Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

事業会社における推薦システム開発事例 / recsys-in-wantedly-2022

事業会社における推薦システム開発事例 / recsys-in-wantedly-2022

2022年05月10日 の兵庫県立大学の社会データ分析という講義における講演資料です。

ウォンテッドリーではなぜ推薦システムを活用しているのか、具体的にどのような形で活用しているのか、どのように開発しているのか、事業会社における推薦システム開発・データサイエンティストの働き方とは、などについて私の経験に基づいてお話しました。

Yuya Matsumura

May 10, 2022
Tweet

More Decks by Yuya Matsumura

Other Decks in Science

Transcript

 1. ©2022 Wantedly, Inc.
  ࣄۀձࣾʹ͓͚ΔਪનγεςϜ։ൃࣄྫ
  ϏδωεSNS Wantedly ʹ͓͚ΔਪનγεςϜͷ׆༻
  ฌݿݝཱେֶ ࣾձσʔλ෼ੳ
  May 10, 2022 - ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾ দଜ ༏໵ʢ@yu-ya4ʣ

  View full-size slide

 2. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ࢯ໊ɿদଜ ༏໵ʢYuya Matsumuraʣ


  • ܦྺɿ2018೥3݄ ژ౎େֶେֶӃ ৘ใֶݚڀՊ म࢜՝ఔमྃ


  • ॴଐɿ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾ


  • ໾ׂɿDS LeadɺPdMɺEM


  • ΍ͬͯΔ͜ͱɿձࣾ๚໰ΞϓϦ Wantedly Visit ʹ͓͚ΔਪનγεςϜͷ։ൃͳͲ
  @yu-ya4
  @yu__ya4
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 3. ©2022 Wantedly, Inc.
  ຊ೔ͷ͓࿩ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 4. ©2022 Wantedly, Inc.
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷૂ͍
  Έͳ͞Μֶ͕໰ͱֶͯ͠ΜͰ͍ΔʮਪનγεςϜʯ͕࣮ࡍͷاۀʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹ׆༻
  ͞Ε͍ͯΔͷ͔Λ஌Δ͜ͱͰɺͦΕ͕਎ۙͳ΋ͷͩͱ஌͍͖͍ͬͯͨͩͨɻ


  ʮਪનγεςϜʯ΍ͦΕΛ׆༻͢ΔʮσʔλαΠΤϯςΟετʯͱ͍͏৬छʹ΋ͬͱڵຯ
  Λ͍͖࣋ͬͯͨͩɺΑΓਂ͘஌Δɾߟ͑Δ͖͔͚ͬʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 5. ©2022 Wantedly, Inc.
  “͋ͳͨ”͕͜ͷ࿩Λฉ͘ҙٛɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙٛ
  A. اۀͰਪનγεςϜΛ։ൃ͢Δ࢓ࣄʹब͘ʢ༧ఆͷʣਓ


  B. ΞΧσϛΞͰਪનγεςϜͷݚڀΛߦ͏ʢ༧ఆͷʣਓ


  C. ਪનγεςϜͰ͸ͳ͍͕اۀͰϓϩμΫτΛ։ൃ͢Δ࢓ࣄʹब͘ʢ༧ఆͷʣਓ


  D. ͦΕҎ֎ͷਓʢ͢΂ͯͷਓʣ

  View full-size slide

 6. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ଟগͳΓͱ΋௚઀తʹ࢓ࣄʹ׆͖ΔԿ͔ΛಘΒΕΔ͸ͣ


  • ࣗ෼ͳΓͷํ๏Λशಘ͢Δʹ΋ଞͷࣄྫΛ஌Δ͜ͱ͸ॏཁ


  • ࣮αʔϏεʹ͓͚ΔਪનγεςϜ։ൃͷࣄྫ͸೔ຊͰ͸·ͩ·ͩগͳ͍ɻެ։͞Ε
  ͍ͯΔࣄྫ͸΋ͬͱগͳ͍ɻ


  • ͓ؾ࣋ͪɿۀքͷൃలͷͨΊʹ΋ɺࣗ਎ͷ੒௕ͷͨΊʹ΋ɺࣗ෼ͳΓͷࣄྫΛ࡞Γ
  ্͛ͯެ։͍͍͖͍ͯͬͯͨͩͨ͠Ͱ͢ɻ
  A. اۀͰਪનγεςϜΛ։ൃ͢Δ࢓ࣄʹब͘ʢ༧ఆͷʣਓ
  “͋ͳͨ”͕͜ͷ࿩Λฉ͘ҙٛɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙٛ

  View full-size slide

 7. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ΞΧσϛΞʹਐΉʹ͠Ζɺରরతͳاۀͷ͜ͱΛ஌্ͬͨͰબ୒ͨ͠΄͏͕ྑ͍ɻ


  • ٯʹɺاۀ΁ͷब৬Λߟ͍͑ͯΔਓ΋ΞΧσϛΞʹ͓͚ΔऔΓ૊ΈΛ΋ͬͱ஌Δ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ


  • ΞΧσϛΞͱاۀ͕ڞಉݚڀͳͲͷܗͰίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ͜ͱ΋ଟ͍ɻ


  • ਪનγεςϜͷࠃࡍֶձʢRecSysʣʹ͓͍ͯ΋ɺاۀ͔ΒͷࢀՃऀ͸೥ʑ૿͑ͯ
  ͓ΓɺݚڀτϐοΫ΋࣮Ԡ༻΁ͷؔ৺͕େ͖͘ͳ͍ͬͯΔɻ
  B. ΞΧσϛΞͰਪનγεςϜͷݚڀΛߦ͏ʢ༧ఆͷʣਓ
  IUUQTSFDTZTBDNPSHSFDTZT
  RecSys2020 ͷWelcomeηογϣϯͷεϥΠυΑΓҾ༻
  “͋ͳͨ”͕͜ͷ࿩Λฉ͘ҙٛɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙٛ

  View full-size slide

 8. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ΞϓϦ΍WebαʔϏεʹ͓͚ΔਪનγεςϜͷ׆༻͸ͲΜͲΜਐΜͰ͍ΔͷͰؔΘ
  Δ͜ͱʹͳΔͰ͋Ζ͏ɻ


  • ਪનγεςϜΛ׆༻͢ΔϓϩμΫτͷ։ൃ΍ਪનγεςϜΛ։ൃ͢Δਓͱಇ্͘
  ͰɺਪનγεςϜͷ͜ͱΛ஌͓ͬͯ͘͜ͱ͸༗༻Ͱ͋Ζ͏ɻ


  • ͦ΋ͦ΋ຊ೔͓࿩͢ΔΑ͏ͳ࢓ࣄͷਐΊํ͸ਪનγεςϜ։ൃʹݶΒͣɺ޿͘ϓϩ
  μΫτ։ൃʹద༻Ͱ͖Δ΋ͷ
  C. ਪનγεςϜ։ൃͰ͸ͳ͍͕اۀͰϓϩμΫτΛ։ൃ͢Δ࢓ࣄʹब͘ʢ༧ఆͷʣਓ
  “͋ͳͨ”͕͜ͷ࿩Λฉ͘ҙٛɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙٛ

  View full-size slide

 9. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ਪનγεςϜΛ׆༻ͨ͠ϓϩμΫτͷར༻ऀଆͱͯ͠͸࣮֬ʹؔΘΔͰ͋Ζ͏ɻ


  • Netflix ͸ಈըࢹௌͷ75%͕ਪનܦ༝


  • TikTok ͸ϨίϝϯυʢਪનγεςϜʣΛϢʔβʔମݧͷத৺ͱҐஔ͚ͮɺϢʔβʔ޲͚ͷ੡඼ϖʔ
  δʹϨίϝϯυͷ࢓૊Έʹ͍ͭͯͷઆ໌Λܝࡌ


  • ਪનγεςϜʹ͍ͭͯ஌͓ͬͯ͘͜ͱͰɺͦͷΑ͏ͳϓϩμΫτͱͷΑΓྑ͍෇͖
  ߹͍ํ͕Ͱ͖Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  D. ͦΕҎ֎ͷਓʢ͢΂ͯͷਓʣ
  We have adapted our personalization algorithms
  to this new scenario in such a way that now 75%
  of what people watch is from some sort of
  recommendation.
  https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429
  https://newsroom.tiktok.com/ja-jp/how-tiktok-recommends-videos
  “͋ͳͨ”͕͜ͷ࿩Λฉ͘ҙٛɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙٛ

  View full-size slide

 10. ©2022 Wantedly, Inc.
  “͋ͳͨ”͕ຊ೔ͷ͓࿩Λฉ͘ҙຯɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙຯ
  • ϓϩμΫτͰਪનγεςϜͷԸܙΛΑΓड͚ΔͨΊͷߦಈ


