エッセンシャル SEO(SEOスタートガイド)

9392e147882e9f5bd007bb3f2ec3af03?s=47 Yuma Endo
November 07, 2018

エッセンシャル SEO(SEOスタートガイド)

9392e147882e9f5bd007bb3f2ec3af03?s=128

Yuma Endo

November 07, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1 Air Essential SEO WORKSHOP

 2. 4&0ͷ͜Ε·Ͱ

 3. (PPHMF͸͢Ͱʹੈք࠷େͷݕࡧΤϯδϯͰ͋Δ͹͔Γ͔ɺ ੈք࠷େͷ΢ΣϒαΠτͰ΋͋Γ·͢ɻ 月間で1,000億以上の検索 1秒間にも、およそ38,000回の検索

 4. ࣌Ձ૯ֹ͸ஹԁ΋͋Γ·͢ɻ

 5. ͳͥɺ(PPHMFʮ͚ͩʯ͕͜͜·Ͱ੒ޭͨ͠ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

 6. (PPHMF͸ੈք࠷ॳͷݕࡧΤϯδϯͰ͸͋Γ·ͤΜɻ

 7. (PPHMFҎલʹ΋ݕࡧΤϯδϯ͸୔ࢁଘࡏ͍ͯ͠·ͨ͠ɻ Altavista Goo Excite

 8. ͦΕΒͱ(PPHMFͷҧ͍͸ҰମԿͩͬͨͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

 9. ͜Ε·ͰͷݕࡧΤϯδϯ͸ɺ ୯ʹςΩετΛͨͩಡΉશจݕࡧͷΈͰͨ͠ɻ テキストをただ読む全文検索のみ それまでの検索エンジン ・単語がどれくらい出てくるかを見る ・単語間の「距離」を見る

 10. ͜ͷ࢓૊ΈͰ͸ɺεύϜ͕؆୯ʹग़དྷͯ͠·͍ɺ ྑ͍αΠτ্͕ʹग़Δͱ͸ݶΓ·ͤΜɻ テキストをただ読む全文検索のみ それまでの検索エンジン ・単語を沢山入れれば順位が上がる! ・スパムがかなり簡単

 11. ͦΕʹରͯ͠ɺ(PPHMFͷ૑ۀऀೋਓ͸͜͏ߟ͑·ͨ͠ɻ ͜Ε͸ɺϥϦʔͱαʔήΠ͕ॻ͍ͨ͸͡Ίͯͷ࿦จͰ͢ɻ 5IFJNQPSUBODFPGB8FCQBHFJTBOJOIFSFOUMZTVCKFDUJWFNBUUFS XIJDIEFQFOETPOUIFSFBEFSTJOUFSFTUT LOPXMFEHFBOEBUUJUVEFT#VUUIFSF JTTUJMMNVDIUIBUDBOCFTBJEPCKFDUJWFMZBCPVUUIFSFMBUJWFJNQPSUBODFPG8FCQBHFT 8FCϖʔδͷॏཁੑ͸ɺಡऀͷڵຯɺ஌ࣝʹґଘ͢Δɺ ຊ࣭తʹओ؍తͳ໰୊Ͱ͢ɻ ͔͠͠ɺ8FCϖʔδͷ૬ରతॏཁੑʹ͍ͭͯ͸ɺґવ ͱͯ͠ଟ͘ͷ͜ͱ͕ݴ͑·͢ɻ

  5IF1BHF3BOL$JUBUJPO3BOLJOH#SJOHJOH0SEFSUPUIF8FC
 12. 5IJTQBQFSEFTDSJCFT1BHF3BOL BNFUIPEGPSSBUJOH8FCQBHFTPCKFDUJWFMZBOENFDIBOJDBMMZ FFDUJWFMZNFBTVSJOHUIFIVNBOJOUFSFTUBOE BUUFOUJPOEFWPUFEUPUIFN ຊߘͰ͸ɺਓؒͷڵຯͱؔ৺ΛޮՌతʹଌఆ͢ΔͨΊ ʹɺ8FCϖʔδͷධՁΛػցతʹධՁ͢Δ1BHF3BOL ʹ͍ͭͯड़΂·͢ɻ ͦΕʹରͯ͠ɺ(PPHMFͷ૑ۀऀೋਓ͸͜͏ߟ͑·ͨ͠ɻ ͜Ε͸ɺϥϦʔͱαʔήΠ͕ॻ͍ͨ͸͡Ίͯͷ࿦จͰ͢ɻ 5IF1BHF3BOL$JUBUJPO3BOLJOH#SJOHJOH0SEFSUPUIF8FC

