Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

なぜTシャツを着て仕事をするのか

 なぜTシャツを着て仕事をするのか

無限LT会 #2 【まだLT事前に作ってんの!?】 - connpass https://oysters.connpass.com/event/133501/
で使った資料その2

yumechi

July 14, 2019
Tweet

More Decks by yumechi

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ͳΜͰTγϟπΛ ങ͏ͷ͔

 2. @__yumechi

 3. օ͞Μ͸ͳͥ ෰Λങ͍·͔͢ʁ

 4. Α͘ݟΒΕ͍ͨ

 5. ੈଏతͳͱ͜ΖΛ ߟ͍͑ͯΔ

 6. Ϟς͍ͨʁ

 7. ࢲ͸ͳͥTγϟπ ΛணΔͷ͔ʁ

 8. ͪͳΈʹౙͰ΋ ্ணͷԼʹTγϟπ

 9. ݐલɿ ΠνϩʔΛϦεϖ Ϋτ͍ͯ͠Δ

 10. None
 11. Ѫ஌ݝͷӳ༤Ͱ͔͢ ΒͶʂ
 ʢѪ஌ग़਎ͳͷͰʣ

 12. ຊԻ

 13. ෰બͼ͸ΊΜͲ͍

 14. ͳͥຖ೔ಉ͡৬৔ͷ ਓؒʹରͯ͠ɺ ·ͱ΋ͳ֨޷Λ͢Δ ඞཁ͕͋Δͷ͔ʁ

 15. ʢͦ΋ͦ΋ϦϞʔτ Ҿ͖͜΋Γ͍ͨ͠ͷ ͰɺͣͬͱύδϟϚ͕ ͍͍ʣ

 16. Ͱ΋…

 17. ී௨ͷ෰ͬͯɺ ׂͱຯؾͳ͘ͳ͍ʁ

 18. ͡Ό͋ɺͳΜͱͳ͘ ങͬͯ΋͋Δఔ౓໨ ཱͭ΍ͭʹ͠Α͏

 19. ʢ͍ͭͰʹΠνϩʔ ϦεϖΫτ΋Ͱ͖ Δʣ

 20. TγϟπΛ୳͢৔ॴ

 21. ϢχΫϩʁGUʁ

 22. ͍΍ʔͳΜ͔ຯؾͳ ͍Ͱ͢ΑͶ

 23. ໧ͬͯҰ఺෺Λ

 24. minne΍booth ΛݟΑ͏

 25. minne

 26. None
 27. ͓͢͢Ί

 28. None
 29. booth

 30. None
 31. ͓͢͢Ί

 32. None
 33. None
 34. ※ࢲ͸ PythonΤϯδχΞ

 35. ϦΞϧళฮͳΒ ळ༿ݪͷ ΧϛΧθελΠϧ

 36. None
 37. ݁ߏCOOL

 38. ๻Έ͍ͨʹຖ೔ ணͳͯ͘΋ྑ͍ͷͰ

 39. ITܥͷΠϕϯτͰ ணͯΈΔͱ΢έ·͢Α

 40. બͼํ

 41. Feel it... Feel it...

 42. ·ͱΊ

 43. ָ͍͠TγϟπͰ ָ͍͠ຖ೔Λ

 44. ຖ೔Ͱͳͯ͘΋ɺ ָ͍͠ಛผͳ೔Λ

 45. ࢀরͨ͠αΠτ ɾminne | ϋϯυϝΠυɾख࡞ΓɾΫϥϑ τ࡞඼ͷϚʔέοτ https://minne.com/ ɾͺͪΐ͜ΜʲϗϫΠτʳekot Tγϟπ 5.6Φϯε |

  ϋϯυϝΠυϚʔέοτ minne https://minne.com/items/ 2715511
 46. ࢀরͨ͠αΠτ ɾBOOTH - ૑࡞෺ͷ૯߹Ϛʔέοτ https://booth.pm/ja ɾδϟόͷίεϓϨTγϟπ - ͳ͔ͻ͜ͷ͓ళ - BOOTH

  https://booth.pm/ja/items/960532 ɾC++׬શʹཧղͨ͠Tγϟπ (Charcoal) - γϟϙί (shapoco) - BOOTH https://booth.pm/ja/items/749708
 47. ࢀরͨ͠αΠτ ɾळ༿ݪͷόΧTɺωλTγϟπɾϛϦλϦʔܥൢചͷΧ ϛΧθελΠϧ http://www.kamikazestyle.com/