  • ͨͱ͑͹ࢲͷ৔߹…


  • ॻ੶Λങ͏ࡍ͸Ͱ͖Δ͚ͩ Amazon Λར༻͢Δɻଞਓ΁ϓϨθϯτ͢Δ৔߹ͳͲ͸ Amazon Ҏ֎Ͱߪೖ͢Δɻ


  • ίϯςϯπʹϑΟʔυόοΫʢ఺਺ɺGood or Badɺ… etc.ʣΛ͚ͭΒΕΔ৔߹͸Ͱ͖Δ͚͚ͩͭΔɻ
  ਪનγεςϜΛ׆༻͢ΔϓϩμΫτͱͷΑΓྑ͍෇͖߹͍ํ

  View full-size slide

 11. ©2022 Wantedly, Inc.
  “͋ͳͨ”͕ຊ೔ͷ͓࿩Λฉ͘ҙຯɾਪનγεςϜʹֶ͍ͭͯͿҙຯ
  • ϓϩμΫτʹར༻͞ΕΔσʔλΛద੾ʹϚωδϝϯτͯ͠ෆརӹΛඃΒͳ͍Α͏ʹ


  • ͲΜͳσʔλ͕ͲͷΑ͏ʹ׆༻͞Ε͍ͯΔ͔͸ϓϩμΫτ͝ͱʹެ։͞Ε͍ͯΔ


  • ࣮ࡍʹར༻͞Ε͍ͯΔσʔλΛ։ࣔͰ͖ΔϓϩμΫτ΋


  • ͓͢͢ΊͷΞϧΰϦζϜʹ࢖༻͞Εͨ͘ͳ͍աڈͷߪೖ඼Λબ୒
  ਪનγεςϜΛ׆༻͢ΔϓϩμΫτͱͷΑΓྑ͍෇͖߹͍ํ
  https://www.netflix.com/account/getmyinfo
  https://service-terms.wantedly.com/privacy_policy/ja_JP
  https://www.amazon.co.jp/gp/yourstore/iyr?collection=purchased&ref_=pd_ys_iyr_nort

  View full-size slide

 12. ©2022 Wantedly, Inc.
  ʢ࠶ܝʣຊ೔ͷ͓࿩ͷૂ͍
  Έͳ͞Μֶ͕໰ͱֶͯ͠ΜͰ͍ΔʮਪનγεςϜʯ͕࣮ࡍͷاۀʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹ׆༻
  ͞Ε͍ͯΔͷ͔Λ஌Δ͜ͱͰɺͦΕ͕਎ۙͳ΋ͷͩͱ஌͍͖͍ͬͯͨͩͨɻ


  ʮਪનγεςϜʯ΍ͦΕΛ׆༻͢ΔʮσʔλαΠΤϯςΟετʯͱ͍͏৬छʹ΋ͬͱڵຯ
  Λ͍͖࣋ͬͯͨͩɺΑΓਂ͘஌Δɾߟ͑Δ͖͔͚ͬʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 13. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 14. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 15. ©2022 Wantedly, Inc.
  ձࣾ঺հ
  "γΰτͰίίϩΦυϧͻͱΛ;΍͢"
  "CREATE A WORLD WHERE WORK DRIVES PASSION"
  4
  © 2021 Wantedly, Inc.
  Create A World Where Work Drives Passion.
  γΰτͰίίϩΦυϧͻͱΛ;΍͢
  OUR MISSION
  ࢲͨͪͷϛογϣϯ
  WHY ʛࢲͨͪͷϛογϣϯղܾ͍ͨ͠՝୊

  View full-size slide

 16. ©2022 Wantedly, Inc.
  9
  © 2021 Wantedly, Inc.
  WHAT ʛݸਓ޲͚αʔϏε๏ਓ޲͚αʔϏε
  ձࣾʹ༡ͼʹߦ͜͏
  ňΧδϡΞϧ໘ஊʯͱ͍͏࢓ࣄ୳͠ͷ৽ج४
  w
  ਓͱνʔϜΛʮ૝͍ʯͰϚονϯά
  w
  ň࿩Λฉ͖ʹߦ͘ʯମݧΛ௨ͯ͡ϑϥοτͳग़ձ͍Λ૑ग़
  ਐԽΛଓ͚Δ6*ͱج൫
  w
  ίϯςϯπ͕ө͑ΔϞμϯͰγϯϓϧͳ6*දݱ
  w
  ΑΓຊ࣭తͳϚονϯάΛՄೳʹ͢ΔਪનΞϧΰϦζϜ
  ఏڙϓϩμΫτ ݸਓ޲͚

  View full-size slide

 17. ©2022 Wantedly, Inc.
  10
  © 2021 Wantedly, Inc.
  WHAT ʛݸਓ޲͚αʔϏε๏ਓ޲͚αʔϏε
  ग़ձ͍Λه࿥͠ɺ
  ׆༂Λڞ༗
  ఏڙϓϩμΫτ ݸਓ޲͚
  ࣌ؒͱͱ΋ʹਓ຺͕ਂ·Δ
  w
  ϓϩϑΟʔϧͷߋ৽৘ใΛϦΞϧλΠϜͰڞ༗
  w
  ࢓ࣄͰͭͳ͕ͬͨ૬खͷۙگɾ׆༂͕Θ͔Δ
  ৘ใઃܭͷ௥ٻͱٕज़త௅ઓ
  w
  ͭͳ͕ͬͨ૬खͷΠϕϯτΛҰཡͰ͖ΔλΠϜϥΠϯͷઃܭ
  w
  ͭͳ͕ΓͷਪનͳͲॏཁͳػցֶशλεΫΛϚΠΫϩαʔϏεԽ

  View full-size slide

 18. ©2022 Wantedly, Inc.
  11
  © 2021 Wantedly, Inc.
  WHAT ʛݸਓ޲͚αʔϏε๏ਓ޲͚αʔϏε
  ͸ͨΒ͘ਓͷ
  جຊID ΁
  PROFILE
  ఏڙϓϩμΫτ ݸਓ޲͚
  ҰਓͻͱΓͷັྗΛ఻ΘΓ΍͘͢
  w
  ૝͍ͱߦಈΛ࣠ʹͦͷਓͷετʔϦʔ͕ݟ͑Δ

  View full-size slide

 19. ©2022 Wantedly, Inc.
  اۀɿ΢ΥϯςουϦʔͬͯ͜Μͳײ͡
  • “γΰτͰίίϩΦυϧͻͱΛ;΍͢”ͨΊʹϏδωεSNS Wantedly Λ։ൃɾӡӦ


  • 2017೥9݄ʹϚβʔζ্৔ɺݱࡏͷࣾһ਺͸100ਓͪΐ͍ɺ։ൃνʔϜ͸൒෼ऑ΄Ͳ


  • ͍ΘΏΔσʔλαΠΤϯςΟετ͸5໊


  • ݱࡏͷαʔϏεͷొ࿥Ϣʔβʔ਺339ສਓɺొ࿥اۀ਺͸4.2ສࣾͰ೥ʑ૿Ճ


  • ਪનγεςϜ։ൃʹେ͖͘ྗΛೖΕ࢝Ίͨͷ͸͜͜਺೥


  • ࠷ۙ͸ਪનγεςϜʹΑΔϚονϯάମݧΛϓϩμΫτͷڧΈʹʢ͍͖͍ͯͨ͠ʣ
  https://corporate-site-wantedly.s3.amazonaws.com/uploads/ir_entry/pdf/
  578/2022%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9FQ2%E6%B1%BA%E7%AE%97%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99.pdf

  View full-size slide

 20. ©2022 Wantedly, Inc.
  ࠃࡍֶձ΁ͷௌߨࢀՃ / ࿦จಡΈձΠϕϯτͷاըӡӦ

  View full-size slide

 21. ©2022 Wantedly, Inc.
  ֶձซઃίϯϖςΟγϣϯͰͷೖ৆ɾ࿦จ౤ߘɾൃද
  RecSys’20 WSDM’21 SIGIR’21

  View full-size slide

 22. ©2022 Wantedly, Inc.
  DEIM ΁ͷڠࢍ / ٕज़ใࠂ
  https://event.dbsj.org/deim2022/

  View full-size slide

 23. ©2022 Wantedly, Inc.
  ਓɿদଜͬͯ͜Μͳײ͡
  • ֶੜ࣌୅͸ژ౎େֶʹͯਪનγεςϜɾݕࡧγεςϜͷݚڀɺम࢜՝ఔΛमྃ


  • 2018೥ʹ΢ΥϯςουϦʔʹ Visit 1ਓ໨ͷσʔλαΠΤϯςΟετͱͯ͠ೖࣾ


  • ΠϯλʔϯͰਪનγεςϜ։ൃΛͨ͠ମݧ͕ͱͯ΋ָ͔ͬͨ͠ͷͰܾஅ


  • ೖࣾ࣌఺Ͱͷ Visit ͷਪનγεςϜ͸େมφΠʔϒͳ΋ͷͰ͋ͬͨ͠ࣄྫ΋΄ͱΜͲͳ͔ͬͨͨΊɺͦ
  ΋ͦ΋Ͳ͏΍ͬͯਪનγεςϜΛ։ൃ͢΂͖͔ࣾ಺ͷϨʔϧΛෑ͘ͱ͜Ζ͔Βελʔτ


