$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

膨大なサーバ群を制御するソフトウェアと Infrastructure as Code

膨大なサーバ群を制御するソフトウェアと Infrastructure as Code

2016年2月27日(土)のSIGPXの発表資料
http://sigpx.org/

Tsubasa Yumura

February 26, 2016
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ๲ େ ͳ α ʔό ܈ Λ ੍ ޚ ͢ Δ ι ϑ τ ΢ Σ Ξ ͱ
  I n f r a s t r u c t u re a s C o d e
  ࠃ ཱ ݚ ڀ ։ ൃ ๏ ਓ ৘ ใ ௨ ৴ ݚ ڀ ػ ߏ
  ๺ ཮ ઌ ୺ Պ ֶ ٕ ज़ େ ֶ Ӄ େ ֶ
  ౬ ଜ ཌྷ / Ts u b a s a Y U M U R A
  @ y u m u 1 9
  S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7

  View Slide

 2. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  2
  • ౬ ଜɹཌྷʢ @yumu19 ʣ
  • ੴ઒ࡏॅͷࣾձਓֶੜ
  • ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ(NICT)ɹɹɹɹɹɹ
  ๺཮StarBEDٕज़ηϯλʔ ༗ظٕज़һ
  • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ(JAIST) ത࢜ޙظ՝ఔ

  View Slide

 3. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  • ෺ཧܥ(๺େ ஍ٿՊֶՊ / ౦େ ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈)ग़਎
  • ଔۀ͢Δ·ͰFortranҰے
  • ௒ߴ૚େؾ(ి཭ݍ)ͷϞσϦϯά
  • Ӊ஦ϓϥζϚதͷߴΤωϧΪʔిࢠՃ଎ϝΧχζϜ
  3

  View Slide

 4. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  • ౦ࣳͰεϚʔτϋ΢εͷݚڀ։ൃ
  • KoozytͰARΞϓϦɺҐஔ৘ใΞϓϦͷ։ൃ
  • ݚڀɺ։ൃɺӡ༻
  • ΫϥΠΞϯτɺαʔόɺΠϯϑϥɺUI
  4

  View Slide

 5. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  • PICALA: ௌߨऀͷײ৘Λর໌৭Ͱදݱ͢ΔΠϯλϥΫ
  ςΟϒͳϓϨθϯςʔγϣϯ
  5

  View Slide

 6. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  • ৸ฦΓϒϩοΫͣ͘͠
  6

  View Slide

 7. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  W h o a m I ?
  • ͓͏ͪϋοΫಉ޷ձ
  7

  View Slide

 8. ๲େͳαʔό܈Λ੍ޚ͢Διϑτ΢ΣΞͱInfrastructure
  as Code
  S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  ʢ ௝ ͠ ͘ ʣ
  ࢓ ࣄ བྷ Έ ͷ
  ࿩ Λ ͠ · ͢

  View Slide

 9. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  ๺ ཮ S t a r B E D ٕ ज़ η ϯ λ ʔ
  • ੈք࠷େن໛ͷωοτϫʔΫςετϕου
  • 1400୆௒ͷαʔό͕Քಇ
  9
  http://starbed.nict.go.jp/

  View Slide

 10. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  S p r i n g O S
  • StarBEDαʔό܈Λޮ཰తʹར༻͢ΔͨΊͷιϑτ΢ΣΞ܈
  • Power Manager: αʔόͷిݯ؅ཧ
  • Switch Manager: VLANઃఆɺϙʔτઃఆ౳Λ؅ཧ
  • Experiment Resource Manager: ϊʔυ؅ཧ
  10
  T. Miyachi, K. Chinen, Y. Shinoda,
  “StarBED and SpringOS: Large-scale General Purpose
  Network Testbed and Supporting Software”

  View Slide

 11. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7 11

  View Slide

 12. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  A W S C L I
  • Amazon Web ServiceΛCLIͰૢ࡞
  • ଞͷΫϥ΢υαʔϏεͰ΋ಉ༷ͷπʔϧ͕͋Δ
  • Azure CLI (Microsoft Azure)
  • gcutil (Google Cloud Platform)
  12

  View Slide

 13. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  C h e f
  • ઃఆϑΝΠϧͷͱ͓ΓαʔόΛߏங͢Δπʔϧ
  • Ϩγϐ(Ruby)ʹखॱΛهड़(ྉཧͷϝλϑΝʔ)
  13
     #  Cookbook  Name::  railsapp_cookbook  
     #  Recipe::  user_ops  
     
     user  'ops'  do  
         action  :create  
         supports  :manage_home  =>  true  
         home  "/home/ops"  
         shell  "/bin/bash"  
     end  
  http://easyramble.com/customize-own-chef-cookbooks-recipes.html