 13. (PPHMFIBESFBMJ[FEUIBUBTFBSDIFOHJOFXBTOUBCPVUpOEJOHUFOMJOLTGPSZPVUPDMJDLPO*UXBTBCPVUTBUJTGZJOHBOFFEGPSJOGPSNBUJPO (PPHMF͸ɺݕࡧΤϯδϯ͸ผʹΫϦοΫՄೳͳݸ ͷϦϯΫΛݟ͚ͭΔػೳΛఏڙ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɺͱ ͍͏͜ͱʹؾ͍ͮͨͷͰ͢ɻ ݕࡧΤϯδϯͷ໾໨ͱ͸ɺ৘ใͷχʔζΛຬͨ͢͜ͱ ͩͬͨͷͰ͢ɻ ౰࣌ɺڝ߹αʔϏεͷ*OLUPNJΛ཰͍ͨ %JFHP#BTI͸͜͏͍͍·ͨ͠ɻ "3FMFWBOU5BMF)PX(PPHMF,JMMFE*OLUPNJ%JFHP#BTDIT#MPH *OTJEF*OLUPNJΤϯδχΞ͕ޠΔΠϯΫτΡϛ͕άʔάϧʹഊΕͨཧ༝

 14. ͭ·Γɺʮݕࡧʯͱ͍͏ߦҝΛʮؔ࿈ੑͷ໰୊ʯͱݟͨ ଞͷݕࡧΤϯδϯͱҧ͍ɺ (PPHMF͸ʮ͍͔ʹॏཁͳϖʔδΛදࣔ͢Δ͔ʁʯͱ͍͏ ໰୊ʹऔΓ૊Μͩͱݴ͑·͢ɻ

 15. 5IF1BHF3BOL$JUBUJPO3BOLJOH#SJOHJOH0SEFSUPUIF8FC ͜ͷͨΊʹಋೖ͞Εͨͷ͕ɺ1BHF3BOLͱ͍͏࢓૊ΈͰ͢ɻ

 16. Webサイト Webサイト Webサイト ୔ࢁͷαΠτ͔ΒϦϯΫ͞Ε͍ͯΕ͹࣭͕ߴ͘ɺ ࣭ͷߴ͍αΠτ͔ΒϦϯΫ͞Ε͍ͯΕ͹ߋʹ࣭͕ߴ͍ͱ͍͏ ࠶ؼతͳධՁؔ਺Ͱ͢ɻ Webサイト Webサイト 100 6

  50 50 3 3 50 53 3
 17. ͜ͷʮ૬खͷαΠτ͔ΒདྷͨϦϯΫʯΛ ʮඃϦϯΫʯͱݺͼ·͢ɻ

 18. Ұൠతʹɺ4&0ͷධՁ࣠͸ɺ ඃϦϯΫ͕൒෼ͱίϯςϯπ͕൒෼ͱݴΘΕ·͢ɻ 被リンク コンテンツ 4&0.P[

 19. Ұ౓ɺ(PPHMFࣾ಺ͰࢼݧతʹඃϦϯΫΛධՁʹೖΕͳ͍ ݕࡧΤϯδϯΛࢼͯ͠ΈͨΒ͍͠Ͱ͕͢ɺ ʮΊͪΌͪ͘Όʹͳͬͨʯͱݴ͍ͬͯ·͢ɻ (PPHMF0⒏DF)PVSΑΓ

 20. ͦΕ͘Β͍ɺඃϦϯΫ͸ॏཁͳͷͰ͢ɻ

 21. ·ͱΊ ・グーグルはリンクを重要視している ・被リンクは大事(そしてすぐには増えない)

 22. 4&0ͱίϯςϯπ

 23. Ͱ͸Ұํɺʮྑ͍ίϯςϯπʯͱ͸ͳΜͳͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

 24. Webサイト 検索エンジンに見せるのがSEO 人間に見せるのがデザイン 4&0ͱ͸ɺ؆୯ʹݴ͑͹ݕࡧΤϯδϯͷͨΊͷσβΠϯͰ͢ɻ

 25. 人間が見る 人間が見ない ロボットが見る 新しいSEO 古いSEO ロボットが見ない デザイン・UI ਓ͕ؒݟΔྖҬͱɺϩϘοτʢݕࡧΤϯδϯʣ͕ݟΔྖҬ͸ ·͢·͢ॏͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ

 26. ͜Ε͸ɺݕࡧΤϯδϯ͕σΟʔϓϥʔχϯάͳͲͷ ࢓૊ΈΛऔΓೖΕɺ ΑΓਓؒʹ͍ۙධՁΛ͢ΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨΒͰ͢ɻ

 27. ͭ·ΓɺʮϢʔβʔͷͨΊʹͳΔίϯςϯπʯ͜ͱ͕ ࠷΋ॏཁͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ

 28. 100% 150% コンテンツの価値 120% SEO改善前 SEO改善後 ҰൠతͳΠϝʔδͰݴ͑͹ɺ ίϯςϯπͷՁ஋Λ্͛Δͷ͕4&0͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ

 29. 100% 70% コンテンツの価値 50% SEO改善前 SEO改善後 ࣮ࡍͷͱ͜ΖɺίϯςϯπͷՁ஋Λे෼ʹҾ͖ग़͢ͷ͕ 4&0Ͱ͢ɻ

 30. ྫ͑͹ɺ (PPHMFͷτοϓϖʔδʹ͸ݕࡧϘοΫε͔͋͠Γ·ͤΜɻ Google

 31. ରͯ͠ɺ :BIPPͷτοϓϖʔδʹ͸ଟ͘ͷίϯςϯπ͕͋Γ·͢ɻ Yahoo! Japan パンダ出産 カピバラ妊娠 アルパカ誕生

 32. ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ:BIPP͸(PPHMFΑΓ΋ ྑ͍ίϯςϯπͱݺ΂ΔͷͰ͠ΐ͏͔ʁ ͦ͏ͱ͸͍͑ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ

 33. (PPHMF͸ݕࡧ͢ΔͨΊʹ͔͠ར༻͞Εͣɺ :BIPP͸ϙʔλϧαΠτͱͯ͠ར༻͞Ε͍ͯΔͷͰɺ ໨త͕શ͘ҧ͏͸ͣͰ͢ɻ

 34. UIFXFCQBHFTBSFFYUSFNFMZEJWFSTF SBOHJOHGSPN8IBUJT+PFIBWJOHGPSMVODIUPEBZ UPKPVSOBMTBCPVUJOGPSNBUJPOSFUSJFWBM*OBEEJUJPO UPUIFTFNBKPSDIBMMFOHFT TFBSDIFOHJOFTPOUIF8FCNVTUBMTPDPOUFOEXJUIJOFYQFSJFODFEVTFSTBOEQBHFTFOHJOFFSFEUPNBOJQVMBUF TFBSDIFOHJOFSBOLJOHGVODUJPOT ৘ใݕࡧʹؔ͢Δ࿦จ͔Βɺδϣʔ͸ࠓ೔ன৯ͷͨΊ ʹԿΛ͍࣋ͬͯ·͔͢ʁͱ͍͏࣭໰·Ͱɺ8FCϖʔδ ͸ͱͯ΋ଟ༷Ͱ͢ɻ 1BHF3BOLͷ࿦จʹ͸ɺ͜͏΋͋Γ·͢ɻ

  5IF1BHF3BOL$JUBUJPO3BOLJOH#SJOHJOH0SEFSUPUIF8FC
 35. ͭ·Γɺ8FCʹ͓͚Δίϯςϯπͷछྨ͸ଟ༷Ͱɺ ܾͯ͠৘ใྔ͕ଟ͍͔Βྑ͍ίϯςϯπͱ͸ݺ΂ͳ͍ͷͰ͢ɻ

 36. Θ͔Γ΍͘͢ݴ͑͹ɺ Ϣʔβʔͷ໨తΛୡ੒͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔͷ͕ ʮྑ͍ίϯςϯπʯͱݺ΂·͢ɻ

 37. ·ͱΊ ユーザーのためになることをしよう

 38. 4&0Λ΍Δ΂͖͔ʁ

 39. ͦ΋ͦ΋ɺ4&0͸͢΂ͯͷاۀʹඞཁͰ͠ΐ͏͔ʁ ҧ͍·͢ɻ

 40. ΋ͪΖΜɺ࠷௿ݶͷ4&0ରࡦ͸ඞཁͰ͢ɻ

 41. ͔͠͠ɺॱҐΛ໨ඪʹͯ͠ݕࡧΤϯδϯ΁ͷࢪࡦΛߦ͏͜ͱ͕ɺ ඞͣ͠΋ඞཁͰ͸ͳ͍έʔε΋͋Γ·͢ɻ

 42. 4&0ͷ୲౰ऀΛஔ͘ඞཁͷ͋Δاۀ͸ɺ ҰମͲ͏͍ͬͨاۀͰ͠ΐ͏͔ʁ

 43. ͭ໨͸ɺͦ΋ͦ΋ίϯςϯπ͕ϝΠϯͷαΠτͰ͢ɻ ・メディアサイト ・ブログ ・CGM ・ポータルサイト

 44. ίϯςϯπʹτϥϑΟοΫΛूΊΔ͜ͱ͕ ࣄۀʹͱͬͯෆՄܽͳ৔߹ɺ4&0͸͔ͳΓॏཁͳࢦඪͰ͢ɻ ・Appliv ・食べログ ・Retty ・Naverまとめ ・Indeed ・TripAdvisor ↑などがSEO的には有名です。