  • ਪનγεςϜɾݕࡧγεςϜɾػցֶशͳͲʹؔ৺


  • ࠷ۙ͸࣮ࡍʹίʔυΛॻ͘ΑΓ΋ɺ՝୊ղܾͷͨΊʹͲͷΑ͏ʹMLΛத৺ͱٕͨ͠
  ज़ΛϓϩμΫτʹऔΓೖΕΔ͔Λߟ͑Δۀ຿͕ϝΠϯʢMLPdMʣ

  View full-size slide

 24. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 25. It is often necessary to make choices without sufficient personal experience of the
  alternatives. In everyday life, we rely on recommendations from other people either by
  word of mouth, recommendation letters, movie and book reviews printed in newspapers,
  or general surveys such as Zagat’s restaurant guides. Recommender systems assist
  and augment this natural social process.
  ਪનγεςϜͱ͸
  [Resnick+ 97]
  ࣗ෼ͷܦݧ͔ΒͷΈͰ͸͋·ΓΑ͘Θ͔Βͳ͍΋ͷͷத͔ΒɼͲ͏
  ͯ͠΋ͲΕ͔Λબ͹ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸Α͋͘Δɻ͜ͷ
  Α͏ͳࡍΘͨͨͪ͠͸ɼޱίϛɼਪનঢ়ɼ ৽ฉͷॻධ΍өըධɼϨ
  ετϥϯΨΠυͳͲͷଞਓ͔ΒͷਪનʹཔΔ͜ͱΛ೔ৗతʹߦͬͯ
  ͍Δɻ ਪનγεςϜͱ͸ɼ͜͏ͨࣾ͠ձͰී௨ʹߦΘΕ͍ͯΔҰ࿈
  ͷߦҝΛิॿͨ͠Γɼଅਐͨ͠Γ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ
  [Resnick 97] P. Resnick and H. R. Varian. Recommender systems. Communications of the ACM, Vol. 40, No. 3, pp. 56–58, 1997.

  View full-size slide

 26. Recommenders: Tools to help identify worthwhile stuff
  ਪનγεςϜͱ͸
  [Konstan+ 03]
  ਪનγεςϜ: ͲΕ͕Ձ஋ͷ͋Δ΋ͷ͔ಛఆ͢ΔͷΛॿ͚Δಓ۩
  [Konstan 03] J. A. Konstan and J. Riedl. Recommender systems:


  Collaborating in commerce and communities. In Proc. of the SIGCHI Conf. on Human Factors in Computing Systems, Tutorial, 2003.

  View full-size slide

 27. ಛఆͷϢʔβͷᅂ޷ʹ
  ߹ͬͨ঎඼ͷਪન
  (amazon.co.jp)
  2020೥10݄4೔ʹεΫϦʔϯγϣοτऔಘ
  ਪનγεςϜͷ࣮ྫᶃ

  View full-size slide

 28. ྨࣅɾؔ࿈঎඼
  ͷਪન
  ଞͷϢʔβʹΑΔධՁ
  (amazon.co.jp)
  2018೥8݄10೔ʹεΫϦʔϯγϣοτऔಘ
  ਪનγεςϜͷ࣮ྫᶄ

  View full-size slide

 29. ਓؾ঎඼ͷਪન
  ৽ண঎඼ͷਪન
  (amazon.co.jp)
  2018೥8݄10೔ʹεΫϦʔϯγϣοτऔಘ
  ਪનγεςϜͷ࣮ྫᶅ

  View full-size slide

 30. Recommenders: Tools to help identify worthwhile stuff
  ࠶ܝɿਪનγεςϜͱ͸
  [Konstan+ 03]
  ਪનγεςϜ: ͲΕ͕Ձ஋ͷ͋Δ΋ͷ͔ಛఆ͢ΔͷΛॿ͚Δಓ۩
  [Konstan 03] J. A. Konstan and J. Riedl. Recommender systems:


  Collaborating in commerce and communities. In Proc. of the SIGCHI Conf. on Human Factors in Computing Systems, Tutorial, 2003.

  View full-size slide

 31. ਪનγεςϜͱ͸
  Everything is a Recommendation
  https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429

  View full-size slide

 32. ©2022 Wantedly, Inc.
  ͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔
  • ձࣾʢΞΠςϜʣͷ਺͸ඇৗʹଟ͘ɺϢʔβ͕͢΂ͯͷձࣾΛۛຯ্ͨ͠Ͱࣗ෼ʹϚο
  νͨ͠΋ͷΛબͿͷ͸ࠔ೉


  • αʔϏε಺ͷϢʔβ΍ձࣾͷ਺ͷ૿Ճʹ൐͍࣭΋༷ʑʹͳΓෳࡶԽɻϢʔβ͕ࣗ਎ͷᅂ
  ޷Λద੾ʹදݱ͢Δͷ͸೉͘͠ɺͦΕʹج͍ͮͯϚονͨ͠ձࣾΛࣗྗͰ୳͢ͷ΋ࠔ೉


  • αʔϏεͷঢ়گ΍ੈͷதͷঢ়گʹԠͯ͡ྔ΋࣭΋มԽ͠ଓ͚Δ

  View full-size slide

 33. ©2022 Wantedly, Inc.
  • αʔϏεॳظϑΣΠζ͸গ਺ͷ͍ΘΏΔ”ΠέͯΔ”ΤϯδχΞͱITϕϯνϟʔاۀ
  ͕ར༻ऀͷେ൒


  • αʔϏε಺ͰϢʔβͱاۀ͕ग़ձ͑͹͋Δఔ౓͸Ϛον͍ͯͨ͠


  • ࠷ۙ͸Ϣʔβͷ৬ೳɺᅂ޷ੑ΍εΩϧײɺاۀͷن໛ɺۀք΍χʔζͳͲ΋༷ʑʹ


  • ϛεϚονͳϢʔβͱاۀͷ૊Έ߹Θ͕ͤ૿͑ͨɻ


  • e.g. ϓϩάϥϛϯάεΫʔϧΛଔۀͯ͜͠Ε͔ΒॳΊͯΤϯδχΞͱͯ͠ͷۀ຿ܦݧΛੵΜͰ͍͖͍ͨ
  Ϣʔβ×ଈઓྗͱͳΔΤϯδχΞΛٻΊΔITϕϯνϟʔاۀ


  • σʔλαΠΤϯςΟετɺϓϩμΫτϚωʔδϟʔͳͲ৽͍͠ϙδγϣϯͷొ৔


  • ෭ۀɺϑϦʔϥϯεɺϦϞʔτϫʔΫͳͲಇ͖ํͷมԽ
  ʮมԽ͠ଓ͚Δʯ ࣮ྫ
  ͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔

  View full-size slide

 34. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ձࣾʢΞΠςϜʣͷ਺͸ඇৗʹଟ͘ɺϢʔβ͕͢΂ͯͷձࣾΛۛຯ্ͨ͠Ͱࣗ෼ʹϚο
  νͨ͠΋ͷΛબͿͷ͸ࠔ೉


  • αʔϏε಺ͷϢʔβ΍ձࣾͷ਺ͷ૿Ճʹ൐͍࣭΋༷ʑʹͳΓෳࡶԽɻϢʔβ͕ࣗ਎ͷᅂ
  ޷Λద੾ʹදݱ͢Δͷ͸೉͘͠ɺͦΕʹج͍ͮͯϚονͨ͠ձࣾΛࣗྗͰ୳͢ͷ΋ࠔ೉


  • αʔϏεͷঢ়گ΍ੈͷதͷঢ়گʹԠͯ͡ྔ΋࣭΋มԽ͠ଓ͚Δ
  →ʮͲΕ͕Ձ஋ͷ͋Δ΋ͷ͔ಛఆ͢ΔͷΛॿ͚Δಓ۩ʯͰ͋ΔਪનγεςϜΛ׆༻
  ͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔

  View full-size slide

 35. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 36. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ϣʔβ͝ͱʹ࠷దԽ͞Εͨձࣾͷਪન
  શһʹಉ͡ձࣾΛදࣔ͢ΔͷͰ͸ͳ͘


  Ϣʔβ͝ͱʹద੾ͳձࣾΛਪન͢Δ͜ͱͰ


  ཧ૝ͷϚονϯάΛ࣮ݱ͢ΔʢύʔιφϥΠδϯάʣ


  ࣗવݴޠॲཧ΍ػցֶशͳͲ༷ʑͳٕज़Λ׆༻

  View full-size slide

 37. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ϣʔβ͝ͱʹ࠷దԽ͞Εͨձࣾͷਪન
  τοϓϖʔδܦ༝ͷ


  ݄ؒԠื਺͕৳ͼ೰Ή
  ͜Ε͸౰࣌ͷτοϓϖʔδͰ͸ʮ୯७ͳCVR ༧ଌͰશһʹಉ͡ืूΛਪન͍ͯ͠Δʯ
  ͜ͱ͕ݪҼͩͱߟ͑ɺʮϢʔβͷաڈͷߦಈϩάͳͲΛར༻ͯͦ͠ΕͧΕͷϢʔβͷ
  ᅂ޷ʹ߹ͬͨձࣾΛਪન͢Δʯ͜ͱͰ໰୊ͷղܾΛࢼΈͨɻ
  Ԡื͕Ұ෦ͷਓؾͷձࣾʹ


  ूதͯ͠͠·͍ͬͯΔ
  ͳͲͷ໰୊͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 38. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ϣʔβ͝ͱʹ࠷దԽ͞Εͨձࣾͷਪન
  • ॳΊͯͷύʔιφϥΠδϯάಋೖ࣌͸ɺେ͖͍มߋͰίετ΋ߴ͍ͨΊɺ୯७ͳϝϞ
  ϦϕʔεͷϢʔβؒܕڠௐϑΟϧλϦϯάΛૉૣ͘ಋೖͯ͠ݕূͨ͠ɻ


  • τοϓϖʔδܦ༝ͷԠื਺΍Ԡื͞ΕΔձࣾͷ਺͕༗ҙʹվળͨͨ͠Ίຊ൪ಋೖ


  • ࣍ͷվળͷλΠϛϯάͰ͸୯७ͳߦྻ෼ղͷख๏ʢϞσϧϕʔεͷڠௐϑΟϧλϦϯ
  άʣΛར༻ɻ


  • վળΛॏͶɺݱࡏ͸ΑΓߴ౓ͳػցֶशϕʔεͷΞϧΰϦζϜΛར༻͍ͯ͠Δɻ

  View full-size slide

 39. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϢʔβͷʮڵຯʯʹΑΔϚονϯά
  Ϣʔβ͕બ୒ͨ͠ʮڵຯʯʹجͮ͘ืूͱͷϚονϯά


  ৽نొ࿥࣌ʹબ୒͞ΕͨʮڵຯʯΛར༻ͯ͠


  ొ࿥௚ޙ͔ΒϢʔβʹϚονͨ͠ืूΛਪન

  View full-size slide

 40. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϢʔβͷʮڵຯʯʹΑΔϚονϯά
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕৳ͼ೰Ή
  ͳͲͷ໰୊͕͋ͬͨ
  ͜Ε͸౰࣌ͷ৽نొ࿥ͷϑϩʔͰ͸Ϣʔβͷᅂ޷Λද͢৘ใΛे෼ʹऔಘͰ͖͓ͯΒͣ
  ʮొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾϢʔβʹϚον͍ͯ͠ͳ͍ʯ͜ͱ͕ݪҼͩͱߟ͑ʢίʔ
  ϧυελʔτ໰୊ʣɺʮొ࿥࣌ʹऔಘ͢Δ৘ใΛ૿΍͠ɺͦΕΛར༻ͯ͠ొ࿥௚ޙ͙͢
  ʹͦΕͧΕͷϢʔβͷᅂ޷ʹ߹ͬͨձࣾΛਪન͢Δʯ͜ͱͰ໰୊ͷղܾΛࢼΈͨɻ

  View full-size slide

 41. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϢʔβͷʮڵຯʯʹΑΔϚονϯά
  • ϢʔβͷϓϩϑΟʔϧ৘ใ΍ձࣾͷืू৘ใΛղੳͯ͠ɺձࣾ୳͠ͷ࣠ͱͳΓϢʔβͷᅂ
  ޷ΛදݱͰ͖ͦ͏ͳʮڵຯʯͱಡΜͰ͍ΔΩʔϫʔυΛநग़


  • ߦಈϩά͕ͳ͍৽نϢʔβʹରͯ͠΋ɺબ୒ͨ͠ʮڵຯʯʹԠͯ͡ద੾ͳձ͕ࣾొ࿥௚ޙ
  ʹਪન͞ΕΔΑ͏ͳΞϧΰϦζϜͷ։ൃ


  • ʮڵຯʯʹؔ࿈͢ΔձࣾΛਪન͢Δ಺༰ϕʔεϑΟϧλϦϯάʢ≠ ڠௐϑΟϧλϦϯάʣ


  • ҰൠతʹϢʔβొ࿥࣌ͷೖྗྔ͕૿͑Δͱ཭୤͕૿Ճͯ͠͠·͏͕ɺͦΕҎ্ͷޮՌ͕͋
  Δͱظ଴


  • Netflix ΍ Spotify ͕ྨࣅ͢ΔػೳΛఏڙ͍ͯ͠Δɻ


  • ৘ใΛೖྗ͢Ε͹͍͍ίϯςϯπ͕ਪન͞ΕΔ͸͔ͣͩΒೖྗ͠Α͏ͱ͍͏ߟ͕͑޿·Γͭͭ͋Δɻ


  View full-size slide

 42. ©2022 Wantedly, Inc.
  ͭͳ͕Γάϥϑͷ׆༻
  Ϣʔβͱձ͔ࣾΒߏ੒͞ΕΔιʔγϟϧάϥϑΛ΋ͱʹɺ

  Ϣʔβಉ࢜ͷؔ܎ੑΛਪఆ


  ͭͳ͕Γͷਪન΍ίϯςϯπͷฒͼॱ࠷దԽʹ׆༻

  View full-size slide

 43. ©2022 Wantedly, Inc.
  ࿩୊ͷਪન
  ͭͳ͕ͬͨ૬खͷ͜ͱΛΑΓਂ͘஌ΔͨΊɺ

  ࣗવݴޠॲཧΛ׆༻ͯ͠ɺ૬खʹؔ࿈͢Δ࿩୊Λਪఆ


  “ϏδωεSNSʮWantedlyʯΛӡӦ͢Δ΢ΥϯςουϦʔ͸ɺ…”
  χϡʔεهࣄ
  “΢ΥϯςουϦʔ”
  ձ໊ࣾ
  ݻ༗දݱநग़
  ݕࡧΠϯσοΫε
  ϢʔβϓϩϑΟʔϧ
  “Wantedly, Inc.”
  ໊دͤɾݕࡧ

  View full-size slide

 44. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 45. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 46. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 47. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ཧ૝΍໨ඪͱݱঢ়ͷΪϟοϓ=໰୊Λൃݟɾೝࣝ͢Δɻ


  →͜ͷ໰୊Λղফɾܰݮ͢Δ͜ͱ͕ϓϩδΣΫτʢਪનγεςϜ։ൃʣͷ໨తʹ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊ ݄ؒԠื਺͕2ສগͳ͍

  View full-size slide

 48. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ՄೳͳΒ͹͋Δఔ౓ͷେ͖͞ͷཻ౓ʹམͱ͠ࠐΜͰ͓͘ɻ


  • େ͖ա͗ΔˠݪҼಛఆ͕೉͘͠ͳͬͨΓղܾࡦ͕൚༻తʹͳΓա͗ͯΠϯύΫτ͕খ͘͞


  • খ͞ա͗Δˠղܾࡦ͕ಛघʹͳΓա͗ͯΠϯύΫτ͕খ͘͞


  • ϓϩδΣΫτͷ੒൱ͷ൑அج४ʹ΋ͳΔͨΊͰ͖Δ͚ͩఆྔతʹ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ݄ؒԠื਺͕2ສগͳ͍  View full-size slide

 49. ©2022 Wantedly, Inc.
  • SQL Λୟ͍ͯσʔλΛूܭͨ͠Γ BI πʔϧΛۦ࢖ͯ͠໰୊Λൃݟ


  • Ϣʔβͷηάϝϯτ΍ߦಈܦ࿏͝ͱʹݟ͍ͯ͘ͳͲͯ͠໰୊Λ෼ղ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ݄ؒԠื਺͕2ສগͳ͍  View full-size slide

 50. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 51. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ໰୊͕ͳͥى͖͍ͯΔ͔ΛఆྔɾఆੑΞϓϩʔνͰಛఆ


  • ఆྔɿΞϯέʔτɺϢʔβσʔλ΍ߦಈϩάͷ෼ੳ etc.


