڧಈըΛݟΔ

  View Slide

 66. ΍Γͨ͘ͳ͍ཧ༝Λ
  ॻ͖ग़͢
  ΤΫεϓϨογϒɾϥΠςΟϯά

  View Slide

 67. ࠷ѱͳঢ়گΛ
  Πϝʔδ͢Δ

  View Slide

 68. Ϟνϕʔγϣϯ
  ͭͷλΠϓ

  View Slide

 69. ϚΠϯυηοτ

  View Slide

 70. ʪূ໌ϚΠϯυηοτʫ
  ϚΠϯυηοτ
  ʪ੒௕ϚΠϯυηοτʫ

  View Slide

 71. ʪূ໌ϚΠϯυηοτʫ
  ˖ਓʹࣗ෼ͷೳྗΛݟ͚ͤͭ
  ɹೝΊͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δ
  ˖͍͢͝ਓͱࢥΘΕ͍ͨ
  ˖ଞਓͱ͍ͭ΋ൺ΂Δ
  ˖ॿ͚ΛٻΊ͕ͨΒͳ͍
  ˖ෆ҆ʹ͓ͭ͠Ϳ͞ΕΔ
  ˖͖͋ΒΊΔ
  ˖݁ՌʹͱΒΘΕͯɺ
  ɹಓے΍ϓϩηεΛָ͠Ίͳ͍
  ϚΠϯυηοτ

  View Slide

 72. ϚΠϯυηοτ
  ˖ଞਓͷ໨Λؾʹ͠ͳ͍
  ˖ਓ͕ೝΊͯ͘Εͳͯ͘΋
  ɹࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍Δ
  ˖೉͍͠՝୊΄ͲྗΛൃش͢Δ
  ˖ࠔ೉ʹ௚໘ͯ͠΋೪Γڧ͘ΨϯόΓଓ͚Δ
  ˖͍͢͝ਓʹͳΓ͍ͨ
  ʪ੒௕ϚΠϯυηοτʫ

  View Slide

 73. ʪ֫ಘϑΥʔΧεʫ
  ΍ΔؾͷϑΥʔΧε
  ʪճආϑΥʔΧεʫ

  View Slide

 74. ʪ֫ಘϑΥʔΧεʫ
  ˖ɹ৆ࢍΛಘΔ͜ͱʹಈػ෇͚͞ΕΔ
  ˖ɹʮୡ੒ʯ΍ʮ֫ಘʯΛେࣄʹ͢Δ
  ˖ɹνϟϯεΛಀ͞ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ΍ΔؾͷϑΥʔΧε

  View Slide

 75. ΍ΔؾͷϑΥʔΧε
  ˖ɹ൷൑Λආ͚Δ͜ͱʹಈػ͚ͮΒΕΔ
  ˖ɹ੹೚Λશ͏͢Δ͜ͱ͕େࣄ
  ˖ɹةػΛճආ͢Δ͜ͱΛॏཁࢹ͢Δ
  ˖ɹٛ຿ײΛײ͡Δ͜ͱΛ΍Γ਱͍͛ͨ
  ˖ɹଛࣦΛ࠷খʹ཈͑Α͏ͱ͢Δ
  ʪճආϑΥʔΧεʫ

  View Slide

 76. ͋Δ
  ࣗ৴
  ͳ͍

  View Slide

 77. ੒௕ϚΠϯυηοτ ূ໌ϚΠϯυηοτ
  ࣗ৴͋Γ
  " #
  ࣗ৴ͳ͠
  $ %
  ֫ಘϑΥʔΧε

  View Slide

 78. ੒௕ϚΠϯυηοτ ূ໌ϚΠϯυηοτ
  ࣗ৴͋Γ
  & '
  ࣗ৴ͳ͠
  ( )
  ճආϑΥʔΧε

  View Slide

 79. ੒௕ϚΠϯυηοτ ূ໌ϚΠϯυηοτ
  ࣗ৴͋Γ ৽੕ ͏͍͟΍ͭ
  ࣗ৴ͳ͠ ΍ΔؾͷۭճΓ தೋප
  ֫ಘϑΥʔΧε

  View Slide

 80. ੒௕ϚΠϯυηοτ ূ໌ϚΠϯυηοτ
  ࣗ৴͋Γ ख़࿅ͷঊ ୀ۶ͳਓ
  ࣗ৴ͳ͠ ·͡Ίͳݟश͍ Բපऀ
  ճආϑΥʔΧε

  View Slide

 81. ·ͱΊ

  View Slide

 82. ·ͱΊ
  ॓୊

  View Slide

 83. ࢖ͬͯΈͯʂ
  ޮՌ౓Λ൑ఆͯ͠

  View Slide

 84. 53:෦4MBDL
  ΦϯϥΠϯࣗशࣨ
  ͓͠Βͤ

  View Slide