 45. ࠷దԽ͍ͯ͘͠ͱ͜͏ͳΓ·͢ɻ ◦◦の出身高校を調査!彼氏は◦◦? テレビなどでおなじみの◦◦さんをご存知でしょうか? 今日は、この方について調べてみました! 出身高校の偏差値は62?

 46. ͭ໨͸ɺ͢Ͱʹॆ෼ͳࢿ࢈ʢΞηοτʣ͕͋ΔαΠτͰ͢ɻ

 47. ͢ͰʹҰఆͷݕࡧྲྀೖ͕͋Δ৔߹ɺ λΠτϧͳͲΛม͑ͨΓɺͪΐͬͱͨ͠આ໌จͷมߋͰ΋ ॆ෼ʹޮՌ͕ग़ΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ɻ 阿部寛のホームページ abehiroshi.la.coocan.jp/ 阿部寛【あべひろし】 Official Web Site 阿部

  寛(あべ ひろし). 生年月日 1964年6月22日. 血液型 A型. プロフィール abehiroshi.la.coocan.jp/ 茂田オフィス所属の俳優、阿部寛のWebサイトです。代表 作「結婚できない男」「TRICK」など。
 48. Λʹ͢ΔΑΓ΋ɺΛʹ͢Δ΄͏͕ང͔ʹ؆୯Ͱ͢ɻ

 49. ͜ͷ৔߹΋ɺτϥϑΟοΫͷϘϦϡʔϜ࣍ୈͰ͸ ୲౰ऀΛ͓͍ͯ΋͍͍Ͱ͠ΐ͏ɻ

 50. ͭ໨͸ɺ໌֬ͳڝ߹͕͍Δ͔ɺ ໌֬ʹউ͍ͪͨΩʔϫʔυ͕͋Δ৔߹Ͱ͢ɻ

 51. ྫ͑͹ɺಛఆͷॏཁΩʔϫʔυͰ ڝ߹ʹউͭ͜ͱͰച্͕େ͖͘มΘΔͳΒɺՁ஋͸͋ΔͰ͠ΐ͏ɻ ジラフビール abehiroshi.la.coocan.jp/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx シブヤビール abehiroshi.la.coocan.jp/ ハコダテビール abehiroshi.la.coocan.jp/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ビール
 52. ͜ͷΑ͏ʹɺ͜ͷࡾͭͷύλʔϯͰ͸ɺ 4&0Λੵۃతʹߦ͏ཧ༝͸େ͍ʹ͋Γ·͢ɻ 1. 明確な検索のニーズが有る 2. リンクやブランドなどの資産がある 3. 勝ちたいキーワードがある

 53. ٯʹݴ͏ͱɺԼهͷΑ͏ͳέʔεͰ͸ɺ ͦ΋ͦ΋4&0Λੵۃతʹߦ͏ཧ༝͸͋Γ·ͤΜɻ 1. 明確な検索でのニーズがない 2. 新規の立ち上げで資産がない 3. 狙っているキーワードがない

 54. ·ͱΊ ・本当にSEOが必要か、よくよく考えよう ・お金をかける場合は、ボリュームを見極めよう

 55. Φ΢ϯυϝσΟΞͱ͸

 56. Φ΢ϯυϝσΟΞ͸ɺ ίϯςϯπϚʔέςΟϯάͱ΋ݺ͹Ε·͢ɻ

 57. ؆୯ʹݴ͏ͱɺϝσΟΞαΠτΛ࡞Δ͜ͱͰ ຊαΠτͷྲྀೖΛܧଓతʹ্͛Δͱ͍͏ࢪࡦͰ͢ɻ オウンドメディア 本サイト 検索 流入 リンク

 58. ͔͠͠ͳ͕ΒɺهࣄΛ࡞Δͱ͍͏ͷ͸؆୯Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ

 59. ͔ͭͯ͸ɺஶ࡞ݖతʹάϨʔͩͬͨΓɺ ࣄ࣮͕͋΍;΍ͳ΋ͷ͕͋Γɺจࣈ਺ΛՔ͛͹ɺ Ұఆͷྲྀೖ͕ग़དྷΔͱ͍͏෩ை͕͋Γ·ͨ͠ɻ 8千文字書こう! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 60. ͔͠͠ɺࠓ͸ͦ͏͍࣭ͬͨͷ௿͍ϝσΟΞ΁ͷ ੈͷதͷࢹઢ΋ݫ͘͠ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