  • ఆੑɿϢʔβΠϯλϏϡʔɺSNSΤΰαɺࢢ৔ௐࠪɺϢʔβͱͯࣗࣾ͠αʔϏεΛ࢖ͬͯΈΔɺڝ߹αʔ
  ϏεΛ࢖ͬͯΈΔɺ͜Ε·ͰഓΘΕͨܦݧ etc.
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ໰୊ͷݪҼ
  • ొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾඍົ


  • ొ࿥ϑϩʔʹόά͕ଘࡏ


  • ڝ߹αʔϏε͕ΩϟϯϖʔϯΛ࣮ࢪ

  View full-size slide

 52. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ఆྔΞϓϩʔνͱఆੑΞϓϩʔνΛิ׬͠߹͏͜ͱͰಛఆͨ͠ݪҼͷ֬౓ΛߴΊΔɻ


  • ఆྔˠఆੑɿߦಈϩάΛ෼ੳͯ͠஌Γಘͨࣄ࣮ΛϢʔβΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪͯ֬͠ೝ


  • ఆੑˠఆྔɿSNSʹ౤ߘ͞Ε͍ͯͯ஌Γಘͨࣄ࣮Λ࣮ࡍͷߦಈϩάΛ෼ੳͯ֬͠ೝ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ໰୊ͷݪҼ
  • ొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾඍົ


  • ొ࿥ϑϩʔʹόά͕ଘࡏ


  • ڝ߹αʔϏε͕ΩϟϯϖʔϯΛ࣮ࢪ

  View full-size slide

 53. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 54. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ಛఆͨ͠ݪҼΛղܾ͠ಘΔ՝୊ΛఆٛɾղܾࡦΛཱҊ


  • ಛఆͨ͠ෳ਺ͷݪҼͷதͰ΋ɺղܾͨ͠ࡍͷΠϯύΫτʢ޿͞×ਂ͞ʣ΍ղܾՄೳੑͷߴ͍΋ͷ
  Λ༏ઌ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ໰୊ͷݪҼ
  • ొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾඍົ


  • ొ࿥ϑϩʔʹόά͕ଘࡏ


  • ڝ߹αʔϏε͕ΩϟϯϖʔϯΛ࣮ࢪ
  ՝୊ɾղܾࡦ
  • ొ࿥௚ޙʹ͸αʔϏε಺ͰਓؾͳॱͰձࣾΛਪન


  • ొ࿥࣌ͷೖྗ৘ใΛ૿΍͢͜ͱͰɺొ࿥௚ޙͰ΋
  Ϣʔβͷᅂ޷ʹ߹ͬͨձࣾΛਪન

  View full-size slide

 55. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ෳ਺ͷ՝୊ɾղܾࡦͷத͔ΒɺΠϯύΫτͷେ͖͞΍͔͔Δίετɺ໰୊ͷݪҼղফͷ֬౓ͳͲ
  ͷ؍఺͔ΒऔΓ૊Ή΋ͷΛબ୒


  • ਪનγεςϜ͸͋͘·ͰखஈͷҰͭʹա͗ͳ͍ͷͰͩ͜ΘΓա͗ͳ͍ɻ


  • ͋Δ՝୊Ͱ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞ΕΔͱ͍͏ͷ͸͋͘·ͰԾઆͳͷͰɺߟ͑ա͗ΔΑΓ͍Ζ͍Ζݕূ͍ͯ͠
  ͘͜ͱ͕ॏཁ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  ཧ૝ɾ໨ඪ
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺10ສ
  ݱঢ়
  Ϣʔβʔ͔Βձࣾ΁ͷ


  ݄ؒԠื਺8ສ
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ໰୊ͷݪҼ
  • ొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾඍົ


  • ొ࿥ϑϩʔʹόά͕ଘࡏ


  • ڝ߹αʔϏε͕ΩϟϯϖʔϯΛ࣮ࢪ
  ՝୊ɾղܾࡦ
  • ొ࿥௚ޙʹ͸αʔϏε಺ͰਓؾͳॱͰձࣾΛਪન


  • ొ࿥࣌ͷೖྗ৘ใΛ૿΍͢͜ͱͰɺొ࿥௚ޙͰ΋
  Ϣʔβͷᅂ޷ʹ߹ͬͨձࣾΛਪન

  View full-size slide

 56. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ՝୊͕ղܾ͞Εɺ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶΛݴޠԽ


  • ͕͜͜ᐆດͩͱɺղܾࡦΛ࣮ߦͨ͠ࡍʹ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨͷ͔൑அͰ͖ͳ͘ͳΔɻ


  • τϨʔυΦϑ͕͋Δ৔߹͸ಉ࣌ʹݴޠԽ͓ͯ͘͠ɻ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ
  ৽نϢʔβʹΑΔ


  ݄ؒԠื਺͕1.5ສগͳ͍
  Ϊϟοϓ = ໰୊
  ໰୊ͷݪҼ
  • ొ࿥௚ޙʹਪન͞ΕΔձ͕ࣾඍົ
  ՝୊ɾղܾࡦ
  • ొ࿥࣌ͷೖྗ৘ใΛ૿΍͢͜ͱͰɺొ࿥௚ޙͰ΋
  Ϣʔβͷᅂ޷ʹ߹ͬͨձࣾΛਪન
  • ొ࿥௚ޙʹԠื͢ΔϢʔβ਺͕20%Ҏ্૿Ճ͢Δɻ


  • ৽نϢʔβʹΑΔ݄ؒԠื਺͕0.5ສҎ্૿Ճ͢Δɻ


  • ొ࿥࣌ͷ৘ใೖྗը໘Ͱ཭୤͢ΔϢʔβ͕10%Ҏ্૿
  Ճ͠ͳ͍ɻ
  ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶ

  View full-size slide

 57. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 58. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ఆٛͨ͠՝୊ΛղܾɺղܾࡦΛ࣮ߦ


  • ػೳ։ൃɺػցֶशͳͲΛ༻͍ͨਪનϞσϧͷվળ etc.


  • ϓϩδΣΫτͷΰʔϧͱͳΔݴޠԽͨ͠ʮ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶʯΛৗʹҙࣝ


  • ղܾࡦ͚ͩʹҙ͕ࣝدΓա͗Δͱɺ։ൃ͕ͨ͠໨తΛୡͤΒΕͳ͍ɻखஈΛ໨తԽ͠ͳ͍ɻ


  • ࠷৽ͷٕज़ΛͱΓ͋͑ͣಋೖͯ͠ΈΔɺͱ͔Λ΍ΔͱΑࣦ͘ഊ͢Δʢؾ࣋ͪ͸ͱͯ΋ϫΧϧʣɻ


  • ίετΛ͔͚ա͗ͳ͍ɻଥ౰ͳ࣮ݱํ๏Λ໛ࡧ͢Δɻ


  • ͋Δఔ౓ͷঢ়ଶͰϦϦʔεͯ͠ޙ͔ΒվળͳͲͷબ୒ࢶ΋͋Δɻ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ

  View full-size slide

 59. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 60. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ϓϩδΣΫτͷΰʔϧͱͳΔʮ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶʯʹԊͬͨධՁΛ࣮ࢪ


  • ػೳΛ࡞ΔɺਪનΞϧΰϦζϜΛϦϦʔε͢Δ͜ͱ͕໨తͰ͸ͳ͍ɻ


  • ΦϑϥΠϯධՁˠΦϯϥΠϯධՁͱ͍͏ॱʹ࣮ࢪ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  5. ධՁ
  • ొ࿥௚ޙʹԠื͢ΔϢʔβ਺͕20%Ҏ্૿Ճ͢Δɻ


  • ৽نϢʔβʹΑΔ݄ؒԠื਺͕0.5ສҎ্૿Ճ͢Δɻ


  • ొ࿥࣌ͷ৘ใೖྗը໘Ͱ཭୤͢ΔϢʔβ͕10%Ҏ্૿
  Ճ͠ͳ͍ɻ
  ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶ

  View full-size slide

 61. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ΦϑϥΠϯධՁ


  • աڈͷσʔλʹج͍ͮͯɺ࣍ͷΦϯϥΠϯධՁʹճ͍͍ͯ͠඼࣭͔Ͳ͏͔ݕূ


  • ఆྔ


  • ఆΊͨධՁࢦඪ͕ϕʔεϥΠϯΑΓ΋ఆΊͨج४Ҏ্վળ͍ͯ͠Δ͔֬ೝ


  • ఆΊͨධՁࢦඪˠ࠷ॏཁͳࢦඪʢԠื਺ʣҎ֎ʹ΋ϓϩμΫτతʹॏཁͳࢦඪ΋ೖΕࠐΉʢϢʔβʹਪન͞ΕΔا
  ۀͷଟ༷ੑɺԠื͞ΕΔاۀͷ਺ etc.ʣ


  • ఆੑ


  • ࣮ࡍʹϢʔβʹදࣔ͞ΕΔਪન݁ՌΛ͍͔ͭ͘໨Ͱݟͯ֬ೝ


  • ͜͜Ͱࢥ͍͕͚ͳ͍ߟྀ࿙Ε͕ݟ͔ͭΔ͜ͱ΋


  • ඼࣭͕଍Γͳ͍৔߹͸ɺʮ4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦʯʹ໭ͬͯ඼࣭޲্ʹ޲͚ͯ࠶νϟϨϯδ
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  5. ධՁ

  View full-size slide

 62. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ΦϯϥΠϯධՁ


  • ʢҰ෦ͷʣϢʔβʹର࣮ͯ͠ࡍʹϦϦʔεͯ͠໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞ΕΔ͔ݕূ


  • AB ςετɺInterleaving ͳͲͷख๏Λར༻


  • ఆྔ


  • ఆΊͨධՁࢦඪ͕ϕʔεϥΠϯΑΓ΋ఆΊͨج४Ҏ্վળ͍ͯ͠Δ͔֬ೝ


  • ఆੑ


  • ࣮ࡍʹϢʔβʹදࣔ͞Εͨਪન݁ՌΛ͍͔ͭ͘໨Ͱݟͯ֬ೝ


  • ߦಈϩάͳͲ΋ோΊͯΈΔͱྑ͍ɻ


  • ඼࣭͕଍Γͳ͍৔߹͸ɺʮ4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦʯʹ໭ͬͯ඼࣭޲্ʹ޲͚ͯ࠶νϟϨϯδɺ͋Δ͍
  ͸Ծઆ͕ਖ਼͘͠ͳ͘ํ਑స׵͕ඞཁͳ৔߹͸ʮ3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊʯ͔Β΍Γ௚͢
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  5. ධՁ

  View full-size slide

 63. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 64. ©2022 Wantedly, Inc.
  • ධՁͷ޻ఔͰ඼࣭Λ֬ೝͰ͖ͨΒ͍Α͍Αશମʹద༻ͨ͠ϦϦʔεɾӡ༻Λ։࢝


  • ϦϦʔεޙʹ΋໨తͰ͋Δ໰୊͕ղফ͞Ε͍ͯΔ͔ඞͣ֬ೝ͢Δɻ


  • ΦϯϥΠϯςετ͚ͩͰऴΘΒͳ͍ɻΦϯϥΠϯςετ͸͋͘·ͰΦϯϥΠϯςετͳͷͰɺશମద༻࣌
  ͱ͸ҟͳΔಈ͖Λ͢ΔՄೳੑ΋൱ఆͰ͖ͳ͍ɻ


  • ແࣄʹʮ໰୊ͷݪҼ͕ղফ͞Εͨঢ়ଶʯ͕ୡ੒ΒΕͨΒϓϩδΣΫτ͸੒ޭ


  • ܧଓతͳϞχλϦϯάΛߦ͏ɻ


  • ঢ়گ͕มΘΔ͜ͱͰҟͳΔಈ͖Λ͢Δ͜ͱ΋


  • ػցֶशΛ༻͍ΔࡍͳͲ͸ɺֶशϩά΍༧ଌ݁ՌͷධՁ஋ͳͲ΋ܧଓతʹ֬ೝ͢Δɻσʔλͷ܏޲͕มΘ
  Δ͜ͱͰؾ͍ͮͨΒֶश͕͏·͍͔͘ͳ͘ͳ͍ͬͯΔ͜ͱͳͲ΋͠͹͠͹
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  6. ӡ༻

  View full-size slide

 65. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਪનγεςϜ։ൃͷྲྀΕ
  ※ “ਪનγεςϜ” ͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺͲΜͳϓϩμΫτ։ൃͷϑϩʔ΋͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 66. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 67. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  σʔλαΠΤϯεྗɺ


  σʔλΤϯδχΞϦϯάྗΛϕʔεʹ


  σʔλ͔ΒՁ஋Λ૑ग़͠ɺ


  Ϗδωε՝୊ʹ౴͑Λͩ͢


  ϓϩϑΣογϣφϧ
  https://www.datascientist.or.jp/symp/2021/pdf/20211116_1400-1600_skill.pdf
  σʔλαΠΤϯςΟετڠձʹΑΔͱ…

  View full-size slide

 68. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  https://www.datascientist.or.jp/symp/2021/pdf/20211116_1400-1600_skill.pdf
  σʔλαΠΤϯςΟετڠձʹΑΔͱ…

  View full-size slide

 69. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  σʔλαΠΤϯεྗɺ


  σʔλΤϯδχΞϦϯάྗΛϕʔεʹ


  σʔλ͔ΒՁ஋Λ૑ग़͠ɺ


  Ϗδωε՝୊ʹ౴͑Λͩ͢


  ϓϩϑΣογϣφϧ
  https://www.datascientist.or.jp/symp/2021/pdf/20211116_1400-1600_skill.pdf
  σʔλαΠΤϯςΟετڠձʹΑΔͱ…

  View full-size slide

 70. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  Ϣʔβͷ՝୊Λղܾͯ͠


  ϓϩμΫτ/ࣄۀ໨ඪΛୡ੒͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
  ࣄۀձࣾ/Wantedly ʹ͓͍ͯ͸

  View full-size slide

 71. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  https://www.datascientist.or.jp/symp/2021/pdf/20211116_1400-1600_skill.pdf
  Ϣʔβͷ՝୊Λղܾͯ͠ϓϩμΫτ/ࣄۀ໨ඪΛୡ੒͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
  ͲΕ͔͕͚ܽͯ͸ୡ੒Ͱ͖ͳ͍


  ΋ͪΖΜݸਓͰ͸ͳ͘νʔϜͰิ׬͋ͬͯ͠΋Α͍
  ໨ඪΛୡ੒͠͏ΔϢʔβ
  ͷ՝୊Λఆٛ
  σʔλΛ׆༻ͯ͠Ϣʔβͷ՝୊
  Λղܾ͠͏ΔՁ஋Λ૑ग़
  ࣮ࡍʹϢʔβʹՁ஋Λ
  ಧ͚ͯ՝୊Λղܾ

  View full-size slide

 72. ©2022 Wantedly, Inc.
  ։ൃ૊৫શମਤ
  Infrastructure Squad DX(Developer Experience) Squad
  Dev Tribe
  Profile Domain
  Visit Domain Engagement Domain
  2021೥4݄ݱࡏ
  42ਓ

  26ਓ

  3ਓ

  5ਓ

  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  Squad
  2ਓ

  6ਓ

  جຊͷ׆ಈ୯Ґ
  “Squad”
  Domainԣஅͷٕज़૊৫
  “Chapter”
  “ج൫Squad”
  Backend / Frontend / Mobile / Data / Arch Chapter
  HOW ʛϓϩμΫτ։ൃςΫϊϩδʔਓ
  • ݱࡏদଜ͕ॴଐ͢ΔνʔϜ͸ɺPdM 1໊ɺσʔλαΠΤϯςΟετ 4໊ɺਪનج൫Τϯδχ
  Ξ2໊ɺWeb ΤϯδχΞ2໊ɺiOS ΤϯδχΞ1໊ɺσβΠφʔ1໊͔Βߏ੒


  • ϓϩμΫτʹ͓͚Δୡ੒͢΂͖໨త͝ͱʹνʔϜ(Squad)͕݁੒͞Εɺ໨త਱ߦʹඞཁͳ
  ϝϯόʔ͕৬ೳʹؔ܎ͳ͘ूΊΒΕΔɻ


  • σʔλαΠΤϯςΟετͷΈ͔ΒͳΔݚڀ։ൃνʔϜͷΑ͏ͳܗଶͰͳ͍ɻ


  • ͋͘·Ͱࣗ෼ͨͪͰ௚઀తʹϢʔβͷ՝୊Λղܾͯ͠ϓϩμΫτΛվળ͢Δ͜ͱ͕໨త
  Wantedly ͷσʔλαΠΤϯενʔϜ

  View full-size slide

 73. ©2022 Wantedly, Inc.
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ
  ͲΜͳೳྗΛ਎ʹ͚͍͚ͭͯ͹Α͍ͷͩΖ͏ʁ

