Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS SAM + Rubyのすゝめ

Y_uuu
March 24, 2021

AWS SAM + Rubyのすゝめ

Fukuoka.rb 200回 LT大会 (#202)
https://fukuokarb.connpass.com/event/206956/

みんな、RubyでLambda Functionを書こう!

Y_uuu

March 24, 2021
Tweet

More Decks by Y_uuu

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AWS SAM + Rubyͷ͢ʍΊ
  2021-03-24(Wed
  )

  Fukuoka.rb 200ճ LTେձ (#???)
  Ԭቌ ༤ฏ
  1

  View Slide

 2. ॕɾFukuoka.rb 200ճ!!
  🎉🎉🎉

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  Ԭቌ ༤ฏ
  Okazaki Yuhei
  ‣ I
  D

  - @yuuu @Y_uuu
  ‣ ࣗݾ঺հ
  • FusicͷIoTΫϥ΢υΤϯδχΞ
  • ݩɾ૊ࠐΈΤϯδχΞ(2018೥͔ΒWebܥ΁
  )

  • ࠷ۙͷ͓࢓ࣄ͸ઐΒAzure
  ‣ Skil
  l

  3
  image
  ʘNewʗ

  View Slide

 4. AWS Lambda
  4
  ‣ ͍ΘΏΔFaaS (Function as a Service)
  - αʔόϨε
  - εςʔτϨε
  - ίϯςφ
  - Πϕϯτۦಈ
  - ͪΐͬͱͨ͠ϓϩάϥϜΛ؆୯ʹಈ͔ͤΔ

  View Slide

 5. Lambda͸RubyͰ΋ॻ͚Δ
  5
  ‣ re:Invent 2018Ͱൃද
  - Rubyist׻تʂ
  - ฐࣾͰ΋RubyͰͷ࣮૷͕૿͑Δ
  ‣ 2020೥2݄ʹruby 2.7΋ରԠ

  View Slide

 6. ΋ͬͱར༻͞ΕΔ΂͖
  6
  ‣ ଞͷݴޠʹൺ΂Δͱਓؾ͕௿͍Β͍͠
  https://www.datadoghq.com/ja/state-of-serverless/

  View Slide

 7. Rubyistʹ΋ͬͱLambdaΛ࢖ͬͯ΋Β͍͍ͨʂ
  AWS SAM + Rubyͷ͢ʍΊ

  View Slide

 8. AWS SAM
  8
  ‣ SAM=Serverless Application Mode
  l

  - LambdaΛத৺ͱͨ͠AWSϦιʔεΛ؆୯ʹ࡞੒
  - CLIΛ࢖ͬͯ؆୯ʹߏஙɾςετɾσϓϩΠՄೳ

  View Slide

 9. 3 STEPͰ؆୯σϓϩΠʂ
  ࢖͍ํ

  View Slide

 10. STEP0. ࣄલ४උ
  10
  ‣ AWSΞΧ΢ϯτͷ࡞੒
  ‣ AWS SAM CLIͷΠϯετʔϧ
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/serverless-application-model/latest/
  developerguide/serverless-sam-cli-install.html
  ‣ AWSೝূ৘ใͷઃఆ
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/serverless-application-model/latest/
  developerguide/serverless-getting-started-set-up-credentials.html
  AWS SAMΛ࢖͏ͨΊʹҎԼͷ४උ͕ඞཁͰ͢

  View Slide

 11. STEP1. ϓϩδΣΫτ࡞੒
  11
  AWS SAM CLIΛ࢖ͬͯϓϩδΣΫτΛ࡞੒͠·͢

  View Slide

 12. STEP1. ϓϩδΣΫτ࡞੒
  12
  ໎Θͣʮ3 - ruby2.7ʯΛબ୒͠·͠ΐ͏

  View Slide

 13. STEP2.ίʔσΟϯά
  13
  ༧Ίhello_world͕αϯϓϧͱͯ͠༻ҙ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 14. STEP2.ίʔσΟϯά
  14
  AWSϦιʔεߏ੒Λtemplate.ymlʹهड़

  View Slide

 15. STEP2.ίʔσΟϯά
  15
  ඞཁͳRubyGemΛGemfileʹ௥Ճ

  View Slide

 16. STEP2.ίʔσΟϯά
  16
  app.rbʹRubyͷϓϩάϥϜΛهड़

  View Slide

 17. STEP3.σϓϩΠ
  17
  AWS SAM CLIΛ࢖ͬͯϏϧυˠσϓϩΠ

  View Slide

 18. STEP3.σϓϩΠ
  18
  AWS SAM CLIΛ࢖ͬͯϏϧυˠσϓϩΠ

  View Slide

 19. API͕׬੒
  19
  https://bit.ly/3qUzb0K

  View Slide

 20. ࠷ۙ࡞ͬͨ΋ͷΛ঺հ
  Ԡ༻ྫ

  View Slide

 21. Թ౓ηϯαΛ࢖ͬͨIoTγεςϜ
  21
  Թ౓ηϯα͔Βଌఆ஋Λऩूˠ௨஌
  https://github.com/yuuu/iot_dev_starting_book_site
  AWS SAMͰߏங

  View Slide

 22. Թ౓ηϯαΛ࢖ͬͨIoTγεςϜ
  22
  ϒϥ΢βͰଌఆ஋ΛάϥϑԽ
  https://github.com/yuuu/iot_dev_starting_book_site
  AWS SAMͰߏங

  View Slide

 23. ToFଌڑηϯαΛ࢖ͬͨண࠲؂ࢹγεςϜ
  23
  ଌఆ஋ʹԠͨ͡ϑΟʔυόοΫ੍ޚ
  https://github.com/yuuu/build_and_learn_soracom_book_site
  AWS SAMͰߏங

  View Slide

 24. ฐࣾࣾһͷ20ࡀͷ஀ੜ೔ΛΧ΢ϯτμ΢ϯ͢ΔSlack Bot
  24
  ੒ਓࣾһ͔ΒͷΞυόΠεΛఴ͑ͯΧ΢ϯτμ΢ϯϝοηʔδΛPOST

  View Slide

 25. ·ͱΊ
  25
  •RubyͰLambdaΛॻ͖·͠ΐ͏ʂ
  • ͜͜·Ͱ5෼Ҏ಺ʹऩ·͍ͬͯΔ͸ͣʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 26. ͝ਗ਼ௌ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  Thank You
  We are Hiring
  !

  https://recruit.fusic.co.jp/

  View Slide