 61. ϝσΟΞΛ࡞Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ ͋ΔҙຯͰҰͭͷࣄۀΛ্ཱͪ͛ΔΑ͏ͳ΋ͷͰ ؆୯ͳ͜ͱͰ͸ͳ͍ͷͰ͢ɻ

 62. ߟ͑ํʹΑͬͯ͸ɺ͓ۚΛ͔͚ͯهࣄΛ࡞ΔΘ͚Ͱ͔͢Βɺ Φ΢ϯυϝσΟΞ͸Ұछͷهࣄ޿ࠂͱݴ͑Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ

 63. ʮϝσΟΞΛ࡞ΓݕࡧͰྲྀೖͤ͞Δʯͱ͍͏ͱɺ ࢖͑͹ແ͘ͳΔ޿ࠂΑΓΑ͍ɺͱࢥ͏͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸ͦΕ΄ͲมΘΒͳ͍ͷͰ͢ɻ

 64. ΋͏Ұͭɺ Φ΢ϯυϝσΟΞ͕੒ޭͮ͠Β͍ཧ༝͕͋Γ·͢ɻ

 65. ྫ͑͹ɺԼهͷࡾͭͷΫΤϦ͸ͲΕ͕ॏཁͰ͠ΐ͏ʁ ジャイアンツ ジャイアンツ チケット ジャイアンツ チケット 購入

 66. ݕࡧ਺͸্ͷ΄͏͕ଟ͍Ͱ͠ΐ͏͕ɺ ジャイアンツ ジャイアンツ チケット ジャイアンツ チケット 購入

 67. ސ٬ͷʮങ͍͍ͨʯͱ͍͏χʔζ͸ɺ Լͷ΄͏͕ڧ͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ ジャイアンツ ジャイアンツ チケット ジャイアンツ チケット 購入

 68. ϝσΟΞͷ৔߹ɺͲ͏ͯ͠΋ʮهࣄΛಡΈ͍ͨʯ ͱ͍͏ސ٬ʹϦʔν͢ΔͷͰɺ

 69. ͢Ͱʹχʔζͷڧ͍Ϣʔβʔɺ ຊ౰ʹ΄͍͠Ϣʔβʔʹ ϦʔνͰ͖ͳ͍͜ͱ΋͋ΔͷͰ͢ɻ

 70. ·ͱΊ ・メディアを作るなら、PV以外を指標にしよう ・投資の割にうまくいかないケースも ・成功するハードルはそれなりに高い

 71. 4&0ͷجຊ

 72. ͔͜͜Β͸ɺ4&0ͷجૅతͳख๏ʹ͍ͭͯઆ໌͠·͢ɻ

 73. ख๏ᶃɹྑ͍λΠτϧͱઆ໌จΛ͚ͭΑ͏ クリック したくなるかも

 74. ख๏ᶃɹྑ͍λΠτϧͱઆ໌จΛ͚ͭΑ͏ 狙っているキーワードで 競合のタイトルを見て、 差別化しやすいタイトルをつけよう!

 75. ख๏ᶄɹϢʔβϏϦςΟͷվળΛ͠Α͏ メインコンテンツがしっかり見える よう、ユーザビリティの改善を行おう。 広告が多いサイトや、フォントが見づら いサイトは評価が下がる?

 76. ख๏ᶅɹ஌໊౓Λ͋͛Α͏

 77. ख๏ᶅɹ஌໊౓Λ͋͛Α͏ 知名度が上がれば当然検索数も上がる。 「検索したい人」を増やすことも、 本質的な検索エンジン対策の一つ。

 78. ·ͱΊ

 79. ਎΋֖΋ͳ͍͜ͱͰ͕͢ɺ Ϣʔβʔ͕ඞཁͱ͍ͯ͠ΔҎ্ʹݕࡧ͞ΕΔ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ 小手先のテクニックより、 必要とされるサービスを作ったり、 ユーザー体験を改善するほうが、 結局費用対効果が高い!

 80. ϢʔβʔͷͨΊʹͳΔ͜ͱΛ͠·͠ΐ͏ʂ