  View full-size slide

 74. ©2022 Wantedly, Inc.
  ίʔυΛॻ͍ͨΓ࿦จΛಡΜͰʢߴ౓ͳʣਪનΞϧΰϦζϜΛ࣮૷͢Δೳྗ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 75. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ίʔυΛॻ͍ͨΓ࿦จΛಡΜͰߴ౓ͳਪનΞϧΰϦζϜΛ࣮૷͢Δೳྗ
  ओʹʮ4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦʯͰΊͪΌͪ͘Ό׆༂͢Δɻ


  ͦ΋ͦ΋࣮ݱͰ͖Δೳྗ͕ͳ͚Ε͹໰୊ղܾͳΜͯͰ͖ͳ͍ɻ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 76. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ίʔυΛॻ͍ͨΓ࿦จΛಡΜͰߴ౓ͳਪનΞϧΰϦζϜΛ࣮૷͢Δೳྗ
  ओʹʮ4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦʯͰΊͪΌͪ͘Ό׆༂͢Δɻ


  ͦ΋ͦ΋࣮ݱͰ͖Δೳྗ͕ͳ͚Ε͹໰୊ղܾͳΜͯͰ͖ͳ͍ɻ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ
  ͷͰΊͪΌͪ͘Όॏཁͳͷ͕ͩ…

  View full-size slide

 77. ©2022 Wantedly, Inc.
  ਖ਼ղ͕ͳ͍໰୊Λօ͕ೲಘ͢ΔܗͰղܾͰ͖Δܗʹ͢Δೳྗ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ
  ֶੜͷΈͳ͞Μʹ͸ͪ͜ΒʹΑΓ޲͖߹ͬͯ΄͍͠

  View full-size slide

 78. ©2022 Wantedly, Inc.
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ਖ਼ղ͕ͳ͍໰୊Λօ͕ೲಘ͢ΔܗͰղܾͰ͖Δܗʹ͢Δೳྗ
  ओʹ 1-3 ͷաఔͰΊͪΌͪ͘Όॏཁ


  ͦ΋ͦ΋ղܾՄೳͳܗʹ͢Δೳྗ͕ͳ͚Ε͹໰୊ղܾͳΜͯͰ͖ͳ͍ɻ


  ෆద੾ͳ՝୊ఆٛ͸ϓϩμΫτΛޡͬͨํ޲ʹਐΊͯ͠·͏ɻ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 79. ©2022 Wantedly, Inc.
  ਖ਼ղ͕ͳ͍໰୊Λօ͕ೲಘ͢ΔܗͰղܾͰ͖Δܗʹ͢Δೳྗ
  • ΊͪΌͪ͘Όॏཁ͚ͩͲΊͪΌͪ͘Ό೉͍͠


  • ࿦ཧతࢥߟྗɾਫฏࢥߟྗɾ൷൑తࢥߟྗɾಎ࡯ྗɾ၆ᛌྗɾԠ༻ྗɺɺͳͲͳͲͷ૯߹֨ಆٕ


  • ໰୊ղܾʹඞਢͳͷʹͰ͖Δਓͱͯ΋গͳ͍ɻ


  • Ͳ͏΍ͬͯ਎ʹ͚ͭΔͷ͔ɺɺʁ


  • ໰୊ղܾͷϓϩηεΛ܁Γฦͯ͠਎ʹ͚ͭΔ


  • ͪΌΜͱͨ͠໰୊ղܾͷػձ͸ΑͬΆͲҙࣝ͠ͳ͍ͱͳ͍ɻ


  • ϑΟʔυόοΫͷػձ΋ͳ͔ͳ͔ͳ͍ͷͰɺࣗ෼ͷ΍Γํ͕ਖ਼͍͠ͷ͔΋෼͔Βͳ͍ɻ
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 80. ©2022 Wantedly, Inc.
  ਖ਼ղ͕ͳ͍໰୊Λօ͕ೲಘ͢ΔܗͰղܾͰ͖Δܗʹ͢Δೳྗ
  • ΊͪΌͪ͘Όॏཁ͚ͩͲΊͪΌͪ͘Ό೉͍͠


  • ࿦ཧతࢥߟྗɾਫฏࢥߟྗɾ൷൑తࢥߟྗɾಎ࡯ྗɾ၆ᛌྗɾԠ༻ྗɺɺͳͲͳͲͷ૯߹֨ಆٕ


  • ໰୊ղܾʹඞਢͳͷʹͰ͖Δਓͱͯ΋গͳ͍ɻ


  • Ͳ͏΍ͬͯ਎ʹ͚ͭΔͷ͔ɺɺʁ


  • ໰୊ղܾͷϓϩηεΛ܁Γฦͯ͠਎ʹ͚ͭΔ


  • ͪΌΜͱͨ͠໰୊ղܾͷػձ͸ΑͬΆͲҙࣝ͠ͳ͍ͱͳ͍ɻ


  • ϑΟʔυόοΫͷػձ΋ͳ͔ͳ͔ͳ͍ͷͰɺࣗ෼ͷ΍Γํ͕ਖ਼͍͠ͷ͔΋෼͔Βͳ͍ɻ
  1. ϓϩμΫτ্ͷ໰୊ൃݟɾೝࣝ


  2. ໰୊ͷݪҼಛఆ


  3. ՝୊ఆٛɾղܾࡦͷཱҊ


  4. ՝୊ղܾɾղܾࡦͷ࣮ߦ


  5. ධՁ


  6. ӡ༻
  ݚڀͷϓϩηεʹ׬શʹҰக
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 81. ©2022 Wantedly, Inc.
  ਖ਼ղ͕ͳ͍໰୊Λօ͕ೲಘ͢ΔܗͰղܾͰ͖Δܗʹ͢Δೳྗ
  • দଜ͸ֶੜ࣌୅ʢಛʹम࢜՝ఔʣʹ͓͚Δݚڀ׆ಈʹΑͬͯ͜ͷೳྗ͕͋Δఔ౓਎ʹ͍ͭͨͱ
  ࢥ͍ͬͯΔɻ


  • ֶੜ࣌୅ͷݚڀ΄ͲҰͭͷਖ਼ղͷͳ͍໰୊ʹ͍ͭͯਂ͘ɾ௕͘ߟ͑Δػձ͸ͳ͔ͳ͔ͳ͍ɻ


  • ͔͠΋௒༏लͳઌੜͷࢦಋ෇͖


  • ࣾձਓʹͳ͔ͬͯΒ਎ʹ͚ͭΑ͏ͱ͢Δͱ͚ͬ͜͏େมͳͷͰɺֶੜ࣌୅ͷݚڀ׆ಈΛҰੜݒ໋
  ߦ͏͜ͱΛͱͯ΋͓͢͢Ί͠·͢ɻ


  • ※দଜ͸ઌੜͷճ͠ऀͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  σʔλαΠΤϯςΟετʹͳΔͨΊʹ