  View Slide

 14. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  A n s i b l e
  • ઃఆϑΝΠϧͷͱ͓ΓαʔόΛߏங͢Δπʔϧ
  • ChefʹࣅͯΔ(SSHར༻ͰΤʔδΣϯτϨε)
  • playbook.ymlʹखॱΛهड़
  14
  -­‐  hosts:  test-­‐servers  
     become:  yes  
     tasks:  
         -­‐  name:  be  sure  httpd  is  installed  
             yum:  name=httpd  state=installed  
         -­‐  name:  be  sure  httpd  is  running  and  enabled  
             service:  name=httpd  state=started  enabled=yes  
  http://yteraoka.github.io/ansible-tutorial/

  View Slide

 15. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  Va g r a n t
  • VM(Virtual Box౳)ͷCLIߏ੒؅ཧπʔϧ
  • ίϚϯυҰͭͰVMΛߏஙͨ͠ΓϩάΠϯͨ͠Γফڈͨ͠ΓͰ͖Δ
  • Vagrantfileʹαʔόߏ੒Λهड़
  15
     config.vm.define  :node1  do  |node|  
         node.vm.box  =  "centos6"  
         node.vm.network  :forwarded_port,  guest:  22,  host:  2001,  id:  "ssh"  
         node.vm.network  :private_network,  ip:  "192.168.33.11"  
     end  
     config.vm.define  :node2  do  |node|  
         node.vm.box  =  "centos6"  
         node.vm.network  :forwarded_port,  guest:  22,  host:  2002,  id:  "ssh"  
         node.vm.network  :forwarded_port,  guest:  80,  host:  8000,  id:  "http"  
         node.vm.network  :private_network,  ip:  "192.168.33.12"  
     end  
  http://yteraoka.github.io/ansible-tutorial/

  View Slide

 16. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  D o c k e r
  • ίϯςφܕԾ૝Խٕज़
  • ϗετͱΧʔωϧΛڞ༗͍ͯ͠ΔͷͰϋΠύʔόΠβ
  ܕԾ૝Խ(VMware౳)ΑΓ΋ܰྔ
  • Dockerhub(ϦϙδτϦ)
  • ΠϝʔδΛpull/push
  • Dockerfile
  • هड़ͨ͠ͱ͓ΓʹίϯςφΛߏங
  • Docker Compose
  • ෳ਺୆؅ཧ
  16

  View Slide

 17. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  I n f r a s t r u c t u re a s C o d e
  • Πϯϑϥ(αʔό)؀ڥઃఆΛίʔυͰهड़
  • खॱॻɺൿ఻ͷλϨ(γΣϧεΫϦϓτ)͔Βͷ୤٫
  • ႈ౳ੑ(΂͖ͱ͏͍ͤ)ɿԿճ΍ͬͯ΋ಉ݁͡ՌʹͳΔ
  • ChefɺVagrant͕޿·͖ͬͯͨ2012೥ࠒ͔Βҙࣝ͞Ε
  ͩͨ͠(ݸਓͷײ૝Ͱ͢)
  17

  View Slide

 18. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  I n f r a s t r u c t u re a s C o d e
  • πʔϧͷ෼ྨ
  • Bootstrap(ىಈ/ߏ੒؅ཧ)
  • Configuration(ઃఆ)
  • Orchestration(શମ؅ཧ)
  18

  View Slide

 19. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  I n f r a s t r u c t u re a s C o d e
  • Immutable Infrastructure
  • Immutable: ෆมͷ
  • ex. Immutable Array
  • ෆมͷΠϯϑϥ
  • มߋΛՃ͑Δ৔߹͸ɺΠϯϑϥΛ௚઀मਖ਼ͤͣʹίʔυΛ
  मਖ਼ͯ͠࡞Γͳ͓͢
  • Ծ૝ԽͷීٴɺAWSͳͲͷIaaSɺCIͱͷ૬ੑ
  19

  View Slide

 20. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  S D N
  • Software Defined Network
  • ωοτϫʔΫػث(εΠονɾϧʔλ)ͷॲཧΛίʔυ
  Ͱهड़
  • OpenFlow͕༗໊ͳن֨
  20

  View Slide

 21. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  S O R A C O M
  • IoTσόΠε޲͚σʔλ௨৴αʔϏεϓϥοτϑΥʔϜ
  • ௨৴ͷैྔ՝ۚ
  • SIM1ຕ͝ͱʹLTEճઢͷ੍ޚ
  • ҉߸ԽαʔϏε΍ೝূαʔϏε౳ͷఏڙ
  21

  View Slide

 22. S I G P X 2 0 1 6 / 0 2 / 2 7
  ͓ Θ Γ ʹ
  • ϓϩάϥϜ͕ର৅ͱ͢ΔྖҬͷ֦େ
  22
  while(true)  
     printf  “Hello”  
  end
  ܭࢉػ಺ ܭࢉػϦιʔεࣗମ
  Program the Real World
  ܭࢉػͷ֎ͷੈք

  View Slide