  View full-size slide

 82. ©2022 Wantedly, Inc.
  ࣄۀձࣾͰσʔλαΠΤϯςΟετͱͯ͠ಇ͘ಛ௃
  ͍͔ͭ͘ൈਮͯ͠঺հ

  View full-size slide

 83. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • େྔͷੜ͖ͨੜσʔλ


  • ਪનγεςϜ։ൃج൫


  • υϝΠϯ஌ࣝ


  • ΦϯϥΠϯςετ


  • ࣄۀߩݙ
  ΢ΥϯςουϦʔͰਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯͯ͠ײͨ͜͡ͱ

  View full-size slide

 84. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • େྔͷੜ͖ͨੜσʔλ


  • Wantedly ͷ৔߹ɺ339ສਓҎ্ͷݸਓϢʔβʔͱ4.2ສࣾҎ্ͷاۀϢʔβʔ͕ొ࿥


  • σʔλ΁ͷΞΫηε΋༰қɻBigQuery ʹอଘ͞Ε͓ͯΓɺ։ൃऀ͸ಛผͳਃ੥౳ෆཁɻ


  • ϢʔβʔΠϯλϏϡʔͳͲʹΑΔੜͷ੠Λฉ͘͜ͱ΋Մೳ

  View full-size slide

 85. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • ਪનγεςϜ։ൃج൫


  • ࣄۀతʹਪનγεςϜͷ։ൃ͕ॏཁͳͷͰɺ։ൃج൫΁ͷ౤ࢿ΋ੵۃత


  • ج൫։ൃʹ͸ઐ೚ͷΤϯδχΞ͕͍͓ͭͯΓɺσʔλαΠΤϯςΟετ͸ඞཁͳ͜ͱʹूதՄೳ

  View full-size slide

 86. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • ΦϯϥΠϯςετ


  • ࣮ࡍͷαʔϏεͰ࣮ࡍͷϢʔβʹ࢖ͬͯ΋Β͏͜ͱʹΑΔࢪࡦͷޮՌݕূ͕࣮ࢪՄೳ


  • ΞΧσϛΞͰ͸৭ʑͱ೉͍͠෦෼


  • ͦ΋ͦ΋طଘͷख๏ΛΦϯϥΠϯͰݕূ͢Δ͜ͱࣗମʹֶज़తՁ஋΋

  View full-size slide

 87. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • ࣄۀߩݙ


  • ࣗ෼ͷ։ൃͨ͠ਪનγεςϜ͕࣮ࡍʹࣄۀతʹҙຯͷ͋Δ਺ࣈΛվળ͍ͯ͠Δͱ͍͏շײ


  • ച্ͷ޲্ͳͲ΋خ͍͕͠ɺԿΑΓࣗ෼ͷ։ൃͨ͠αʔϏεΛ࢖͍ͬͯΔϢʔβ͕تΜͰ͍Δ੠Λฉ
  ͘ͷ͕Ұ൪΍Γ͕͍Λײ͡Δ


  • “Wantedly Λ࢖ͬͯࠓͷձࣾʹస৬͠·ͨ͠ʂ”

  View full-size slide

 88. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷྑ͞
  • υϝΠϯ஌ࣝ


  • ࣮ࡍʹ։ൃʹܞΘΒͳ͍ͱಘΒΕͳ͍υϝΠϯ஌͕ࣝಘΒΕɺҰੜͷࢿ࢈ʹ


  • দଜ΋ਓͱձࣾͷϚονϯάͱ͍͏υϝΠϯʹ͓͚Δ஌ࣝɾܦݧ͸ਓฒΈҎ্ʹ͋Δͱࣗෛ

  View full-size slide

 89. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ୹ظɾதظతͳࣄۀߩݙ͕ඞཁ


  • ࣮ࡍʹϢʔβ͕ར༻͢Δ͔Βͦ͜ͷγεςϜత੍໿


  • ΦϑϥΠϯςετͱΦϯϥΠϯςετͷဃ཭


  • ਪનͷ”ੑೳ”Ҏ֎ͷ؍఺


  • ੒ՌΛΦʔϓϯʹͮ͠Β͍
  দଜ͕΢ΥϯςουϦʔͰਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯͯ͠ײͨ͜͡ͱ

  View full-size slide

 90. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ୹ظɾதظతͳࣄۀߩݙ͕ඞཁ


  • ୹ɾதظతͳࣄۀߩݙ͕ٻΊΒΕΔͷͰɺ਺೥୯ҐͷϓϩδΣΫτ͸ͳ͔ͳ͔೉͍͠


  • ٕज़తʹ໘ന͍͕ࣄۀతͳΠϯύΫτ͕ݟ͑ͳ͍ϓϩδΣΫτ͸೉͍͠

  View full-size slide

 91. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ࣮ࡍʹϢʔβ͕ར༻͢Δ͔Βͦ͜ͷγεςϜత੍໿


  • ֶशίετɺϨΠςϯγɺϦΞϧλΠϜੑɺ౳


  • ਫ਼౓͕0.01%޲্͢Δ͕ɺֶशʹ͔͔Δίετ͕2ഒʹͳΔϞσϧ͸ӡ༻Ͱ͖Δ͔ʁ


  • ͍͍ͤͥ਺ඦmsҎ಺ʹਪન݁ՌΛϢʔβʔʹදࣔ͢Δඞཁ


  • ਺ඵલʹϢʔβʔ͕ΫϦοΫͨ͠ͱ͍͏࠷৽ͷᅂ޷σʔλΛ࢖ͬͯਪન͢Δʹ͸ʁ

  View full-size slide

 92. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ΦϑϥΠϯςετͱΦϯϥΠϯςετͷဃ཭


  • ΦϑϥΠϯςετͰ͸े෼ͳੑೳ͕ग़͕ͨΦϯϥΠϯςετΛ࣮ࢪ͢Δͱੑೳ͕ग़ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕
  ౓ʑൃੜ


  • ࣮ࡍͷϢʔβʔͷߦಈϩάʹ͸༷ʑͳόΠΞε͕ଘࡏ͢Δɻ͜ΕΛ༻ֶ͍ͯशͨ͠ϞσϧͰ͸ϑΟʔ
  υόοΫϧʔϓͷ໰୊͕ൃੜͯ͠ɺΦϑϥΠϯͱΦϯϥΠϯͰੑೳ͕ဃ཭


  • ϑΟʔυόοΫϧʔϓ໰୊ͷ؇࿨ࡦͱͯ͠ɺਪનʹ୳ࡧͷཁૉΛՃ͑Δ͜ͱ͕Ұൠతʹ஌ΒΕ͍ͯΔ
  ͕ɺ୹ظతʹϢʔβମݧΛଛͳ͏Մೳੑ΋͋Γͳ͔ͳ͔ಋೖ͕ࠔ೉

  View full-size slide

 93. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ਪનͷ”ੑೳ”Ҏ֎ͷ؍఺


  • ͨͱ͑͹ʮԠื਺ʯ͕KPIͰ͋Δͱ͖ʹɺʮԠื਺ʯ͑͞޲্͢Ε͹ͳΜͰ΋ྑ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ


  • ͲΕ͘Β͍ͷ਺ͷϢʔβ͕Ԡื͍ͯ͠Δ͔ɺͲΕ͘Β͍ͷձ͕ࣾԠื͞Ε͍ͯΔͷ͔ɺͳͲ༷ʑͳ؍
  ఺΋ϓϩμΫτͱͯ͠ॏཁ


  • υϝΠϯతʹ΋ެฏੑͷ؍఺͕ॏཁ


  • ͨͱ͑͹ਪનͷੑೳ͕Α͘ͳΔ͔Βͱ͍ͬͯɺੑผ΍೥ྸֶ͕शͷೖྗʹ࢖ΘΕͯͦΕΛ΋ͱʹਪન͕ߦΘΕ͍͍ͯͷ͔ʁ

  View full-size slide

 94. ©2022 Wantedly, Inc.
  ϓϩμΫτΛ࣋ͭࣄۀձࣾͳΒͰ͸ͷ೉͠͞ʢʹ໘ന͞ʣ
  • ੒ՌΛΦʔϓϯʹͮ͠Β͍


  • ϓϥΠόγʔͷ໰୊΍ڝ߹༏Ґੑͷ໰୊Ͱͳ͔ͳ͔੒ՌΛৄࡉʹެ։͢Δ͜ͱ͕೉͍͠ɻ


  • ࿦จʹͰ͖ͦ͏ͳ੒ՌͳͲ΋Ұఆ͋ͬͨΓ͢Δ͕ɺυϝΠϯతʹ΋͔ͳΓࠔ೉


  • ΢ΥϯςουϦʔ͸·ͩ׮େͳํͰ͸͋Δɻ

  View full-size slide

 95. ©2022 Wantedly, Inc.
  Ξ΢τϥΠϯ
  1. ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾͱদଜʹ͍ͭͯ


  2. Whyɿͳͥ Wantedly ʹ͓͍ͯਪનγεςϜ͕ඞཁͳͷ͔


  3. WhatɿWantedly ʹ͓͚Δ۩ମతͳਪનγεςϜ׆༻ࣄྫ


  4. HowɿͲͷΑ͏ʹσʔλαΠΤϯςΟετ͕ਪનγεςϜΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͔


  5. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  ຊ೔ͷ͓࿩ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 96. ©2022 Wantedly, Inc.
  ʢ࠶࠶ܝʣຊ೔ͷ͓࿩ͷૂ͍
  Έͳ͞Μֶ͕໰ͱֶͯ͠ΜͰ͍ΔʮਪનγεςϜʯ͕࣮ࡍͷاۀʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹ׆༻
  ͞Ε͍ͯΔͷ͔Λ஌Δ͜ͱͰɺͦΕ͕਎ۙͳ΋ͷͩͱ஌͍͖͍ͬͯͨͩͨɻ


  ʮਪનγεςϜʯ΍ͦΕΛ׆༻͢ΔʮσʔλαΠΤϯςΟετʯͱ͍͏৬छʹ΋ͬͱڵຯ
  Λ͍͖࣋ͬͯͨͩɺΑΓਂ͘஌Δɾߟ͑Δ͖͔͚ͬʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ

  View full-size slide